ارزیابی ادراک بصری متخصصان و غیرمتخصصان فضاهای شهری بومی شهر دزفول بر مبنای تئوری گشتالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

4 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول،‌ دزفول، ایران.

چکیده

هر اثر هنری بعد ادراکی متفاوتی دارد که به برخی از موضوعات مانند درک زیبایی‌شناختی و دانش کاربران ارتباط دارد. نکته مهم نحوه دستیابی کاربران به این امر و تفاوت بین درک معماری و کاربران است که مسئله‌ای بحث برانگیز در معماری مدرن است و باعث اختلاف‌نظر بین کاربران و طراحان می‌شود. با توجه به اهمیت معماری بومی و لزوم سازگاری الگوی آن با معماری مدرن، این مقاله با هدف ارزیابی اصول بصری گشتالت و زیبایی‌شناسی بین کاربران و طراحان (متخصصان و غیرمتخصصان) در منطقه سرزنده سنتی شهر دزفول،‌ ایران انجام شده است. روش این تحقیق با روش‌های توصیفی- پیمایشی و مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای ترکیب شده است. بدین منظور، جهت کمی‌سازی تفاوت‌ها، یک مصاحبه نیمه‌ساختاری با استفاده از یک پرسشنامه هدفمند میان متخصصان و غیرمتخصصان توزیع شد و با توصیف و تجزیه و تحلیل این داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS، ریشه تفاوت‌ها بین این دو گروه مشخص شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر جستجو، مطالعه و حضور در محل، از دو نوع پرسشنامه بین کاربران و طراحان استفاده شده است. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که در شهر باستانی دزفول، نظرات کارشناسان و کاربران از نظر درک زیبایی‌شناختی نیز متفاوت است، به‌طوری که برای کاربران، شکل و زمینه و برای متخصصان، تقارن اولین اصل است. بنابراین به‌طور غیرمنتظره‌ای می‌توان ادعا کرد که قوانین محسوس بصری گشتالت، مانند تقارن و قانون تکمیل بودن از اهمیت زیادی برای متخصصان برخوردار است، در حالی‌که این اصول برای گروه کاربر اهمیت کم‌تری دارند. یافته‌های این مطالعه مقایسه دیدگاه‌ها و نظرات افراد و متخصصان را امکان‌پذیر ساخته و تفاوت بین معیارهای درک کسانی را که محیط را ایجاد می‌کنند و افرادی که با محیط روبرو می‌شوند و در آن زندگی می‌کنند، مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Visual Perception of Dezful City's Vernacular Urban Spaces between Expert and Non-Expert Based on Gestalt Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Didehban 1
  • Behnaz Safar Ali Najar 2
  • Kourosh Momeni 3
  • Koorosh Attarian 4
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
2 M.A. of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
3 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
4 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
چکیده [English]

Every art-work has a different perceptual aspect that is related to some issues such as aesthetic perception and knowledge of users. The important point is how users get that and the difference between architectural perception and users that is a controversial issue in modern architecture and cause disagreement between users and designers. According to the importance of vernacular architecture and the need to adapt to its pattern with modern architecture, this paper aimed to evaluate principles of visual Gestalt and aesthetics between users and designers (non-experts and experts1) in the traditional live district in Dezful city in Iran. The methodology of this research is combined with descriptive-surveying methods and field and library studies. So, a semi-structural interview by using a targeted questionnaire was distributed to the experts and non-experts to quantify the differences, and by describing and analyzing these data by SPSS statistical software, the root of the differences between these groups was identified. Due to the analysis of the data, besides searching, studying, and being in that district, two types of questionnaires between users and designers have been used. The result of this study shows that in the ancient city of Dezful, the opinions of experts and users also differ in terms of aesthetic perception so that for users, shape, and context, and experts, symmetry is the first principle. So unexpectedly, it can be argued that sensible visual Gestalt principles, such as symmetry and closure for experts, are of the highest importance, while these principles are of less importance to the user group. The findings of this study made it possible to compare the views and opinions of people and experts. It makes clear the difference between the perception criteria of those who create the landscape and the people who are confronted with and live in the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Perception
  • Aesthetic Perception
  • Gestalt Theory
  • Built Environment
  • Dezful City
Akbar, K.F., Hale, W.H.G., & Headley, A. D. (2003). Assessment of Scenic Beauty of the Roadside Vegetation in Northern England. Landscape and Urban Planning, 63(3), 139-144. Doi: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00185-8
Arthur, L.M., Daniel, T.C., & Boster, R.S. (1977). Landscape Assessment: A Critical Review of Research and Methods. Landscape Manage, (4), 109-129. Doi: https://doi.org/10.1016/0304-3924(77)90014-4
Attarian, K., & Safar Ali Najar, B. (2019). Vernacular and Historic Underground Urban Facilities and Sustainability of Cities Case Study: Infrastructures of Dezful. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 9(1), 2-23. Doi: https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2017-0030
Bacon, E.N. (1974). Design of Cities. Penguin Books.
Baumgarten, A.G. (1750). Aesthetica. Hildesheim, New York.
Bazazzadeh, H., Nadolny, A., Attarian, K., Safar Ali Najar, B., & Hashemi safaei, S.S. (2020). Promoting Sustainable Development of Cultural Assets by Improving Users’ Perception through Space Configuration; Case Study: The Industrial Heritage Site. Sustainability, 12(12), 5109. Doi: https://doi.org/10.3390/su12125109
Behrens, R. (1984). Design in the Visual Arts. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Bloechle, J., Huber, S., Klein, E., Bahnmueller, J., Moeller, K., & Rennig, J. (2018). Neuro-Cognitive Mechanisms of Global Gestalt Perception in Visual Quantification. NeuroImage, 181, 359-369. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.07.026
Carmer, J.C., & Rouzer, D.L. (1974). Healthy Functioning From the Gestalt Perspective. The Counseling Psychologist, 4(4), 20-3. Doi: https://doi.org/10.1177/001100007400400408
Dalrymple, K.A., Barton, J.J.S., & Kingstone, A. (2013). A World Unglued: Simultanagnosia As a Spatial Restriction of Attention. Front. Hum. Neurosci. 7, 145. Doi: https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00145
Daniel, T.C. (2001). Whither Scenic Beauty? Visual Landscape Quality Assessment in the 21st Century. Landsc. Urban Plann, 54 (1-4), 267-281. Doi: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00141-4
Daniel, T.C., & Vining, J. (1983). Methodological Issues in the Assessment of Landscape Quality. In: Altman, I., Wohlwill, J. (Eds.). Human Behavior and Environment, 6. (39-84). New York: Plenum Press.
Feagin, J.R., & Hernan V. (1995). White Racism: The Basics. New York: Rout- ledge.
Gifford, R., Donald, W.H., Werner, M.C., D’Arcy, J.R., & Kelly, T.S. (2000). Decoding Modern Architecture: A Lens Model Approach for Understanding the Aesthetic Differences of Architects and Laypersons‖. Environment and Behavior, 32 (2), 163-187. Doi: https://doi.org/10.1177/00139160021972487
Gobster, H., Nassauer, J., Daniel, T., & Fry, G. (2007). The Shared Landscape: What Does Aesthetics Have to Do with Ecology? Landscape Ecology, 22, 959-973. Doi: https://doi.org/10.1007/s10980-007-9110-x
Hardy, J., Behe, B., Barton, S., Page, T., Schutzki, R., Muzii, K., Fernandez, R., Haque, M., Brooker, J., Hall, C., Hinson, R., Knight, P., McNiel, R., Rowe, D., & Safley, C. (2000). Consumers Preferences for Plant Size, Type of Plant Material and Design Sophistication in Residential Landscaping. Journal of Environmental Horticulture, 18 (4), 224-230. Doi: https://doi.org/10.24266/0738-2898-18.4.224
Jorgensen, A. (2011). Beyond the View: Future Directions in Landscape Aesthetics Research. Landscape and Urban Planning, 100(4), 353-355. Doi: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.023
Karimi moshaver, M. (2013). Approaches and Methods in Urban Aesthetics. Journal of BAGH- E NAZAR, 10(24), 47-56. http://www.bagh-sj.com/article_2693.html?lang=en
Khachatryan, H., Rihn, A., Hansen, G., & Clem, T. (2020). Landscape Aesthetics and Maintenance Perceptions: Assessing the Relationship between Homeowners’ Visual Attention and Landscape Care Knowledge. Land Use Policy, 95, 104645, Doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104645
Koffa, K. (1935). Principles of Gestalt Psychology. London, Routledge and Kegan Paul.
Lin, I.Y. (2010). The Interactive Effect of Gestalt Situations and Arousal Seeking Tendency on Customers' Emotional Responses: Matching Color and Music to Specific Servicescapes. Journal of Services Marketing, 24 (4), 294-304. Doi: https://doi.org/10.1108/08876041011053006
Lothian, A. (1999). Landscape and the Philosophy of Aesthetics: Is Landscape Quality Inherent in the Landscape or in the Eye of Beholder? Landsc. Urban Plann. 44(4), 177-198. Doi: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00019-5
Morales, D. (1980). The Contribution of Trees to Residential Property Value. Journal of Arboriculture, 6(11), 305-308. http://www.actrees.org/files/Research/contribution_of_trees_to_residential_property_value.pdf
Mullet, K., & Sano, D. (1995). Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Nasar, J.L. (1994). Urban Design Aesthetics: The Evaluative Qualities of Building Exteriors. Environment & Behavior, 26(3), 377-401. Doi: https://doi.org/10.1177/001391659402600305
Nasar, J.L. (1998). The Evaluative Image of the City Thousand Oaks, Calif. USA: Sage Publications.
Navon, D. (1977). Forest Before Trees: The Precedence of Global Features in Visual Perception. Cognit. Psychol. 9, 353-383. Doi: https://doi.org/10.1016/0010-0285(77)90012-3
Ode, Å., Tveit, M.S., & Fry, G. (2008). Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landscape Research, 33(1), 89-117. Doi: https://doi.org/10.1080/01426390701773854
Olascoaga, J.F. (2003). Development of a New Approach for Appraising the Aesthetic Quality of Cities. Doctoral Dissertation. Lubbock: Texas Tech University. Available from: https:// repositories. tdl.org/ttu-ir/handle/2346/10406, accessed 30 June 2014, (Accessed 23 September 2016).
Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., & Carey, T. (1994). Human Computer Interaction (1st Ed.). Wokingham, England, Addison-Wesley Publishing Company.
Rahbarnia, Z., & Shafighi, N. (2018). Reading an Interactive Installation of Typography “In Order to Control” Through Gestalt Visual Perception Principles. Fine Arts, 23(2), 87-98. DOI: 10.22059/jfava.2017.241463.665737
Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Rapoport, A., & Kantor, R.E. (1967). Complexity and Ambiguity in Environmental Design. Journal of the Institute of American Planners, 33(4), 210-221. Doi: https://doi.org/10.1080/01944366708977922
Shakespeare, T.J., Yong, K.X.X., Frost, C., Kim, L.G., Warrington, E.K., & Crutch, S.J., (2013). Scene Perception in Posterior Cortical Atrophy: Categorization, Description and Fixation Patterns. Front. Hum. Neurosci. 7, 621. Doi: https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00621
Smith–Gratto, K., & Fisher, M., (1998–99). Gestalt Theory: A Foundation for Instructional Screen Design. Journal of Educational Technology Systems. 27(4), 361–371. Doi: https://doi.org/10.2190/KVVE-B0EL-B0CJ-92KM
Svobodova, K., Sklenicka, P., Molnarova, K., & Vojar, J. (2014). Does the Composition of Landscape Photographs Affect Visual Preferences? The Rule of the Golden Section and the Position of the Horizon. Journal of Environmental Psychology, 38, 143-152. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.01.005
Tatarkiewicz, W. (1970). History of Aesthetics‖, The Hague: Mouton.
Tveit, M., Ode, Å., & Fry, G. (2006). Key Concepts in a Framework for Analyzing Visual Landscape Character. Landscape Research, 31(3), 229-255. Doi: https://doi.org/10.1080/01426390600783269
Valentine, C.W. (1968). The Experimental Psychology of Beauty‖, London: Methuen.
Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. II. Psychol. Forsch. 4, 301-350. https://doi.org/10.1007/BF00410640