تدوین چارچوب مفهومی پایداری اجتماعی ساکنان جامعه میزبان گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استاد گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

با تبدیل جامعه به مقصد گردشگری، زندگی ساکنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دستیابی به گردشگری پایدار با هدف حفظ و ارتقای ویژگی‌های جامعه میزبان اهمیت ویژه‌ای در عرصه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری دارد. در سال‌های اخیر، با افزایش توجه به گردشگری در سیاست‌های کشور و برنامه‌های توسعه، با روند روبه رشد گردشگری داخلی و ورود گردشگر خارجی مواجهیم. از آنجا که توسعه گردشگری پایدار در یک منطقه نیازمند توجه به ساکنین و جامعه محلی است و نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را در بلندمدت برای توسعه گردشگری در منطقه ایجاد کند، بنابراین خواسته‌های ساکنین جامعه میزبان و ادراکشان نسبت به این پدیده باید با دقت بیش‌تری توسط برنامه‌ریزان گردشگری مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم پایداری اجتماعی ساکنان جامعه میزبان گردشگری، با استفاده از روش اسنادی و بازبینی سیستماتیک منابع، برای گردآوری داده‌ها، آراء نظریه‌پردازان مهم تأثیرگذار بر شکل‌گیری این مفهوم را مورد مطالعه عمیق قرار داده و با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش فراترکیب، داده‌های پژوهش را تحلیل نموده و در پایان چارچوب مفهومی پایداری اجتماعی ساکنان جامعه میزبان گردشگری ارائه شده است.براساس یافته‌های پژوهش، نگرش ساکنان نسبت به گردشگری (در مقولات ویژگی‌های ساکنان و روابط جامعه میزبان با گردشگران) و کیفیت زندگی جامعه میزبان (در مقولات ویژگی‌های مقصد گردشگری و پیامدهای گردشگری بر جامعه میزبان) به‌عنوان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ادراک جامعه میزبان از توسعه گردشگری در مقصد شناسایی شده‌اند که در کنار شاخص‌های رفاه جامعه، شکوفایی فردی، مشارکت، حس تعلق، امنیت و عدالت، پایداری اجتماعی ساکنان جوامع میزبان را تحقق می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Social Sustainability Conceptual Framework of the Tourism Host Community Residents

نویسندگان [English]

  • Sharareh Azimi 1
  • Parvin Partovi 2
1 Ph.D. of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The residents’ lives are affected by turning the community into a tourism destination, and achieving sustainable tourism to preserve and improve the features of the host community is of significant importance in tourism planning and development. In recent years, due to the considerable attention to tourism in the policies of Iran and development plans, we face an increasing growth of incoming and domestic tourism. Since sustainable tourism development in a region requires paying attention to the local community and residents and neglecting it might cause challenges in the long term for the tourism development in the region, thus, the residents’ demands of the host community and their perception of this phenomenon might be carefully taken into account by the tourism planners. The current study aimed to explain the concept of the social sustainability of the residents of the community hosting tourism using the documentary method and systematic review of the resources. The influential theorists' opinions on the formation of this concept were profoundly investigated to collect the data, and the research data were analyzed by using the qualitative approach and meta-synthesis method. Then, the conceptual framework of the social sustainability of the residents of the communities hosting tourism was presented. According to the research findings, the residents' opinions on the tourism ( in the categories of the residents’ features and the relationship between the host community and tourism) and the quality of the life of the host community ( in the categories of the features of the tourism destination and the consequences of the tourism on the host community) were recognized as the influential factors on the formation of the host community’s perception of the tourism development in the destination that realizes social sustainability of the residents of the host communities along with the welfare indicators of the community, personal flourishing, participation, sense of belonging, security, and justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability
  • Host Community Residents
  • Tourism
  • Conceptual Framework
  • Meta-syntheses
Akkawi, M. (2010). Resident Attitudes towards Tourism Development in Conservative Cultures: The Case of Qatar. A thesis presented to the University of Waterloo, Ontario, Canada.
Andereck, K.L., & Nyaupane, G.P. (2011). Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life: Perceptions among Residents. Journal of Travel Research, 50, 248-260. DOI:10.1177/0047287510362918
Andereck, K.L., & Vogt, C.A. (2000). The Relationship between Residents’ Attitudes toward Tourism and Tourism Development Options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-36. DOI:10.1177/004728750003900104
Andriotis, K., & Voughan, R.D. (2003). Urban Residents’ Attitudes toward Tourism Development: The Case of Crete. Journal of Travel Research, 42(2), 172-185. https://doi.org/10.1177/0047287503257488
Ap, J. (1992) Residents’ Perceptions of Tourism Impact. Annals of Tourism Research 19, 665-690.
Aquino, R.S., Lück, L., & Schänzel, H.A. (2018). A Conceptual Framework of Tourism Social Entrepreneurship for Sustainable Community Development. Journal of Hospitality and Tourism Management, (37), 23-32. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.09.001
Biart, M. (2002). “Social Sustainability as Part of the Social Agenda of the European Community.” Soziale Nachhaltigkeit: Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit: 5-10.
Boyd, S.W., & Singh, S. (2003). Destination Communities: Structures, Resources and Types, in Tourism in Destination Communities (eds) Singh, S. Timothy, D.J. and Dowling R.K: 32-41, CAB International.
Bramley, G.N., Dempsey, N., Power, S., & Brown, C. (2006). What is Social Sustainability‟and How do our Existing Urban Forms Perform in Nurturing it.
Bryden, J. (2002). Rural Development Indicators and Diversity in the European Union. In Conference on “Measuring Rural Diversity”. Washington, DC. http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/download
Chen, C., & Chen, F. (2010). Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intentions for Heritage Tourists. Tourism Management, 31(1), 29-35. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.008
Chiappaa, G.D., Romerob, C.L., & Gallarza, M. (2018). Host Community Perceptions of Cruise Tourism in a Homeport: A Cluster Analysis. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 170-181. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.08.011
Colantonio, A. (2008). Social Sustainability: Linking Research to Policy and Practice. Working paper, Oxford Institute for Sustainable Development, Oxford Brookes University.
Colantonio, A., & Lane, G.  (2007). “Measuring Social Sustainability: Best Practice From Urban Renewal in the EU.” Renewal July Development, 8(1), 65-79.
Figini, P., Castellani, M., & Vici, L. (2007). Estimating Tourist Externalities on Residents: A Choice ModelingApproach to the Case of Rimini. Social Science Research Network Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/abstract=999927
Gates, R., & Lee, M. (2005). Definition of Social Sustainability. Director of Social Planning, in Consultation with the Manager of the Sustainability Group: Policy Report and Social Development to Vancouver City Council, 1-6.
Glasson, J., & Wood, G. (2009). Urban Regeneration and Impact Assessment for Social Sustainability.” Impact Assessment and Project Appraisal, 11(4), 283. https://doi.org/10.3152/146155109X480358
Gnoth, J., & Zins, A.H. (2013). Developing a Tourism Cultural Contact Scale. Journal of Business Research, 66 (6), 738-744. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.09.012
Gursoy, D., & Rutherford, D. (2004). Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model. Annals of Tourism Research, 31 (3), 495-516. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.08.008
Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident Attitudes- A Structural Modelling Approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105. https://www.researchgate.net/publication/223063912_Resident_Attitudes-A_Structural_Modelling_Approach
Hanrahan, J. (2008). Host Communities’ Participation in Planning for Sustainable Tourism in Ireland. Ph.D. Thesis, Institute of Technology Sligo.
Hawkes, J. (2001). The Fourth Pillar of Sustainability, Australia: Cultural Development Network. www.theHumanities.com
Hsu, Ch., Chen, M., & Yang, Sh. (2019). Residents’ Attitudes toward Support for Island Sustainable Tourism. Sustainability, 11, 5051. DOI:10.3390/su11185051
Isaksson, R., & Garvare, R. (2003). Measuring Sustainable Development Using Process Models. Managerial Auditing Journal, 18(8), 649-656. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02686900310495142/full/html
Kandel, W.A., & Brown, D.L. (2006). Population Change and Rural Society. Nederland: Springer.
Kazemi, M. (2006). Tourism Management. Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books, Tehran, Iran.
Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M.J. (2012). How does Tourism in a Community Impact the Quality of Life of Community Residents? Tourism Management, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.09.005
Koning, J. (2001). Social Sustainability in a Globalizing World: Context, Theory and Methodology.
Lindgreen, A., Palmer, R., & Vanhamme, J. (2004). “Contemporary Marketing Practice: Theoretical Propositions and Practical Implications”. Marketing Intelligence and Planning, (22) 6, 673-692. (ISSN 0263-4503). DOI:10.1108/02634500410559051
Littig, B., & Griesler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory. International Journal of Sustainable Development, 8(1/2), 65-79. DOI: 10.1504/IJSD.2005.007375
Lotfi, S. (2014). Investigating TheImpacts of Commercial Tourism on City (Case Study: Javanrood, Kermanshah).Journal of Tourism Planning and Development, 3 (9), 131- 151. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_720.html?lang=en
Mason, J. (2003). Qualitative Researching. London: Sage Publications Ltd.
Mathew, P.V., & Sreejesh, S. (2017). Impact of Responsible Tourism on Destination Sustainability and Quality of Life of Community in Tourism Destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, (31), 83-89. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.10.001
Mc Gehee, N.G., & Andereck, K. (2004). Factors Predicting Rural Residents’ Support of Tourism. Journal of Travel Research, 43(2), 131-140. https://doi.org/10.1177/0047287504268234
Mccool, S.F., & Moisey, R.N. (2001). Stock ImageTourism, Recreation and Sustainability: Linking Culture and the Environment. CABI Publishing.
McDougall, G.H.G., & Munro, H. (1987). Scaling and Attitude Measuremet in Tourism and Travel Research. Travel, Tourism, and Hospitality Research. A Handbook for Managers and Researchers.
Mitlan, D., & Satterthwaite, D. (1994). Cities and Sustainable Development: Background Paper for Global Forum ‘94. London: International Institute for Environment and Development.
Murphy, K. (2012). The Social Pillar of Sustainable Development: A Literature Review and Framework for Policy Analysis. Sustainability: Science, Practice and Policy 8.
Murphy, P., & Murphy, A. (2004). Strategic Management for Tourism Communities, Aspects of Tourism: 16, Channel View Publications.
Naghizadeha, R., Elahia, Sh., Manteghi, M., & Ghazinoory, S. (2015). Meta-synthesis of the Regional Innovation Models: A Review from 1990-2013. Innovation Management Journal, 3 (4), 25-56. http://www.nowavari.ir/article_14737.html?lang=en
Orbasli, A. (2000). Tourists in Historic Towns. Urban Conservation and Heritage Management, London.
Page, S.J., & Dowling, R.K. (2003) Ecotourism. Harlow: Prentice Hall.
Perdue, R., Long, P., & Allen, L. (1990) Resident Support for Tourism Development. Annals of Tourism Research 17, 586-599. https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90029-Q
Polese, M., & Stren, R. (2000). “The Social Sustainability of Cities: Diversity and the Management of Change”, University of Toronto Press, Toronto.
Rasoolimanesh, S.M., & Jaafar, M. (2016). Sustainable Tourism Development and Residents’ Perceptions in World Heritage Site destinations. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22, 34-48. DOI:10.1080/10941665.2016.1175491
Rasoolimanesh, S.M., Roldán, J., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2016). Factors Influencing Residents’ Perceptions toward Tourism Development: Differences across Rural and Urban World Heritage Sites. Journal of Travel Research. https://doi.org/10.1177/0047287516662354
Reisinger, Y., & Turner, L.W. (2003). Cross-cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Shirazi, M.R., & Keivani, R. (2018). The Triad of Social Sustainability: Defining and Measuring Social Sustainability of Urban Neighbourhoods. Urban Research & Practice, 11. https://doi.org/10.1080/17535069.2018.1469039
Thin, N., Lockhart, C., & Yaron, G. (2002). Conceptualising Socially Sustainable Development. Paper prepared for DFID and the World Bank, DFID. Mimeo.
Thyne, M., Watkins, L., & Yoshida, M. (2017). Resident Perceptions of Tourism: The Role of Social Distance. Journal of Travel Research, 20, 256-266. https://doi.org/10.1002/jtr.2179
Weingaertner, C., & Moberg, Å. (2011). Exploring Social Sustainability: Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and Products. Sustainable Development.
Williams, A.M. (1996). Mass Tourism and International Tour Companies. In: M. Barke, J. Towner, & M. T. Newton (Eds.), Tourism in Spain: Critical issues. Wallingford: CAB International.
Yeager, E.P., Boley, B.B., Woosnam, K.M., & Green, G.T. (2019). Modeling Residents’ Attitudes toward Short-term Vacation Rentals. Journal of Travel Research, first published online: September 30. https://doi.org/10.1177/0047287519870255
Zhuang, X., Yao, Y., & Li, J. (2019). Sociocultural Impacts of Tourism on Residents of World Cultural Heritage Sites in China. Sustainability, 11, 840. DOI:10.3390/su11030840