بررسی آلودگی‌های بصری- ‌روانی ساختمان‌های بلند از طریق تصاویر چشم ماهی و نظر شهروندان، مورد مطالعاتی: برج پاستور و جهان‌نمای همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

بلند‌‌‌‌مرتبه‌سازی و پژوهش‌های مرتبط با این بنا‌ها بر تأثیرات گوناگون این عناصر مهم بصری در شهرها تأکید داشته، اما تأثیرات روانی این بناها و از جمله فشار روانی تحمیلی از سوی این بناها بر شهروندان، کم‌تر مورد توجه بوده است. در کنکاش حاضر فشار روانی تحمیلی از سوی ساختمان‌های بلندمرتبه مورد بررسی قرار گرفت، موضوعی که در صورت انجام مطالعات دقیق، می‌تواند بر مقررات بلندمرتبه‌سازی در معابر و ارتقاء سلامت روان شهروندان تأثیرگذار باشد. بدین منظور دو مطالعه صورت گرفت: در بخش اول تحقیق، فشار روانی تحمیلی از سوی برج شبیه‌سازی شده پاستور و تغییرات قواره آن، از طریق تصاویر چشم ماهی، با آستانه تحمل فشار روانی از سوی شهروندان (نتایج مطالعات پیشین) مقایسه تطبیقی شد. در بخش دوم تحقیق نیز، با شبیه‌سازی برج جهان‌نما در شهر همدان، فشار روانی ادراکی ناشی از ساختمان‌هایی با وزن‌های بصری 6، 7، 8 (آستانه تحمل فشار روانی در مطالعات گذشته)، 9 و 10 درصد و تأثیر درختان بر فشار روانی (از نظر شهروندان) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  بخش اول گویای آن بود که درختان پوشاننده نمای برج مدل‌سازی شده پاستور در خیابان میرزاده عشقی، فشار روانی ناشی از برج را کاهش و در محدوده تحمل شهروندان قرار داده‌است، اما فشار روانی تحمیلی این برج (مدل‌سازی شده) از معبر پاستور زیاد و تهدیدی بر سلامت روان شهروندان است. نتایج بخش دوم نیز، نشان داد که ساختمان‌هایی با وزن‌های بصری 9 و 10 درصد با بیش‌ترین میزان فشار روانی و کم‌ترین میزان گشایش فضایی و خوشایندی همراه بوده، در حالی که ساختمانی با وزن بصری 7 درصد، با گشایش فضایی، خوشایندی و احتمال احیاگری بیشتری ادراک شده است. همچنین، با افزایش تعداد درختان مقابل ساختمان، فشار روانی کاهش یافته و میزان گشایش فضایی، خوشایندی، ترجیح‌پذیری و احتمال احیاگری منظره افزایش یافته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Visual-Psychological Pollution of Tall Buildings through Fish Eye Images and Citizen's Opinion; Case Study: Pastor and Jahannama Tower in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarghami 1
  • Abdolhamid Ghanbaran 2
  • Mehrdad Karimimoshaver 3
  • Pooria SaadatiVaghar 4
1 Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
4 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

High-rise construction and the studies relevant to these buildings emphasize the various impacts of these visual elements in the cities. However, the psychological effects of these buildings, including the sense of oppression that citizens endure, have been neglected. In the present study, the sense of oppression that citizens endure from these tall buildings was studied. If this subject is studied carefully, it can be influential in the regulations of the tall building construction in the paths and the improvement of the psychological health of the citizens. Therefore, two studies were conducted; in the first part of the research, the sense of oppression inducing from the simulated Pastor Tower and changes in its configuration through the fisheye images were comparatively compared with the tolerance of the sense of oppression enduring by the citizens (the results of the previous studies). In the second part of the research, through the simulation of the Jahan Nama tower in Hamedan City, the perceptual oppression resulted from the buildings with the visual weights of 6%, 7%, 8% (the tolerance of the sense of oppression in the previous studies), 9%, and 10% and the effect of the trees on the mental oppression (in citizens’ perspective) were investigated. The results of the first part indicated that the trees covering the façade of the simulated Pastor tower in the Mirzadeh Eshghi Street reduced the mental oppression resulted from the tower and is tolerated by the citizens. However, the mental oppression induced by this tower (simulated) from Pastor Avenue is high and a threat to the psychological health of the citizens. The results of the second part also indicated that the buildings with visual weights of 9% and 10% had the maximum mental oppression and the minimum openness and pleasantness. In contrast, the building with the visual weight of 7% was perceived with more openness, pleasantness, and likelihood of restoration. Moreover, by increasing the number of trees in front of the building, the mental oppression was reduced and the openness, pleasantness, preference, and the likelihood of the restoration of the landscape were increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Oppression
  • Fisheye Images
  • Solid Angle
  • Citizens’ Perception
  • Permissible Value of Sense of Oppression
Al-Kodmany, K. (2011). Placemaking with Tall Buildings. URBAN DESIGN International, 16(4), 252–269. DOI: 10.1057/udi.2011.13
Al-Kodmany, K. (2017). Understanding Tall Buildings; A Theory of Placemaking. New York: Routledge. 
Asgarzadeh, M., Koga, T., Hirate, K., Farvid, M., & Lusk, A. (2014). Investigating Oppressiveness and Spaciousness in Relation to Building, Trees, Sky and Ground Surface: A Study in Tokyo. Landscape and Urban Planning, 131 (2014), 36–41. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.07.011
Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J., & Hirate, K. (2009). A Transdisciplinary Approach to Oppressive Cityscapes and the Role of Greenery as Key Factors in Sustainable Urban Development. IEEE International Conference on Science and Technology for Humanity, 1042-1047. 10.1109/TIC-STH.2009.5444528 
Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J., & Hirate, K. (2010). Investigating Green Urbanism; Building Oppressiveness. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 9(2), 555-562.‏ https://doi.org/10.3130/jaabe.9.555
Asgarzadeh, M., Lusk, A., Koga, T., & Hirate, K. (2012). Measuring Oppressiveness of Streetscapes. Landscape and Urban Planning, 107(1), 1-11.‏ https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.04.001
Azizi, M.M., & Motevaseli, M.M. (2012). Strategic Revision of Urban Services Context of Local Management of Iran, Emphasizing the Urban Waste; Case Study: Mashhad Metropolitan.‏ Intenational Journal of Urban and Rural Management, 10(30), 91-112. 
Bokharaee, S. (2017). Oppressive Environments: An Analytical Investigation of the Role of Buildings and Settings.‏ Soffeh, 27(77), 5-20. 
Dong, H., & Qin, B. (2017). Exploring the Link between Neighborhood Environment and Mental Wellbeing: A Case Study in Beijing, China. Landscape and Urban Planning, 164, 71-80.‏ https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.04.005
Evans, G. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80, 536-555. http://dx.doi.org/10. 1093/jurban/jtg063
Francis, J., Wood, L. J., Knuiman, M., & Giles-Corti, B. (2012). Quality or Quantity? Exploring the Relationship between Public Open Space Attributes and Mental Health in Perth, Western Australia. Social science & medicine, 74(10), 1570-1577.‏ http://dx.doi. org/10.1016/j.socscimed.2012.01.032
Gatersleben, B., & Andrews, M. (2013).When Walking in Nature Is Not Restorative-The Role of Prospect and Refuge. Health & Place, 20, 91-101. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.01.001
Grahn, P., & Stigsdotter, U.K. (2010). The Relation between Perceived Sensory Dimensions of Urban Green Space and Stress Restoration. Landscape and urban planning, 94(3-4), 264-275.‏ https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.10.012
Hamid, N., & Babamiri, M. (2012). The Relationship of Green Space and Mental Health. Armaghane danesh, 17(4), 309-316.‏ http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-244-en.html
Han, K. (2003). A Reliable and Valid Self-Rating Measure of the Restorative Quality of Natural Environments. Landscape and Urban Planning, 64, 209-232. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00241-4
Heath, T., Smith, S.G., Lim, B. (2000). Tall Buildings and the Urban Skyline: The Effect of Visual Complexity on Preferences. Environment and Behavior. 32 (4), 541-556. https://doi.org/10.1177/00139160021972658
Hiyoshi, S., & Takei, M. (1990). A Study on the Sense of Oppression by a Large Scale Building in Consideration of the Effect of Environmental Buildings and on the Limit of Allowance. In Summaries of Technical Papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan. D, Environmental engineering (23-24) (Japanese).
Hull IV, R. B., & Michael, S. E. (1995). Nature Based Recreation, Mood Change, and Stress Restoration. Leisure Sciences, 17(1), 1-14.‏ https://doi.org/10.1080/01490409509513239
Hwang, T. (2007). A Study of the Oppressive Feeling in Urban Space, PhD Dissertation, Department of Architecture, Graduate School of Engineering, Tokyo University (Japanese).
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Karimimoshaver, M., & Winkemann, P. (2018). A Framework for Assessing Tall Buildings’ Impact on the City Skyline: Aesthetic, Visibility, and Meaning Dimensions. Environmental Impact Assessment Review, 73, 164-176.‏ https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.08.007
Lindal, P.J., & Hartig, T. (2013). Architectural Variation, Building Height, And the Restorative Quality of Urban Residential Streetscapes. Journal of Environmental Psychology, 33, 26-36.‏ https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.09.003
Maki, K. (2006). The Influence of Fatigue on Streetscape Evaluation. Journal of Environmental Engineering (Transaction of AIJ), (609), 79-84.‏
Moshaver, M. K., & Asari, H. A. (2014). The Effect of Tall Facades Complexity on the Aesthetic Quality of Urban Landscape (The Case Study: Tehran-Iran). Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2(5), 146-156.‏
Ohno, R., Tsujiuchi, R., & Inagami, M. (2003). A Method of Continuous Rating for Psychological Impact While Moving Through Exterior Space. J Architect Plan Trans AIJ, 570, 65-69.‏
Pfeiffer, D., & Cloutier, S. (2016). Planning for Happy Neighborhoods. Journal of the American Planning Association, 82(3), 267-279. https://doi.org/10.1080/01944363.2016.1166347
Rollings, K. A., Wells, N. M., Evans, G. W., Bednarz, A., & Yang, Y. (2017). Housing and Neighborhood Physical Quality: Children’s Mental Health and Motivation. Journal of Environmental Psychology, 50, 17-23.‏ https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.01.004Get rights and content
Roux, A.V.D., & Mair, C. (2010). Neighborhoods and Health. Annals of the New York Academy of Sciences, 1186(1), 125-145.‏ https://doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.05333.x. PMID: 20201871
Samavatekbatan, A., Gholami, S., Karimimoshaver, M., (2016). Assessing the Visual Impactof Physical Features of Tall Buildings: Height, Top, and Color. Environmental Impact Assessment Review. 57, 53-62. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2015.11.008
Schmidt, D. E, & Keating, J. P. (1979). Human Crowding and Personal Control: An Integration of the Research. Psychological Bulletin, 86(4), 680-700.
Tabatabaian, M., & Tamannaee, M. (2014). Investigation the Effect of Built Environments on Psychological Health. Armanshahr Architecture & Urban Development journal, 6(11), 101-109. http://www.armanshahrjournal.com/article_33468_en.html 
Takei, M., & Oohara, M. (1977a). Experimental Study on Measurement of the Sense of Oppression by a Building: (Part-1) Psychological Analysis of the Sense of Oppression Caused by a Building and the Device for the Experiment. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 261, 105-114 (Japanese).
Takei, M., & Oohara, M. (1977b). Experimental Study on Measurement of the Sense of Oppression by a Building: (Part-2) Selection Process of the Physical Scale and Proposal of the Equation for Estimating the Sense of Oppression Caused by a Building in Housing Area. Transactions of the Architectural Institute of Japan, (No. 262), 103-113 (Japanese).
Takei, M., & Oohara, M. (1978). Experimental Study on Measurement of the Sense of Oppression by a Building: (Part-3) Consideration of the Distance to a Building, And Relation between Color Effect of Exterior Wall and the Sense of Oppression. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 263, 71-80 (Japanese).
Takei, M., & Oohara, M. (1981). Experimental Study on Measurement of the Sense of Oppression by a Building: (Part-4) Estimation of a Permissible Value of the Sense of Oppression and Conclusion of This Study. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 310, 98-106.
Ulrich, R.S. (1983). Aesthetic and Affective Response to Natural Environment. In I. Altman, & J. F. Wohlwill (Eds.), Behavior and the Natural Environment, 85-125. New York: Plenum Press.
Ulrich, R.S. (1993). Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes. In:Kellert, S.R., Wilsons, E.O. (Eds.), The Biophilia Hypothesis.Island/Shearwater Press, Washington, DC, 73–137.
Vaid, U., & Evans, G. W. (2016). Housing Quality and Health: An Evaluationof Slum Rehabilitation in India. Environment and Behavior, 49(7), 771–790. https://doi.org/10.1177/0013916516667975 
World Health Organization. WHOQOL; Measuring Quality of Life. WHO; 1997 (WHO/MSA/MNH/PSF/97.4). 
Zarghami, E., Karimimoshaver, M., Ghanbaran, A., & SaadatiVaghar, P. (2019). Assessing the Oppressive Impact of the Form of Tall Buildings on Citizens: Height, Width, and Height-To-Width Ratio. Environmental Impact Assessment Review, 79, 106287.‏ https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106287
Zhang, Z., & Zhang, J. (2017). Perceived Residential Environment of Neighborhood and Subjective Well-Being among the Elderly in China: A Mediating Role of Sense of Community. Journal of Environmental Psychology, 51, 82-94. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.004