معاصرسازی ژنوم معماری ایرانی با استفاده از الگوریتم های ترکیبی، مورد مطالعاتی: مسکن معاصر شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

امروزه بیش از هر زمان دیگر، ضرورت تداوم و پیوند با معماری ارزشمند و تاریخی ایران زمین احساس می شود. مساله اصلی آن است که از یک سو لازم است معماری معاصر ایران برگرفته از الگوهای کهن و بومی باشد (چالش اصالت)، و از سوی دیگر، یک اثر معماری لازم است فرزندِ زمان خود باشد (چالش نوآوری). چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس «نظریه سرآمد» بنا نهاده شده، و در نتیجه در تعاملِ «جِنُتایپ» معماری اصیل ایرانی و «فینوتایپ» معماری روزآمد، به ترسیم معماری آینده می پردازد. هدف اصلی پژوهش، بازشناسی ژنوم معماری نهفته در پلان مسکن بومی شهر سمنان به عنوان بخشی ارزشمند از آثار برگزیده معماری ایرانی است. بر اساس روش شناسی پژوهش، شهر سمنان به عنوان نمونه مورد مطالعه، و مسکن معاصر آن در دوران قاجار و پهلوی به عنوان «جامعه آماری» انتخاب شده است. برای «نمونه آماری»، پنج خانه با روش گلوله برفی و مشورت صاحبنظران انتخاب شدند. یافته های مقاله نشان دهنده آن است که نظمی پنهان و یک «الگوی غالب» در نمونه های مسکن سمنان، نظمی که با اتکا به هندسه مبتنی بر «گراف جامع توجیه پلان» در قالب فرآیند «اشتراک یابی» بین گراف ها، قابل توصیف است. آنالیز روابط فضایی در پلان های خانه های سنتی سمنان در دوره معاصر، گرافی پیچیده و متعالی از روابط فضایی را نشان می دهد. عناصر معماری تعاملی چشمگیر از زیبایی طراحانه، تعامل فضاهای پر و خالی، بالاترین فناوری روز، مصرف هوشمندانه انرژی و توجه به نیازهای معنوی و روحی انسان را به خوبی به نمایش می گذارد. نتایج پژوهش همچنین بیان کننده آن است که استفاده از گراف های جامع و الگوریتم های ترکیبی، از کارایی لازم برای معرفی جِنُتایپ معماری برخوردارند. معماران و طراحان می توانند بر اساس جِنُتایپ استخراج شده، یک معماری روزآمد، متناسب با فینوتایپ زمان خود، برای کاربران امروز و آینده بیافرینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemporizing the Genome of Iran’s Architecture Using Hybrid Algorithm; Case Study: Semnan’s Contemporary Houses

نویسندگان [English]

  • Hamed Doostmohammadi 1
  • Mohammadjavad Mahdavinejad 2
  • Saeid Kamyabi 3
1 Department of Architecture, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Department of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the necessity for continuing and binding with Iran’s historical and valuable architecture is felt more than ever before. The main issue is that it is necessary, on the one hand, for Iran’s contemporary architecture to be originated from the ancient and vernacular patterns (the challenge of originality) and, on the other hand, an architectural work is required to be the child of its own time (the innovation challenge). The conceptual framework of this study has been laid on the foundation of the “theory of paramount architecture” hence it deals with the delineation of the future architecture by helping the original Iranian architecture’s genotype interact with the paramount architecture’s phenotype. The study primarily aims at recognizing the architectural genome latent in the plan of the vernacular houses in Semnan as a valuable part of the eclectic Iranian architectural works. Based on the study’s methodology, Semnan, as the case study, and its contemporary houses from Qajar and Pahlavi Era have been selected as the study population. As for the study’s sample volume, five houses have been chosen using snowball method and consultation with the experts. The article’s findings indicated that there is a hidden order and a dominant pattern well-observable in the sampled houses from Semnan; an order that can be described through relying on a geometry which is based on the comprehensive justification graph of plan within the format of finding the “intersection area” of the graphs. The analysis of the spatial relations in the plans of Semnan’s traditional houses during the contemporary era showcases a complex and sublime graph of the spatial relations. The architectural elements well-exhibit a considerable interaction between the designed beauties, the interaction between the filled and the empty spaces and between the latest technological applications, smart energy uses and attentions paid to the humans’ spiritual and psychological needs. The study results are also indicative of the idea that the comprehensive graphs and hybrid algorithms possess the required efficiency for introducing the architectural genotype. The architects and the designers can create an eminent architecture in proportion to the time’s phenotype for the today’s and future users based on the extracted genotype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design-Based Approach
  • Comprehensive Justificatory Plan’s Graph
  • Hybrid Algorithms
  • Contemporary Architecture
  • Theory of Paramount Architecture
Ahmadi, R., Habib, F., & Naghizadeh, M. (2021). “the filled and empty paradigm in the architectural designing of Iran’s vernacular houses: formative-constructive dimensions”. seasonal journal of environmental sciences and technology, 22(2): 195-207. doi: 10.22034/JEST.2019.31230.3954
Amirkia’ei, S. M., Mofidi Shemirani, S. M., Mahdavinejad, M. J., & Ra’eis Sami’ei, M. M. (2021). “designing based on overhauling or repairing and a pattern for bio-friendly architecture”. environment sciences and technology, 21(12): 263-275. doi: 10.22034/jest.2020.29026.3764
Azadifar, A., Omranipour, A., Mas’oudinejad, M., & Vafamehr, M. (2022). “recognizing the geometry and proportions of the central yard for obtaining appropriate daylight in the historical houses from Qajar Era in Kashan”.sustainable architecture and urban planning, 9(1), 77-95. doi: 10.22061/jsaud.2021.6468.1671
Hajian, M., Alitajer, S., & Mahdavinejad, M. J. (2021). “the effect of yard in the configuration of Iran’s traditional houses in Kashan”. utopia architecture and urban planning, 13(30): 43-55. doi: 10.22034/aaud.2020.133667.1554
Bassett, H. (2020). Space Syntax in Archaeology & Architectural History. Insightlab of University of Virginia.
Dousti, F., Varij Kazemi, A., & Behzadfar, M. (2018). A New Reading of Sociable Public Spaces: The Nexus between Urban Design and Microsociology. Armanshahr Architecture & Urban Development, 11(22): 39-49.
Eslamirad, N., Malekpour Kolbadinejad, S., Mahdavinejad, M., & Mehranrad, M. (2020). Thermal comfort prediction by applying supervised machine learning in green sidewalks of Tehran. Smart and Sustainable Built Environment, 9(4): 361-374. https://doi.org/10.1108/SASBE-03-2019-002
Esmaeilian, T. H., Etesam, I., & Mahdavinejad, M. (2021). The application of evolutionary algorithms and shape grammar in the design process based upon traditional structures. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 2021 May; 18(95):19-36. https://doi.org/10.22034/BAGH.2019.161797.3914
Fallahtafti, R., & Mahdavinejad, M. (2015). Optimisation of building shape and orientation for better energy efficient architecture. International Journal of Energy Sector Management, 9(4), 593-618. https://doi.org/10.1108/IJESM-09-2014-0001
Fallahtafti, R., & Mahdavinejad, M. (2021). Window geometry impact on a room's wind comfort. Engineering, Construction and Architectural Management, 28(9), 2381-2410. https://doi.org/10.1108/ECAM-01-2020-0075
Hadianpour, M., Mahdavinejad, M., Bemanian, M., Haghshenas, M.,& Kordjamshidi, M. (2019).  Effects of windward and leeward wind directions on outdoor thermal and wind sensation in Tehran, Building and Environment. (150):164-180. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.12.053
Hadianpour, M., Mahdavinejad, M., Bemanian, M., & Nasrollahi, F. (2018). Seasonal differences of subjective thermal sensation and neutral temperature in an outdoor shaded space in Tehran, Iran. Sustainable Cities and Society. 39: 751-64. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.03.003
Heidari, F., Mahdavinejad, M., Werner, L. C., Roohabadi, M., & Sarmadi, H. (2021). Biocomputational Architecture Based on Particle Physics. Front. Energy Res, 2021 July 08; 9:620127. https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.620127
Herthogs, P., Debacker, W., Tunçer, B., De Weerdt, Y., & De Temmerman, N. (2019). Quantifying the generality and adaptability of building layouts using weighted graphs: the SAGA method. Buildings, 9(4), 92. https://doi.org/10.3390/buildings9040092
Hillier, B. (1993). Specifically architectural theory: a partial account of the ascent from building as cultural transmission to architecture as theoretical concretion. Harvard Architecture Review, 9, 8-27.
Hillier, B. (1999). The hidden geometry of deformed grids: or, why space syntax works, when it looks as though it shouldn't. Environment and Planning B: planning and Design, 26(2), 169-191. https://doi.org/10.1068/b4125
Javanroodi, K., Mahdavinejad, M., & Nik, V. M. (2018). Impacts of urban morphology on reducing cooling load and increasing ventilation potential in hot-arid climate. Applied energy, 231, 714-746. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.116
Javanroodi, K., Nik, V. M., & Mahdavinejad, M. (2019). A novel design-based optimization framework for enhancing the energy efficiency of high-rise office buildings in urban areas. Sustainable Cities and Society. 49, 101597. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101597
Javidmehr, M., & Hashempour, P. (2019). “representing the effect of geometry on the livability of the architectural spaces (case study: cultural centers)”, utopia urban planning and architecture, 11(25): 13-26.
Latifi, M., & Diba, D. (2021). “data-mining of the spatial structures in the vernacular Qajar era’s houses (case study: Jangjooyan House)”. Naghsh-e-Jahan, theoretical studies and modern architectural and urban planning technologies, 10(3): 163-171. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224994.1399.10.3.7.7
Lee, J. H., Ostwald, M. J., & Gu, N. (2018). A Justified Plan Graph (JPG) grammar approach to identifying spatial design patterns in an architectural style. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 45(1), 67-89. https://doi.org/10.1177/0265813516665618
Li, Z., Chen, H., Lin, B., & Zhu, Y. (2018). Fast bidirectional building performance optimization at the early design stage. Building Simulation, 11(4): 647-661.
Lim, Z. Y., Ponnambalam, S. G., & Izui, K. (2017). Multi-objective hybrid algorithms for layout optimization in multi-robot cellular manufacturing systems. Knowledge-Based Systems, 120, 87-98. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2016.12.026
Mahdavinejad, M., & Javanroodi, K. (2014). Efficient Roof Shapes through Wind Flow and Indoor Temperature, Case Studies: Flat Roofs and Domed Roofs. Armanshahr Architecture & Urban Development, 7(12), 55-68.
Mahdavinejad, M. J., & Refalian, G. (2012). “application of the numerical pattern in harmonizing architecture and constructs”. seasonal journal of Iran’s scientific, architectural and urban planning association, 2(1): 61-67. doi: 10.30475/ISAU.2011.61940
Mahdavinejad, M. J. (2015). “the challenge of technology and development in the contemporary architecture of the developing countries”. Naghsh-e-Jahan, theoretical studies and modern architectural and urban planning technologies, 4(2): 36-46. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1393.4.2.7.3
Mahdavinejad, M. J. (2017). “in search of paramount architecture: the capacities of Iran’s contemporary architecture for conversion into a heritage for future”. utopia architecture and urban planning, 9(17): 129-138.
Mahdavinejad, M. J. (2021). “the design-based approach towards the smart energy consumption in the theory of paramount architecture”. Naghsh-e-Jahan, theoretical studies and modern architectural and urban planning technologies, 10(2): 75-83. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1399.10.2.7.5
Mahdavinejad, M., & Hosseini, S.A. (2019). Data mining and content analysis of the jury citations of the Pritzker Architecture prize (1977–2017). Journal of Architecture and Urbanism. 43(1), 71-90.
Mahdavinejad, M., Zia, A., Larki, A.N., Ghanavati, S., & Elmi, N. (2014). Dilemma of green and pseudo green architecture based on LEED norms in case of developing countries. International Journal of Sustainable Built Environment. 3(2), 235-246. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2014.06.003
MCTH. (2020). Semnan in a glance. Ministry of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Semnan Province.
Moftakhar, Z., Mo’meni, K., & Didehban, M. (2022). “the proportions of the yard in the traditional houses of Behbahan (Qajar and first Pahlavi Eras)”. journal of Islamic architectural studies, 9(2): 61-84. doi: 10.52547/jria.9.2.61
Nisztuk, M., & Myszkowski, P. B. (2019). Hybrid Evolutionary Algorithm Applied to Automated Floor Plan Generation. International Journal of Architectural Computing, 17(3). 260-283.
Ostwald, M. J. (2011). A justified plan graph analysis of the early houses (1975-1982) of Glenn Murcutt. Nexus Network Journal, 13(3), 737-762.
Pease, S. G., Conway, P. P., & West, A. A. (2017). Hybrid ToF and RSSI real-time semantic tracking with an adaptive industrial internet of things architecture. Journal of Network and Computer Applications, 99, 98-109.
Pilechiha, P., Mahdavinejad, M., Rahimian, F.P., Carnemolla, P., & Seyedzadeh, S. (2020). Multi-objective optimisation framework for designing office windows: quality of view, daylight and energy efficiency. Applied Energy. 261, 114356. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114356
Rahbar, M., Mahdavinejad, M., Bemanian, M., Davaie Markazi, A. H., & Hovestadt, L. (2019). Generating Synthetic Space Allocation Probability Layouts Based on Trained Conditional-GANs. Applied Artificial Intelligence, 33(8), 689-705. https://doi.org/10.1080/08839514.2019.1592919
Rahbar, M., Mahdavinejad, M., Markazi, A.H.D., & Bemanian, M. (2022). Architectural layout design through deep learning and agent-based modeling: A hybrid approach. Journal of Building Engineering. 47, 103822. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103822
Saadatjoo, P., Mahdavinejad, M., & Zhang, G. (2018). A study on terraced apartments and their natural ventilation performance in hot and humid regions. Building Simulation, 11(2), 359-372. https://doi.org/10.1007/s12273-017-0407-7
Saadatjoo, P., Mahdavinejad, M., Zhang, G., & Vali, K. (2021). Influence of Permeability Ratio on Wind-driven Ventilation and Cooling load of Mid-rise Buildings. Sustainable Cities and Society, 102894. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102894
Schwaller, P., Petraglia, R., Zullo, V., Nair, V. H., Haeuselmann, R. A., Pisoni, R., ... & Laino, T. (2020). Predicting retro-synthetic pathways using transformer-based models and a hyper-graph exploration strategy. Chemical Science, 11(12), 3316-3325.
Shams, Z., Vos, M. D., Oren, N., & Padget, J. (2020). Argumentation-Based Reasoning about Plans, Maintenance Goals and Norms. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS), 14(3), 1-39. https://doi.org/10.1145/3364220
Tadayyon, K., Mahdavinejad, M. J., & Shahcheraghi, A. (2022). “the application of advanced mathematical algorithms in integrating the process of architectural designing”. architecture and sustainable urban planning, 9(1), 1-12. doi: 10.22061/JSAUD.2020.6603.1686
Valitabar, M., Mahdavinejad, M., Skates, H., & Pilechiha, P. (2021). A dynamic vertical shading optimisation to improve view, visual comfort and operational energy. Open House International. 46(3), 401-415. https://doi.org/10.1108/OHI-02-2021-0031
Ziaee, A., Moztarzadeh, H., & Movahec, K. (2020). The Role of Parametric System in the Analysis of Sim Van Der Ryn’s Ecological Architecture Principles in Iranian Plateau. Armanshahr Architecture & Urban Development, 13(30), 167-182.