ارزیابی تأثیر امنیت بر زیست‌پذیری بافت‌های فرسوده شهری و ارائه راهبردهای ارتقای آن، مورد مطالعاتی: محله انصار شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، ایران.

چکیده

فرسودگی کالبدی و محتوایی بافت‌های فرسوده، احساس امنیت اجتماعی ساکنان این بافت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش حضورپذیری و تعامل آن‌ها در بافت و به فراخور کاهش زیست‌پذیری و سرزندگی را با خود به همراه داشته است. محله انصار به‌عنوان یکی از بافت‌های فرسوده شهر مشهد امروزه با مشکلات گوناگونی در زمینه امنیت، سرزندگی و حضور افراد در عرصه‌های شهری مواجه شده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر امنیت بر زیست‌پذیری بافت‌های فرسوده (محله انصار) با تأکید بر رویکرد CPTED و ارائه راهبردهایی جهت بهبود زیست‌پذیری محدوده مورد مطالعه می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از میان ساکنان محله انصار 370 نفر به‌صورت تصادفی برای تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری مانند آزمون تی، فریدمن و اسپیرمن در نرم‌افزار SPSS و همچنین تکنیک تحلیل سوات انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهند که مؤلفه‌های زیست‌پذیری و امنیت محله انصار، در شرایط نامطلوبی قرار دارند و از میان شاخص‌های زیست‌پذیری و امنیت، به‌ترتیب شاخص‌های تعامل و ارتباط و تمایل به ‌نظارت مطلوب‌ترین و شاخص‌های رضایت و اعتماد به مدیران و آسایش؛ نامطلوب‌ترین هستند. علاوه‌براین نتایج، همبستگی مثبتی بین امنیت و زیست‌پذیری را نشان می‌دهند. همچنین از میان شاخص‌های امنیت، کیفیت روشنایی و تمایل به نظارت میان ساکنان به ترتیب دارای بیش‌ترین ارتباط با زیست‌پذیری هستند. با توجه به تحلیل‌های انجام شده، جهت‌گیری راهبردی کلی محله انصار به ‌منظور بهبود زیست‌پذیری، از نوع حداقل- حداکثر و از نوع انطباقی است. ساماندهی نظام کاربری‌ها و فضاهای بازعمومی جهت ایجاد سرزندگی و ایمنی، تقویت مراکز گردهمایی و تجمع در محله از جمله راهبردهای شناسایی شده جهت افزایش زیست‌پذیری با تأکید بر امنیت در محله انصار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Impacts of Security on Livability of Urban Distressed Textures and Provision of Strategies to Improve It; Case Study: Ansar Neighborhood, Mashhad

نویسندگان [English]

  • Farshad Nourian 1
  • Seyed Sajjad Abdollahpour 2
  • Reza Ghazi 3
  • Mohammad Ghazaei 4
1 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
3 M.A. of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate of Urbanism, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Physical and content deterioration of the distressed textures affect the residents’ sense of social security in these textures and reduce their presence and interaction in the texture, resulting in the reduction of livability and vitality. As one of the distressed textures of Mashhad, Ansar Neighborhood has faced various issues regarding security, vitality, and people’s presence in urban areas. Therefore, the current study aims to assess the impact of security on the livability of distressed textures (Ansar Neighborhood) with an emphasis on the CPTED approach and to provide the Strategis to improve the livability of the studied area. This study is analytical-descriptive research. 370 people are randomly selected from the residents of the Ansar Neighborhood to fill out the questionnaires. Data analysis is conducted using statistical tests, such as t-test, Friedman’s test, Spearman’s rank test in SPSS, and SWOT analysis. The research results indicate that the livability and security of the Ansar Neighborhood are not desirable. Among the livability and security indices, interaction, relationship, and tendency to surveillance are the most desirable indices, and satisfaction, trust in managers, and comfort, respectively, are the most undesirable ones. The results also show a positive correlation between security and livability. Among the security indices, lighting quality and residents’ tendency to surveillance, respectively, have the highest relationship with livability. Based on the conducted analyses, the general strategic orientation of the Ansar neighborhood to improve the livability is of minimum-maximum and adaptive. Organizing the land use system and public open spaces to create vitality and security, and improving the meeting and gathering centers in the neighborhood are the identified solutions to increase the livability with an emphasis on security in Ansar Neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • Security
  • Distressed Texture
  • CPTED Approach
  • Ansar Neighborhood of Mashhad
Ahmadi, B., Afroz, M., & Dadgar, M. (2013). Application of Environmental Design Approach (CPTED) to Improve Safety in Urban decay(Case Study: Urmia City Center), First National Conference on Geography, Urban Development and Sustainable Development, Tehran, University of Industrial Aviation. https://civilica.com/doc/265773/
Asgari Tafreshi, H., Adib Zadeh, B., Rafian, M., & Hosieni, A. (2010). Investigation of Effective Environmental Factors in the Modernization of Urban decay Towards to Increase Local Security (Case Study: Vanity Textures of Nematabad District, Tehran District 19). Journal of City Identity, 4(6), 39-50. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=112372
Bandar Abad, A. (2011). The City Is Livable From Basics to Meanings, Azarakhsh Publishers, Tehran.
City of Durham County. (2008). Crime Prevention through Environmental Design: Durham Guide to Creating a Safer Community, Durham County, North Carolina. https://iscpp.org/Resources/Documents/ICPS%20Library/CPTED/CPTED%20Manauls%20and%20brochures/cpted_manual_durham.pdf
Cowan, R. (2005). The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press, London.
Cozens, P.M., Saville, G., & Hillier, D. (2005). Crime Prevention through Environmental Design (CPTED): A Review and Modern Bibliography. Journal of Property Management, 23(5), 328-356. https://doi.org/10.1108/02637470510631483
Crowhurst Lennard, S.H., Sternberg, S., & Lennard, H. (1999). Making Cities Livable. International Conferences of Making Cities Livable, Indiana, the US. https://www.livablecities.org/
Elika, SH., & Elika, SH. (2012). Reducing Crime in Reconstruction of Earthquake-Stricken Urban Areas through CPTED Approach with Emphasis on Crisis Management Cycle (Case Study: Bam Reconstruction after the 2003 Earthquake). Journal of Urban Management, 10(29), 305-320. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175260
Evans, P. (2002). Livable Cities? Urban Struggles for Livelihood and Sustainability, University of California Press, California.
Ghanbari, M., Shokouhi, M., Rahnama, M., & Kharazmi, O.A. (2016). An Analysis of Urban Livability with an Emphasis on Security and Sustainability Indexes (Case Study: Mashhad Metropolis). Journal of Political Geography Research, 1(3), 129-154. http://ensani.ir/fa/article/377024
Habibi, D. (2013). Investigating the Factors Affecting the Decline in the Sense of Vitality and livable in Historical and Worried Tissues (Case Study: Shiraz Sang Siah neighborhood). Journal of Islamic Iranian Studies, 4(14), 75-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=257082
Habibi, K., Pourahmad, A., & Meshkini, A. (2008). Improvement and Renovation of Ancient Urban Texture. Kurdistan University Press and Urban Development and Improvement Organization.
Haji Nejad, A., Rafian, M., & Zamani, H. (2010). Investigating Individual Variables Affecting Citizens' Satisfaction with the Quality of Life (Case Study: Comparison of Old and New Tissue in Shiraz). Journal of Geography and Development, 8(17), 63-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101395
Heidary, T., Shamaee, A., Sasan Pour, F., Suleimani, M., & Ahad Nejad, M. (2017). An Analysis of Factors Affecting on livability in Urban decay (Case Study: Urban decay in the Central District of Zanjan). Journal of Geographic Space, 17(57), 1-25. http://ensani.ir/fa/article/368284
Heidary, T., Shamaee, A., Sasan Pour, F., Suleimani, M., & Ahad Nejad, M. (2015). Evaluating the livability in the Urban Decay and Its Strengthening Strategies (Case Study: Worn Texture of Zanjan City). Journal of Sustainable City, 2(2), 19-34. http://ensani.ir/fa/article/359102
Howley, P., Scott, M., & Redmond, D. (2009). Sustainability versus Liveability: An Investigation of Neighbourhood Satisfaction. Journal of Environmental Planning and Management, 52(6), 847 -864.
International CPTED Association (ICA). (2005). Basic Level Cpted Course Crime Prevention through Environmental Design, International Conference, Alberta, Canada. https://www.edmontonpolice.ca/communitypolicing.aspx
International CPTED Association (ICA).(2005). https://doi.org/10.1080/09640560903083798
Iqbal, A., & Ceccato, V. (2016). Is CPTED Useful to Guide the Inventory of Safety in Parks? (A Study Case in Stockholm, Sweden). International Criminal Justice Review, 26(2), 150-168. https://doi.org/10.1177/1057567716639353
Irandost, K., Isa Lou, A., & Shahmoradi, B. (2016). Indicators of livability in Urban Areas (Case Study: Central District of Qom). Journal of Urban Economics and Management, 4(13), 101-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269621
Isa Lou, A., Bayat, M., & Abdul Ali, B. (2014). The Livability Model, A New Approach to Improving the Quality of Life in Rural Communities (Case Study: Qom, the Galaxy District). Journal of Housing and Rural Environment, 33(146), 107-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223895
Jongejan, A., & Woldendorp T. (2013). A Successful CPTED Approach: The Dutch 'Police Label Secure Housing'. Built Environment, 39(1), 31-48. 10.2148/benv.39.1.31
Khasto, M., & Saeedi Rezvani, N. (2010). Factors Affecting the Vitality of Urban Spaces, the Creation of a Lively Urban Environment, Relying on the Concept of "Shopping Center". Journal of City Identity, 4(6), 63-74. https://civilica.com/doc/1004525/
Khorasani, M., Rezvani, M., Motiee Langrodi, S., & Rafian, M. (2012). Measuring and Assessing the Viability of Villages in Urban Areas (Case Study: Varamin County). Journal of Rural Research, 3(4), 79-104. https://jrur.ut.ac.ir/article_30233.html
Kihl, M., Brennan, D., Gabhawala, N., List, J., & Mittal, P. (2005). Livable Communities: An Evaluation Guide, AARP Public Policy Institute, Washington, DC. https://assets.aarp.org/rgcenter/il/d18311_communities.pdf
Kruger, T. (2012). Safer by Design–Towards Effective Crime Prevention through Environmental Design in South Africa, Pretoria, CSIR. https://issafrica.org/research/monographs/monograph-16-safer-by-design-towards-effective-crime-prevention-through-environmental-design-in-south-africa
Landry, C. (2000). Urban Vitality: A New Source of Urban Competitiveness, Prince Claus Fund Journal, Archive Issue Urban Vitality-Urban Heroes. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1662466
Leby, L.J., & Hashim, A.H. (2010). Liveability Dimensions and Attributes: Their Relative Importance in the Eyes of Neighbourhood Residents. Journal of Construction in Developing Countries, 15(1), 67-91. https://doaj.org/article/0a3b8c3e6a3a462d90e28070fde01670
Lennard, H.L. (1997). Principles for the Livable City in Lennard, International Making Cities Livable Conferences, Gondolier Press, Carmel, CA.
Lorenc, T., Clayton, S., Neary, D., Whitehead, M., Petticrew, M., Thomson, H., Cummins, S., Sowden, A., & Renton, A. (2012). Crime, Fear of Crime, Environment, and Mental Health and Wellbeing: Mapping Review of Theories and Causal Pathways, Health & Place, 18(4), 757-765. 10.1016/j.healthplace.2012.04.001
Lotfi, S., Bardi Anamradanejad, R., & Sassanipour, M. (2014). Investigating the Sense of Security in Public Spaces. Journal of Urban Planning and Research, 5(19), 39-56. http://jupm.miau.ac.ir/article_615.html
Mahmoudi Jankhi, F., & Gourchi Beigi, M. (2009). The Role of Environmental Design in Crime Prevention, Journal of Private law studies, 39(2), 345-367. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94260
Marvi, L., & Behzadfar, M. (2015). Local Sustainability with Emphasis on CPTED Approach (The case of Abkooh Neighborhood in Mashhad), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201, 409-417. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.194
Matlabi, Q., Khudadadi Agh Qala, F., & Akbari, A. (2016). Effect of the Sense of Security of Housing Satisfaction in Naziabad Residential Complex in Tehran Based On C.P.T.E.D Model. Journal of Fine Arts, 21 (1), 67-78. 10.22059/JFAUP.2016.59690
Meyer, T., & Qhobela, M. (1998). The History of Crime Prevention through Environmental Design: A Comparative Study, Pretoria, CSIR.
Michel, A.L. (2005). Great Neiborhoods: The Livability and Morphology of High Density Neighborhoods in Urban North America, University of California, Berkeley. https://search.proquest.com/openview/735365bb25cdec5781e175a685814bbc/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Minnery, J.R., & Lim, B. (2005). Measuring Crime Prevention through Environmental Design. Journal of Architectural and Planning Research, 22(4), 330-341. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.198
Mohseni, M.R., Zandi Mokhtar, A., & Massoud, M. (2013). Comparative Study of Physical Elements of Old Shiraz Neighborhoods with CEPTED Approaches. Journal of Iranian Studies, 4(13), 6-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=257106
Mousavi Noor, A., Varytisi, H.R., & Mohammadi, J. (2016). Evaluation and Analysis of the Components Of Tehran's Metropolitan Area's Livability. Journal of Geography, 15(51), 237-258. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299703
Mousavi Noor, A., Varytisi, H.R., & Mohammadi, J. (2017). Presentation of the Livability Pattern of Tehran Metropolis based on Infrastructure Indicators, Geography Quarterly, 15(53), 181-204. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299703
Nasiri, I. (2013). Spatial Instability Analysis of Urbanized Urban decay (Case Study: Ten District of Tehran), Urban Management Journal, 11(31), 269-280. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188442
NICP, National Institute of Crime Prevention. (2006). CPTED Training, [online] accessed, http://www.cptedtraining.net
Norris, T., & Pittman, M. (2000). The Health Community’s Movement and the Coalition for Healtheir Cities and Communities. Public Health Reports, 115(2-3), 118-124. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1308699/
Oberlink, M.R. (2008). Opportunities for Creating Livable Communities, AARP Public Policy Institute, Reprinting with Permission Only, Washington, DC. https://www.aarp.org/content/dam/aarp/livable-communities/old-learn/planning/in-brief-opportunities-for-creating-livable-communities-2008-aarp.pdf
Painter, K.A., & Farrington, D.P. (2001a). Evaluating Situational Crime Prevention Using a Young People’s Survey, British Journal of Criminology, 41(2), 266-284. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/139-painter_farrington-evaluating_situational_crime_preven.pdf
Petrella, L. (2004). Urban Space and Security Policies: between Inclusion and Privatization, UN-HABITAT, World Urban Forum, Barcelona, Spain. https://www.researchgate.net/publication/338356795_Privatization_of_urban_public_spaces_and_its_impact_on_sustainable_cities_and_social_inclusion
Plaster, S., & Carter, S. (1993). Planning for Prevention: Sarasota, Florida’s Approach to CPTED, Florida Criminal Justice Executive Institute, Florida Department of Law Enforcement, and Tallahassee, Florida. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Photocopy/143817NCJRS.pdf
Qaraee, F., Radhoonani, N., & Rashidpour, N. (2010). Surveying and Measuring the Sense of Security in Different Urban Areas (Case Study: Tehran 2 and 11 Regions). Journal of Uranushahr, 3(4), 17-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154893
Rezvani, N., & Nowruzi, F. (2013). Measurement of Urban Quality of Life in Urban Decay of Sepah Quarter in Qazvin, The First National Conference on Urbanism and Architecture over time, Imam Khomeini International University, Qazvin. https://civilica.com/doc/232102/
Sajjadian, N., Amanpour, S., & Joibari, M. (2015). An Analysis of the Environmental Safety of the Operation of Urban Gardens Based on the CPTED Approach, Law Enforcement Geography, 3(10), 87-110. http://ensani.ir/fa/article/download/360031
Salehi, A. (2011). Environmental Planning and Environmental Design in Urban Green Space, Jahad University Press, Tehran.
Shamaee, A., Sasan Pour, F., Suleimani, M., & Heidary, T. (2016). Analaysing the Urban Decay, Human Geography Research, 48(4), 783-799. http://ensani.ir/fa/article/368284
Smith, M.S. (1996). Crime Prevention Through Environmental Design in Parking Facilities, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Crime Prevention and Architectural Design, Washington, D.C. https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=157310
Song, Y. (2011). A Livable City Study in China: Using Structural Equation Models, thesis Submitted in Statistics, Department of Statistics Uppsala University, Sweden. https://www.semanticscholar.org/paper/A-Livable-City-Study-in-China-Using-Structural-Song/35c01ed1dff3d609732ee3947a7d559e274353b5
Southworth, M. (2004). Measuring the Livable City. Built Environment, 29(4), 343-354. https://www.researchgate.net/publication/250139568_Measuring_the_Liveable_City
Victorian Competition and Efiiciency Commission. (2008). A State of Liveability: An in Inquiry in to Enhancing Victoria’s Liveability, A draft Report for Further Consultation and Input, Melbourne Victoria, Australia. https://apo.org.au/node/124771
Ziari, K., Mehdi, A., & Mahdian, M. (2013). An Analysis of the Security of Public Spaces (Case Study: Parks in Quaternary Areas of Qom Municipality). Journal of Space Geography, 3(7), 25-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240918