بررسی رابطه بین انرژی مصرف شده در فعالیت ها و مؤلفه محصوریت فضایی در راستای ارتقای کیفیت فرآیند طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیارگروه معماری، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده

طراحی بهینه فعالیت متناسب با فضا، یکی از دغدغه‌های مهم در علم برنامه‌دهی معماری به‌شمار می‌رود، به همین دلیل بسیاری از مراجع استاندارد فضایی با هدف ارتقای هماهنگی کالبد و عملکرد تدوین شده‌اند. عامل درجه محصوریت، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تعریف و درک هر فضا، با دلالت بر تناسب ابعاد و فاصله صحیح عناصر تشکیل دهنده آن، نقش مؤثری در ساماندهی و بهره‌وری فضایی ایفا می‌نماید. با این حال درجه محصوریت و تبیین مسائل مربوط به آن در مطالعات معماری مورد کم توجهی قرار گرفته و مفاهیم این حوزه بیش‌تر در مباحث مربوط به شهرسازی گسترش یافته است. هدف از انجام این پژوهش ایجاد روشی کمی برای تخمین ابعاد بهینه کالبد فضایی و درجه محصوریت است. همچنین بازیابی ارتباط بین نظام توده- فضا و انرژی فعالیت‌ها، هدف ویژه این تحقیق می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیق همبستگی می‌باشد. نوع داده‌ها با توجه به فرآیند تحقیق کمی بوده و از منابعی که در آن میزان مصرف انرژی فعالیت‌ها محاسبه شده‌، استفاده شده‌است. همچنین برای تعیین اندازه بهینه فضاهای مورد مطالعه، از استانداردهای ابعادی موجود بهره گرفته‌شده‌است. با توجه به این‌که در این پژوهش رابطه عواملی مانند: حجم فضا، مساحت و تعداد نفرات استفاده کننده از فضا، با میزان کالری مصرفی در آن فضا بررسی شده است، میزان رابطه کالری مصرفی در دقیقه و مساحت با مؤلفه حجم فضا، 98 درصد و میزان رابطه کالری مصرفی در دقیقه با مساحت، 92 درصد می‌باشد. علاوه بر این فرمول‌های کمی بازیابی حجم و مساحت فضایی از طریق محاسبه کالری مصرف شده در فضا، از دیگر دستاوردهای این پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Energy Consumed in Activities and the Spatial Enclosure Component to Improve the Quality of Architectural Design Process

نویسندگان [English]

  • Reza Hatami 1
  • Naji Pezhman Ziaei 2
1 M.A. of Architecture, Faculty of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Eslamabad-e Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslamabad-e Gharb, Iran.
چکیده [English]

A high-quality design of space-based activity is one of the major concerns in architectural planning, and for this, many standard spatial references have been codified to help coordinate both functions and structures. The level of the enclosure, one of the components affecting the definition and understanding of space, plays an effective role in organizing space and its utility by emphasizing dimensions fit and the correct distance of its constituent elements. However, the level of enclosure and an explanation of relevant issues have been less focused attention in architectural studies, with the concepts of this field found only in urban engineering. This study aimed to create a quantitative method to estimate the optimal spatial structure dimensions and the level of enclosure. Also, the study sought to examine the relationship between the mass-space system and activity energy. This research was applied in terms of objective and correlational in terms of nature and method. Consistent with the research process, data were quantitative, and the sources which estimated the energy consumption of the activities were used. Available dimensional standards were also used to determine the optimal size of the spaces under study. Since this study examined such factors as space volume, area, and the number of users of the space, and their relationship with the number of calories consumed in that space, the relationship between calories consumed per minute and area with the component of space volume was 98% and the relationship between calories consumed per minute and area 92%. Furthermore, quantitative formulas to recover space volume and area to calculate the calories consumed in space were demonstrated in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level of the Enclosure
  • Spatial Utility
  • Energy Consumption Activity
  • Regression Analysis
Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics. Methods and Models. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht.
Batty, M. (2001). Exploring Isovist Fields: Space and Shape in Architectural and Urban Morphology. Journal of Planning and Design, 28, 123-150. https://www.researchgate.net/publication/23541237_Exploring_Isovist_Fields_Space_and_Shape_in_Architectural_and_Urban_Morphology
Bazargan Lari, A. (2011). Applied Linear Regression. Shiraz: Shiraz University. 51.
Falahat, M.P., & Shahidi, P. (2015). The Role of the Concept of Mass-Space in Explaining the Place of Architecture. Bagh-e Nazar Scientific Research Monthly. 12 (35), 38-27. http://www.bagh-sj.com/article_11715.html
Haghirian, Sh., Sajjadzadeh, H., & Karimi, M. (2016). “Prioritizing Citizen’s Aesthetics Preferences in Urban Squares (Case study: 3 Main Hamadan Urban Squares)”. Quarterly Journal of Environmental Planning, 9 (35) 23-42. http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_528957.html http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-3242-6
McCullagh, P., & Nelder, J. (1989). Generalized Linear Models. (37). CRC Press: Boca Raton. 
Negin Taji, P. (2011). Investigating the Role of Physical Factors in Forming the Concept of Place and Sense of Place. Landscape Magazine, (3), 29-16. http://www.manzar-sj.com/article_101.html 
Nurberg Schultz, K. (2009). The Spirit of Place towards the Phenomenology of Architecture. Mohammad Reza Shirazi. Tehran: New happened.http://ensani.ir/fa/article/98363/%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
Pakzad, J. (2006). Theoretical Foundations & Urban Design Process. Tehran: Shahidi Publications.
Seydian, S.A., & Abafat Yeganeh, M. (2007). “Review of the Concept of Physical Confinement in Urban Space”.Rah-o-Sakhtman Monthly, (46) 46-54.  https://www.magiran.com/paper/467708
Shahabi nejad, A., Aboie, R., Ghalenoei, M., & Mozafar, F. (2015). Human Scale in Naghshe-Jahan Square. mmi. 1 (8),1-18. https://mmi.aui.ac.ir/article-1-236-fa.html
Shams, S., & Nik Pima, M. (2012). An Introduction to the Concept of Confinement in Urban Spaces, a Review of the Literature on the Subject. Green Message Monthly, (103), 36-27. https://www.magiran.com/volume/72821
Turner, A., Doxa, M., O’ Sullivan, D., & Penn, A. (2001). From Isovists to Visibility Graphs: A Methodology for the Analysis of Architectural Space.  Journal of Planning and Design, 28, 103-121.https://www.researchgate.net/publication/23541236_From_Isovists_to_Visibility_Graphs_A_Methodology_for_the_Analysis_of_Architectural_Space
William, D.M., Frank I.K., & Victor, L.K. (2013). Sports Physiology 2. Asghar Khaledan. Tehran: Samat.
Xie, C., Huang, B., Claramunt, C., & Chandramouli, C. (2005). Spatial Logistic Regression and GIS to Model Rural-Urban Land Conversion. Proceedings of Processus Second International Colloquium on the Behavioural Foundations of Integrated Land-use and Transportation Models: Frameworks, Models and Applications, June 12-15. Toronto: University of Toronto Press. https://www.researchgate.net/profile/Bo-Huang-46/publication/228904456_Spatial_logistic_regression_and_GIS_to_model_rural_urban_land_conversion%27%27/links/00b49533423e9b665d000000/Spatial-logistic-regression-and-GIS-to-model-rural-urban-land-conversion.pdf
Yoshi Nobashi, H. (2012). Urban Landscape Aesthetics. Farah Habib. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Ziaei, N., Naghizadeh, M., & Mokhtabad Amrei, S.M. (2017). Retrieving the Shaping Patterns to the Physical Structure of the City in Order to Explain the Concept of Urban Planning Machine. Bagh-e Nazar Scientific Research Monthly, 14 (52), 59-70. http://www.bagh-sj.com/article_50518.html