سنجش شاخصه‌های رضایت‌مندی سکونتی کودکان 11 تا 15 سال پسر در مرحله عملیات صوری آرمان‌گرا، مورد مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی نوساز کریم آباد در شهرستان تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت در نظر گرفتن رضایت ساکنان مجتمع‌های مسکونی به خصوص کودکان لازم است شاخصه‌های رضایت‌مندی ایشان شناسایی و همچنین کیفیت محیطی معماری این مجتمع‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در سال‌های اخیر ساخت مجتمع‌های مسکونی بلندمرتبه و مداخله آن‌ها در بافت خانه‌های ویلایی در منطقه کریم آباد شهرستان تنکابن رو به افزایش بوده و تأثیرات این موضوع بیش‌تر گروه کم‌سالان را که دوره بلوغ فکری و آرمانی خود را طی می‌کنند تحت شعاع قرار داده است. از این رو مقاله درصدد است که به بررسی شاخصه‌های رضایت‌مندی سکونتی در دوره سنی مشخص و با تأکید بر جنسیت (مذکر) و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن، بپردازد که از طریق تحلیل ویژگی‌های شاخص محدوده سنی عملیات صوری (15-11 سال) و به تفکیک صفات ذهنی و عینی افراد جامعه، واقع در مجتمع‌های مسکونی نوساز منطقه کریم آباد در شهرستان تنکابن انجام می‌شود. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش آمیخته (کیفی و کمی) و از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و در بخش دیدگاه‌های نظری و مروری بر مطالعات پیشین از روش توصیفی و برای دستیابی به روابط علی و شناخت همبستگی و روابط بین متغیرها و شاخص‌ها، روش تحلیلی- پیماشی استفاده شده است. که دراین راستا علاوه بر مصاحبه، پرسشنامه بسته- پاسخ به کار گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد اولویت انتخاب کودکان از ابعاد رضایت‌مندی به جنبه‌های ذهنی و آرمان‌گرایانه معطوف می‌شود و البته در این سنجش صفات عینی به‌عنوان بعد دوم تأثیرگذاری و هم راستا با اثرات صفات ذهنی در میزان رضایت‌مندی کودکان مؤثر می‌باشد و می‌توان گفت با توجه به این‌که هرچند کودکان در مرحله سنی عملیات صوری دارای دیدگاه انتزاعی هستند و تفکراتشان به آرمان‌گرایی منجر می‌شود مؤلفه‌های عینی، از نگاه کودکان آرمان‌گرا نادیده گرفته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Residential Satisfaction Indices of the Boys Aged 11 to 15 Years Old in the Idealistic Formal Operational Stage; Case Study: Newly Built Residential Complexes in Karimabad, Tonekabon

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Sayyadi 1
  • Sheida Khansari 2
  • Maryam Armaghan 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Given the importance of considering the residents' satisfaction of residential complexes, especially children, it is necessary to evaluate the environmental quality of these complexes architecture related to residential satisfaction. In recent years, construction of high-rise residential complexes in the context of villa houses in Tonekabon city has been increasing and this issue often has affected young people who are in the intellectual period of their life. Hence, the article seeks to study the residential satisfaction indices within a specific age range focusing on gender (male) and evaluates the components affecting it. This work is done by analyzing the prominent features of formal operational age range (11-15 years old) and separating the mental and concrete attributes of the community members in newly built residential complexes of Karimabad district of Tonekabon city. This descriptive-analytical study is a kind of applied research that used mixed (qualitative-quantitative) method, and descriptive method has been used in parts of theoretical views and review of previous studies. To achieve the casual relationships and recognition of the correlation and relations among variables and indices, analytical survey method is applied. In this regard, in addition to the interview, a closed-ended questionnaire has been applied as well. The results show that among the set of factors affecting residential satisfaction, mental and idealistic dimensions more than concrete dimensions are considered and selected by the children and it is noteworthy that although the children have an abstract view in the formal operational age stage and their thoughts lead to idealism, concrete components are not ignored in the eyes of idealist children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Formal Thought
  • Idealism
  • Concrete and Mental Attributes
  • Residential Satisfaction
Abdul Mohit, M., Ibrahim, M., & Razidah Rashid, Y. (2010). Assessment of Residential Satisfaction in Newly Designed Public Low-Cost Housing in Kuala Lumpur, Malaysia. Journal of J. Habitat International, 34, 18-27. DOI: 10.1016/j.habitatint.2009.04.002
Aiello, A., Ardone, R.G., & Scopelliti, M. (2010). Neighborhood Planning Improvement: Physical Attributes, Cognitive and Affective Evaluation and Activities in Two Neighborhoods in Rome. Journal of Evaluation and Program Planning, 33, 264- 275. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2009.10.004
Baba, Y., & Austin, D.M. (1989). Neighborhood Environmental Satisfaction, Victimization, and Social Participation as Determinants of Perceived Neighborhood Safety. Journal of Environment and Behavior, 21, 763-780. https://doi.org/10.1177/0013916589216006
Behzadfar, M., & Ghazizadeh, N. (2011). Residential Open Space Satisfaction (Case Study: Residential Complexes in Tehran). City Journal of Fine Art, 43, 13-24. https://jfaup.ut.ac.ir/article_24681_en.html
Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., & Smit, G. (2004). Responsive Environments: A Manual for Designers. (M. Behzadfar, Trans.). Tehran: IUST Publication, 17 th Edition. file:///C:/Users/SONTVA~1/AppData/Local/Temp/AAUD_volume_5_issue_8_nlm.xml
Blinkert, B. (2004). Quality of the City for Children: Chaos and Order. Journal of Children Youth and Environment, 46(14), 99-11. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-367104
Brandstetter, M. (2011). Consumer Behavior Analysis of Real Estate Market with Emphasis in Residential Mobility, Choice and Satisfaction Brazilian Cases. Journal of the Built & Human Environment Review, 4(1), 56-80. https://www.semanticscholar.org/paper/Consumer-Behaviour-Analysis-of-Real-Estate-Market-%E2%80%93-Brandstetter/2746af03028cb25e1dfdc4d329ccfd59ca736a9c
Carp, F., & Carp, A. (1982). Perceived Environmental Quality of Neighborhoods: Development of Assessment Scales and Their Relation to Age and Gender. Journal of Environmental Psychology, 2, 295-312. DOI:10.1016/S0272-4944(82)80029-7
Chawla, L., & Heft, H. (2002). Children’s Competence and the Ecology of Communities: Functional Approach to the Evaluation of Participation. Journal of Environmental Psychology, 22, 201-216. DOI: 10.1006/jevp.2002.0244
Choudhury, I. (2005). A Conceptual Model of Resident Satisfaction with Reference to Neighborhood Composition. Paper Presented at the World Congress on Housing, Pretoria, South Africa, 34, 27-30, 2-5. DOI: 10.1006/jevp.2002.0244
Daroudi, M., Jahanshahloo L., & Shahriary, S.K. (2015). Maskane Mehr Residents Satisfaction Measurement by City Management Approach (The Case of Bustan Complex in New Hashtgerd City). Journal of Urban Economics and Management, 3(9), 125-141. http://iueam.ir/article-1-110-en.html
Dempsey, N., Bramley, G., & Power, S. (2011). The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability. Journal of Sustainable Development, 19(5), 289-300. https://doi.org/10.1002/sd.417
Friedman, H.L. (1989). The Health of Adolescents: Beliefs and Behavior. Journal of Social Science and Medicine, 29(3), 309-315. https://doi.org/10.1016/S0882-5963(96)80052-2
Galster, G.C., & Hesser, G.W. (1981). Residential Satisfaction Composition and Contextual. Journal of Environment and Behavior, 13(6), 735-758. https://doi.org/10.1177/0013916581136006
Gharehbaglou, M., Einifar, A., & Izadi, A.A. (2013). Children Interaction with Place in Outdoor Spaces of Residential Complexes (Case Study: Three Types of Residential Space in Tabriz City). Journal of Fine Arts Magazine, 18(2), 69-82. DOI:10.22059/jfaup.2013.50535
Gifford, R. (1999). Perception and Recognition Environmental, (N. Dehbashy, Trans.). Architectural and Cultural Journal, 2-3(1), 21-29. http://www.armanshahrjournal.com/jufile?ar_sfile=1026738
Hamid, N., & Babamiriy, M. (2012). The Relationship between Mental Healths of Green Space. Brought the Knowledge Magazine, 4, 311-321. http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-244-en.pdf
Hanachi, P., & Azad Armaki, M. (2012). Visual Perception of Chizar District by Chizarian Young Adults. Journal of Studies on Iranian Islamic City, (7), 87-97. http://iic.icas.ir/Journal/Article_Details?ID=59
Hur, M., & Morrow-Jones, H. (2008). Factors that Influence Residents, Satisfaction with Neighborhoods. Journal of Environment and Behavior, 40(5), 619-635. https://doi.org/10.1177/0013916507307483
Ibrahim Abass, Z., & Tucker, R. (2018). Residential Satisfaction in Low-Density Australian Suburbs: The Impact of Social and Physical Context on Neighborhood Contentment. Journal of Environmental Psychology, 56, 36-45. DOI: orcid.org/0000-0001-9989-251X
Lang, J. (2012). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. (A.R. Eiynifar, Trans.). Tehran: University of Tehran.
Lawson, B. (2001). The Language of Space, Butter-worth-Heinemann. Architectural Press an Imprint of Butterworth-Heinemann Linacre House. 246 pages. https://www.academia.edu/32655993/The_Language_Of_Space
Lin, S., & Li, Z. (2017). Residential Satisfaction of Migrants in Wenzhou, an ‘Ordinary City’ of China. Journal of habitat International, 66, 76-85. DOI: 10.1016/j.habitatint.2017.05.004
Michelson, W. (1966). An Empirical Analysis of Urban Environmental Preferences. Journal of the Amer Institute of Planners, 31, 355-360. https://doi.org/10.1080/01944366608978510
Mohammadpour Zarandi, H., & Daroudi, M. (2016). Ranking Components of Households Residential Movements Model Emphasizing on Economic View of Housing (Case Study: Seyed Khandan Neighborhood-Tehran District 3). Journal of Urban Economics and Management, 4(3), 38-55. https://iueam.ir/browse.php?sid=1&a_id=461&slc_lang=en&ftxt=1
Mozafari, N., Latifi, B., & Berkpoor, N. (2016). Measurement and Comparison of Satisfaction of Residents with Residential System (Case Study: Areas 3 and 11 of Tehran). Journal of Urban Studies, (17), 77-92. http://urbstudies.uok.ac.ir/article_16018_9735150a65c8d7caff1124b3c747cf68.pdf
Naghdi, A., Balali, E., & Mohammadrezaee, F. (2016). Assessment of Residential Satisfaction in Hamadan City and Its Sociological Determinants. Journal of Social Studies and Research in Iran, 4(3), 455-476. http://ensani.ir/file/download/article/20160216152147-9822-102.pdf
Naghizade, M. (2001). Qualitative Properties of Desirable Housing (Design Principles and Methods of its Education). Journal of Sofeh, 10(31), 90-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46967
Rafieian, M., Asgari, A., & Asgarizadeh, Z. (2008). Units Residential Satisfaction Assessment of Navab Residen. Journal of Human Geography Research, (67), 53-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94718
Rajabipoor, M. (2016). A Prerequisite for Factors Affecting the Sense of Security: Explaining the Various Aspects of Public Security and the Police, Proceedings, Research Deputy of the University of Police: 87-104. http://journals.police.ir/article_93884_2c5cdb025c5e52bc9da42f0e26db4138.pdf
Rapaport, A. (2012). Culture, Architecture and Design, Locke Science Publishing Company. 137 pages. http://www.egyptarch.gov.eg/sites/default/files/pdf/Books/Culture%20Architecture%26Design.pdf
Rokh, H. (2012). The Design of the Children's Orphans Children, Master's thesis, Faculty of Arts and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.
Shahbanian, P., & Haji Hosseini, M. (2014). Assessment of Residential Satisfaction in Sohail Neighborhood of Tehran. Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, 7(13), 259-273. http://www.armanshahrjournal.com/article_33451_3d19236dde0564a5f1d01dfd94a470ee.pdf
Simatwa, W., & Enose, M. (2010). Piaget’s Theory of Intellectual Development and Its Implication for Instructional Management at Presecondary School Level, Department of Educational Management and Foundations, Maseno University, Maseno, Kenya. Educational Research and Reviews, 5(7), 366-371. http://www.academicjournals.org/ERR2
Tebbi masroor, A., & Rezaee Moayed, S. (2015). Evolution Urban Satisfaction of the Quality of Living in the Residential Complex (Case Study Residential Complex of Hamadan). Journal of Urban Management, 14(40), 61-79. http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=616&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1