بررسی تطبیقی نظام راهبردی طراحی مسکن انعطاف‌پذیر در غرب و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

اصل انعطاف‌پذیری به‌عنوان توانمندی محیطی، جهت پاسخگویی به استفاده‌های مختلفی که با اهداف گوناگون مردم سازگار باشد، از جمله رویکردهای قابل توجه در معماری مسکن است. در معماری غرب این موضوع پس از جنگ جهانی اول، به‌صورت گسترده و با ساختاری سازمان‌یافته، مطرح شد. این در حالی است که در معماری ایران، این موضوع به صورت ذاتی و کاملاً خودباورانه در مسکن سنتی هویدا است، متأسفانه به دلیل عدم شناخت کافی در مورد این اصل و دلایل استفاده از آن در مسکن سنتی، انعطاف‌پذیری در باور عموم، به‌عنوان ابداعات مدرن غربی شناخته شد؛ و با پدیده‌ جهانی شدن، نمود غربی آن در زندگی و معماری ایرانیان معاصر رسوخ کرده‌، که حتی باعث تغییر در سبک زندگی مردم ایران شده است. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی از هر حیث کاربردی با استفاده از بررسی تطبیقی، با مقایسه‌ عوامل ایجاد مسکن انعطاف‌پذیر، گونه‌شناسی و عناصر سازنده‌ فضای معماری مسکونی انعطاف‌پذیر در غرب و ایران، مشخص می‌نماید که انعطاف‌پذیری در مسکن سنتی ایران با تکیه بر نیازها، توانایی‌ها و دانش زمان خود دارای اصالت بوده و  کاملاً مطابق با معیارهای طرح شده زمان معاصر که دیدگاه غربی ادعای آن را دارد، است. مهم‌ترین تفاوت در بین این دو، مقوله حریم می‌باشد، که استفاده از ساختارهای طراحی غربی در بستر ایرانی، این موضوع را نادیده گرفته است، همین موضوع باعث تغییر در سبک زندگی ایرانیان در پی تقلید از سبک معماری غربی، بدون اطلاع از چنین قابلیتی در معماری ایرانی است؛ که می‌توان با درک این موضوع، این بعد اجتماعی مسکن (حریم) را در مجموعه انعطاف‌پذیری در نظر گرفت تا شاهد غنای هرچه بیشتر این مفهوم در کالبد معماری ایران باشیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Strategic System of Flexible Housing Design in the West and Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zandieh 1
  • Pedram Hessari 2
  • Arezoo Mohtasham 3
1 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Civil Engineering and Architecture, Faculty of Engineering,University of Torbat Heydarieh (UTH), Torbat Heydarieh, Iran
3 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The principle of flexibility, as an environmental capability of meeting various uses compatible with people’s various goals, is one of the significant approaches to housing architecture. In Western architecture, this issue has been widely raised with an organized structure after World War I, while in Iranian architecture, it is inherently evident in traditional housing. Unfortunately, due to lack of sufficient knowledge of this principle and the reasons for its use in traditional housing, flexibility has become known as a modern western innovation by people, with the phenomenon of globalization, its western appearance has entered the contemporary architecture of Iran, and even changed the lifestyle of the Iranian people. The present study is descriptive-analytic research in which the factors forming a flexible housing, flexibility typology, and constructive elements of the western and Iranian flexible residential architectures are studied comparatively. The results show that flexibility in Iranian traditional house has originality based on needs, abilities, and knowledge raised at that time and is fully in line with the standards set at modern times and claimed by western architecture. The most important difference between the two is the issue of privacy, which has been ignored in the use of Western design structures in the Iranian context, leading to the change of Iranian lifestyle. By understanding this issue, this social dimension of housing (i.e. privacy) can be considered in the flexibility issue to see the richness of this concept in Iranian architecture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Housing
  • Typology
  • Iran
  • West
Agyefi-Mensah, S. (2013). Functionality and Adaptability of Design Solutions for Public Apartment Buildings in Ghana: Towards Evidence-Based Design for Sustainable Lifespan Building Performance, Phd Thesis. School of Architecture, Ghana University.
Alavi, T. (2013). Modeling Spaces and Architectural Elements in an Iranian House, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Mashhad.
Albostan, D. (2009). Flexibility in Multi-Residential Housing Project: Three Innovative Cases From Turkey. A Thesis Submitted to the Graduate School. Natural and Sciences of Middle East Technical University.
Bahadori, M.N., & Yaghoubi, M., (2007). Ventilation and Natural Cooling in Traditional Buildings, Markaz Nasher Daneshgahi, Iran. http://www.iup.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=19054
Bentlry, A., Murrain, P., McGlynn. S., & Smit, G. (2012). Responsive Environments, Mostafa Behzadfar, University of Science and Technology publication. https://www.adinehbook.com/gp/product/9644544374
Danko, M.R. (2013). Designing Affordable Housing for Adaptability: Principles, Practices, & Application, Pitzer College, Claremont, California.
Eghbali, S.R., & Hessari, P. (2013). Modular Approach and Prefabrication in Flexible Housing. JHRE. 32(143), 53-68. http://jhre.ir/article-1-360-en.html
Einifar, A. (2003). A Model for Flexibility Analysis in Iranian Housing. Fine Arts journal, 13, 77-64. https://journals.ut.ac.ir/article_10660.html
Friedman, A. (2002). The Adaptable House: Designing Homes for Change. McGraw-Hill Professional.
Galfetti, G.G. (2003). “Dwelling: Architecture And Modernity”, 87-102.
Grotter, J.RG. (2010). Aesthetics in Architecture, (M. Dolatkhah., & S. Hamani, Trans.). Dolatmand Publishing, Tehran.
Habraken, J. (1988). Types of House Building. (G.A. Faridian., & N. Yazdkhasti, Trans.). Tehran: University Publishing Center.
Kendall, S., & Jonathan, TR. (2011). Residential Open Building. Taylor & Francis.
Lang, J. (2014). Creation of Architectural Theory (The Role of Behavioral Sciences in Environmental Design), (A.R. Einifar, Trans.). University of Tehran, Tehran
Mahdavipour, H. (1994). An Introduction to the Impact of Culture on Architecture. Journal of Housing and Revolution, 84, 52-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=167684
Manewa, A., Pasquire, Ch., Gibb, A., & Schmidt, R III. (2009). “Towards Economic Sustainability through Adaptable Buildings.” Delft, Netherlands. http://adaptablefutures.com/wp-content/uploads/2011/11/Manewa-et-al.-2009b.pdf
Memarian, G.H. (1996). Introduction to Iranian Residential Architecture (Introverted Typology), Iran University of Science and Technology Press, Tehran.
Mohtasham, A., &Hamzehnejad, M. (2015). Explaining the Dimensions of Privacy in the Relations between the Internal Spaces of Iranian-Islamic Housing Using the Process of Analytical Serial Analysis. Sefeh Journal, 71, 52-66. http://sofeh.sbu.ac.ir/article/view/15302
Mozaini, M. (2011). From Time and Architecture, Center for Urban and Architectural Studies of Iran, Tehran.
Schmidt III, R., Eguchi, T ., Austin, S., & Gibb, A. (2010). “What Is the Meaning of Adaptability in the Building Industry?” Bilbao, Spain.
Schneider, T., & Till, J. (2005). Flexible Housing: Opportunities And Limits. 9 (2),157-166.
Schneider, T., & Till. J. (2006). “A Few Thoughts: Flexible Housing.” Taylor & Francis.
Schneider, T., & Till, J. (2007). Flexible Housing. Oxford, United Kingdom: Architectural Press.
Zandieh. M., & Parvardi Nejad, S. (2010). Sustainable Development and it’s Concept in Housing Architecture of Iran . JHRE, 29(130), 2-21. http://jhre.ir/article-1-36-en.html
Zandieh, M., Eghbali, S.R., & Hessari, P. (2011). The Approaches Towards Designing Flexible Housing. BSNT, 1(1), 95-106. http://journals.modares.ac.ir/article-2-5339-en.html
Zandieh, M., Hessari, P., & Zandieh, A. (2019). Flexible Methods in Update of Architecture and School Educational Approaches. Technology of Education. DOI: 10.22061/JTE.2019.3838.1947
www.habraken.com