بازخوانی (احیاء) منظر گورستان‌های متروکه درون شهری با تکیه بر مؤلفه‌های انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

گورستان مکانی خاص با منظری روایتگر می‌باشد که یادآور بسیاری از اتفاقات تاریخی و مهم‌تر از همه معاد و مرگ می‌باشد. عدم توجه به منظر گورستان‌های قدیمی، رفته رفته سبب از بین رفتن ماهیت آن می‌شود و در پی آن در بسیاری از شهرهای معاصر باعث فراموش شدن این مکان‌ها در سازمان هویتی شهر و کمرنگ شدن آن‌ها در تصویر ذهنی شهروندان و تغییر کاربری شده است. هدف کلی این پژوهش پرداختن به نقش پراهمیت مؤلفه‌های انسانی در احیای گورستان‌های متروکه و پاسخ به این سؤال است که لایه انسانی در میان لایه‌های مختلف منظر گورستان از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده و چگونه می‌توان  با کمک این لایه، از طریق خوانش و ارتقای کیفی آن به احیا و باززنده‌سازی منظر گورستان و تقویت جایگاه آن در سازمان هویتی شهر کمک نمود. در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌‌ای به بررسی مفاهیم منظر شهری، لایه‌های تشکیل‌دهنده آن و به طور خاص منظر گورستان به‌عنوان قسمتی از منظر شهری به همراه لایه‌های تشکیل‌دهنده آن و لزوم توجه بیشتر به یکی از لایه‌ها (لایه عوامل انسانی) به‌عنوان لایه لنگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش میدانی و به‌طور خاص انجام مصاحبه با دانش آموختگان رشته معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس (به‌عنوان افرادی که تخصص طراحیِ این مکان‌ها را دارند)، به اولویت‌دهی مؤلفه‌های مؤثر در لایه انسانی منظر (جمعی، نیمه جمعی، فردی) و در نهایت با تحلیل داده‌های به‌دست آمده به تأثیر این لایه به لحاظ کاربردی بر سایر لایه‌ها می‌پردازد. نتایج این تحقیق به ارائه راهبردهایی جهت احیاء مؤثر و تقویت منظر روایت‌گر گورستان‌های متروکه درون شهری اشاره خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading (Revitalizing) the Landscape of Abandoned Inner-City Cemeteries Based on Human Components

نویسندگان [English]

  • Rana Amiri 1
  • Mehdi Haqiqat Bin 2
1 M.A. of Landscape Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A cemetery refers to a special place with a narrative landscape reminiscent of many historical events, and most importantly, resurrection and death. Neglecting old cemeteries will gradually lead to its transmutation. This has caused these places to be forgotten in the identity structure of many contemporary cities and their role to be diminished in the minds of citizens and given a change of use. This study mainly aims to investigate the significant role of human components in the revival of abandoned cemeteries. This study seeks to answer the question, "What are the human layer components among the different layers of the cemetery landscape?" And how to facilitate the revival of the cemetery landscape and strengthen the position attached to it in the city identity structure using this layer by reading and improving its quality. Accordingly, the concepts and layers that make up the urban landscape, especially the cemetery landscape, as a part of the urban landscape with its constituent layers were studied. More attention was paid to one of the layers (i.e., the human factor layer) as the anchor layer using descriptive-analytical research and desk research. Then, the effective components in the human landscape layer (collective, semi-collective, and individual) were prioritized. Finally, the effect of this layer on other layers was investigated for application by analyzing the obtained data using field research, especially interviews with students of Landscape Architecture (those specializing in designing such places), Tarbiat Modares University. The Results section introduces several strategies to effectively revitalize and strengthen the narrative landscape of abandoned intra-city cemeteries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Landscape Layers
  • Human Layer
  • Cemetery
  • Value
Aghajan Beiglu, E. (2009). Exploring the Cemetery from a Variety of Urban Perspectives, Case Study: Shohada Sohanak Cemetery. Andishe Iranshahr Quarterly, 4(1), 54-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=139654
Aghili, S.V., & Ahmadi, A. (2011). The Semiotics of Cultural Perspectives: A Conceptual Strategy in Cultural Geography. Land Geography Quarterly, 8(29), 1-11. http://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5353_b45b733a45c7bba3952a3a9f256db837.pdf
Ahmadi, Y., & Ghader Zadeh, O. (2013). The Typology of Identity-Based Culture Values (Case Study: Kurdistan University Students). Journal of Social Cultural Development, 1(1), 34-56. http://jscd.journals.pnu.ac.ir/pdf_1285_77f74d4faae93cf4d2d4b170df63d8e4.html
Atashinbar, M. (2009). Persistence of Identity in the Urban Landscape. Bagh-Nazar Scientific and Research Quarterly, 6(12), 45-56. http://www.bagh-sj.com/article_32_a11f7992da4e4a9ca481a47f0d146b66.pdf
Biro, A. (1988). Social Science Culture, Tehran: Kayhan Publications.
Chandler, D. (2007). Foundations of Semiotics, Tehran: Sureh Mehr Publishing Company.
Daneshpour, A., Reza Zadeh, R., Soujoudi, F., & Mohammadi, M. (2013). A Survey of the Function and Meaning of the Modern City Form from the Perspective of Layered Semiotics. Biannual Journal of Art University, 6(11), 71-87
Feizi, M., & Asadpour, A. (2013). The Process of Regeneration of Tehran City Squares with the Purpose of Improving Citizens’ Social Interactions. Urban Studies Quarterly, 2 (7), 14-3. http://urbstudies.uok.ac.ir/article_5944_a4729a61bfd08d3dbd47ba3289ee9e65.pdf
Feizi, M., & Razaghi Asl, S. (2009). Cemeteries as Cultural Landscapes, Andishe Iranshahr, 4(13), 20-24.
Golkar, K. (2003). From Birth to Urban Design Maturity. Sofeh Journal, 13(36) ,8-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47013
Golkar, K. (2008). Visual Environment of the City; Evolution from Decorative to Sustainable Approach. Journal of Environmental Science, 5(4), 95-113. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=88315
Grechting, A. (2012). Palimpsest: Creating Ecological Memorials in Connection with the Past, Life, Beauty of the City, Special Letter of Memory of the City. Tehran Beautification Organization, (1), 43-55.
Habib, F. (2006). Searching for the Meaning of City form. Journal of Fine Arts, (25), 5-14 .https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42892
Haeri, M.R. (2009) .Feuilleton. Andishe Iranshahr Quarterly, 4(13), 3.
Haghir, S., & Shohanizad, Y. (2011). How to Improve the Position of Cemeteries in the Cultural and Social Aspects of Sustainable Urban Development in Iran. Bagh-Nazar Scientific and Research Quarterly, 8(17), 81-94 http://www.bagh-sj.com/article_122_36d0b849eaa20ae18165d5448b13a917.pdf https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://shahrsazebartar.ir/wp-content/uploads/free-downloads-files/temp-files/01007127800.pdf
Mansouri, K., & Izadi, M.S. (2015). Conservation of Historical Inner-City Cemeteries as Cultural Landscapes of the City. Specialized Monthly of City and Landscape, 4(32), 44-49 https://www.magiran.com/paper/1740042
Mansouri, S.A. (2010). What is Landscape (Historical Study of Conceptual Developments in Urban Landscape in Iran. Journal of Landscape Extension, 2(9), 30-33 http://ensani.ir/file/download/article/20130417134311-9808-207.pdf
Mohammadi, M., & Reza Zadeh, R. (2016). Analysis of Semantic Changes in Urban Landscape Based on the Semiotics Approach (Case Study: Karaj Metropolitan Landscape). Sustainable Development Geographical Environment Quarterly, 1(3), 69-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=499516
Mokhtabad Omaraei, S.M., & Dabbagh, A.M. (2011). Interpretation of Postmodern Architecture from the Nimaei Perspective. Hoviat shahr Journal, 5(9), 59-72. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1190_3223888f79770bc22a33a4f526acd16d.pdf
Rapaport, A. (1969). House Form and Culture, Premtice -Hall, INC. London.
Rapaport, A. (2005). Meaning of the Built Environment: An Approach to Non-verbal Communication, Tehran: Urban Planning and Processing Company.