سیر تحول مفهوم جداییگزینی در آراء اندیشمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

جدایی‌گزینی فضایی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی شهرها به حساب آمده و رویکردهای متفاوت در مورد آن منجر به پیدایش نظریه‌پردازی‌های مختلفی در ارتباط با این موضوع شده است. مفهوم جدایی‌گزینی فضایی- اجتماعی در شهرها از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در روند شکل‌گیری و جداکردن گروه‌های مختلف اجتماعی در شهرها بوده- زمینه شکل‌گیری انواع محرومیت‌ها را در شهرهای در حال توسعه افزایش داده است. میزان بالای جدایی‌گزینی در نواحی مختلف شهر می‌تواند تمرکز فقر و محرومیت‌های ناشی از آن، از جمله کمبود فرصت‌های شغلی، خدمات عمومی و تبعیض‌های شدید که خود پیامدهایی همچون افزایش میزان نرخ جرم و جنایت را به همراه دارد، تشدید نماید. از طرف دیگر با افزایش تماس‌های درون طبقاتی و کاهش تماس‌های بین طبقاتی، نقش طبقات متوسط را کاهش خواهد داد. شناسایی عوامل تأثیرگذار در ایجاد جدایی‌گزینی فضایی- اجتماعی در دیدگاه‌های مختلف مطرح شده، هدف اصلی نگارش این مقاله می‌باشد که به منظور دستیابی به آن، از روش مروری- تحلیلی و روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. در این پژوهش مفهوم جدایی‌گزینی در آراء، نظریات و تعاریف موجود استخراج و طبقه‌بندی شده و در نهایت با بررسی سیر تاریخی نظریه‌ها، عوامل ایجادکننده جدایی‌گزینی در چند گروه اصلی معرفی و شاخص‌های جدایی‌گزینی استخراج شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها حاکی از آن است که پنج عامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی، سیاسی و مدیریت شهری در ایجاد جدایی‌گزینی فضایی- اجتماعی مؤثر بوده که دیدگاه‌های مطرح شده در این مقاله بر اساس این پنج عامل دسته‌بندی شده‌اند. عوامل اقتصادی و اجتماعی در میان نظریه‌های فوق دارای اولویت و فراوانی بیشتر و عامل کالبدی دارای فراوانی کم‌تری می‌باشد. دو مقوله سیاسی- مدیریتی و فرهنگی از لحاظ فراوانی در رده میانی قرار دارند. مقوله کالبدی نیز کم‌ترین فراوانی را در نظریه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و البته باید اذعان کرد حضور این مقوله در نظریه‌های جدیدتر جدی‌تر است و به نظر می‌رسد در شهرهای امروزی تأثیر قابل توجهی داشته و حضور پررنگ‌تری را در نظریه‌های جدید به خود اختصاص خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Concept of Segregation in the Thinkers’ Opinions

نویسندگان [English]

  • Samaneh Jalilisadrabad 1
  • Seyed Zia Hashemi 2
1 Assistant Professor of Urban Development, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Socio-spatial segregation is considered as one of the most important challenges for the cities and different approaches to it have led to various theories in this regard. The concept of socio-spatial segregation in cities is one of the most important and influential factors involved in the formation and separation of various social groups in cities. It has increased various types of deprivation in developing cities. The high level of segregation in different parts of the city can exaggerate the poverty and the deprivations caused by it, including the lack of job opportunities, public services and severe discrimination, associated with increased crime rate. In addition, with increasing the intra-class contacts and reducing the inter-class contacts, it will diminish the role of the middle classes. Identifying influential factors in development of social-spatial segregation through various ideas is the main aim of this article to achieve which, descriptive-analytical method has been used. Using qualitative research method and comparative analysis method, the present study aims to extract and classify the concepts, views, theories and definitions on segregation. Finally, by examining the historical course of the theories, it aims to introduce the factors that are involved in segregation in the five main groups and extract the segregation indicators. The results of these studies indicate that five economic, socio-cultural, physical, political and urban management factors are effective in spatial-social segregation, and the views stated in this article have been classified based on these five factors.
Keywords: Socio-spatial segregation, spatial imbalance, inequality, social class, competition, social solidarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Socio-spatial segregation"
  • "spatial imbalance"
  • "social class
  • "
  • "social solidarity"
Afroogh, E. (1997). Space and Social Inequalities: The Study of Spatial Segregation and Poverty Concentration in Residential Neighborhoods of Tehran, Phd Thesis in Sociology, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities [In Persian].
Afroogh, E. (1997). Space and Social Inequalities: The Study of Spatial Segregation And Poverty Concentration in Residential Neighborhoods of Tehran, Tehran: Tarbiat Modares University [In Persian].
Afroogh, E. (2000). Social Dimension of Space Inequalities: Mo’asesat-E Tahqiqat Va Tose’e-Ye Olum-E Ensani-Ye Tehran. [In Persian].
Ananat, E. (2011). The Wrong Side(S) of the Tracks: The Causal Effects of Racial Segregation on Urban Poverty and Inequality. American Economic Journal: Applied Economics, 3(2), 34-66.
Andalib, A., & Sabet Ghadam, M. (2009). Role of Urban Sustainable Development Revenues in Spatial-Physical Planning. Hoviatshahr Journal, (5)3. [In Persian]
Anderson, T.R., & Egeland, J. (1961). Spatial Aspects of Social Area Analysis. American Sociological Review, 26(3), 392–398.
Atkinson, R., & Flint, J. (2004). Fortress Uk? Gated Communities, The Spatial Revolt of the Elites and Time–Space Trajectories of Segregation. Housing Studies, 19(6), 875-892.
Blakely, E., & Mary Gail, S. (1997). Fortress America: Gated Communities in the United States. Washington, Dc: Brookings Institution Press.
Bluestone, D. (1988). Detroit’s City Beautiful and the Problem of Commerce. Journal Of The Society Of Architectural Historians, Columbia University, Xlvii( 3), 245.
Castells, M. (2005). Global Governance and Global Politics. Ps, Political Science & Politics, 38(1), 9-16. Availble In Psonline At: Www.Apsant.Org
Castells, M. (2007). The Contours of the Network Society. Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy, 2(2),151-157.
Dikenz, P. (1998). Urban Sociology. (Hosein Bahrovan, Trans.). Mashhad: Entesharat-E Astan-E Qods-E Razavi. [In Persian].
Eijk, G. V. (2010). Unequal Networks: Spatial Segregation, Relationships And Inequality in the City. Sustainable Urban Areas, 32, Ios Press.
Elden, S. (2004). Understanding Henri Lefebvre; Theory and the Possible, Continuum, London and New York.
Ersoy, M. (2007). Kentsel Planlama Kuramları. İstanbul: İmge Kitabevi.
Esmaeili, Sh., Emami, F., Jalili, Z., Haj-Rasouli-Ha, A., Haeri, M., Shahandeh, A., & Mirzaei, H. (2005). Aqazi Bar Daneshname-Ye Shahrsazi Be Zaban Farsi Madxal-Haye Peidayesh Shahr. Faslname-Ye Andishe-Ye Iran-Shahr, 117 (6), 2. [In Persian]
Fainstein, S.S. (2005). Planning Theory and the City. Journal of Planning Education and Research, 25(2), 121–130.
Fialkuf, Y. (2009). Urban Sociology. (Nikgohar, Trans.). Tehran: Nashr-E Agah. [In Persian]
Firman, T. (2004). New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective Of Spatial Segregation. Habitat International, 28(3), 349-368.
Fulcher, J., & Scott, J. (1999). Sociology, Oxford Univ. Press, Oxford. Geografie, 100(4), 377–398.
Gidenz, A. (2000). Sociology. (Manuchehr Saburi, Trans.). Tehran: Nashr-E No. [In Persian]
Grannis, R. (1998). The Importance of Trivial Streets: Residential Streets And Residential Segregation. American Journal of Sociology, 103(6),1530–64.
Grbic, D.H., Ishizawa & Ch. Crothers. (2010). Ethnic Residential Segregation in New Zealand, 1991-2006. Social Science Research, (39),25-38.
Greenstein, R., Sabatini, F., & Smolka, M. (2000). Urban Spatial Segregation: Forces, Consequences, and Policy Responses. Land Lines, 12(6).
Gurb, E. (2007). Some Principles of Stratification Kingsley Davis, Reprinted from the American Sociological Review to (April 1945).
Gursky, D. (1994). Social Stratification Class, Race and Gender in Sociological Perspective. Westview Press 1994 
Haji-Heidar, H. (2008). The Requirement for the Concept of Social Justice: A Review of Current Perspectives in Political Philosophy. Journal of Islamic Government. 143 (2) 13.
Hall, P., & Pain, K. (2006). The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-City Regions. London: Earth Scan.
Harvey, D. (1973). Social Justice and the City (Rev. Ed.), The University of Georgia Press, Athens & London.
Harvey, D. (2009). The Right to the City. New Left Review, (53), 23-40.
Hoxby, C. (2000). Peer Effects in the Classroom: Learning from Gender and Race
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.
Jalilisadrabad, S., Behzad-Far, M., & Shieh. E. (2018b). Survey of Social-Spatial Segregation of Educational, Income, Occupational, and Ethnic Groups by Geo Segregation Analyzer Software, Case Study: Kerman Neighborhood in Tehran. Journal of Urban Management. (50), 467-461. [In Persian]
Jalilisadrabad, S., Shi’e, S., & Behzadfar, M. (2018a). Identification of the Effective Factors on Socio-Spatial Segregation; A Case Study of Fadak and Kerman Neighborhoods Located in District 8, Tehran. Naqshejahan- Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning. 2018; 8(1),17-23. [In Persian]
Kaplan, H.D., Wheeler, O.J., & Holloway, R.S. (2004). Urban Geography, Us: Wiley Publication.
Krysan, M., & Michael Dm, B. (2009). Racial Blind Spots: Black-White-Latino
Lefebvre, H. (1939). Dialectical Materialism. London: Jonathan Cape, 1968.
Lefebvre, H. (2003). The Urban Revolution, (Robert Bononno, Trans.). London: Univesity of Minnesota Press.
Low, Sm. (2001). The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear. American Anthropologist, 103 (1), 45-58.
Massey, D.S. (1981). Social Class and Ethnic Segregation: A Reconsideration of Methods and Conclusions, American Sociological Review, 46(5), 641-650.
Murdie, R., & Ghosh, S. (2010). Does Spatial Concentration Always Mean A Lack of Integration? Exploring Ethnic Concentration and Integration in Toronto. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(2), 293–311.
Musterd, S., & De Winter, M. (1998). Conditions for Spatial Segregation: Some European Perspectives. International Journal of Urban and Regional Research, (22), 665-673.
Parkin, F. (1982). Social Clsur and Class Formation, In Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates. Edited By Giddens, and Hall, London, Macmillan: 175-185.
Peach, C. (1996). Does Britain Have Ghettos?. Transactions of the Institute of British Geographers, (22), 216-235.
Pickvance, C. (1984). The Structuralist Critique in Urban Studies. Urban Affairs Annual Review, Cities in Transformation.
Portes, A., & Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants. Annals, American Academy of Political and Social Science, (530), 74-96.
Préteceille, E. (2011). Has EthnoRacial Segregation Increased In The Greater Paris Metropolitan Area?. Revue Française De Sociologie,( 52), 31–62.
Sabatani, F., & Smolka, M. (2015). Urban Spatial Segregation: Forces, Consequences and Policy Responses. Land Lines, Lincoln Institute of Land Policy.
Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo New Jersey. Princeton University Press.
Sheikhi, M. (1380/2001). Urban Sociology. Tehran: Tarbiat Modares University. [In Persian].
Shokoie, H. (1986). Urban Social Geography, The Urban Ecology. Tehran: Foq-E Barname-Ye Daftar-E Markazi-Ye Jahaad-E Daneshgahi. [In Persian].
Stevenson, D. (2009). ‭Cities and Urban Cultures (Panahi, R., Pourahmad, A., Trans.). Tehran, Urban Planning and Architecture Study and Research Center. [In Persian]
Tabibian, M., Shekoohi Bidhendi, M.s., & Arbab, P. (2010). Evaluation of Social Justice from Urban View Point, Case Study: Khoobbakhat Neighborhood of District 15 of Tehran. Journal of Armanshahr, (5),122-111.
Tavassoli, M. (2002), Urban Structure and Architecture in the Hot Arid Zone of Iran, Tehran: Payam. [In Persian].
United Nations Centre for Human Settlemens. (2009). Cities in a Globalizing World: Global Report on Human Settlements. (Reza Pur-Xeradmand, Narges Gilani, Hasan Chizari Va Peiman Lal-Abadi, Trans.). Tehran: Markaz-E Motale’at Va Barname-Rizi-Ye Shahr-E Tehran. [In Persian].
Vaezi, A. (2004). Social Justice and Its Problems. Journal of Qabsat. (33), 189-208. [In Persian].
Zieleniec, A. (2007). Space and Social Theory. London: Sage Publications.