آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی کیفیت‌های محیطی در میدان‌های شهری بعد از تبدیل به پیاده‌راه، مورد مطالعاتی: میدان امام حسین(ع) تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی‌شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

ارتقاء کیفیت‌های محیطی در فضاهای عمومی شهری بعد از تبدیل به فضاهای پیاده شهری، این امکان را به کاربران می‌دهد که با فرصت بیشتری محیط شهری را تجربه‌ کنند و سطح تعاملات اجتماعی در محیط ارتقاء یابد. طرح پیاده‌راه‌سازی میدان امام حسین(ع) که یکی از میادین مهم شهر تهران می‌باشد پس از اجراء مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تحلیل‌های رفتارسنجی از طریق پرسش‌نامه و تحلیل‌های آمارهای استنباطی مانند: رگرسیون و آزمون پیرسون در نرم‌افزار‌ SPSS  قصد دارد به بررسی و تحلیل کیفیت‌های محیطی یکی از میدان‌های شهری در ابعاد کالبدی، ادراکی و اجتماعی بعد از تبدیل شدن آن به فضای شهری پیاده بپردازد. پژوهش حاضر نشان ‌می‌دهد که غنای حسی و توجه به مقیاس انسانی و پیاده‌مدار بودن، خوانایی، ایمنی و امنیت تأثیرگذارترین عوامل در ارتقاءکیفیت‌های پلازاهای شهری هستند، اما طراحی پلازای امام حسین(ع) در تأمین اغلب شاخصه‌های کیفی مورد بررسی موفق نبوده است. نبود برنامه و بی‌توجهی به خرده فضاها و خرده‌فروشی و نبود مدیریت زمین و تنوع کاربری‌ها پس از تبدیل شدن به فضای پیاده و همچنین فقدان مدیریت برای جریان‌سازی و رویدادپذیری فضای میدان، نیز از دلایل دیگر در عدم توفیق پروژه می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis of the Factors leading to the Inefficiency of Environmental Qualities in Urban Squares after Being Converted to Pedestrian Areas: The Case of Imam Hossein Square, Tehran

نویسندگان [English]

  • Meisam Norouzi 1
  • Hassan Sajadzadeh 2
1 M.A. of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, University of Bu- Ali Sina, Hamadan, Iran
2 Associate Professor of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, University of Bu- Ali Sina, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Improvement of environmental qualities in urban public spaces that have been changed into pedestrian areas enables users to experience urban spaces in a more deliberate and accurate manner, and thereby improving social interactions. The pedestrian area of Imam Hossein Square, which is an important square in Tehran, was a widely criticized project. The present study aims to investigate the environmental qualities of Imam Hossein Square physically, perceptually, and socially using behavior analysis through questionnaires and inferential statistic techniques, including regression analysis and Pearson correlation coefficient. The findings suggest that the most important factors affecting the quality of urban squares are sensory richness, consideration of human scale and pedestrian-orientedness, legibility, and safety and security. Imam Hossein Square, however, has mostly failed to meet most of the quality criteria studied. Other reasons for the relative failure of the project include insufficient planning, lack of attention to micro-spaces and retail stores, inappropriate management of land use after the construction of the pedestrian area, and lack of planning for social events in the square

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Quality
  • Pedestrian-orientedness
  • Imam Hossein Square
Afshani, A.R.(1999). Teaching Applied Sciences Spss in Social Sciences amd Behavior. University of Tehran press.Tehran
Baghbeh,K., Poorjafar, M.R., & Ranjbar, E. (2015). “Analysis and Evaluation of Sitting Activities in Urban Spaces, Case Study: Tehran Theater Square.Name-ye memari va Shahrsazi, 13,113-131. https://www.magiran.com/paper/1315072/?lang=en
Bakhtiar Nasrabadi, A. (2009). Urban Spaces around Imam Square. Unpublished Master’s thesis, Faculty of Arts, University of Isfahan.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). Public Places - Urban Space: The Dimensions of Urban Design. Library, 322. Retrieved from http://eprints.gla.ac.uk/38353/
Childs, M.C. (2004). Squares: A Public Place Design Guide for Urbanists. Albuquerque: University of Mexico Press.
Cullen, G. (1994). “The Neighborhood, the District and the Corridor”. Pp. xviii-xx, in Peter Kats, (ed.). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill.
Ewing, R., Schmid, T., Killingsworth, R., Zlot, A., & Raudenbush, S. (2003). Relationship between Urban Sprawl and Physical Activity, Obesity, and Morbidity. Am J Health Promotion, 18(1), 47-57. DOI:10.4278/0890-1171-18.1.47
Garib, F.(1997). Design of urban squares. Honar-Ha-Ye-Ziba, 2, 33-42.
Gehl, J. (1987). Life between Building,New York, MCG.
Gehl, J., & Gemzøe, L. (2004). Public Spaces, Public Life. The Danish Architectural Press.
Gemzoe, L., & Gehl, J. (2006). The Copenhagen Experience what the Ppedestrian wants, Ekim Tan Delft University of Technology photos.
Ghorbani, R., & Jam-Kasra, M. (2010). Pedestrian Movement, A New Approach to the revival of Urban Centers,Tarbiat Tabriz Pedestrian Road. Urban& Regional Studies and research, 6,55-72
Hillier, B., & Shu, S. (2000a). Crime and Urban Layout: The Need for Evidence. In S. Ballintyne, K. Pease, & V. McLaren (Eds.), Secure Foundations: Key Issues in Crime Prevention, Crime Reduction and Community Ssafety, 224–248. London: Institute of Public Policy Research.
Hillier, B., & Shu, S. (2000b). Do burglars understand defensible space? (Retrieved May 15th, 2015, from). http://web.archive.org/web/20031219105344/www.spacesyntax. com/housing/BillCrimePaper/BillCrimePaper.html
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. In New York, 71, Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M. (19). https://doi.org/10.2307/794509 
Jacobs, J. (1993). The Death and Life of Great American Cities. New York, 71, 458. https://doi.org/10.2307/794509 
Kaplan, S. (2000). Human Nature and Environmentally Responsible Behavior. Journal of Social Issues, 56(3), 491–508. https://doi.org/doi:10.1111/0022-4537.00180
Lang, J. (2009). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. (A. Eynifar, Trans.).Tehran: University of Tehran Press.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge, Mass: MIT Press.
Lynch, K. (1972). “What time is this place?” USA: MIT Press.
Mansoorfar, K. (2006). “Statistical Methods”. Tehran University Press. Tehran.
Marcus, C.C., & Francis, C. (1998). People Places: Design Guidelines for Urban Open Space. Canada: John Wiley & Sons.
Mehta, V. (2008). Walkable Streets: Pedestrian Behavior, Perceptions and Attitudes.
Mehta, V. (2014). Evaluating Public Space. Journal of Urban Design, 19(1), 53-88. https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698
Mojtahed-sistani, E. (2008). Quality Indicators of the Desirability of Pedestrians and Urban Streets. International Conference of the Students of Civil Engineering, Semnan, Iran.
Moughtin, C. (2003). Urban Design: Street and Square. Amsterdam and Boston: Architectural Press.
Naghizadeh, M. (2010). Analysis and Design of Urban Space: Fundamentals, Definitions, Criteria, and Methods. Tehran: Research Center of Arts and Culture of the Organization of Jahad-e Daneshgahi.
Pakzad, J. (2007). A Guide to Designing Urban Spaces in Iran. Tehran: Armanshahr.
Pakzad, J. (2007). History of thought in Urban Development: From Quantity to Quality. Tehran: Omran-e Shahrhaye Jadid Co.
Pakzad, J. (2012). “Urban Design Guidelines in Iran”. Tehran: Vezarat e Maskan & Shahrsazi.
Pikora, T., Giles-Corti, B., W Knuiman, M., Bull, F., Jamrozik, K., & Donovan, R. (2006). Neighborhood Environmental Factors Correlated with Walking near Home: Using SPACES. Med. Sci. Sports Exerc. 38(4), 708–714. DOI: 10.1249/01.mss.0000210189.64458.f3
Rasidi, M.H., Jamirsah, N., & Said, I. (2012). Urban Green Space Design Affects Urban Residents’ Social Interaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 68, 464-480. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.242
Greenberg, S.W., & M Rohe, W. (2007).Neighborhood Design and Crime A Test of Two Perspectives. Journal of the American Planning Association, 50(1), 48-61. https://doi.org/10.1080/01944368408976581
Shahhosseini, P. (2016). Pathology of Construction of Pedestrian Areas in Tehran: The Case of 15-Khordad Square and Imam Hossein Square. International Scientific Quarterly of Iranian Association of Geography, 51.
Shamaee, A., & Eghbal, M. (2016). The Factors Affecting the Quality of Pedestrian Environments in Iranian-Islamic Cities: The Case of Imam Hossein and 17-Shahrivar Pedestrian Streets. Scientific Quarterly of Islamic-Iranian Progress Model, 7, 127-151.
Soltanzadeh, H. (1993). Urban Spaces in Iranian Historic Fabrics. Tehran: Office of Cultural Research and Tehran Municipality.
Sommer, R. (1967). “Sociofugal Space”. The American Journal of Sociology, 72 (6), Chicago, The university of Chicago press.
Souri, E. (2009). A Review of Theoretical Discussions of Security and Crime Prevention Methods.
Stamps, A.E. (2005). Visual Permeability, Locomotive Permeability, Safety, and Enclosure. Environment and Behavior, 37(5), 587–619. https://doi.org/10.1177/0013916505276741 
Tibbalds, F. (2001). Making People-friendly Town. Essex: Longman (First Published in 1992).
Whyte, W. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. Urban Life. https://doi.org/10.1177/089124168201000411 
Zabetian, E., & Kheyroddin, R. (2018). “Assessing the Sense of Place Levels in Urban Spaces (Case study: Imam Khomeini Square and Imam Hossein Square, Tehran City). Journal of Urban Planning Knowledge, 6, 47-63. 10.22124/UPK.2018.10448.1091