شکل‌دهی به فضاهای متروکه شهر گنبدکاوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، واحد گنبدکاوس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاوس، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد گنبدکاوس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاوس، ایران

چکیده

امروزه در شهرهای کشورمان کمتر شاهد مکان‌های شهری مناسب برای مردم می‌باشیم و همچنین فضاهای بلااستفاده و متروکه در اراضی شهری که کاربری و معنای مشخصی بر آن‌ها حاکم نیست، بسیار به چشم می‌آیند. هدف اصلی این پژوهش، به وجود آوردن و شکل‌دهی به مکان‌های شهری می‌باشد که امروزه با نادیده گرفتن ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی در عرصه عمومی شهر و عدم توجه به ارتقای کیفیت‌های محیطی، ارتباطات، جابجایی‌های شهری و تأکید ادراک ذهنی طراحان، از بین رفته است. در این راستا، تدوین یک چارچوب نظری و معرفی مؤلفه‌های سازنده شکل‌دهی به مکان (به‌عنوان یک مفهوم امروزی) با تکیه بر اسناد و مطالعات گذشتگان صورت گرفت. سپس محققین با بررسی و تحقیقات میدانی به شناخت شهر و در ادامه محدوده‌های موردنظر (پنج سایت پیشنهادی از زمین‌های متروکه) رسیدند. بعد از آن پرسشنامه‌ای با محتوای مؤلفه‌های شکل‌دهی به مکان و متغیرهای اثرگذار بر آن طراحی و تعداد 405 برگ میان کسبه و آگاهان محلی اطراف محدوده موردهای مطالعاتی انتخاب شده، توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار آماری SPSS جهت ارزیابی میزان اثرگذاری معیارهای مورد نظر استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند در شهرستان گنبدکاوس در اکثر سایت‌های مورد مطالعه، ساکنان این مناطق از مسیر رفت وآمد خود (جداره‌ها، پیاده‌رو و فضای سبز)، همچنین نبود مبلمان شهری مناسب و در نهایت از امکاناتی برای تفریح و گذران اوقات فراغت خود با مشکل رو به رو می‌باشند و بهتر است از مبلمان و المان‌های شهری مناسب به همراه نورپردازی (جهت استفاده توامان در شب و روز) و مصالح متناسب با محیط در فضای شهری استفاده شود. در نهایت در بخش نتایج، پیشنهاداتی عملی برای هر یک از سایت‌ها ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shaping of the Abandoned Urban Spaces in Gonbad Kavoos City

نویسندگان [English]

  • Fadae Babak 1
  • Ali Emami 2
1 M.A of Architecture, Department of Architecture, Islamic Azad University, Gonbad Kavoos Branch, Gonbad Kavoos, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Gonbad Kavoos Branch, Islamic Azad University, Gonbad Kavoos, Iran
چکیده [English]

Today, there are a few suitable urban spaces, as well as many unused and abandoned spaces with no clear use and meaning in our cities. The present study aims to create and shape urban places that are neglected by paying less attention to social, cultural and identical values and promotion of environmental qualities, communication, urban mobility, etc. and emphasizing designers’ mental perception in the design of such places. In this regard, a theoretical framework is developed and the constitutive components of place-shaping (as a new concept) are introduced, based on the previous documents and studies. Then, using a field study, the city and the targeted areas (the five proposed sites) are identified. To collect the required data, a questionnaire containing the contents on the components of place-shaping and the influential variables is designed, and 405 questionnaires are distributed among local tradespeople and informed people. To analyze the data, SPSS software is used to evaluate the effectiveness of the studied criteria. The results show that in most of the studied sites in Gonbad Kavoos City, the residents have the following problems: improper commuting route (walls, sidewalks, and green spaces), lack of proper urban furniture, and lack of amenities for recreation and leisure. It is better to use appropriate urban furniture and elements, along with lighting (to be used at both daytime and nighttime) and environmentally friendly materials. Finally, in conclusion, practical suggestions are provided for each site

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place-shaping
  • Urban Space
  • Gonbad Kavoos City
 
Beidler, K.J., & Morrison, J.M. (2016). Sense of Place: Inquiry and Application. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 9(3), 205-215. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549175.2015.1056210?journalCode=rjou20
Brookfield, K. (2016). Residents’ Preferences for Walkable Neighbourhoods. Journal of Urban Design, 12(1) 1-15. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2016.1234335
Carmona, M. (2014). The Place-shaping Continuum: A Theory of Urban Design Process. Journal of Urban Design, 19(1), 2-36. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2013.854695
Carmona, M. (2010). Contemporary Public Space, Part Two: Classification. Journal of Urban Design, 15(2), 157-173. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574801003638111
Carmona, M., De Magalhães, C., & Hammond, L. (2008). Public Space: The Management Dimension. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9780203927229
Cilliers, E.J., & Timmermans, W. (2016). Transforming Spaces into Lively Public Open Places: Case Studies of Practical Interventions. Journal of Urban Design, 21(6), 836-849. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809.2016.1234336?journalCode=cjud20
Dobbins, M. (2009). Urban Design and People. New Jersey: John Wiley & Sons. https://books.google.com/books/about/Urban_Design_and_People.html?id=pPJiAr8Yz_IC
Falahat, M., & Shahidi, S. (2015). The Role of Mass -space Concept in Explaining the Architectural Place. BAGH-E-NAZAR. 12(35), 24-38. http://www.bagh-sj.com/article_11715.html
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2011). Urban Public Spaces and Vitality: A, Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 35 (2012) 664-674. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004478
Javadi, M., Bodagh, M., & Makani, V. (2015). Introduction to the Concept of the Identity of the Built Environment by Location, Space and Body Components. Urban Management. 14(41), 139-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254639
Kasprisin, R. (2011). Urban Design, the Composition of Complexity. London: Routledge. https://books.google.com/books/about/Urban_Design.html?id=6CTISAAACAAJ
Kashi, H., & Bonyadi, N. (2013). Stating the Model of Identity of Place-Sense of Place and Surveying its Constituents. HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI, 18(3), 43-52. https://jfaup.ut.ac.ir/article_51317.html
Kolali, P., & Modiri, A. (2012). Explanation of the Role of Meaning Component in the Process of Creating the Sense of Place. HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI, 17(2), 43-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=294821
Leinberger, C. (2010). The Option of Urbanism: Investing in a New American Dream.washington DC: Island Press. https://books.google.ae/books/about/The_Option_of_Urbanism.html?id=vn1aEQDnvIEC&redir_esc=y
March, A., Rijal, Y., Wilkinson, S., & Firidin Özgür, E. (2012). Measuring Building Adaptability and Street Vitality. Planning Practice & Research, 27(5), 531-552. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02697459.2012.715813?journalCode=cppr20
Mehta, V. (2014). Evaluating Public Space. Journal of Urban Design, 19(1), 53-88. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809.2013.854698
Parsaee, M., Parva, M., & Karimi, B. (2015). Space and Place Concepts Analysis Based on Semiology Approach in Residential Architecture: The Case Study of Traditional City of Bushehr, Iran. HBRC Journal, 11(3), 368-383. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687404814000571
Tiesdell, S., & Adams, D. (2011). Urban Design in the Real Estate Development Process. Chichester: Wiley-Blackwell. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444341188
Willis, A., Gjersoe, N., Havard, C., Kerridge, J., & Kukla, R. (2004). Human Movement Behaviour in Urban Spaces: Implications for the Design and Modelling of Effective Pedestrian Environments. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 31, 805-828. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/b3060
Yeganeh, M., Bemanian, M., Eynifar, A., & Ansari, M. (2014). Investigate the Relationship between Urban Public Spaces by Understanding the Continuity of the Building and City. Urban Management, 13(35), 181-199. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247751