مطالعه تطبیقی تأثیرگذاری نور بر حس مکان خانه در خانه‌های سنتی و امروزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

حس مکان مخلوطی از احساسات خودآگاه و ناخودآگاه است که چگونگی دریافت، تجربه و بیان افراد را شامل می‌شود و به یک مکان معنا می‌دهد. خانه به‌عنوان بستری برای زندگی انسان با سایر ابعاد زندگی او در ارتباط و کنش متقابل است. نور جزیی از ذات زندگی بوده و همچنین واسطه دیدن، درک و شناخت به نظر می‌رسد. پرسشی که در این زمینه وجود دارد این است که چه رابطه‌ای میان ویژگی‌های نور روز و حس مکان خانه بودن بر اساس تطبیق خانه‌های سنتی و امروزی وجود دارد؟ هدف از این پژوهش بررسی نور و تأثیر آن در محیط خانه با توجه به تأثیرگذاری نور در حس مکان خانه بودن می‌باشد. این پژوهش از نوع؛ توصیفی می‌باشد که با  رویکرد کیفی- کمی و با روش علّی- مقایسه‌ای به کمک آزمون‌های همبستگی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها؛ فیش‌برداری، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد که در قسمت‌های مختلف پژوهش به کار گرفته شده اند. نتایج این پژوهش به ارائه مدلی مقایسه‌ای از ویژگی‌های نور طبیعی و حس مکان خانه بودن در خانه‌های سنتی و امروزی منجر شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین نور روز و حس مکان خانه بودن در خانه‌های سنتی رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه در خانه‌های امروزی بسیار کمرنگ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effects of Light on the Sense of Place in Traditional and Contemporary Houses

نویسندگان [English]

  • Parisa Sami 1
  • Sara Jalalian 2
  • Omid Dejdar 3
1 M.A. of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Department of Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

A sense of place is a mixture of conscious and unconscious emotions and refers to how people receive, experience, and express a place. It makes a place meaningful. House, as a platform for human life, is related and interacts with other aspects of his life. Light is a symbol of life and also seems to be a medium for seeing, understanding, and knowing. In this regard, the following question arises: What is the relationship between the characteristics of daylight and the sense of place in the house according to the comparison between traditional and contemporary houses? The present study aims to investigate daylight and its effect on the house environment with an emphasis on its effect on the sense of place in houses. This study is descriptive research carried out using a qualitative-quantitative approach and a causal-comparative method through correlation tests. Data are collected using library study and field study. Moreover, the data collection tools include indexing, observation, interview, and questionnaire that are used in different parts of the research. The final output of the research is a model for comparing traditional and contemporary houses in terms of the characteristics of daylight and the sense of place. The results show that there is a significant relationship between daylight and the sense of place in traditional houses, which is greatly faded in contemporary houses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Place
  • Traditional House
  • Contemporary House
  • Daylight
Asadpourtabrizinezhad, Y. (2014). Daylight in Architecture and its role in Sustainable Development. Paper Presented at the First National Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Environment. Hamedan. https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTURE01-ARCHITECTURE01_277.html
Asefi, M., & Imani, E. (2014). Recognition and Evaluation of the Transformational Factors of the Sprit of Iranian Traditional Architecture: Originality of Past, Novelty of Present. HOVIATESHAHR, 8(19), 63-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236578
Banihashem, A.S., & Latifi, M. (2015). Investigating the Role of Light in Interior Architecture with the Approach of the Effect of Light on the Excellence of Human Spirits. Paper Presented at the the first Scientific Conference of New Horizons in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning of Iran. Tehran. https://www.civilica.com/Paper-NICONF01-NICONF01_200.html
Boubekri, M. (2008). Daylighting, Architecture and Health-Building Design Strategies. Oxford: Elsevier Ltd.
Boyce, P., Hunter, C., & Howlett, O. (2003). The Benefits of Daylight through Windows. Rensselaer Polytechnic Institute, Lighting Research Center.
Falahat, M.S. (2006). The Sense of Space and its Factors. HONAR-HA-YE-ZIBA, 1(26), 57-66. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=64584
Huang, T., Hocheng, H., Chou, T., & Yang, W. (2013). Bring Free Light to Buildings, Materials and Processes for Energy. Communicating Current Research and Technological Development.
Kashi, H., & Bonyadi, N. (2013). Stating the Model of Identity of Place-Sense of Place and Surveying its Constituents: Case Study: Pedestrian Passage of Shahre Rey. HONAR-HA-YE-ZIBA, 18(3), 43-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284660
Nayebi, B., Kateb, F., Mazaheri, M., & Birashk, B. (2007). The Effect of Indoor Lighting on Quality of Life and Human Ethical Behavior. Ethics in Science and Technology, 2(1), 65-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87489
Pirnia, M.K. (2007). Familiarity with Islamic Architecture of Iran. Tehran: Soroush Danesh.
Poormohamad, S., Dolah, M., & Farbod, F. (2014). Natural light, Architectural Space, Sensory Perception and Residential Space (Case study of Asian House). Paper Presented at the National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development. Tehran. https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1095.html
Ramyar, R. (2011). An Introduction to the Design of Residential Complexes. Tehran: Oughaf
WHO. (1998). Guideline for Healthy House. World Health Organization.
Zargardaghigh, S. (2015). The Quality of Natural Light on the Sensory Perception of the Interior Spaces of the Residential Environment. Paper Presented at the International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Planning in the Third Millennium. Tehran. https://www.civilica.com/Paper-AECCONF02-AECCONF02_135.html
Ziaeaoun, M. (2012). Window and its Importance in Lighting Using Natural Light in Modern Architecture. Paper Presented at the First National Conference on New Ideas and Technologies in Architecture. Tabriz. https://www.civilica.com/Paper-NTA01-NTA01_460.html