بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری تهران، مورد مطالعاتی: محله‌های سعادت‌آباد، نازی‌آباد و نارمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محله از دیرباز پویایی اجتماعی خود را در گرو فضاها و مکان‌های خود یافته است. به نظر می‌رسد از یک سو، تعاملات و روابط ساکنین در فضاهای عمومی محله شکل گرفته و از سوی دیگر فضاهای عمومی محله، هویت خود را از حیات اجتماعی موجود باز می‌یابد. از این‌رو، تمایزات میان ساختار عملکردی محله‌ها می‌تواند منجر به تغییر در ظرفیت‌های اجتماعی محله باشد. روش‌شناسی پژوهش حاضر کمّی و با هدف شناسایی رابطه بین مؤلفه‌های بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی ساکنین شهر تهران انجام شد. در یک طرح توصیفی- همبستگی 300 نفر از ساکنین محله‌های سعادت‌آباد، نازی‌آباد و نارمک به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش‌نامه خودتنظیم پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین همه مؤلفه‌های بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی به‌طور کلی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بعد اختلاط کاربری بیش‌ترین رابطه را با سرمایه اجتماعی داشت و کاربرد فضا در پاسخ‌گویی به نیازها و کارایی شبکه و راحتی در فضا در مراتب بعدی قرار داشتند. در مورد رابطه بین مؤلفه‌های بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی به تفکیک محله نتایج نشان داد که محله سعادت‌آباد کم‌ترین رابطه و دو محله نازی‌آباد و نارمک بیش‌ترین رابطه را داشتند. ارزیابی این روابط می‌تواند به متخصصان شهرسازی کمک کند تا زمینه را برای ارائه راهکارهایی جهت بهبود و کارآمدی فضاهای عمومی شهری و مداخلات برای افزایش سرمایه اجتماعی فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional Dimension and Social Capital in Urban Spaces of Tehran; Case Studies: Sa’adat Abad, Nazi Abad, and Narmak Neighborhoods

نویسنده [English]

  • Seyyed Majid Naderi
Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tehran-west branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The neighborhood has long found its social dynamism dependent on its spaces and places. On the one hand, it seems that the interactions and relationships of the residents are formed in the public spaces of the neighborhood, and on the other hand, the public spaces of the neighborhood find their identity from the existing social life. Hence, differences between the functional structure of neighborhoods can lead to changes in the social capacities of the neighborhood. The methodology of the current study was qualitative and aimed to identify the relationship between the components of the functional dimension and the social capital of Tehran residents. In a descriptive-correlational design, 300 residents of the Sa’adat Abad, Nazi Abad, and the Narmak neighborhoods were selected by simple random sampling and answered a self-regulation questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient. The results indicated that there is a positive and significant relationship between all components of the functional dimension and social capital in general. The mixed land use dimension had the most relationship with social capital, and the use of space in responding to the needs and efficiency of the network and comfort in space were ranked next. Regarding the relationship between the components of functional dimension and social capital by neighborhood, the results showed that Sa’adat Abad neighborhood had the lowest relationship and Nazi Abad and Narmak neighborhoods had the highest relationship. Assessing these relationships can help urbanism experts provide solutions to improve the efficiency and effectiveness of urban public spaces and interventions to increase social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Public Spaces
  • Social Capital
  • Functional Dimension
  • Mixed Land Use
  • Density
  • Environmental Design
  • Macro Network
Bagheri, M., & Amouei, A. (2019). Role of Physical- Spatial Plan of Urban Neighborhoods in Improving Social Wealth: A Comparative Study of a Traditional Neighborhood (Mesgar-ha) and a Modern Neighborhood (Golshahr) in Zanjan, Iran. Journal of Architectral and Environmental Reearch, 1(2), 17-30. 10.30470/JAER.2019.103203.1047
Bahreini, S.H., & Aminzadeh, B. (2006). Urban Desigen in Iran: A New Approach. Honar-Ha-Ye-Ziba. (26), 13-26. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=64580
Baum, F., & Palmer, C. (2002). Opportunity Structures:Urban Landscape, Social Capital and Health Promotion in Australia, Oxford University Press.
Blaikie, N. (2007). Approaches to Social Inquiry (Second Edition). London: Polity Press.
Bourdieo, P. (1983). Forms of Capital .In Richards, J.C. (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Green Wood Press.
Bowles, S., & Herbert, G. (2000). Social Capital and Community Governance, Department of Economics University of Massachusetts.
Burley, J. (2016). Urban Form and Social Interactions: Evidence from Panel Data. University of Toronto, Department of Economics.
Carmona, M., Magalhaes, C., & Leo, H. (2008). Public Space: The Management Dimension, Routledge Press.
Cattell, V. (2001). Poor People, Poor Places, and Poor Health: The Mediating Role of Social Networks and Social Capital. Social Science & Medicine 52, 1501-1516. DOI: 10.1016/s0277-9536(00)00259-8
Chisun, Y., & Sugie, L. (2016). Neighborhood Built Environments Affecting Social Capital and Social Sustainability in Seoul, Korea, 8.doi: 10.3390/su8121346
Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120. https://www.jstor.org/stable/2780243
Dale, A., Ling, C., & Newman, L. (2008). Does Place Matter? Sustainable Community Development in Three Canadian Communities. Ethics, Place & Environment, 11(3), 267-28. DOI: 10.1080/13668790802559676
Dean, A., Fielding, K., Lindsay, J., Newton, F., & Ross, H. (2016). How Social Capital Influences Community Support for Alternative Water Sources. Sustainable Cities and Society. 27. 10.1016/j.scs.2016.06.016
DeLisle, J.R., & Grissom, T.V. (2013). An Empirical Study of the Efficacy of Mixed-Use Development: The Seattle Experience. Journal of Real Estate Literature, 21. 25-57. https://www.researchgate.net/publication/287321191_An_empirical_study_of_the_efficacy_of_mixed-use_development_The_seattle_experience
Eriksson, M. (2010). Social Capital, Health and Community Action: Implications for Health Promotion.
Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies, 38, 2125-2143. https://doi.org/10.1080/00420980120087081
Fukuyama, F. (2006). The End of the Order, Social Capital. (Gh. Tavasoli, Ed. & Trans.). (2nd Ed.). Tehran: New Pen Stories (Original Work Published 2000).
Grant, E. (2002). Social Capital and Community Strategies: Neighbourhood Development in Guatemala City. Development and Change, 32(5), 975-997. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00234
Grant, J. (2002). Mixed Use in Theory and Practice: Canadian Experience with Implementing a Planning Principle. Journal of the American Planning Association, 68(1), 71-84. https://doi.org/10.1080/01944360208977192
Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V.N., & Woolcick, M. (2005). Measuring Social Capital an Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 18.
Hanson, J. (2000). Urban Transformations: A History of Design Ideas. Urban Design International, 5(2), 97-122. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.udi.9000011
Hanson, J., & Hillier, B. (1987). The Architecture of Community: Some New Proposals on the Social Consequences of Architectural and Planning Decisions. Architecture, Comportement/ Architecture and Behaviour, 3(3), 251-273. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/5265/
Hays, R.A., & Kogl, A.M. (2007). Neighbourhood Attachment, Social Capital Building, and Political Participation: A Case Study of Low- and Moderateincome Residents of Waterloo, Iowa. Journal of Urban Affairs 29, 181-205. https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2007.00333.x
Joongsub, K., & Kaplan, R. (2004). Physical and Psychological Factors in Sense of Community. Environment and Behavior, 36(3), 313-340. https://doi.org/10.1177/0013916503260236
Jorgensen, B.S. (2010). Subjective Mapping Methodologies for Incorporating Spatial Variation in Research on Social Capital and Sense of Place. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 101(5), 554-567. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2010.00633.x
Kang, B. (2006). Effects of Open Spaces on the Interpersonal Level of Resident Social Capital: a Comparative Case Study of Urban Neighbourhoods in Guangzhou, China, a Dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A & M University in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
Krafta, R. (2013). On Scaling Functionality in Urban Form. Arxiv Physics and Society, Brazil: Federal University of Riogrande Do Sul.
Leyden, K.M. (2003). Social Capital and the Built Environment: The Importance of Walkable Neighbourhoods. American Journal of Public Health, 93, 1546-1551. DOI: 10.2105/ajph.93.9.1546
Mansori, K. (2007).Statiistical Methods.Thehran University Press.
Manzo, L., & Perkins, D. (2006). Finding Common Ground: The Importance of Place Attachment to Community Participation and Planning. Journal of Planning Literature, 20, 335-350. https://doi.org/10.1177/0885412205286160
Morton, P. (2002). Social Life and Urban Form in a Historical Perspective. Sweden: Umeå University
Nabil, N., & Eldayem, G. (2015). Influence of Mixed Land-Use on Realizing the Social Capital. HBRC Journal, 11(2), 285-298. DOI: 10.1016/j.hbrcj.2014.03.009
Pour Mohammadi, M., & Ghorbani, R. (2003). Aspects and Strategies of Urban Space Compression Paradigm. Quarterly Modarres Human Sciences, Seventh Period, 2.
Putnam, D. (2013). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. (M. Delforuz, Trans.). Tehran: Sociologists.
Seydaei, S.A., Shapoor Abadi, M.A., & Moein Abadi, H. (2009). A Preface to Social Capital and Its Relationship with the Components of Social Development in Iran. Development Strategies, (19), 188-225.
Syaom, M., Barliana, Diah Cahyani, P. (2014). The Urban Quality, Public Space, and Social Capital: Departing from Comparison of Three Cities. International Journal of Humanities and Social Science, 4 (10).
Tajbakhsh, Y. (2005). Social Capital, Trust, Democracy and Development. (A. Khakbaz, & H. Pooyan, Trans.). (3rd Ed.). Tehran: Pajoohesh Shrazeh
W, M. (2001). Towns for People: Transformations urban Life. Buckingham University Press.