شناخت و بررسی عناصر طراحی در معماری داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

در طراحی به مثابه یک زبان دو دسته‌بندی اصلی قابل تشخیص است: عناصر و اصول. عناصر را می‌توان مانند واژگان در زبان طراحی مورد توجه قرار داد و اصول را می‌توان مانند دستور زبان یا قوانینی برای استفاده از این عناصر دانست. موارد زیر مجموعه اصول و عناصر در رشته‌های مختلف طراحی، گاه با یکدیگر منطبق نبوده و بنا به خصوصیات آن حوزه مشخص تغییر می‌کنند. ریشه شکل‌گیری و تعریف بسیاری از مفاهیم مرتبط با اصول و عناصر طراحی در هنرهای کاربردی یا تجسمی غیر از معماری داخلی است و این اصول و عناصر در منابع و متون طراحی در معماری ‌داخلی تعریف جامع و دقیقی ندارند. در این نوشتار تلاش شده تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که عناصر طراحی در معماری ‌داخلی کدام است و چگونه می‌توان با شناخت عناصر طراحی در معماری داخلی به تعریف دقیق و جامعی از آن‌ها دست پیدا کرد. این تحقیق با هدف تعریف و تدقیق عناصر طراحی در معماری ‌داخلی انجام‌شده و با طی روندی روشمند به دنبال یافتن فهرستی از عناصر طراحی در معماری ‌داخلی و ارائه تعاریف قابل‌قبول و مورد اجماع متخصصان از عناصر طراحی در معماری ‌داخلی بوده است. شناخت عناصر طراحی و مصادیق آن در معماری ‌داخلی نقش به‌سزایی در خوانش و تشریح یک فضای داخلی دارد. در این نوشتار که در چارچوب پژوهش کیفی می‌گنجد، ابتدا با گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای، تعاریف اولیه‌ای از عناصر طراحی به متخصصان رشته معماری داخلی ارائه ‌شده است. نظرات ایشان در قالب روش دلفی در دو مرحله بر تعاریف اولیه اعمال شد تا تعاریفی مورد اجماع نسبی پانل دلفی حاصل شود. در نتیجه این تحقیق، با اضافه شدن مواردی به عناصر طراحی در معماری ‌داخلی، این فهرست بازنگری شد و تعاریف دقیق‌تری نسبت به عناصر طراحی در حوزه معماری ‌داخلی شامل: نقطه، خط، سطح، شکل، صورت، توده، بافت، نقش، رنگ، نور، فضا، گذر زمان، بو و صدا به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Elements in Interior Architecture: Examination and Analysis

نویسندگان [English]

  • Akbar Dabestani Rafsanjani 1
  • Mohammad Rezaei 2
1 Instructor of Interior Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In the analogy between design and language, two main categories are often distinguishable, that is, elements and principles. Elements can be considered as words in the design language and accordingly the principles would be the grammar or rules for employing these elements. The subsets of principles and elements in different fields of design are oftentimes inconsistent with each other and may vary according to the characteristics of that particular field. The roots of the formation and definition of many notions about the principles and elements of design can be found in applied arts or visual arts other than interior architecture, and hence they do not have a comprehensive and accurate definition tailored to the requirements of interior design. The purpose of this research was to discover and examine the design elements involved in interior design and the ways of achieving a precise and comprehensive definition of them by recognizing the design elements in interior architecture. As such, this study sought to define and refine the design elements in interior architecture and hence employed a methodical process to find a list of design elements in interior architecture, providing acceptable and agreed-upon definitions of design elements in interior architecture in the aftermath. Knowing the design elements and their examples in interior architecture are heavily involved in reading and describing an interior space. This qualitative-research research has accordingly sought to collect information from library sources and archives to offer initial definitions on design elements to be reviewed by experts in the field of interior architecture. Their views were then applied to the initial definitions in the form of the two-stage Delphi method to attain agreed-upon definitions for the Delphi panel. As a result of this research, various items were added to the previous body of design elements in interior architecture, and hence the list was revised with more precise definitions of design elements in the field of interior architecture, including point, line, surface, shape, form, mass, texture, role, color, light, space, time, smell and sound were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • Design Elements
  • Interior Architecture
  • Interior Design
Adams, E. (2009). The Elements and Principles of Interior Design: Investigating Educator’s Perceptions Concerning Usaga. Interior Design Educators Council (IDEC). https://www.idec.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3511
Ahmadi, F., Nasriani, KH., & Abazari, P. (2008). Delphi Technique: A Tool in Research. Journal of Medical Education, 8(1) , 175-185. https://ijme.mui.ac.ir/article-1-790-fa.html
Aimone, S. (2004). Design! A Lively Guide to Design Basics for Artists & Craftspeople. Lark Books. New York. https://books.google.com/books/about/Design.html?id=Yr4n2bO05RUC
Alidoust, S. (2006). Delphi Method: Basics, Design and Examples of Applications. Management and Development Quarterly, 31, 8-23. https://irandoc.ac.ir/article/889
Ching, D.K.F. (1943A). Interior Design Illustrated. (M. Ahmadinejad, Trans.). Khak Publication. IRAN. https://www.wiley.com/en-ir/Interior+Design+Illustrated,+4th+Edition-p-9781119377207
Ching, D.K.F. (1943B). Architecture Form, Space & Order. (S. Sadr, Trans.). Simaye Danesh, IRAN. https://www.wiley.com/en-us/Architecture%3A+Form%2C+Space%2C+%26+Order%2C+4th+Edition-p-9781118745083
Dandis, D. (1983). A Primer of Visual Literacy. (M. Sepehr, Trans.). Soroush Publication, Iran. https://mitpress.mit.edu/books/primer-visual-literacy
Friedmann, A., Pile, J., & Wilson, F. (1976). Interior Design, an Introductionto Architectural Interiors. Elsevier. New York. https://books.google.com/books/about/Interior_Design.html?id=cz1QAAAAMAAJ
Howarth, D. (2017). RCR Arquitectes forms Soulages Museum from Linked Weathering-steel Boxes. Retrived from: https://www.dezeen.com/2017/03/13/rcr-arquitectes-soulages-museum-rodez-france-weathering-steel-boxes-architizer-awards/
Kilmer, R., & Kilmer, O. (2014). Designing Interiors. John Wiley & Sons Inc. New Jersey. https://www.wiley.com/en-us/Designing+Interiors%2C+2nd+Edition-p-9781118024645
Lauer, D., & Pentak, S. (2005). Design Basics, Clark Baxter. United States of America. https://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/9781285858227
Nielson, K., & Taylor, D. (2011). Interior an Introduction. Mcgraw-Hill. New York. https://www.goodreads.com/book/show/10111269-interiors
Zenlanski, P., & Patfisher, M. (1996). Design Principles and Problems. Ted Buchholz Publication. United States of America. https://www.semanticscholar.org/paper/Design-Principles-and-Problems-Zelanski-Fisher/94d82977027a8bcf49207fbe12d1028fbcd28808#citing-papers