سنجش مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر، مورد مطالعاتی: اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاداسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه معماری، پردیس علوم و تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

در جوامع توسعه‌یافته با توجه به تعریف مفهوم شهروندی، شهروندان در نحوه اداره امور شهر دخالت تام دارند. در چنین جوامعی به علت وجود نهادهای مردمی و بسط دموکراسى شهرى، فضاها و بناهای عمومى واجد خصیصه‌اى بنیادى در جهت ایجاد ارتباطات اجتماعی و مشارکت شهروندی می‌باشند. تالار شهر که در تمام دنیا به‌عنوان یکی از مردم‌مدارترین ساختمان‌های عمومی شهر از شأن و منزلتی والا برخوردار است، مکانی برای انجام تمامی امور اجتماعی شهر بوده و خانه نمادین شهروندان به شمار می‌آید. از مهم‌ترین ویژگی‌های تالار شهر اجتماع‌پذیری آن برای تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی است. هدف این پژوهش شناخت مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری در تالار شهر است. در این پژوهش فرض بر این است که تالار شهر در شهر اردبیل باعث افزایش مشارکت شهروندان و در نتیجه اجتماع‌پذیری شهر اردبیل می‌شود. در این راستا این پرسش‌ها مطرح می‌شود: مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر چیست؟ جهت پاسخگویی به هدف بیان شده ابتدا مفهوم تالار شهر، فضاهای عمومی، اجتماع‌پذیری، ویژگی‌های کالبدی و عمومی فضاهای اجتماع‌پذیر و بعد بستر طرح مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس مطالعات صورت گرفته مؤلفه‌های کالبدی، فعالیتی و ادراکی معنایی تدوین شده است. و بر اساس مؤلفه‌های به‌دست آمده پرسشنامه‌ای طراحی شده است و نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS که در راستای سنجش مؤلفه‌ها و پاسخگویی به فرضیه و سؤالات تحقیق بوده به‌دست آمده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد خوانایی و رؤیت‌پذیری، شاخص بودن تالار شهر، ورودی دعوت کننده، وجود فضاهای شفاف، ایجاد فضاهای تجمعی و گردهمایی، برگزاری جشن‌ها و مراسم ملی و مذهبی، وجود کارکرد فرهنگی، ایجاد هویت و داشتن خاطره‌جمعی، از مؤلفه‌های مهم  اجتماع‌پذیری تالار شهر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sociopetality Components of City Hall; Case Study: Ardabil

نویسندگان [English]

  • Javad Javan Majid 1
  • Maleka Negari 2
1 Department of Architecture, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Architecture, Ardabil Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In developed societies, citizens are fully involved in the administration of city affairs considering the definition of the concept of citizenship. In such societies, public spaces and buildings have a fundamental character in the development of social relations and citizen participation due to the existence of NGOs and the expansion of urban democracy. As one of the most citizen-oriented public buildings in the world, the city hall has a high status; it is a place to carry out all of the social affairs of a city and is considered a symbolic home for citizens. One of the most important features of the city hall is its sociopetality to all classes and social groups. This study aims to identify the sociopetality components of the city hall. This research assumes that the presence of a city hall in Ardabil will increase the level of citizen participation and thus the sociopetality of Ardabil. In this regard, a question arises: what are the sociopetality components of a city hall? To meet the stated purpose, the concept of city hall, public spaces, sociopetality, physical and public qualities of sociopetal(oid) spaces, and then the project context are studied first. Physical, activity and semantic-perceptual components have been formulated based on studies. A questionnaire was designed based on the obtained components. The results of the questionnaire were obtained using SPSS to measure the components and to answer the research hypothesis and questions. According to the results, the important sociopetality components of city hall include legibility and visibility, distinguishedness of the city hall, inviting entrance, the existence of transparent spaces, creation of gathering spaces, holding national/religious rituals and ceremonies, cultural function, and collective memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Hall
  • Sociopetality
  • Social Sustainability
  • Public Participation
  • Ardabil
Ashrafi, Y., Pur Ahmad, A., Rahnamaei, M., & Rafiiyan, M. (2014). Conceptualization and Types of Contemporary Public Space in Urban Planning. Geography Research, 2(4), 435-464. http://ensani.ir/fa/article/346656
Brown, A. (2006). Contested Space: Street Trading, Public Space, and Livelihoods in Developing Cities. Rugby, ITDG Pub.
Carr, S.M., Francis, L.G., Rivlin, A., & Stone, M. (1992). Public Space, Cambridge, Cambridge University Press. 
Carmona, M., De Magalhaes, C., & Leo, H. (2008). Public Space: The Management Dimension, Routledge. https://www.routledge.com/Public-Space-The-Management-Dimension/Carmona-Magalhaes-Hammond/p/book/9780415396493
Daneshpour, S.A., & Charkhian, M. (2007). Public Atomospher and Effective Factors on Public Vital. Baghe Nazar, 4(7), 19-28. http://www.bagh-sj.com/article_64.html
Ghamari, K., & Mardomi, H. (2011). Requirments of Effective Arcitectural on Socialablity of Subway Station. Urban Management, 9(27), 31-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150423
Ghanbaran, A., & Jafari, M. (2014). Investigating the Factors Promoting Social Interaction in Affecting Residents of Residential Neighborhood (Case Study: Derekeh Neighborhood - Tehran), Iranian Journal of Architecture and Urban Development, 7, 57-64. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=240717
Gehl, J. (2006). Life between Buildings. Using Public Space, Skive, Arkitektens Forlarg. http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/article/viewFile/104/pdf
Gehl, J., & Gemzo, L. (1999). Public Spaces Public Life - Copenhagen 1996. Copenhagen, the Danish Architectural Press and the Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture Publishers. https://placesjournal.org/assets/legacy/pdfs/public-spaces-public-life.pdf
Gehl, J. (1987). Life between Buildings. (J. Koch, Trans.). New York,Van Nostrand Reinhold. 
Goodsell, C.T. (2007). The Concept of Public Space and its Democratic Manifestations. the American Review of Public Administration, 33, 361- 383. https://www.researchgate.net/publication/258126011_The_Concept_of_Public_Space_and_Its_Democratic_Manifestations
Hafezi Far, M. (2010). Urban Planing Using Sociable City Enviromnemt, Case Study: Armanastan Alley of Ardabil city, M, A. thesis .Art university of Isfahan. 93.126.25.7/index.php/fa/صفحه-اصلی/84-چکیده-پایان-نامه-های-دانشگاه-هنر/281-ارشد-طراحی-شهری?showall=&start=1
Kharazminejhad, A. (2009). Desiging of Ardabil City Hall by Social Eternality Views. M.A. Thesis of Islamic Azad University of Qazvin Branch. http://qiau.ac.ir/raeesi.info 
Kasmaei, M. (2004).Continent and Arcitectural, Tehran, Khak Publication, Forth Edition. https://www.arel.ir/fa/News-View-8268.html
Kohn, M. (2004). Brave New Neighbourhoods: The Privatization of Public Space. London, Routledge. https://chisineu.files.wordpress.com/2013/03/margaret_kohn_brave_new_neighborhoods_the_privatization_of_public_space__2004.pdf
Lenard, S., & Hernest, K. (1998). Social Life and Urban Designing, (M. Poor Rasool, Trans.). Arcitectural and Urban Magazine, 44 - 45, Tehran. http://ijaud.srbiau.ac.ir/article_8523_27fd38a0a540cbf3200e3268bd7ebc86.pdf 
Lerup, L. (1972). Environmental and Behavioral Congruence as a Measure of Goodness in Public Space: The Case of Stockholm. Ekistics, 204, 341-358. 
Lang, J. (2009). Arcitectural Hypothesis Creation, Role of Behavioral Science in Environment Designing, (A.R. Eini Far, Trans.). Tehran, University of Tehran. https://www.gisoom.com/book/11200022/کتاب-آفرینش-نظریه-معماری-نقش-علوم-رفتاری-در-طراحی-محیط/ 
Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. New York, Van Nostrand Reinhold. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1629815 
Lofland, L.H. (1998). The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Social Territory. New York, Aldine de Gruyter. https://www.amazon.com/Public-Realm-Exploring-Quintessential-Communication/dp/0202306089
Low, S.M. (2000). On the Plaza: The Politics Ofpublic Space and Culture. Austin: University of Texas Press. https://www.amazon.com/Plaza-Politics-Public-Space-Culture/dp/0292747144
Madanipour, A. (2003). Why Are the Design and Development of Public Spaces Significant for Cities? Environment and Planning B: Planning and Design, 26, 879 – 891. zibasazi.ir/fa/bookplc/item/1832-کتاب-طراحی-فضای-شهری،-نگرشی-بر-فرآیندی-اجتماعی-و-مکانی.html 
Mensch, J. (2007). Public Space. Continental Philosophy Review, 40, 31 – 4. https://www.researchgate.net/publication/226861237_Public_Space 
Mitchell, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York: Guildford.
Naqipoor Chenari, M. (2012). Rasht City Hall Designing by Social Perspective, M.A. thesis, Islamic Azad University of Qazvin Branch. http://thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 
Orum, M.A. & Neal, P.Z. eds. (2010). Common Ground? Readings and Reflections on Public Space. New York, Taylor and Francis. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/SOC584/um/_Anthony_M._Orum__Zachary_P._Neal__Common_Ground.pdf 
Rafiian, M., & Khodaei, Z. (2009). Study of Effective Componenets and Criterias of Citizenship Satisfiction of Public Places, Rahbord Quarterly, 53, 227-248. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118041 
Salehinia, M., & Memarian, G. (2009). Socialbilty of Arcitectural Atomospher. HONARHA-YE-ZIBA Journal (Arcitectural and Urban Planning), 40, 50-12. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=167518
Samipour, F. (2014). Physical Factors Affecting the Socialization of Public Spaces, First National Conference on New Horizons in Empowerment and Sustainable Development of Architecture, Civil, Tourism, Energy and Urban and Rural Environment. https://www.civilica.com/Paper-DEVELOPMENT01-DEVELOPMENT01_126=%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9% 
Scruton, R. (1984). The Public Interest. In Glazer, N. and Lilla, M. eds. (1987) The Public Face of Architecture. Civic Culture and Public Spaces. New York, 13 – 25. 
Staeheli, L., & Mitchell, D. (2008). The People’s Property? Power, Politics, and the Public. New York, Routledge. https://www.amazon.com/Peoples-Property-Power-Politics-Public/dp/041595522X 
Tagavi sangdehi, S.M. (2014). Socialization of Urban Public Spaces, National Conference on Architecture, Civil Development and Modern Urban Development. https://www.civilica.com/Paper-NSIA01-NSIA01_256=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
Tibbalds, F. (1992). Making People-friendly Town: Improving the public Environment in Towns and Cities, First published 1992 by Longman Group UK, Ltd. https://www.amazon.com/Making-People-Friendly-Towns-Improving-Environment/dp/0415237599 
Waltzer, M. (1986). Pleasures and Costs of Urbanity. Dissent, Public Space: A Discussion on the Shape of our Cities, 33(4), 470-475. https://www.dissentmagazine.org/article/pleasures-costs-of-urbanit 
Zukin, S. (1995). The Cultures of Cities. Oxford, Blackwell Publishers. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1527813