تبیین مفهوم «قدرت شهر» و اثرات آن در فرآیند توسعه شهرتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی علوم اسلامی لندن، انگلستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

قدرت شهر به معنای مجموعه‌ای از قانونمندی‌های حاکم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و دانشی است که طی فرآیندی تاریخی و رفت و برگشت‌های میان سطوح روابط قدرت در درون شهر، کلیتی یکپارچه در مقیاس شهر به خود گرفته است. مقاله حاضر در پی کشف این مفهوم از میان مفاهیم مرتبط با آن و تمیز دادن مفهوم قدرت شهر با مفاهیم مشابه آن است که ماحصل آن شکل‌گیری مؤلفه جدید و اثرگذار در فرآیند سیاست‌گذری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه شهری است که ضرورت دارد حضور آن به رسمیت شناخته شده و اثر آن در حمایت یا مقاومت در برابر آن‌ها فهم شود. درک ناقص از شهر به‌عنوان موجودیتی واجد قدرت و اثرگذار در فرآیندهای توسعه شهری مسئله پایه‌ای این گفتار است که با موردکاوی تهران گره می‌خورد. در این راستا با اتکاء به روش‌شناسی کیفی و شیوه داده‌پردازی اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای، مباحث نظری مرور شده و در ادامه مصادیق عینی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که ضروری است متولیان امر توسعه شهری، قدرت شهر را به معنای مجموعه قانونمندی‌ها در ابعاد نهای، ساختاری، مدیریتی، رفتاری و کالبدی و هم‌چنین در حوزه دانش شهری حاکم بر فعالیت‌های خود به رسمیت شناخته و به‌عنوان یک مؤلفه جدید در تصمیمات، برنامه‌ها و اجرای آن‌ها در نظر بگیرند. فهم اثرگذاری قدرت شهر در فرآیندهای توسعه شهری نگاه جدیدی را به دست‌اندرکاران نظام مدیریت شهری در موضوعات متناسب با حوزه وظایف و اختیارات آنان داده که می‌توانند با اتکاء به آن تحلیلی متفاوت از داده‌ها و نتایج را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of “Urban Power” and Its Effects on the Development Process of Tehran City

نویسندگان [English]

  • Zahra Nezhadbahram 1
  • Seyyed Mostafa Jalili 2
1 Ph.D. Political Sciences, International College of Islamic Sciences, London, England
2 Ph.D. Candidate of Public Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban power refers to a set of governing rules in various physical, sociocultural, economic, and political dimensions. It is a science formed during a historical process by the relations between the various levels of power in a city. The current study aims to explore the "urban power" concept among other relevant concepts and distinguish it from similar concepts. Therefore, it is required to recognize the "urban power" concept as a new and influential component in the process of policymaking, planning, and implementing urban development plans, and to understand the effects of its support or resistance in the urban development process. The main problem discussed in this study is the imperfect understanding of city as a powerful and influential entity in urban development processes. To address this problem, the theoretical discussions are reviewed using qualitative methods of documentary research, and library research. Next, the objective examples of urban power in Tehran city are investigated. The research findings indicated that it is required urban development authorities recognize the urban power as a set of governing rules in physical, behavioral, managerial, structural, and institutional dimensions and as the urban knowledge governing their activities. They also need to consider it a new component in policymaking, planning, and implementing urban development plans. Understanding the effects of urban power on the urban development processes provides urban managers and administers with a new perspective to the issues relevant to their tasks and authorities to differently analyze the data and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Power
  • Governing Rules
  • City Knowledge
  • Urban Development Process
  • Tehran
Dowding, K. (1996). Power, (Abbas Mokhber, Trans.). Tehran, Ashiayan Press.
Forester, J. (1989). Planning in the Face of Power, Berkeley, University of California Press.
Forester, J. (1999). The Deliberative of Practitioner, Cambridge, MIT Press.
Gottdiener, M. (1993). A Marx for Our Time: Henri Lefebvre and the Production of Space. Sociological Theory, 11(1), 19-134. https://doi.org/10.2307/201984
Gottdiener, M.D., & Budd, L. (2005). Key Concepts in Urban Studies, (Abdolreza Adhami, Trans.). Tehran, Bahmanborna. ‬
Haghighat, S.S. (2002). Distribution of Power in Shiite Political Thought, Hastinema, Tehran.
Healy, P. (1992a). In Search of Democracy, Unpublished Paper Presented at Planning Techniques and Institutions Conference, Palermo.
Healy, P. (1992b). Planning through Debate. Town Planning Review, 63(2), 143-162. https://www.jstor.org/stable/40113141
Healy, P. (1997). Collaborative Planning, Basingstoke, Macmillan.
Hillier, J. (2003). Shadows of Power: an Allegory of Prudence in Land use Planning, (K. Puladi, Trans.). Tehran. Society of Consulting Engineers.
Innes, J. (1995). Planning Theory‘s Emerging Paradigm: Communicative Action and Interactive Practice. Journal of Planning Education and Research, 14(3), 183-9. https://doi.org/10.1177/0739456X9501400307
Innes, J. (1996). Planning through Consensus Building. Journal of American Planning Association, 62(4), 460-472. https://doi.org/10.1080/01944369608975712
Innes, J. (1998). Information in Communicative Planning. Journal of American Planning Association, 64, 1, 52-63. http://www-personal.umich.edu/~sdcamp/up540/temporaryreadings/Innes,%201998%20(JAPA)%20Information.pdf
Kazemian, G.R. (2004). Defining the Urban Governance and Power Structure with Spatial Organization (Case: Tehran Metropolitan Area), Ph.D. Thesis in Gheography and Urban Planning, Tarbiat Modares University.
Mollenkopf, J. (1994). How to Study Urban Political Power. in “The Urban Politics Reader” (2007), Edited by Elizabeth, A .Storm and John H. Mollenkopf, Urban Reader Series, New York, Routledge Publication, 99-110.
Parhizkar, A., & Kazemian, G.R. (2005) Necessary of Urban Governance Approach in Management of Tehran Metropolitan Region. Iranian Journal of Economic Research, 1, 29-50.
Parker, S. (2011). Cities, Politics and Power. New York, Routledge Press.
Sandercock, L. (1998). Towards Cosmopolis, New York, Wiley.
Torkameh, A., & Shirkhodaei, A. (2015). Henri Lefebvre and the Production of Space. Journal of Society Culture Media, 4(14).