موانع مدیریتی تحقق تونل مشترک تأسیسات شهری در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

افزایش روز افزون جمعیت و گسترش شهرها، مستلزم ارائه انواع بیش‌تری از تأسیسات و زیرساخت‌های شهری برای شهروندان است. افزایش و گسترش مذکور، ارتقای ظرفیت و کنترل استهلاک زودرس تأسیسات زیربنایی را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت شهری تبدیل کرده است. احداث تونل مشترک تأسیسات شهری به‌عنوان یک سازه عظیم جهت یکپارچه کردن تأسیسات زیربنایی، راه حلی مدبرانه است، که از سویی سیمای شهری آرام و به دور از اغتشاش بصری، زیست‌محیطی و تسهیل حرکت و عبور و مرور را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد و از سویی دیگر تسهیل اجرا، نگهداری و نوسازی تأسیسات شهری، کاهش هزینه‌های حفاظت و نگهداری و تعمیرات کلیه خطوط تأسیساتی، افزایش فضاهای شهری و جلوگیری از حفاری‌های متعدد و کاهش هزینه‌های تعمیر معابر و زیرساخت‌ها را برای مدیریت شهری ممکن می‌سازد. هدف مقاله حاضر، شناخت موانع مدیریتی تحقق تونل مشترک تأسیسات شهری در شهر تهران در مراحل سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و طراحی، تأمین مالی، اجرا و پیاده‌سازی، بهره‌برداری و نگهداری می‌باشد. نتایج پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون داده‌های به‌دست آمده از 22 مصاحبه نیمه‌ساختار یافته نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع شناسایی شده، در مراحل سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و طراحی مطرح است که به نوعی بر سایر مراحل تأثیر می‌گذارد. در مرحله سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، عدم ضمانت اجرایی قانون، خلا ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های لازم و انتخاب ناکارآمد کنشگران دخیل بیان شده است. در مرحله برنامه‌ریزی و طراحی، فقدان بانک اطلاعاتی و نقشه‌های دقیق از وضعیت موجود شبکه‌های تأسیساتی، فقدان ملاحظات زمانبندی و مالی، پیچیدگی مطالعات امکان‌سنجی، فقدان مطالعات نیازسنجی، کلی بودن ضوابط و استانداردهای فنی و نامشخص بودن جزییات مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Barriers to Implementation of an Urban Common Utilities Tunnel in Tehran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kazemian 1
  • Hossein Aslipour 2
  • Leila Shams 3
1 Associate Professor of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Puplic Management & Policy Making, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 M.A of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Increasing population and expansion of cities requires the provision of more types of urban utilities and infrastructure for citizens. This increase and expansion has made capacity building and control of early depreciation of infrastructure facilities one of the biggest challenges of urban management. The construction of urban common utilities tunnel as a huge structure to integrate infrastructure is a prudent solution. Which brings a calm urban environment away from visual disturbance, environment and facilitates movement and transit for citizens and on the other hand, it facilitates the implementation, maintenance and renovation of urban utility, reducing the costs of protection and maintenance and repair of all installation lines, increasing urban space and preventing multiple excavations and reducing the cost of repairing roads and infrastructure for urban management. The purpose of this article is to identify the management barriers to the implementation of a common tunnel of urban utilities in the city of Tehran in the stages of policy and decision-making, planning and design, financing, implementation, operation and maintenance. The results of the research using the qualitative method of content analysis of the data obtained from 22 semi-structured interviews show that the most important obstacles are identified in the stages of policy-making, decision-making, planning and design, which in some way affect other stages. In the policy-making and decision-making stage, the lack of executive guarantee of the law, the emptiness of legal rules and necessary instructions, and the inefficient selection of actors are expressed. In the planning and design phase, we proposed the lack of a database and detailed maps of the current state of utilities networks, the lack of scheduling and financial considerations, the complexity of feasibility studies, the lack of needs assessment studies, general technical criteria and standards, and unclear details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Infrastructure
  • Common Tunnel of Urban Utility
  • Project Management
  • Urban Management
  • Tehran
Bagheri, A. (2015). Recognizing the Effects of Building a Utility Tunnel in Order to Achieve better Urban Services (Case Study: Sharestan Blvd in Mashhad).
Basirat, F. (2015). Examination of the Advantages and Disadvantages of Constructing a Common Utility Tunnel (Case Study: Holy City of Mashhad). The Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Components of Islamic City.
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Chase, B. (2014). Project Management for Infrastructure Projects.
Dastmand, M. (2012). The Role of a Common Utility Tunnel in Promoting Urban Landscape (Case Study: Qazvin City).
Divsalar, A., Haghju, M., & Habibi, M. (2011). Measuring Urban Development Capacity Based on Utilities, Third National Nonference on Urban Development.
Ge, F., & Xu, F. (2019). Research Report on the Utility Tunnel Engineering Based on BIM Technology. Journal of Physics: Conference Series.
Hunt, D.V.L., Nash, D., & Rogers, C.D.F. (2014). Trenchless Technology Research, Tunnelling and Underground Space Technology. Sustainable Utility Placement via Multi-Utility Tunnels.
International Telecommunication Union (ITU).)2015(. Multi-Service Infrastructure for Smart Sustainable Cities in New-Development Areas.
Kazemian, Gh., Salehi, Es., Ayazi, S.M.H., Nozarpur, A., Imani, H., Saeedi, N., & Abdolahi, M. (2014). Urban Management, 1, Tehran: Tisa.
Liu, H., Zhao, D., Li, G., & Dong, J. (2018). Review on Operation Management Mode of Urban Underground Utility Tunnel, International Symposium on Humanities and Social Sciences, Management and Education Engineering.
Local Government Association. (2009). A Steps Approach to Infrastructure Planning and Delivery.
Majdi, H., Shoukuhi, A., & Khosravi, S.M. (2012). Evaluation of Management Barriers in the Construction of Common Utility Tunnel in Iranian Cities, the Second Conference on Environment Planning and Management.
Mao, Y., & Zhang, Y. (2017). Risk Identification and Allocation of the Utility Tunnel PPP Project, American Institute of Physics.
Mount, A. (2015). Opening up Infrastructure Planning, the Need for better Public Engagement, Green Alliance.
Ray, Sh. (2015). Infrastructure Finance and Financial Sector Development, Asian Development Bank Institute.
Rezaee, M. (2015). Urban Utility Tunnel, Zahedan: Mobaser.
Robertson, B. (2002). Modeling Architecture and Infrastructure Planning: Domains to Patterns and Beyond, META Group Inc.
Rogers, C.D.F., & Hunt, D.V.L. (2006). Sustainable Utility Infrastructure via Multi-Utility Tunnels, 1st International Construction Specialty Conference.
Sabzehparvar, M. (2016). Project Management & Control, Tehran: Termeh.
Sun, F., Liu, Ch., & Zhou, X. (2017). Utilities Tunnel’s Finance Design for the Process of Construction and Operation, Tunnelling and Underground Space Technology Journal.
Wong, A. (2014). Strategic Infrastructure Steps to Operate and Maintain Infrastructure Efficiently and Effectively, World Economic Forum.
World Bank. (2008). Infrastructure Planning.
Yazdani, S., Dola, K., Azizi, M., & Yusof, J. (2015). Challenges of Coordination in Provision of Urban Infrastructure for New Residental Areas: The Iranian Experience, Environmental Management and Sustainable Development, (4).
Zandieh, M., & Ardaneh, S. (2012). The Mutual Relations of Utilities and Urban Landscaape the Common Duct Utility Role in Organizing Urban Landscape. The Journal of Manzar, (16), 74-76