بررسی ارتباط پیکربندی فضایی و وضعیت توسعه‌یافتگی محلات شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه طراحی‌شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بررسی و تعیین غیرروایی رابطه میان فضای زیست و جامعه، موضوعی است که در مطالعات خالقان فضا (معماران، طراحان شهر و منظر و نظریه‌پردازان در این زمینه) و متخصصان اجتماعی (جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و غیره) مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. در عین این‌که علوم محیطی قادر نبوده چارچوب نظری قانع‌کننده‌ای برای نقش اجتماع عرضه کند، در علوم اجتماعی نیز ادراک مفاهیم فضا و محیط به درجه قابل‌قبولی نرسیده است. تلاش برای رفع این کوتاهی به‌مثابه حلقه مفقوده‌ای که به‌سختی قابل دستیابی است، بی‌تردید به بسیاری از مسائل رایج محیطی پاسخ خواهد گفت. مقاله حاضر با هدف واکاوی ارتباط و همبستگی پیکربندی فضایی و شرایط توسعه‌یافتگی محلات اصفهان، سعی کرده ‌است به‌نوعی به رفع این کاستی کمک کند. برای این منظور، در 188 محله شهر اصفهان این ارتباط به روش همبستگی و در سه سطح کلان، میانی و محلی آزمون شد که در این مسیر تحلیل پیکربندی فضایی محلات با استفاده از روش چیدمان ‌فضا و تعیین سطح توسعه‌یافتگی آ‌‌ن‌ها به کمک روش تاپسیس صورت گرفته‌است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد گرچه در دو مقیاس کلان و میانی، رابطه‌ای معنادار دیده می‌شود؛ اما میزان این همبستگی ضعیف است. در مقیاس محلی نیز اساساً ارتباط معناداری وجود ندارد. بر این اساس اگر در شهر اصفهان قرار باشد به کمک تغییراتی در پیکربندی فضایی شهر وضعیت یکپارچگی ساختاری شهر و وضعیت توسعه‌یافتگی محلات را بهبود بخشید، به‌جای مداخله و تغییر در شبکه دسترسی محلی، اولویت با تغییر در محورهای واسط میان محلات و همچنین محورهای اصلی شهر است با این ملاحظه که نباید انتظار داشت این تغییرات به‌طور حتم بر وضعیت توسعه‌یافتگی محلات تأثیر مثبت بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between Spatial Configuration and Development Status of Isfahan's Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Moazezi Mehr-e-Tehran 1
  • Mohammad Saeid Izadi 2
  • Mohammad Masoud 3
1 Ph.D. of Building Restoration and Revitalization of Historic Urban Areas, Faculty of Conservation and Restoration, Art University of Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Non-narrative study and determination of the correlation between living space and society is a subject that has been neglected in the studies by space creators (architects, city and landscape designers, and theorists of this field) and social specialists (sociologists, anthropologists, etc.). While environmental sciences have not been able to provide a convincing theoretical framework for the role of society, in social sciences, also the acceptable understanding of the concepts of space and environment has not been reached. Trying to overcome this shortcoming is as a missing loop that is difficult to achieve and will undoubtedly answer many common environmental issues. The present study aims to examine the correlation between spatial configuration and development status of Isfahan's neighborhoods to help to eliminate this shortcoming in some way. For this purpose, this correlation is tested in 188 neighborhoods of Isfahan at three level, global, mean and local, using correlation analysis. In this process, the spatial configuration of the neighborhoods is analyzed using space syntax method and their level of development is determined using TOPSIS method. The results of this study show that although there is a significant relationship at the two scales, global and mean, but this correlation is weak. At local scale, also there is basically no significant correlation. Accordingly, if it is supposed to improve the structural integrity of Isfahan City and the development status of its neighborhoods by making changes in its spatial configuration, the priority should be given to changing the streets connecting the neighborhoods as well as the main street of the city , instead of interfering in and changing the neighborhood access network, taking into account that these changes should not be expected to necessarily have a positive effect on the development status of neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Configuration
  • Neighborhood
  • Development Status
  • Space Syntax
  • Isfahan
Abbaszadegan, M. (2002). Space Syntax Technique in Urban Design Process. Urban Management Quarterly, 3(9), 64-75. http://ensani.ir/fa/article/download/61219
Abbaszadegan, M., Bidram, R., & Mokhtarzadeh, S. (2012). Structural Analysis of Regenerated Street Networks of Deteriorated Areas in order to Resolve Permeability Problem and Spatial Isolation of These Areas (A Case Study from Mashhad, Iran). Journal of Urban Management, 10(30), 163-178.
Bahreyni, H., & Taghabon, S. (2011). Testing the Application of Space Syntax Method in the Design of Traditional Urban Spaces. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 3(4), 5-18.
Bidram, R. (2002). Eviews; Synchronous with econometrics. Tehran: Manshor-e-Bahrebardari Publication.
Bintliff, J.L. (1999). Chapter 13: Settlement and Territory. In: Barker G. (Ed.) the Routledge Companion Encyclopedia of Archaeology. London: Routledge. 505-545.
Castells, M. (2001). The Rise of the Network Society. (A. Aligholian, & A. Khakbaz, Trans.). Tehran: Publication of the Tarh-e-no. First Volume.
Choay, F. (1996). Urbanism, Facts and Fantasies. (M. Habibi, Trans.). Tehran: Tehran University Press.
Cuthbert, A.R. (2005). The Form of Cities: Political Economy and Urban Design. Oxford. Wiley-Blackwell.
Daha, E. (2009). Deteriorated Urban Area Designed Using The Space Syntax (Case Study: Beryanak, Tehran). Unpublished Master’s thesis, Submitted to School of Urban Planning. Tehran University. Tehran.
Dalyan, S. (2009). Shrinkage: The Challenge of Re-structuring the City. Urban Regeneration Studio. Retrieved 10 January 2017 from: http://www.shrinkingcities.com
Department of Environment, Transport, Energy and Communications. (2004). Sustainability Assessment, Conceptual Framework and Basic Methodology. Federal Office for Spatial Development and Department of Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC).
Durkheim, E. (1895). The Rules of Sociological Method & Selected Texts on Sociology and its Methods. London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16939-9
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. University of California Press.
Giddens, A. (1998). The Consequences of Modernity. (M. Thalathi, Trans.). Tehran: Nashre markaz Publication.
Habibi, M. (2003). How Neighborhood Skeletal Pattern and Reorganization of It. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 13(13), 32-39. https://journals.ut.ac.ir/article_10657.html
Hamedani Golshan, H. (2015). Space Syntax, a Brief Review on its Origins and Methods in Architecture and Urban Design Case Study: Brojerdiha Mansion, Kashan, IRAN. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 20(2), 85-92. doi: 10.22059/jfaup.2015.56720
Hamidi, M. (1997). Skeleton in Tehran, Review Concepts and Samples Iran - The World. Tehran: Technical Assistance and Development of Tehran Municipality. I.
Hillier, B. (1996). Space is the Machine, A Configurational Theory of architecture. United Kingdom: Cambridge University Press. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/3881/1/SITM.pdf
Hillier, B. (1998). A Note on the Intuiting of Form: Three Issues in the Theory of Design. Environment and Planning B: Planning and Design, 25(7), 37–40.
Hillier, B. (2007). Space is the Machine: a Configurational Theory of Architecture. Cambridge University Press, Cambridge. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/3881/
Hillier, B., & Vaughan, L. (2007). The City as One Thing. Progress in Planning, 67(3), 205-230. https://www.researchgate.net/publication/32887503_The_City_as_One_Thing
Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural Movement: Or, Configuration and Attraction in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B: Planning and Design, 20(1), 29–66. https://doi.org/10.1068/b200029
Isfahan Municipality. (2015). Atlas of Isfahan Metropolitan.
Jamali Shahni, T., Saeedi Mofrad, S., & Mahd Nejad, H. (2013). The Application of Space Syntax in Rehabilitation of Deteriorated Fabric City. 7th Symposium on Advances in Science and Technology, Bandar-Abbas, Iran. https://www.civilica.com/Paper-SASTECH07-SASTECH07_015.html
Kalantari, Kh. (2001). Regional Development and Planning, Theory and Technique. Tehran: Khoshbin Publication. First Edition.
Karimi, K. (2000). Urban Conservation and Spatial Transformation: Preserving the Fragments or Maintaining the ‘Spatial Spirit’. Urban Design International, 5(3-4), 221-231. DOI: 10.1057/palgrave.udi.9000012
Kristiansen, K., & Rowlands, M. (1998). Social Transformations in Archaeology: Global and Local Perspectives. Taylor & Francis.
Legeby, A. (2013). Patterns of Co-Presence, Spatial Configuration and Social Segregation. Unpublished Ph.d. Dissertation, Submitted to School of Architecture. Royal Institute of Technology. Sweden.
Lima, J.J. (2001). Socio-Spatial Segregation and Urban Form: Belem at the End of the 1990s. Geoforum, 32(4), 493-507. https://doi.org/10.1016/S0016-7185(01)00019-7
Masoudi Nejad, R. (2005). Social Bazaar and Commercial Bazaar: Comparative Study of Spatial Role of Iranian Bazaar in the Historical Cities in Different Socio-Economical Context. 5th International Space Syntax Symposium, Delft. http://spacesyntax.tudelft.nl/media/Long%20papers%20I/rezamasoudi.pdf
Omer, I., & Goldblatt, R. (2012). Urban Spatial Configuration and Socio-Economic Residential Differentiation: The Case of Tel Aviv. Computers, Environment and Urban Systems, 36(2), 177–185. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2011.09.003
Rafieian, M., Alizadeh, A., & Taghvayee, A. (2016). Analysis of Spatial Fragmentation in the Spatial Organization of Yazd Using Network Analysis and Space Syntax. Human Geography Research, 48(3), 441-459. doi: 10.22059/jhgr.2016.51998. https://jhgr.ut.ac.ir/article_51998.html
Rismanchian, O., & Bell, S. (2010). The Application of Space Syntax in Studying the Structure of the Cities. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 2(43), 49-56.
Rodriguez, C., SAKER, F.L., Sam, G., & Hillier, B. (2012). The Relationship of Spatial Configuration and Socio-Economic Conditions in SAO PAULO, Brazil. Eight International Space Syntax Symposium. Edited by M. Greene, J. Reyes and A. Castro. http://sss8.cl/8079.pdf
Turner, A. (2007). From Axial to Road-Centre Lines: A New Representation for Space Syntax and a New Model of Route Choice for Transport Network Analysis. Environment and Planning B: Planning and Design, 34(3), 539–555. https://doi.org/10.1068/b32067
Turner, J. (1974). The Structure of Sociological Theory. The Dorsey Press.
United Nations Center for Human Settlements (Habitat). (2009). Urban Indicators Guidelines, Better Information, Better Cities. Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals-Slums Target.
United Nations. (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, Third Edition. United Nations Publication. Retrieved June 2011 from http://www.un.org/
Vaughan, L. (2005). The Relationship between Physical Segregation and Social Marginalisation in the Urban Environment. World Architecture, 185(185), 88-96. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/884
Vaughan, L., & Arbaci, S. (2011). The Challenges of Understanding Urban Segregation. Built Environment, 37(2), 128-138. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1299357
Yazdanfar, A., Mousavi, M., & Zrgardaghigh, H. (2009). Analyzing Spatial Structure of the Tabriz Using Space Syntax Method. Road and Structure International Magazine, (67), 58-67. https://www.magiran.com/paper/718813