سنجش میزان رضایت‌مندی کاربران از کیفیت عملکردی فضای آموزشی با تأکید بر ارتقاء بهره‌وری مراکز آموزشی دانشگاهی، مورد مطالعاتی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

کیفیت محیط، یکی از پارامترهای مؤثر بر بهره‌وری دانشگاه‌ها است و سنجش میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت فضای آموزشی، معیاری کلیدی در سنجش کیفیت محیط، می‌باشد. در پژوهش حاضر، با به‌کارگیری روش ارزیابی پس از بهره‌برداری، به‌عنوان یکی از روش‌های معتبر در ارزیابی فضاهای مصنوع، به بررسی این عوامل، در میان دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، به‌عنوان بزرگ‌ترین و جامع‌ترین مرکز آموزش معماری منطقه، پرداخته شده‌است. این پژوهش، با هدف ارتقا بهره‌وری فضاهای آموزشی، به شناسایی راهکارهای افزایش میزان رضایت‌مندی کاربران از کالبد معماری، و ارتقا کیفیت محیط آموزشی، پرداخته‌است. مطالعه، در قالب یک تحقیق کاربردی، در دو فاز مطالعه کیفی و کمی، با بهره‌گیری از اسناد و منابع کتابخانه‌‌های و میدانی صورت گرفته‌است. نتایج تحلیلی در نرم افزار SPSS نشان داد، کیفیت محیطی، معلول مجموعه عواملی است که جهت ارتقاء سطح آن، که به واسطه افزایش میزان رضایت‌مندی دانشجویان از فضای آموزشی و بهبود بهره‌وری، تأمین می‌شود، توجه به همه این مجموعه عوامل الزامی‌ است. نتایج حاصل، مبین آن‌است که نمود نمادها و ارزش‌های فرهنگی و القای حس‌مکان، در مرحله نخست توجهات دانشجویان مشغول تحصیل در این دانشکده بوده‌است و چگونگی مکان‌یابی سایت مجموعه و گستردگی امکان بهره‌گیری از امکانات زیرساختی‌شهری در سطح کلان‌شهر بر مطلوبیت فضا از دیدگاه کاربران تأثیر مستقیم و مثبت داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the User’s Satisfaction with the Functional Quality of the Educational Space with an Emphasis on the Efficiency of the Academic Centers; Case Study: Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tabriz Branch

نویسندگان [English]

  • nasibeh badri benam 1
  • Mir Saeed Moosavi 2
  • Shabnam Akbari Namdar 3
  • Soleyman Iranzadeh 4
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Associate Professor of Management, Faculty of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The quality of the environment is one of the influential parameters in the efficiency of the universities. Evaluating the students’ satisfaction with the quality of the educational space is a principal criterion in measuring environmental quality. In the current study, using the post-occupancy method, as one of the valid methods in evaluating the artificial spaces, these factors were investigated among the students in the faculty of art and architecture of the Islamic Azad University, Tabriz branch, as one of the largest and comprehensive educational centers in architecture in the region. The current study identifies the solutions to increase the satisfaction of the users with the architectural body and enhance the quality of the educational environment to improve the efficiency of the educational spaces. The study, in the form of applied research, was conducted in two phases of qualitative and quantitative study using library documents and field studies, and resources. The analytical results in the SPSS software showed that the environmental quality is a result of a set of factors that to improve its level which increases through an increase in the satisfaction level of students with the educational space and improvement of the efficiency, paying attention to all these factors is necessary. The results indicate that the manifestation of the cultural symbols and values and inducing the sense of place were the students’ considerations at first. Then, the location of the complex site and the extent of the possibility of using urban infrastructure facilities in the metropolitan area has a direct and positive effect on the desirability of space from the perspective of users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Efficiency
  • Functional Quality
  • Post-Occupancy Evaluation
  • Architectural Body
A Multi- Attribute Evaluation.s.n. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal
Akbari Badarloo, S. (2013). Deliberation of Utilization of P.O.E Method Assessment of Health Care Facilities in Iran’s Society, Role of the World, Third Term, 2, 23-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=244947
Alhosseini, S.H. (2001). Evaluating the Efficiency of Organizations, Tehran: Bahariyyeh.
AUDE: Association of University Directors of Estates- Guideline for Conducting POE 2003
AUDE: Westminster University Guideline for Conducting POEs.
Azadi, H., & Shahvali, M. (2005). Preparation, Breakthroughs in Promoting Efficiency in Higher Education, Future Outlook of Management: Fall & Winter- 2005, 11 & 12. http://noo.rs/rZoT2
Baird, G., Gray, J., Isaacs, N., Kernohan, D., & McIndoe, G. (1996). Building Evaluation Techniques. Wellington, New Zealand: McGraw-Hill.
Barlex, M.J. (2006). Guide to Post Occupancy Evaluation. London: HEFCE/AUDE.
Carp, F., & Carp, A. (1982). Perceived Environmental Quality of Neighborhoods: Development of Assessment Scales and Their Relation to Age and Gender. Journal of Environmental Psychology, 2, 295-312.
Daneshgar Moghaddam, G., & Eslampour, M. (2013). Study of the Affordance Theory Based on Gibson’s Point of View and Its Effects on Studies of Human-Built Environment, Armanshahr , 5(9), FALL 2012-WINTER 2013, 73-86.www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192455
Falahat, M., & Noohi, S. (2012). The Nature of Signs and Their Role in Enhancement of Sense of Place in Architectural Spaces. MEMARI-VA-SHAHRSAZI (HONAR-HA-YE-ZIBA), 17(1), 17 - 25. www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=540471
Federal Facilities Council. (2001). Learning from Our Buildings: A State-of-the-Practice Summary of Post-Occupancy Evaluation, Technical Report, 145, National Academic Press, Washington DC.
Hakimzadeh. F., & Abdolmaleki, J. (2011). Proposal Writing in Qualitive and Mixed Method Researches,Jameae Shenasan, Tehran.
Hashemi Tilehnoi, M., Mirgholam, M., & Rafiyan, M. (2014). Evaluation of Female Satisfaction in Women Parks (Case Study: Women Parks of Tabriz). Hoviatshahr, 8(19), 49-62. www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236574
Kernohan, D., Gray, J., & Daish with D, J. (1992). User Participation in Building Design and Management. Architectural Press; 2nd Edition (March 7, 1996) Oxford.
Khorshidi, A., Mahdavi, M., & Salmani Ghahyazi, A. (2013). Key Factors in Raising the Efficiency of Universities and Institutes of Higher Education. Research in Educational Systems, 2(5), 75-99. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=146305
Lansing, J.B., & Marans, R.W. (1969). Evaluation of Neighborhood Quality. Journal of the American Institute of Planners (AIP), 35(3), P.195-199. https://www.researchgate.net/publication/232878720_Evaluation_of_Neighborhood_Quality
Mahmoudi, S.A.S., & Nari Ghomi, M. (2014). Post Occupancy Evaluation: An Educational Goal and Tool in Architecture. Honar -Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 19th, 1, 71-82. https://jfaup.ut.ac.ir/article_55379_86fe6ecfb1f8a389d0106cb9da9b423e.pdf
Mirfakhredini, S.H., Owlia, M., & Jamali, R. (2011). Quality Management Reengineering in Higher Education Institutions, Case Study: Yazd University Educational Services. Journal of Resrach and Planning in Higher Education, 3(53), 131-157. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=213537
Mohammadi Moghaddam, Y. (2004). Enabling and Efficiency of Human Power, Article Presented in the Efficiency Conferrence, Broujerd University.
Poll, H.F.P.M.V.(1997). The Perceived Quality of the Urban Residential Environment 
Preiser, W.F., Rabinowitz, H.Z., & White, E.T. (1988). Post Occupancy Evaluation, New York: Van Nostrand Reinhold.
Rafeian, M., Asgari, A., & Asgarizadeh, Z. (2009). Citizen Satisfaction Evaluation of Urban Residential Environment. Environmental Sciences, 7(1), 57-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=103979
Rezaei, M., & Norouzi Chakeli, A. (2015). Identification and Accreditation of the Research Productivity Evaluation Indicators of Iran Universities, Academic Library and Information Studies, 49th term, 2, 213-237. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=522858
Sanoff, H. (2010). Democratic Design: Participation Case Studies in Urban and Small Town Environments . s. l: VDM Verlag Dr. Müller.
Sedghi Boukani, N., Seyyedabbaszadeh, M., Ghale’ei, A., Mohajeran, B., & Bagheri Maj, R. (2014). Investigating and Specifying the Factors Affecting the Efficiency of Human Resources and Ranking the Factors Among the Staff Members in Izeh Branch of Islamic Azad University. PRODUCTIVITY MANAGEMENT (BEYOND MANAGEMENT), 7(27), 43-72-119-142. www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=221481
Vaziri, V. (2012). Improving the Efficiency of Educational Spaces, by focusing on the Role of Efficiency, in the Process of Reforming Classroom Space, Ph.D Thesis, Iran University of Science and Industry, Faculty of Architecture and Town Planning.
Vischer, J. (1996). Workspace Strategies: Environment as a Tool for Work. New York: Chapman and Hall.
Van der Voordt, T.J.M., & van Wegen, H.B.R. (2013). Architecture in Use: An Introduction to The Programming, Design and Evaluation of Buildings, [Mahyar Bastani], Kasra,mashhad. https://www.researchgate.net/publication/235969467_Architecture_in_use_an_introduction_to_the_programming_design_and_evaluation_of_buildings
Yazdi, E., & Ahmadi, Y. (2011). Measuring the Productivity of Higher Education Institutions by Data Envelopment Analysis (DEA). Iranian Quarterly of Education Strategies, 4(3), 129-136. http://edcbmj.ir/article-1-175-fa.pdf