بررسی مسکن از دیدگاه نشانه‌شناسی، مورد مطالعاتی: خانه‌های دوره‌ی قاجار و مجتمع‌های مسکونی معاصر در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 استادیارگروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

دغدغه ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری همیشه مورد توجه معماران و پژوهشگران این عرصه بوده‌است و توجه آن‌ها را به مفاهیم و نظریه‌های زبانی به لحاظ فلسفی و نظریه‌ای جلب کرده است. لیکن نشانه‌شناسی به‌عنوان ابزاری جهت تحلیل و ارزیابی هویت در طراحی مسکن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. خانه مکانی است که افراد بیش‌ترین تعلق را در آن احساس کرده و بیش‌ترین زمان را در آن سپری می‌کنند، به همین جهت شناخت مفاهیم عمیق آن می‌تواند به خلق محیطی مطلوب منجر شود. بسیاری از نیازهایی که از یک خانه انتظار می‌رود بر اساس نیازهای انسان در دوره‌های مختلف شکل می‌گیرد. این پژوهش با در نظر گرفتن دو دوره تاریخی قاجار و معاصر در شهر شیراز، خانه را به مثابه متنی می‌پندارد که از لایه‌های مختلفی تشکیل شده و با بررسی رویکردهای نشانه‌شناسی می‌توان به تأثیر این لایه‌ها بر معماری خانه و دریافت معانی عناصر و فضاهای مختلف خانه دست‌یافت. لذا با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص نشانه‌شناسی، ابتدا به تشریح مفاهیم نشانه‌شناسی پرداخت شده، داده‌ها و نظریه‌های مرتبط با این مبحث گردآوری شده و سپس در یک سیستم معماری جهت ایجاد مدل مفهومی از نشانه‌شناسی و در راستای خوانش هر اثر معماری تعریف شده‌است، سپس خانه‌های دوره قاجار و مجتمع‌های مسکونی معاصر بر اساس مدل مذکور تحلیل شده است. روش تحقیق به صورت ترکیبی از نوع کیفی-کمی بوده است و نتایج پژوهش حاصل از بررسی کتابخانه‌ای و اسنادی و بررسی پرسشنامه‌ها و تحلیل مصاحبه‌ها، نشان از چگونگی اثر عناصر معماری تأثیر پذیرفته از لایه معماری و فرامعماری در دو دوره تاریخی بر معانی دریافت شده توسط کاربران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Housing from A Semiotic Perspective; Case Study: Qajar Houses and Contemporary Residential Complexes in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Sara Berahman 1
  • Mohammad Parva 2
  • Tahereh Nasr 3
1 Ph.D. student of Architecture, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The creation of high quality architectural space has always been the concern of architects and researchers of this field and directed their attention to the lingual concepts and theories in terms of philosophical and theoretical dimensions. However, as an instrument for analyzing and evaluating the identity, semiotics has been less frequently applied for housing design. A house is a place where in the individuals feel the most sense of belonging and spend most of their time. For the same reason, knowing its subtle concepts can lead to the creation of a favorable environment. Many of the needs expected from a house are formed based on the human needs in various periods. Considering the two Qajar and contemporary periods in Shiraz, in the present study, the house is supposed as a texture composed of various layers and it is attempted to use a semiotic approach to make it possible to understand the effects of these layers on the house architecture as well as the meanings of various elements and spaces of the house. Accordingly, considering the studies on semiotics, first, the concept of semiotics is described, the relevant data and theories are gathered, and then, applied in an architectural system to create a conceptual model of semiology for reading each architectural work.; afterwards, the Qajar houses and the contemporary residential complexes are analyzed based on the foresaid model. This research is a mixed method research in which data are collected using library study, questionnaire and interview. The results of this study indicate how the architectural elements influenced by the architectural and meta-architectural layers in the two studied periods influence the meanings perceived by users.Therefore, according to studies on semiotics, the concept of semiology has described, the data and theories related to this topic were first collected and then defined in an architectural system to create a conceptual model of semiology for reading each architectural work. Then the houses of the Qajar period and contemporary residential complexes have been analysed based on above model. The research method is a combined one of qualitative - quantitative type. The results of the study concluded through library and documentary research, and investing questionnaire and analysing interviews, shows how the elements of architecture that affected by architectural and meta-architectural layer in these two historical periods influence the meanings understood by users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Housing
  • Meaning
  • Traditional Houses
  • Residential Complexes
Abdollahzadeh, S., & Arjmand, M. (2012). Investigation Iranian Life in Traditional House of Shiraz. Journal of Studies Iranian-islamic City, 109-122. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=377083
Ahmadkhani, M. (2013). Semiology of Language and Art. Tehran: Nashr Goman.
Ansari, H. (2015). Evaluation and Analysis of the Functionality of Small-Scale Housing Designs Case Study:Fifty Thousand Units of Ghadir Complex, Maskan Mehr. HONAR-HA-YE-ZIBA Memari-Va-Shahrsazi, 20(3), 95-104. https://jfaup.ut.ac.ir/article_73557.html
Banimasoud, A. (2006). The Position of Semiotics in the Formation of Post-Modern Communist Architecture. Culture Quaterly (22), 155-165.
Bemanian, M., Gholamirostam, N., & Rahmatpanah, J. (2010). Identity Element in Traditional Architecture of Iranian Homes. The Two Scientific-Research Paper of Islamic Art Studies, 13, 55-68. https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=130463
Bocock, R. (1993). Consumption. London: Routledge.
Broadbent, G. (1980, April). Architectural Objects and Their Design as a Subject for Semiotic Studies. Design Studies, 207-216. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0142694X80900058
Broadbent, J. (2009). With Broadbent about Architecture. (N. Razavi, Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University,Printing and Publishing Center.
Chandler, D. (2008). Semantics Fiundations. (M. Parsa, Trans.). Tehran: Islamic Culture and Art Institute.
Chandler, D. (2008). Semiotics:The Basics. (M. Parsa, Trans.). Tehran: Islamic Culture and Art Institute.
Dabbagh, A. (2011). Architectural Reading from Semiology Point of View. Hekmat va Marefat.
Documents in the Cultural Heritage Organization of Fars Province.(2019). Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Center. Fars, Iran.
Froghmandarabi, H. (2015). The Philosophical Origin of Methodology in the Knowledge of Architectural Semantics and Urban Design. Urban Managment (43), 199-224. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-976-fa.pdf
Ghafari, A., & Falamaki, M. (2015). Representation of Semantic Thoughtsbin Architectural Reading;Structural and Post-Structural Perspective. National Conference on Urbanism,Urban Managment and Sustainable Development. Tehran. http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=1433&sid=1&slc_lang=fa
Grutter, J.K. (2010). Asthetic der Architecture: Grundlagen der Architecture-Wahrnehmung. (J. Pakzad, Trans.). Tehran: Center for Rehabilitation of the Blind Country Rudaki.
Gustafson, P. (2001). Meanings of Place: Everyday Experience and Theoretical Conceptuallizations. Journal of Environmental Psychology, 21, 5-16. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494400901853
Habib, F. (2006). A Study in the Meaning of City. HONAR-HA-YE-ZIBA Memari-Va-Shahrsazi, (25), 5-14. http://pdfarchive.ir/pack-05/Do_53313852512.pdf
Hamejani, Y., Bayzidi, Q., & Sahabi, J. ( 2018). A Qualitative Study of Implications of Meaning in Hawraman-Takht Architecture from Semiotics Perspective. The Iranian Scientific Journal of Nazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism, 45-62. https://www.researchgate.net/publication/330262112_A_Qualitative_Study_of_Implications_of_Meaning_in_Hawraman-Takht_Architecture_from_Semiotics_Perspective
Izadi, P. (2008). Umberto Eco's Semiology. Tehran: Sales.
Nesbitt, K. (2007). Post-Modern Theories in Architecture. (M. Shirazi, Trans.). Tehrani: Ney.
Nojoomian, A. (2008). Semantic Analysis of Kashan Houses. Architectural and Urban Development Letter, 111-127. http://aup.journal.art.ac.ir/article_219.html
Pourdehimi, S. (2012). Culture and Housing. Journal of Housing and Rural Environment, 3-18. http://jhre.ir/articlfa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%88+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
Rappaport, A. (2003). Culture, Architecture and Desin. (S. Alerasol, Trans.). Tehran: Khial.
Saussure, F. (1999). General Linguistics Course. (K. Safavi, Trans.). Tehran: Harmas.
Schultz, K. (2008). Meaning in Western Architecture. Tehran: Azad University.
Shasti, S., & Mirzai, N. (2007). Sosio-Spacial Identity Recognation and Develing It’s Endogenous Factors for the Growth and Development of Human Identity in the Centeral Zagros Settlements Domain. International Conference on Zagros Settelments. https://www.civilica.com/Paper-ZTSIC01-ZTSIC01_040.html
Shirazi, M. (2002). Architectural Semiotics. Architect Magazine, 14-16.
Sojoodi, F. (2012). Semantic:Theory and Practice (Proceeding). Tehran: Elm.
Zamiran, M. (2003). Introduction of Semiotics of Art. Tehtan: Ghese.