ارزیابی جذب مشتری با تمرکز بر ویژگی‌های طراحی بیوفیلیک، مورد مطالعاتی: سرای مشیر، شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه پارس، تهران، ایران

3 استادیارگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بیوفیلیا، علاوه بر مفاهیم خود در فلسفه و روانشناسی، در دهه‌های اخیر در محیط‌های انسان‌ساخت ریشه دوانده است. معماری بیوفیلی ‌بخشی از یک دیدگاه نوآورانه است که به طریقی هم به افراد و هم به محیط کمک می‌کند تا سلامتی ما حفظ شود و عملکرد بدنی را برای داشتن زندگی بهتر ارتقاء می‌بخشد. مناطق تجاری، به عنوان مکان‌هایی برای جلسات، سرگرمی، اوقات فراغت، استراحت و تبادل، مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که امروزه قابل توجه قرار می‌گیرند و طراحان این فضاها باید بر ارائه تجارب متنوع و به یادماندنی احساسی، هیجانی و رفتاری تمرکز کنند. همچنین باید بتوانند با در نظر گرفتن عوامل جایگزین یا مکمل، شرایط عرضه، جذابیت و تصویر آن‌ها را بهبود بخشند. بررسی عناصر طراحی بیوفیلیک در موارد معماری، می‌تواند ما را به سمت یافتن تأثیر این عناصر بر افزایش جذب مشتریان سوق دهد. به نظر می‌رسد یافتن ویژگی‌های مشترک طراحی بیوفیلیک و جذب مشتری و مشخصه‌های مختلف مانند: طراحی، مدیریت و چیدمان محیط، تعداد بازدیدها را افزایش می‌دهد. با وجود تغییر در نیازهای روانشناختی جامعه در دهه‌های گذشته و افزایش استفاده‌کنندگان از فضاهای تجاری، این فضاها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و تعداد محدود مطالعات عملی در مورد این مناطق در ایران، این پژوهش را پررنگ‌تر می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عناصر طراحی بیوفیلیک بر جذب مشتریان در سرای مشیر شیراز انجام شده است. برای این منظور، بر اساس روش تحقیق مختلط و مطالعات کتابخانه‌ای، معیارهای مشترک معماری بیوفیلیک و جذب مشتری از ادبیات مرتبط استخراج و سپس از طریق مشاهدات میدانی و توزیع پرسشنامه بین مشتریان و بازدیدکنندگان، با استفاده از نرم افزار SPSS و روش همبستگی، اثر عوامل بر یکدیگر تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که مؤلفه‌های معماری بیوفیلیک با عوامل جذب مشتری ارتباط معنی‌داری دارند و ویژگی‌های بیوفیلیک نه تنها به افزایش جذب مشتری کمک می‌کنند بلکه باعث تقویت سلامت معنوی، اجتماعی و فرهنگی افراد می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Customer Attraction Focusing on Biophilic Design Features in the Case Study of Saray-e-Moshir, Shiraz

نویسندگان [English]

  • Niaz Esmaili 1
  • Mahmood Golabchi 2
  • Vahid Ghobadian 3
1 Ph.D Student of Architecture, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor of Architecture, School of Architecture, Pars University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad UniversityTehran, Iran
چکیده [English]

Biophilia, in addition to its concepts in philosophy and psychology, has been rooted into man-made environments in recent decades. Biophilic architecture is a part of an innovative view that helps both people and the environment in the way to keep them healthy and promotes the physical performance for having better life. Commercial areas, as spaces for meetings, entertainment, leisure, relaxation, and interchange,  are the most important domains that are considered nowadays; and the designers of these spaces should focus on providing diverse memorable sensorial, emotional, and behavioral experiences; and also be able to improve the offer conditions, their attractiveness, and their image by considering alternative or complementary factors. Examining biophilic design elements in architectural cases may lead us to find the impression of these elements on increasing customer attraction. It seems that finding common features of biophilic design and customer attraction, and different attributes, such as the design, management, and environment arrangement increase the number of visits. Despite the changes of the community’s psychological needs in the last decades and increasing users of commercial spaces, these spaces receive less attention, and few practical studies on these areas in Iran, make this study more significant. The present study aims to investigate the impact of biophilic design elements on customer attraction in Saray-e-Moshir, Shiraz. For this purpose, based on mixed research methodology and library studies, common criteria of biophilic architecture and customer attraction are retrieved from related literature; then through field observations and questionnaire distribution among customers and visitors, the effects of factors on each other are analyzed, using SPSS software and correlation method. The results indicate that the components of biophilic architecture have a significant relationship with the factors of customer attraction, and the biophilic features not only help increase the attraction but also enhances people’s spiritual, social and cultural health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophilic Design Elements
  • Commercial Spaces
  • Customer Attraction
  • Shiraz Saray-e-Moshir
Bahmani kazerooni, S., & Pourjafar, M. (2014). Hierarchy of Cultural Identity in Traditional markets, Iran. The International Journal Of Engineering And Science, 3(1), 16-24. http://www.theijes.com/papers/v3-i1/Version-5/C0315016024.pdf
Cortázar, L.O., & Vela, M.R. (2017). Attraction Factors of Shopping Centers: Effects of Design and Eco-natural Environment on Intention to Visit. European Journal of Management and Business Economics, 26(2), 199-219. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-07-2017-012/full/html
Debek, M. (2015). What Drives Shopping Mall Attractiveness? Polish Journal of Applied Psychology, 13, 68-119. https://www.semanticscholar.org/paper/What-Drives-Shopping-Mall-Attractiveness-D%C4%99bek/393c2199393cc5827c07619def0d946ed30d88de
Ellegaard, C., & Ritter, T. (2006). Customer Attraction and its Purchasing Potential. 22nd IMP Conference. Milan.
Karimi, H., Ghotb, K., Bahari, F., & Golizadeh Sarvehaei, R. (2015). Iranian Bazaar, Visualization of Sustainable Thinking (Case Study, Mahabad Bazaar). International Journal of Review in Life Sciences.
Kellert, S.R. (2012). Birthright :People and Nature in the Modern World. London: Yale University Press.
Kellert, S.R., Heerwagen, J.H., & Mador, M.L. (2008). Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of Bringing Buildings to Life. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Kusumowidagdo, A., Sachari, A., & Widodo, P. (2014). Visitors’ Perception towardsPublic Spacein Shopping Center in the CreationSense of Place. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 5, 266-272. Bandung, Indonesia: Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.090
Saraye Moshir-Untold Persia. (2018). Retrieved from untold persia. http://untoldpersia.com/ContentView/Pid/10158/title/contentsearch?&vt=1&pca=102&ca=122
Tandon, A., Gupta, A., & Tripathi, V. (2016). Managing shopping experience through mall attractiveness dimensions. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 634-649. DOI: 10.1108/APJML-08-2015-0127
Zari, P. (2009). An Architectural Love of the Living:Bio-inspired Design in the pursuit of Ecological Regeneration and Psychological Wellbeing. Sustainable Development and Planing IV, 1, 293-302. DOI: 10.2495/SDP090291