تبیین ویژگی های فضایی منظر حمایت کننده درمان کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده معماری و تحصیلات تکمیلی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، مازندران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و تحصیلات تکمیلی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و تحصیلات تکمیلی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

شیوع چشمگیر بیماری اوتیسم، به‌عنوان اختلال رشدی عمیق در کودکان، را می‌توان نتیجه زندگی ماشینی عصر حاضر دانست. اختلالی که پاسخ‌های کاملی را از درمان‌های دارویی دریافت ننموده است. لذا استفاده حمایت‌های درمانی طبیعی و بهره‌گیری از قوای طبیعت، به‌عنوان یکی از راهکارهای مکمل شناسایی می‌شود. این مطالعه با هدف دستیابی به معیارهای طراحی منظر حمایت‌کننده درمان کودکان اوتیسمی انجام شده تا با شناسایی «معیارهای طراحی منظر پاسخده به نیازهای کودکان اوتیسمی» راهکارهای بهره‌گیری از این معیارهای کیفی فضایی را ارائه نماید. اهمیت این پژوهش آنجاست که در جهت دستیابی به جزییات قابل اجرا در فضاهای حمایت‌کننده درمان بیماران اوتیسم گام برداشته است؛ به‌گونه‌ای که بتوان از نتایج آن به‌عنوان احکام طراحی بهره برد. تحقیق حاضر با ماهیت نظری- کاربردی، رویکرد ترکیبی کمی و کیفی و راهبرد مطالعه موردی انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه شامل مطالعات کتابخانه‌ای بر پژوهش‌های مرتبط با هدف دستیابی به چارچوب نظری مستحکم، مشاهده رفتاری و مصاحبه با تکنیک دلفی با کارشناسان مشارکت‌کننده بوده است. جامعه هدف در مصاحبه صورت گرفته، شامل 30 نفر از روانشناسان و کارشناسان حوزه کودکان اوتیسم در شهر تهران بوده که با راهبرد هدف‌مند و غیرتصادفی و با اتکاء بر اصل اشباع انتخاب شده‌اند. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم‌افزار NVivo مورد تحلیل واقع شده و برای ارتقاء اعتبار یافته‌ها از روش مثلث‌سازی1 بهره گرفته شده است. بر اساس یافته‌ها و نتایج مطالعه، مؤلفه‌های منظر حمایت‌کننده درمان کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شناسایی شدند. در ادامه، این نتایج منجر به ارایه پیشنهادات خاص برای طراحی و یا هدایت فضایی شد. تدابیر و احکامی که مبتنی بر جزییات خاص، بر فرآیند بهبود کودکان استفاده کننده، تأثیر مثبت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Qualities Supporting Treatment Process of Children with Autism Disorder

نویسندگان [English]

  • Atefeh Khosravi 1
  • Akram Khalili 2
  • Siyamak Nayyeri Fallah 3
1 M.A. of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Graduate Studies, Islamic Azad University, Nour Branch, Mazandaran, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Graduate Studies, Islamic Azad University, Nour Branch, Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Graduate Studies, Islamic Azad University, Nour Branch, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The significant outbreak of autism as a profound developmental disorder in children can be considered the result of modern machine life. It is a disorder that has not fully responded to the medication. Therefore, the use of natural healing supports and the forces of nature is recognized as one of the complementary solutions. The current study aimed to achieve the landscape design criteria that support the treatment of autistic children to identify "landscape design criteria that meet the needs of autistic children" to provide solutions to use these spatial quality criteria. The significance of this study was to take steps to achieve the applicable details in the spaces supporting the treatment of autistic patients so that its results can be utilized as design guidelines. The current research was applied-theoretical with qualitative and quantitative approach and case study. The data collection tools were library studies on the related research to achieve a strong theoretical framework, behavioral observation, and interview using the Delphi technique with the participating experts. The target population included 30 psychologists and experts in the area of autistic children in Tehran selected purposeful and non-randomly based on the saturation method. The collected data were analyzed using NVivo software, and a triangulation method was used to improve the validity of the findings. According to the research results and findings, the landscape components supporting the treatment of children with autism were identified. Then, these results led to presenting special recommendations for designing or spatial guidance. The measures and guidelines based on the specific details will have a positive effect on the treatment process of the user children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Design
  • Landscape Therapy
  • Naturalism
  • Five Senses
AbediKoupaei, M., Poushaneh, K., Mohammadi, A.Z., & Siampour, N. (2013). Sound Therapy: an Experimental Study with Autistic Children. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 84, 626-630. Cyprus: Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.615
Aghababaei, S., & Akrami, N. (2013). Comparison of “Draw-a-Person” Test Elements in Autism Disorder and Normal Children. Journal of Clinical Psychology, 4(4), 11-19.
Almandil, N.B., Alkuroud, D.N., AbdulAzeez, S., AlSulaiman, A., Elaissari, A., & Borgio, J.F. (2019). Environmental and Genetic Factors in Autism Spectrum Disorders: Special Emphasis on Data from Arabian Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(4), 658-674. https://doi.org/10.3390/ijerph16040658
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington, DC, US.
Barakat, H.A.E.R., Bakr, A.F., & El-Sayad, Z. (2018). Nature as a Healer for Autistic Children. International Journal on Environmental Science and Sustainable Development, 3(1), 42-62. https://doi.org/10.1016/j.aej.2018.10.014
Cooper Marcus, C. (2016). The Future of Healing Gardens. Health Environments Research and Design Journal, 9(2), 172-174. https://doi.org/10.1177/1937586715606926
Cresswell, L., & Cage, E. (2019). ‘Who Am I?’: An Exploratory Study of the Relationships between Identity, Acculturation and Mental Health in Autistic Adolescents. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 2901-2912. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04016-x
Giambattista, C.De., Ventura, P., Trerotoli, P., Margari, M., Palumbi, R., & Margari, L. (2019). Subtyping the Autism Spectrum Disorder: Comparison of Children with High Functioning Autism and Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(138-150). https://doi.org/10.1007/s10803-018-3689-4
Hitter, T., Cantor, M., & Buta, E. (2017). Specific Horticulture Therapy Guidelines in the Landscaping of Cluj-Napoca Hospital Facilities-improving Mental and Behavioural Healthcare. Journal of Agriculture and Environment, 9, 55-62. https://doi.org/10.1515/ausae-2017-0005
Jonveaux, T.R., Batt, M., Fescharek, R., Benetos, A., Trognon, A., Bah Chuzeville, S., Alina, P., Christel, J., Manon, Y., Laetitia, D., Laure, S., Gabriel, M., & Bouvel, B. (2013). Healing Gardens and Cognitive Behavioral Units in the Management of Alzheimer’s Disease Patients: The Nancy Experience. Journal of Alzheimer’s Disease, 34(1), 325-338. https://doi.org/10.3233/JAD-121657
Kilroy, E., Aziz Zadeh, L., & Cermak, S. (2019). Ayres Theories of Autism and Sensory Integration Revisited: What Contemporary Neuroscience Has to Say. Brain Science, 9(3), 68-88. https://doi.org/10.3390/brainsci9030068
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interview in Qualitative Research. Sage Publications, Washington, D.C., US.
Li, D., Larsen, L., Yang, Y., Wang, L., Zhai, Y., & Sullivan, W.C. (2019). Exposure to Nature for Children with Autism Spectrum Disorder: Benefits, Caveats, and Barriers. Health and Place, 55(November 2018), 71-79. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.11.005
Linke, A.C., Keehn, R.J.J., B.Pueschel, E., Fishman, I., & Müller, R.A. (2018). Children with ASD Show Links between Aberrant Sound Processing, Social Symptoms, and Atypical Auditory Interhemispheric and Thalamocortical Functional Connectivity. Developmental Cognitive Neuroscience, 29, 117-126. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2017.01.007
Marcdante, K.J., & Kliegman, R.M. (2015). Nelson Essentials of Pediatrics (7th ed.). Elsevier, Saunders, Philadelphia, US.
Motallebi, G., & Vejdan Zadeh, L. (2015). The Effect of the Physical Environment of Therapeutic Spaces to Reduce Patients’ Stress. Fine Art Journal, 20(2), 35-46.
Plotkin, S., Gerber, J.S., & Offit, P.A. (2009). Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses. Clinical Infectious Diseases, 48(4), 456-461. https://doi.org/10.1086/596476
Pouretemad, H.R., Fathabadi, J., Sadeghi, S., & Shalani, B. (2016). The Effectiveness of Social Skills Training on Autism Spectrum Disorder Symptoms in Adolescents: A Quasi-Experimental Study. J Res Rehabil Sci, 12(4), 216-220.
Rahimian, S., Amin Yazdi, S.A., & Edalatmanesh, M.A. (2016). Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(4), 89-98. https://doi.org/10.18869/acadpub.shefa.4.4.89
Rajabi, B., Pourmohamadreza Tajrishi, M., Haghgoo, H., Vosuqi, A., & Biglarian, A. (2014). The Effect of Pivotal Response Training on Behavioral Problems of 4-6 Years Old Children with Autism. Pediatric Neurorehabiliation, 14(6), 50-58.
Said, I. (2003). Therapeutic Effects of Garden: Preference of Ill Children Towards Garden Over Ward in Malaysian Hospital Environment. Jurnal Teknologi, 38(1), 55-68. https://doi.org/10.11113/jt.v38.488
Schofield, J., Scott, C., Spikins, P., & Wright, B. (2020). Autism Spectrum Condition and the Built Environment: New Perspectives on Place Attachment and Cultural Heritage. The Historic Environment: Policy & Practice, 1-28. https://doi.org/10.1080/17567505.2020.1699638
Shah Rafati, F., Pourmohamadreza Tajrishi, M., Pishyareh, E., Mirzaei, H., & Biglarian, A. (2016). Effectiveness of Group Play Therapy on the Communication of 5-8 Years Old Children With High Functioning Autism. Journal of Rehabilitation, 17(3), 200-211. https://doi.org/10.21859/jrehab-1703200
Shahcheraghi, A., & Bandarabad, A. (2015). Environed in Environment. Jahad Daneshgahi, Tehran, Iran.
Svanberg, I.,  Sõukand, R., Uczaj, U., Kalle, R., Zyryanova, O., Dénes, A., Papp, N., Nedelcheva, A., Šeškauskait, D., KoLodziejska Degórska, I., & Kolosova, V. (2012). Uses of Tree Saps in Northern and Eastern Parts of Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81(4), 343-357. https://doi.org/10.5586/asbp.2012.036
Tayebi, A., Dehkordi, A.K., Ebadi, A., Sahraei, H., & Einollahi, B. (2015). The Effect of Aromatherapy with Lavender Essential Oil on Depression, Anxiety and Stress in Hemodialysis Patients: A Clinical Trial. Evidence Based Care Journal, 5(15), 65-74.
Tyson, M.M. (1998). The Healing Landscape: Therapeutic Outdoor Environments. McGraw-Hill, NY, US.
Ulrich, R.S. (1999). Effects of Gardens on Health Outcomes: Theory and Research. In C. Cooper-Marcus, C.C., & Barnes, M. (Eds.). Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations (27-85). New York, NY: John Wiley.
Van den Berg, V., Saliasi, E., Jolles, J., de Groot, R.H.M., Chinapaw, M.J.M., & Singh, A.S. (2018). Exercise of Varying Durations: No Acute Effects on Cognitive Performance in Adolescents. Frontiers in Neuroscience, 12, 1-11. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00672
Varley, D., Wright, B., Cooper, C., Marshall, D., Biggs, K., Ali, S., Chater, T., Coates, E., Gilbody, S., Gomez de la Cuesta, G., Kingsley, E., Couteur, A., McKelvey, A., Shephard, N., Teare, D. (2019). Investigating Social Competence and Isolation in Children with Autism Taking Part in LEGO-based Therapy Clubs in School Environments (I-SOCIALISE): Study Protocol. BMJ Open, 9, e030471. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030471
Varvani Farahani, P., Hekmat Pou, D., Khonsari, A.H., Shamsikhani, S., Matouri Pour, P., & Gholami, M. (2016). The Effect of Super Brain Yoga on Children with Autism Disorder. Complementary Medicine Journal, 3(20), 1549-1559.
Völker, S., Heiler, A., Pollmann, T., Claßen, T., Hornberg, C., & Kistemann, T. (2018). Do Perceived Walking Distance to and Use of Urban Blue Spaces Affect Self-reported Physical and Mental Health? Urban Forestry and Urban Greening, 29, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.10.014
Yang, W., Jing, J., Xiu, L.J., Cheng, M., Wang, X., Bao, P., & Wang, Q. X. (2011). Regional Cerebral Blood Flow in Children with Autism Spectrum Disorders: A Quantitative 99mTc-ECD Brain SPECT Study with Statistical Parametric Mapping Evaluation. Chinese Medical Journal, 124(9), 1362-1366.
Zahedi Abghari, F., & Akouchekian, M. (2017). The Effects of Environmental Factors and Immune Deficiency in the Etiology of Autistic Behavior. Razi Journal of Medical Sciences, 23(153), 26-34.
Zojaji, N., Nikbakht, A., & Kafi, M. (2016). Design Principles of Clinical Sites with Emphasis on Components of Healing gardens, Horticultural Therapy Spaces and The Persian Garden. Journal of Environmental Science Technology, 18(2), 303-317.