گونه شناسی کالبدی خانه های تاریخی ارومیه در دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

خانه های دوره قاجار ارومیه، نمونه های ارزشمند از معماری ایران هستند که با وجود الگوهای متنوع و خاص، پژوهش جامعی در خصوص آن ها انجام نشده است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (توصیفی-تحلیلی و تفسیر تاریخی) انجام پذیرفته است. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل مسکن در دوره قاجار ارومیه و چگونگی تأثیرپذیری آن از عوامل مختلف و شناسایی الگوی کالبدی و در نهایت گونه بندی کالبدی خانه های مذبور می باشد. جهت دستیابی به این هدف و با توجه به تخریب اکثر خانه های تاریخی در ارومیه و عدم ثبت و برداشت تمام نمونه ها، تعداد 13 نمونه سالم و پابرجا مورد بررسی قرار گرفتند و در این راستا از مطالعات کتابخانه ای و اسناد تاریخی و نیز مطالعات میدانی استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این است که بسیاری از ویژگی های خانه های ارومیه به نحوی با متغیرهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی و غیره هماهنگ بوده اند و علی رغم وجود مفاهیم مشترک در شکل گیری الگوهای کالبدی خانه های این دوره (از قبیل اقلیم و اقتصاد و سیاست و غیره)، شاهد تمایزات کالبدی آشکار در بین خانه ها هستیم که با توجه به تحلیل های کالبدی صورت گرفته طبقه اجتماعی ساکنین خانه ها نقش بسیار مهم در گونه بندی کالبدی خانه ها ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Typology of Qajar Houses in Urmia

نویسندگان [English]

  • Azita Balali oskoyi 1
  • samaneh dehghan 2
1 Tabriz Ilamic Art University
چکیده [English]

Qajar houses in Urmia are precious examples of Iranian architecture, though not comprehensively studied despite their various and peculiar patterns. Using a mixed research method (descriptive-analytical and historical interpretation), the present study aims to identify and analyze the Qajar housing in Urmia and the way it's been influenced by various factors as well as to identify the physical patterns of houses to classify them. Due to the destruction of most historical houses in Urmia and the lack of registration and collection of all examples, 13 healthy and stable examples are examined using library and field studies along with the review of historical documents. The results show that many features of houses in Urmia have been somehow coordinated with cultural, religious, economic and social variables, and despite the existence of common concepts in the formation of physical patterns (e.g. climate, economics, politics, etc.), there are obvious physical housing differences. According to the physical analysis results, the social class of the residents has played a prominent role in the physical classification of the houses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Houses
  • Urmia
  • Physical Typology
  • Qajar Period
Archive of the Road and Urban Development Organization of Urmia city.
Archive of Urmia Cultural Heritage and Tourism Organization.
Almusaed, A. (2011).  Biophilic and Bioclimatic Architecture. UK: Springer Verlag.
Ebrahimi, Gh., Soltanzadeh, H., & Keramati, Gh. (2015). The reflection of the Western culture in the lifestyle and the architecture of the houses in the late Qajar Dynasty in Hamadan. Bagh-e Nazar, (14)47. http:// www.bagh-sj.com/article_45082.html
Farahbakhsh, M., Hanachi, P., & Ghanaei, M. (2017). Typology of historical houses in the old part of Mashhad from the early Qajar to the late Pahlavi. Bi-Quarterly Journal of Iranian Architecture, 12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347318
Gharib, F. (1995). Passages of Tehran in the Qajar period. Proceedings of the Congress of the History of Architecture and Urban Planning of Iran, (2), Tehran.
Ghasemi Sichani, M., & Memarian, GH. (2010). Typology of the Qajar period house in Isfahan. Journal of City Identity, (5)7, 87-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 127091
Kasmaei, M. (2006). Climate and architecture. Isfahan: Khak Publishing.
Khosravi, MB. (1998). Iranian architecture in the Qajar period. Art Quarterly, Tehran: Center for Art Studies and Research, 36. http://ensani.ir/fa/article/207030
Labibzadeh, R., Noghrehkar, A., Hamzenejad, M., & Khanmohammadi, MA. (2015). Review of house space organization based on Islamic texts by EBS method and adapting it to the priorities of space relations from the perspective of Alexander and Lang. Journal of Islamic Iranian City Studies, (4)8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273915
Mohammad Moradi, A., & Amirkabirian, A. (2002). Introducing a number of traditional Iranian architectural buildings and analyzing their spatial features, 1st edition. Tehran: Cultural Heritage Organization.
Pirnia, MK. (2006). An introduction to Iranian Islamic architecture. Tehran: Soroush-e Danesh Cultural Institute.
Qelichkhani, B., Etesam, I., & Mokhtabad Amraei, SM. (2013). Analysis of physical changes in Gorgan houses during the Qajar period. Journal of City Identity, (7)16. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_2718.html
Soltanzadeh, H. (2005). Entrance spaces in traditional Iranian architecture, 2nd edition. Tehran: Deputy for Social and Cultural Affairs.
www.googleEarth.com (access date:  2019/09/28).
Yaran, A., & Behroo, H. (2017). The impact of Islamic culture and ethics on housing and spatial body of houses (Case Study: Qajar houses in Ardabil). Quarterly Journal of Islamic Architecture Research, (5)15. http://jria.iust.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-182-70&sid=1&slc_lang=en
Yazdanfar, S. A., & Zarabi Al-Hosseini, M. (2014). The effect of lifestyle on the space organization of the house (Case study: Urmia city). Scientific-Research Journal of the Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran, 45-61. https://www.isau.ir/article_62007.html
Zarei, M. I., Mousavi Haji, S. R., & Sharif Kazemi, KH. (2018). A reflection on the spatial structure and typology of traditional houses in Dastgerdan, Tabas. Quarterly Journal of Iranian Islamic City Studies, (8)31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346883
Zomrashidi, H. (2011). Teachings of Iranian architecture and residential construction from the Qajar period to the present. Quarterly Journal of Islamic Iranian City Studies, 3. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=137392