بررسی نقش عوامل کالبدی در سرزندگی خیابان نوبهار کرمانشاه، با رجوع به آراء کاربران فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

چکیده

حضور، حرکت و توقف اختیاری مردم در فضاهای شهری، از مهمترین شاخص‌‌های سرزندگی این فضاهاست. بر این اساس، خیابان نوبهار، از جمله سرزندهترین خیابانهای شهر کرمانشاه است. به نظر میرسد حضور مردم در این مکان متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بوده و کالبد فعلی خیابان در این میان نقش کمرنگی داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است که از طریق ارزیابی خیابان بر مبنای خواست کاربران و رجوع به آراء آنها، زمینه را برای استفاده از ظرفیت این عامل در سرزندهتر شدن این پاتوق شهری فراهم نماید. ارزیابی نقاط قوت و ضعف کالبد خیابان با توجه به معیارهای لازم برای ایجاد و تقویت سرزندگی فضا و تعدیل و اولویتبندی آن با نظر کاربران به منظور ارتقاء کیفیت‌‌های محیطی منطبق با خواست کاربران این خیابان از اهداف پژوهش است. راهبرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمعآوری دادهها، ترکیبی از منابع مکتوب و پیمایش میدانی است؛ در بخش اول، کالبد خیابان نوبهار به محک معیارهای سرزندگی حاصل از منابع مکتوب ارزیابی شده و نتایج این ارزیابی با رجوع به آراء کاربران بر اساس مصاحبه عمیق و پرسشنامه آزموده میشوند. در این راستا سؤالاتی در هفت محور از 38 کاربر تصادفی پرسیده شده است. فراوانی ذکر یا تأیید معیارها، ملاک آزمودن فرضیه و اولویتبندی ضعفها و قوت‌‌های کالبدی خیابان از دید کاربران است. مهمترین قوت‌‌ کالبدی خیابان نوبهار، هندسه آن در مقیاس کلان و ضعفهایش بهطور عمده در مقیاس میانی و خرد رخ میدهد. کاربران مهمترین قوت‌‌های کالبدی را بهرهگیری از درختان، لبه‌‌های نفوذپذیر و نرم و عرض مناسب و قابل نظارت عنوان کردهاند. همچنین ضعف‌‌های کالبدی را به قابل تشخیص نبودن اجزا درونی آن، کمبود یا نبود بازشو در طبقات بالاتر و عدم هماهنگی در شکل نماها نسبت دادهاند. در نتیجه بهبود کیفیت این مکان بر مبنای نظر کاربران در گرو توجه به مقیاس میانی و خرد محقق میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Physical Factors in Nobahar Street’s livelihood in Kermanshah According to the Users’ Opinions of the Space

نویسندگان [English]

  • Elham Bakhtiarimanesh 1
  • Mahya Bakhtiary manesh 2
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Ph.D. Candidate of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

People’s presence, moving, and voluntary stops in urban spaces are some of the most important indicators of the vitality of these environments. According to these indicators, Nobahar Street is one of the most vital streets in the city of Kermanshah. However, it seems that people’s presence in this environment, more than anything, is due to economic, social, and cultural factors, and the current architecture of the street has little importance in the matter. Therefore, the current study attempted to prepare the background for using the capacity of this factor to make this important urban hangout more vital by evaluating the architectural strengths and weaknesses of Nobahar Street based on the users’ demands and opinions. The current study aimed to evaluate the Nobahar Street’s physical strengths and weaknesses according to the required factors to create and strengthen the vitality of environment and to prioritize and balance this evaluation based on the users’ opinions in order to provide the context to improve the environmental qualities according to the users’ demands of this street. The study’s approach was descriptive-analytical and the data collection method was a combination of written sources and field survey; in the first part, the architecture of Nobahar Street was evaluated using the vitality factors extracted from written sources. The results of this evaluation were examined according to the users’ opinions using the in-depth interview and a questionnaire. For this, questions in 7 different areas were asked of 38 randomly chosen users. The repetition or verification of factors was the criterion for testing the hypothesis and prioritizing the physical strengths and weaknesses of the street according to the users’ opinions. The results showed that the most important architectural strength of Nobahar Street was due to its geometry on macro-scale, whereas its weaknesses generally were in medium and micro scales. The users of this street considered the use of trees, soft and penetrable edges, and eventually its proper and observable width to be its most important architectural strengths while they recognized the architectural weaknesses to be associated with its unrecognizable inner parts, lack of awning windows above the ground floor, and eventually non-uniformity among the facades. Thus, according to users’ opinion, improving the quality of architectural factors can be realized by considering medium and micro scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Spaces
  • Physical Factors
  • Vitality
  • Walkability
  • Nobahar Street of Kermanshah
Alexander, CH. (2008). A Pattern Language: Towns. (R. Karbalei, Trans.). Tehran; Department of Urban Planning and Architecture.
Ali Ghanbari, Z., & Nasr, T. (2016). Investigating the Role of Behavioral Centers in the Formation of Urban Hangouts. National Conference of Practical Researches in Modern Horizons of Civil Engineering and Architectural. Bushehr. https://civilica.com/doc/582542/
Allison, D., Georgopulas, D., Gilchrist, W., Moore, J., Nadel, B., Simonsen, S., Vanderslice, E., & Williama, D. (2005). Livability 101. New York. The American Institute of Architecture.
Appleyard, D. (2003). Streets Can Kill Cities. (N. Tavallaei, Trans.). Abadi Quarterly Journal, 39, 69-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=52116
Bagheri Beheshti, A., Ameri Siahuee, H., & Foruzanfar, J. (2014). The Role of Vitality in Promoting Urban Security; A Case Study of Lalehzar Street. Crime Prevention Studies, 37, 9-37. http://cps.jrl.police.ir/article_13664.html
Bahreini, H. (2014). Typology of Urban Design. Tehran; Tehran University Press.
Barton, H., Grant, M., & Guise, R. (2003). Shaping Neighborhoods: for Local Health and Global Sustainability.  London. Routledge. https://www.perlego.com/book/1629088/shaping-neighbourhoods-for-local-health-and-global-sustainability-pdf
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell. S. (2006). Public Places- Urban Spaces. London Architectural Press.
Choay, F. (2005). L’urbanisme Utopies et Réalités. (S.M. Habibi, Trans.). Tehran; Tehran University Press.
Dadpur, S. (2012). Criteria for Vitality of Urban Spaces. Case Study; Part of Tehran Valiasr Street. The Second Conference on Urban Planning and Management. Mashhad. Ferdosi University.
Gehl, J. (2014). Cities for People. (A. Ghaffari, & L. Ghaffari, Trans.). Tehran; Elme Memar Press.
Gehl, J. (2016). How to Study Public Life. (M. Behzadfar, M. Nadushan, & A. Nadushan, Trans.). Elme Memare Royal Institute.
Golkar, K. (2000). Components of Urban Design Quality. Soffeh Research- Scientific Journal. Tehran. 32,38-65. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=49054
Golkar, K. (2007). The Concept of Vitality in Urban Design Quality. Soffeh Research- Scientific Journal, 44, 66-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81523
Habibi, K., Nastaran, M., & Mohammadi, M. (2015). Measurement and Evaluation of the Vitality of Urban Public Spaces and Its Role in Improving the Quality of Life of Young People
Case Study: Nazar Sharghi Street In Isfahan .Geography and Urban-Regional Planning, 19, 161-180.
Habibi, M. (2003). De la Cite a la Ville. Tehran; Tehran University Press.
Haghighi borujeni, S., Yazdanfar, A., & Behzadfar, M. (2014). Revitalize Urban Spaces by Using Open Space Cafes; A Case Study of Chaharbagh Street in Isfahan. Honar-ha-ye- Ziba. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=257045
Hall, E.T. (2014).The Hidden Dimension. (M. Tabibian, Trans.). Tehran; Tehran University Press.
Jacobes, J. (2018). The Death and Life of Great American Cities. (H. Parsi, & A. Aflatouni, Trans.). Tehran; Tehran University Press.
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio- Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004478
James Sorensen, R. (2015). Design for Accessibility. (F. Habib, & R. Fayaz, Trans.). Tehran; Academic Publishing Center.
Kasmai, M. (2013). Climate Architecture. Isfahan; Khak Press.
Khasto, M., & Saeedi Rezvani, N. (2010). Factors Affecting the Vitality of Urban Spaces, Creating a Vibrant Urban Space Based on the Concept of a Pedestrian Shopping Center. Hoviatshahr, 6, 63-74. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1123.html
Lang, J.T. (2012). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. (A. Eini far, Trans.). Tehran; Tehran University Press.
Lynch, K. (2002). The Image of the City. (M. Mozayeni, Trans.). Tehran; Tehran University Press.
Madani pour, A. (2008). Public and Private Spaces of the City. (F. Nourian, Trans.). Tehran; Urban Processing and Planning Co.
Moeini, M.M. (2006). Increasing the Walkability; One Step towards Humanistic City. Honar-ha-ye -Ziba, 27, 5-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52051
Pakzad, J., & Bozorg, H. (2012). Alphabet of Environmental Psychology for Designers. Armanshahr Press.
Safar abadi, A., & Mirzadeh, M. (2016). Health Quality of Urban Spaces with Emphasis on the Network of Passages. Case Study: Sidewalks of Shiraz. Iranian Geographical Society, 48, 260- 277. https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=269368
Salingaros, N. (2008). A Theory of Architecture. (S. Zarin Mehr, & Z. Mottaki, Trans.). Tehran; Tehran Urban Research and Planning Center.
Samavati, S., Nikookhooy, M., & Izadi, M.S. (2013). The Role of Vitality and Viability of Urban Streets in Enhancement the Quality of Pedestrian- Oriented Urban Venues. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 7, 554-561. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177515
Sarrafi, M., Razavian, M., Taliban, M., & Akbari, M. (2019). Assessing and Evaluating the Status of Street Biocompatibility Components from a Perspective Citizens. Case Study: Valiasr St., Tehran. New Attitudes in Human Geography, 3, 415- 430. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499239
Timmer, V., & Seymoat. N. (2005). The Livable City- The World Urban Forum 2006. Vancouver Working Group Discussion Paper.
Whyte, H.W. (2013). The Social Life of Small Urban Spaces. (M. Habibi, Trans.). Tehran; Honar University Press.