بررسی عناصر شکل‌دهنده هویت کالبدی بر اساس نقشه‌های‌شناختی شهروندان، مورد مطالعاتی: محله دوچی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز ، ایران.

چکیده

شهرهای ایرانی درگذشته از شخصیت و هویت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند، درحالی‌که در شرایط کنونی کمرنگ شدن هویت به‌ویژه در مراکز قدیمی و بافت تاریخی شهرها از اساسی‌ترین دغدغه‌های دانش طراحی شهری محسوب می‌شود. با توجه به این‌که شکل‌گیری تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی واضح و دقیق از محیط در طول تاریخ، ابزار دستیابی به بازنمایی درونی محیط دانسته می‌شود. این پژوهش با هدف تطبیق‌پذیری هویت کالبدی چهار حوزه محله دوچی با نقشه‌های شناختی شهروندان، در پی استنتاج شباهت‌های ادراکی و تأثیر آن در هویت بخشی کالبدی به محله تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی، ابزارهای پرسشنامه و فن نقشه‌شناختی هست. به‌ منظور تحلیل اطلاعات از روش آماری- تحلیلی همچون فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و روی‌ هم‌اندازی نقشه‌های‌شناختی ترسیمی برای استنتاج یافته‌ها استفاده شده است. یافته‌های مقاله بیانگر تأثیر عناصر نقشه‌های ‌شناختی در شکل بخشی به هویت کالبدی محله است. امتیاز دریافتی عناصر نقشه‌های ‌شناختی در شکل‌گیری تصاویر ذهنی به ترتیب اولویت در دوچی سه، دوچی یک، دوچی چهار، دوچی دو با امتیازدهی متخصصان شهری به مؤلفه‌های هویت کالبدی در چهار حوزه محله هماهنگی دارد. بررسی نقشه‌های شناختی  در شکل‌دهی محله، مقدمه‌ای است برای شناخت مدیران، برنامه‌ریزان شهری، تصمیم‌گیران و هر آن‌کس که در ساخت شهر نقش دارد تا شهری ساخته شود که صفات هویتی آن مطلوب و پاسخگو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Constituent Elements of Physical Identity Based on the Citizens’ Cognitive Maps; Case Study: Davachi Neighborhood of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Azita Balali Oskoui 1
  • Minoo Gharebaglou 2
  • Mina Heydari Torkamani 3
1 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IranIslamic Art University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. Candidate of Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Iranian cities enjoyed a particular identity and character in the past while currently, the collapse of the identity, especially in the old centers and historical contexts of the cities, is one of the main concerns of the design. Due to the formation of mental images and clear and accurate cognitive maps of the environment throughout history, it is considered a tool to achieve internal representation of the environment. The current study was conducted to deduce the perceptual similarities and their effect on the physical identity of the neighborhood to the adaptation of the physical identity of four districts of the Davachi Neighborhood to the citizens’ cognitive maps. The current study was analytical-descriptive research. The information collection methods were library and field research, the questionnaire, and the cognitive mapping technique. To analyze the data, the statistical-analytical methods, such as Analytic Hierarchy Process (AHP) and overlapping cognitive maps to deduce the findings. The research findings indicated the effect of the cognitive map elements in shaping the physical identity of the neighborhood. The received score of the elements of the cognitive maps in the formation of the mental images in Davachi 3, Davachi 1, Davachi 4, and Davachi 2 districts, respectively, were consistent with the urban experts’ scoring to the components of the physical identity in four districts of the neighborhood. Studying the cognitive maps in the formation of the neighborhood is an introduction for the managers, urban planners, decision-makers, and whoever plays a role in the construction of the city to build a city whose identity features are desirable and responsive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Identity
  • Cognitive Maps
  • Mental Image
  • Urban Space
  • Davachi Neighborhood
Akbar, B. (2008). The Crisis of Identity and Religious Identity. Journal of Light Peak, (4), 231-219. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?ID=126988
Alexander, Ch. (2002). The Timeless Way of Building.Tehran, Iran: University of Shahid Beheshti Publications.
Bagheri, A. (2009). Comparison of Urban Neighborhoods in the Past and Today, Collected Papers of Neighborhood Development, 2, Tehran.
Bazarger, M. (2017). Urban Element Analysis in Strengthening Physical Identity; A Case Study of Shiraz City.Journal of Urban Research and Planning, (30)8, 83-100. Http://Jupm.Miau.Ac.Ir/Article_2500.Html
Behzadfar, M. (2007). The Identity of City. Tehran, Iran: Shahr Press.U.
Bemanian, M.R., Pourjafar, M.R., Ahmadi, F., & Sadegi, A.R. (2010). Readout Spiritual Identity and Sacred Paradigms Shi’i Mosque Architecture. Journal of Shi’i Studies, Qom, (30), 70-37. Http://Ensani.Ir/Fa/Article/223337
Biniyazi, F., & Hanai, T. (2016). Recognize the Elements Affecting the Readability of Adult Perceptions Case Study: Mashhad- Blvaramamyh. Journal of Urban Studies Research, (23)6, 17-28. Http://Urbstudies.Uok.Ac.Ir/Article_50549.Html
Cullen, G. (1998). The Concise Townscape. (M. Tabibian, Trans.). Tehran, Iran: University of Tehran Publications.
Eraydin, Z. (2007). Building a Legible City: Howfar Planning is Successful in Ankara, a Thesis Submitted for Degree of Master of Science, Urbandesign, City and Regional Planning of Middle East Technical University.
Habib, F. (2006). Inquiry within the Meaning of the City. HONARHAYE ZIBA, (25), 5-14. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?Id=42892
Hosseini Zadeh Mehrjerdi, S., & Mirnejad, S.A. (2014). Explaining the Position of Jamea Mosque in Yazd to Create a Sense of Location and Identity to the City’s Physical Environment. Journal of National Studies, (61)16, 127-150. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?Id=240002
Hull, R., Brace, M.L., & Gabiela, V. (1994). Place Identity: Symbols of Self in the Urban Fabric. Landscape and Urban Planing, (28) 2-3, 109-120. Https://Doi.Org/10.1016/0169-2046 (94)90001-9
Karbalayi Nouri, R. (2006). Identity, City, Memory. International Conference on New Towns, Tehran, Iran: New City Development Corporation Press.
Lalli, M. (1988). Urban Identity, in Book: Environmental Social Psychology. The Nethrrlands: Kluwer Academic Publishers, (45), 303-311.
Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28(3), 209-231. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.02.001
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Mass Cambridge Massachusetts: MIT press.
Madani Pour, A. (2000). Urban Space Design, an Attitude to the Social and Spatial Process, (Farhad Mortazai), Tehran: Urban Planning and Processing Co.
Mīrmoghtadayi, M. (2004). Criteria for the Recognition and Assessment of Urban Identity. Fine Arts, (19), 29-38. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?Id=33687
Moallemi, M. (2007). Urban Identity, Residential Identity, Contemporary Missing Concepts. Road and Building Monthly, (48). Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?ID=189136
Movahed, A., Shamami, A., & Zanganeh, A. (2012), Recognition of Autonomic Identity in Islamic Cities (Case Study: Ray Town). Regional Journal of Regional Planning Quarterly, (5)2, 37-51. Http://Jzpm.Miau.Ac.Ir/Article_114.Html
Nasr, T. (2016). The Position of “Urban Symbols” in the Analysis of Components of “Identity” and “Culture” in the Iranian City’s Image. The Identity of the City, (29)11, 17-28. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?Id=347663
Nawafal, A.R., Kalbadi, P., & Pour Jafar M.R. (2009). Evaluation and Evaluation of Effective Indicators in Urban Identity (Jolfa Neighborhood in Isfahan City). Armanshahr Quarterly, (3)2, 57-69. Http://Www.Armanshahrjournal.Com/Article_32599.Html
Negro, D.D. (2003). The Perception of Central London by Night. UCL Bartlett School of Graduate Studies, London, United Kingdom.
Pakzad, J. (2006). Theoretical Basis and Urban Design Process, Shahidi Publishing, Tehran.
Pakzad, J., & Bozorg, H. (2014). An Introduction to Environmental Psychology for Designers, Armanshahr, Tehran.
Pour Jafar, M.R., & Sadat Hashemi Demnah, L. (2011). Phenomenology of Identity and Place in Historical Texts. Quarterly of Iranian-Islamic Studies, Tehran, (3), 11-20. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?Id=137408
Proshansky, H. (1978). The City and Self-Identity, Environment and Behavior. Environmentvo and Behavior, (10)2, 147-169. Https://Doi.Org/10.1177%2F0013916578102002
Rabbani, R. (2002). Urban Sociology. Isfahan, Iran: University of Isfahan Publications.
Rahmani, J., & Pourjafar, M.R. (2016). Analyzing the Factors Affecting the Identity of the Neighborhood (Case Study: Neighborhood Msgrhay Zanjan). Sustainable Urban Architecture, (1)4, 19-30. Http://Jsaud.Sru.Ac.Ir/Article_657.Html
Roberts, J.L. (2003). Place Perception, Cognitive Maps, and Mass Media: The Interrelationship between Visual Popular Culture and Regional Mental Mapping. Viginia: Viginia Tech University.
Savage, V., & Henry, Ch. (1996). Urban Imagery and the Main Street of the Nation: The Legibility of Orchard Road in the Eyes of Singaporeans. Journal of Urban Studies, (33), 473-494. Https://Doi.Org/10.1080%2F00420989650011870
Shieh, E. (2006). Introduction to Urban Planning. Tehran, Iran: University of Science and Technology Publica-tions.
Tannicus, F. (2011). Space, City and Social Theory, Social Relations and Urban Forms. T: Parsi, Hamid Reza and Platon, Wish. Tehran: Tehran University Press.
Tarkashvand, A., & Majid, S. (2013). Recognizing Some Signs in Urban Areas. Journal of Architecture and Urbanism of Iran, (2)4, 5-15. Https://Dx.Doi.Org/10.30475/Isau.2014.61971
Tolman, E. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. Journal of Psychological Review, (55), 189-208. Https://Psycnet.Apa.Org/Doi/10.1037/H0061626
Varesi, HR., Amol Bafandeh, A., & Mohhamadzadeh, M., (2010). Analyzing the Components of Urban Identity and Its Relationship with the Attachment to Place Residents in New Towns (Case Study: City Gulbahar). Research and Urban Planning, (2)1, 17-36. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/Viewpaper.Aspx?Id=188925