بررسی ترجیحات کاربران در ارائه ی راهبردهای مداخله در فضای رها شده به عنوان یک پارک جیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

روند سریع شهرنشینی مشکلات بسیاری در توسعه‌ی فضای شهری ایجاد می‌کند. در این میان زمین‌های نسبتا حاشیه‌ای و فضاهایی باقی-مانده تولید می‌شوند که امکان وقوع هرگونه ناهنجاری در آن‌ها وجود دارد. بنابراین بررسی نوع مداخلات در مقیاس کوچک در چنین فضاهایی، بر رفتار کاربر تأثیر گذاشته و می‌تواند تحت تأثیر ترجیحات استفاده‌کنندگان باشد. بر اساس نمونه‌های ارائه شده در سایر نقاط دنیا، این پژوهش با تکیه بر انتخاب یک نمونه از فضاهای رها شده در تهران، امکان ایجاد پارک جیبی را بررسی کرده است. به این منظور، برای یافتن مناسب‌ترین نوع مداخله در سایت انتخاب شده، مطالعه‌ی ترجیحات و اولویت‌های افراد ضروری است. با استفاده از مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی و بر اساس روش مقایسات زوجی، این مطالعه با هدف ارزیابی مداخله در اراضی خالی از جمله اولویت های ساکنین و نظرات کارشناسان انجام گرفت. پس از مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ماهیت فضاهای رها شده، نظر 6 کارشناس مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور تعیین اولویت کاربران، گزینه‌های انتخاب شده در مرحله اول، در پرسشنامه تصویری AHP گنجانیده شد. با تجزیه و تحلیل 165 پرسش‌نامه، اولویت نخست کاربران برای تبدیل یک فضای رها شده به پارک جیبی، در هر دو گروه خانم‌ها و آقایان، فضای آسایش بود و فضای ورزشی از کم‌ترین انتخاب برخوردار بود. اولویت استفاده از فضاهای باز شهری در گروه‌های سنی 20 تا40 متفاوت از سایر جامعه‌ی آماری بود. همچنین مقایسه‌ی گزینه‌های فضای نشستن با فضای آسایش، حاکی از اهمیت انتخاب نوع مبلمان شهری در پارک-های جیبی است. از آن‌جایی که فضاهای کوچک میان بلوک‌های شهری، برای ساکنین قابل دسترسی‌تر هستند، لازم است پارک‌های جیبی به منظور ایجاد فضاهای طبیعی در نظر گرفته شوند و به طور خاص، اولویت ساکنین در استفاده از فضاها در نظر گرفته شود، تا از این طریق، پویایی فضاهای محلی و تجدید حیات فضاهای رها شده امکان‌پذیر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provision of Intervention Strategies to Convert Leftover Spaces to Pocket Parks, with an Emphasis on User Preferences

نویسندگان [English]

  • Maryam Naghibi 1
  • Ahmad Ekhlassi 2
  • Mohsen Faizi 3
1 PhD candidate, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Narmak, farjam st
3 Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rapid urbanization causes many problems in the development of urban spaces. One of the most important problems is the generation of relatively marginal areas and lost spaces in which anomalies can occur. Therefore, the type of small-scale interventions in such spaces influences user behavior and can be influenced by user preferences. Based on the examples presented in other parts of the world, the present study attempts to investigate the feasibility of establishing a pocket park by examining abandoned spaces in Tehran as the case study. So, to find the most proper type of intervention for the site selected, it is essential to investigate user preferences. The present study is descriptive-analytic research aiming to find the most proper intervention strategies for the vacant lands considering both the residents' preferences for urban intervention and the experts' opinions through pairwise comparisons. After recognizing the selected abandoned spaces, the opinions of six experts are examined. Next, to determine the user preferences, the options selected in the first step are included in a pictorial AHP questionnaire. Analyzing 165 questionnaires shows that in both men's and women's opinions, the intervention of relaxing spaces has the top priority and the last priority belongs to workout spaces. Those aged 20 to 40 have different priorities for urban open spaces from others. Also, comparing the two options of sitting space and relaxing space indicates the importance of the type of urban furniture used for pocket parks. Since small spaces between urban blocks, i.e. in-between spaces, are more accessible to residents, it is required to convert these spaces into natural spaces considering the residents' preferences to make the revitalization of abandoned spaces feasible and enhance the dynamics of local spaces.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leftover Spaces
  • Lost Spaces
  • Pocket Parks
  • Environmental Preferences
  • Urban Landscape
Abu-Ghazzeh, TM. (1996). Reclaiming public space: the ecology of neighborhood open spaces in the town of Abu-Nuseir. Jordan. Landscape and Urban Planning, 36(3), 197-216. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(96)00343-X
Akkerman, A., & Cornfeld, A. (2009). Greening as an urban design metaphor: Looking for the city’s soul in leftover spaces. The Structurist, 2009/2010, 30-35.
Armstrong, H. (2006). Time, Dereliction and Beauty: an Argument for Landscapes of Contempt, The Landscape Architect, IFLA Conference Papers, (May), 116–127.
Behzadfar, M., & Shakibamanesh, A. (2009). The Location of Design Guidelines in Urban Design Process and their Role in Promoting Urban Spaces Quality, Armanshahr Architecture & Urban Development, 1(1).
Bowman, A.O. & Pagano, M.A. (2004). Terra Incognita vacant land and urban strategies. Washington DC:  Georgetown University Press.
Burkholder, S. (2012). The new ecology of vacancy: Rethinking land use in shrinking cities. Sustainability, 4, 1154–1172. https://doi.org/10.3390/su4061154
Carmona, M. (2010a). Contemporary public space, part two: Classification. Journal of Urban Design, 15(2), 157-173. https://doi.org/10.1080/13574801003638111
Carmona, M. (2010b). Contemporary public space: Critique and classification, part one: Critique. Journal of Urban Design, 15(1), 123–148. https://doi.org/10.1080/13574800903435651
Chermayeff, S., & Alexander, C (1963). Community and Privacy: Towards a New Architecture of Humanism. Doubleday & Company, Inc., New York.
Darskhan, R., & Hajisattari, P. (2016). An Evaluation of Missing Spaces and Recommending Some Strategies for Development of Creative Spaces (Case Study: Ali-Qapu Square in Ardabil). Haft Hesar: Journal of environmental Studies. 4 (16), 15-26. http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-346-en.html
De Sola-Morales, I. (1996). Terrain Vagues, Quaderns 212 Tierra-Agua. Barcelona: Collegio de Arquitectos de Catalunya. Barcelona, Spain . 34-44.
Faizi, M. (2006). The role of urban parks in a metropolitan city. Environmental Science, 12, 29-34.
Faizi, M., Hosseini, S. B., & Maleki, S. N. (2011). Achieving design guidelines of neighbourhood open spaces through user's characteristics in different times. Scientific Research and Essays, 6, 19, 4000-4008. https://doi.org/10.5897/SRE10.956
Ford, LR. (2000). The Spaces Between Buildings. The Johns Hopkins University Press, Baltimore
Franck, K.A. & Stevens, Q. (2007). Loose space Possibility and Diversity in Urban Life. Abingdon: Routledge.
Garvin, E., Branas, C., Keddem, S., Sellman, J. & Cannuscio, C. (2012). More than just an eyesore: Local insights and solutions on vacant land and urban health. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 90(3), 412-426. https://doi.org/10.1007/s11524-012-9782-7
Gibson, H., & Canfield, J. (2016). Pocket parks as community building blocks: A focus on Stapleton, CO. Community Dev. 47, 732–745. https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1220965
Golchin, P., Naroui, B., & Masnavi, M. (2012). Evaluating Visual Quality of Educational Campus Based on Users Preferences: The Case of Sistan and Balouchestan University, Iran. Environmental Studies, 2(38).
Hami, A., Suhardi, B.M., Manohar, M., & Malekizadeh, M. (2014). Architectural Natural elements spatial configuration and content usage in urban park. International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning, 24.
Hollander, J.B. & Németh, J. (2011). The Bounds of smart Decline: A Foundational theory for Planning shrinking Cities. Housing Policy Debate, 21(3), 349-367. https://doi.org/10.1080/10511482.2011.585164
Hu, Y. (2018). A Novel Planning of Vest-Pocket Park in Historic Urban Area in Metropolis : A Case Study of Beijing. Lecture Notes in Electrical Engineering. Springer, 1035–1053. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3551-7
Labuz, Rita. (2019). Pocket Park-A New Type of Green Public Space in Kraków (Poland). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471(11). https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/11/112018
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House, Inc.
Lee, Seog Jeong, Soewon Hwang, & Dongha Lee. (2015). Urban Voids : As a Chance for Sustainable Urban Design. in Proceedings of the 8th Conf. Int. Forum Urban. https://doi.org/10.3390/ifou-D007
Lynch, K. (1977). The image of the city. Cambridge: MIT Press.
Kallus, R. (2001). From Abstract to Concrete: Subjective Reading of Urban Spac. Journal of Urban Design, 6, 129-150. https://doi.org/10.1080/13574800120057818
Kim, G., Miller, P.A. & Nowak, D.J. (2015). Assessing urban vacant land ecosystem services: Urban vacant land as green infrastructure in the City of Roanoke, Virginia, Urban Forestry & Urban Greening, 14(3), 519-526. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.05.003
Kim, M., & Kim, G. (2012). Typolpgy of urban left-over space, in: Proceedings of CELA Annual Meeting. University of Illinois, Urbana, Champaign, Il.
Kim, G., Newman, G., & Jiang, B. (2020). Urban regeneration: Community engagement process for vacant land in declining cities. Cities, 102(April), 102730. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102730
Kermer, P., Hamstead, Z.A., & McPhearson, T. (2013). A social-ecological assessment of vacant lots in New York City, Landscape and Urban Planning, 120, 218-233. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.05.003
Lak, A., & Ramezani, M. (2018). Users’ Preferences For Designing Spaces Under Urban Bridges As Vital Urban Spaces. Armanshahr Architecture & Urban Development, 11(23), 225–235.
Li, W., Zhou, W., Bai, Y., Pickett, S.T.A., & Han, L. (2018). 'The smart growth of Chinese cities: Opportunities offered by vacant land'. Land Degradation and Development, 29(10), 3512-3520. https://doi.org/10.1002/ldr.3125
Loukaitou-sideris, A. (1996). Cracks in the city : Addressing the constraints and potentials of urban design. Journal of Urban Design, 1(1), 37-41. https://doi.org/10.1080/13574809608724372
Madanipour, A. (2018). 'Temporary use of space: Urban processes between flexibility, opportunity and precarity'. Urban Studies, 55(5), 1093-1110. https://doi.org/10.1177/0042098017705546
Mahmoudi Farahani, L., & Maller, C. (2019). Investigating the benefits of ‘leftover’ places: Residents’ use and perceptions of an informal greenspace in Melbourne. Urban Forestry and Urban Greening, 41, 292–302. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.04.017
Millington, N. (2015). From urban scar to ‘park in the sky’: Terrain vague, urban design, and the remaking of New York City’s High Line Park. Environment and Planning A: Economy and Space, 47(11), 2324-2338. https://doi.org/10.1177/0308518X15599294
Mofidi Shemirani, S.M., & Saeidi Mofrad, S. (2015). An essay on accessing the brownfields redevelopment roadmap appropriate with Iran’s condition. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 25(1), 43-52. https://doi.org/10.22068/ijaup.25.1.43
Müller, V., & Busmann, V. (2012). Spaces Of Uncertainty. www.edit-revue.com (June 2012)
Nasar, J.L. (1998). The Evaluative Image of the City. California: Sage Publication.
Nasar, J.L. (2014). The Evaluative Image of the City. (M. AsadiMahalChali, Trans.). Tehran: Armanshahr Press.
Nekhay, O., & Arriaza, M. (2016). How Attractive Is Upland Olive Groves Landscape? Application of the Analytic Hierarchy Process and GIS in Southern Spain. Sustainability, 8(11), 1160. https://doi.org/10.3390/su8111160
Newman, G.D., Bowman, A.O., Lee, R.J., & Kim, B. (2016). A current inventory of vacant urban land in America. Journal Of Urban Design, 21(3), 302-319. https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1167589
Newman, G.D., Gu, D., Kim, J.H., Bowman, A.O.M., & Li, W. (2016). Elasticity and urban vacancy: A longitudinal comparison of US cities. Cities, 58, 143-151. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.018
Özkan, S.Ö. (2010). Appropriation and allocation in the (re)production of public spaces: a survey on three cases from ankara. Master Thesis in Architecture,  Middle East Technical University, Turkey.
Pallagst, K., Fleschurz, R., & Trapp, F. (2017). Greening the shrinking city-policies and planning approaches in the USA with the example of Flint. Michigan, Landscape Research, 42(7), 716–727. https://doi.org/10.1080/01426397.2017.1372398
Pearsall, H. & Lucas, S. (2014). Vacant land: The new urban green?. Cities, 40, 121-123. https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.10.001
Peschardt, K.K., Stigsdotter, U.K., & Schipperrijn, J. (2014). Identifying Features of Pocket Parks that May Be Related to Health Promoting Use. Landsc. Res. 41, 79–94. https://doi.org/10.1080/01426397.2014.894006
Qolipour Gashniani, M., Faizi, M., & Mehdizadeh Saraj, F. (2017). Explaining and evaluating the components of adapting modern daylight tools to the building (common skylights of medium-sized buildings in Tehran), Ph.D. Thesis, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology.
Saaty, T., & De Paola, P. (2017). Rethinking design and urban planning for the cities of the future. Buildings, 7(3), 76–98. https://doi.org/10.3390/buildings7030076
Seymour, W.N. (1969). Small urban spaces: The philosophy, design, sociology, and politics of vest-pocket parks and other small urban open spaces. New york: New york University Press.
Shinew, K.J., Glover, T.D., & Parry, D.C. (2004). Leisure Spaces as Potential Sites for Interracial Interaction: Community Gardens in Urban Areas. J. Leis. Res., 36, 336–355. https://doi.org/10.1080/00222216.2004.11950027
Sperandelli, D.I., Dupas, F.A., & Pons, N.A.D. (2013). Dynamics of urban sprawl, vacant land, and green spaces on the metropolitan fringe of São Paulo, Brazil, Journal of Urban Planning and Development, 139(4), 274-279. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000154
Thompson, C.W. (2002). Urban open space in the 21st century. Landscape and Urban Planning, 60(2), 59-72. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00059-2
Torres, A.C., Prevot, A.C., & Nadot, S. (2018). Small but powerful: The importance of French community gardens for residents. Landscape and urban planning, 180, 5–14. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.08.005
Trancik, R. (1986). Finding lost space. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Turner, V. (1967). Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage, In The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual, New York, Cornell University Press.
Zabardast, E. (2001). Application of Analytic Hierarchy Process in Urban and Regional Planning, HONAR-HA-YE-ZIBA, (10), 12-21
Zhang, L., & Klenosky, D.B. (2016). Residents’ perceptions and attitudes toward waste treatment facility sites and their possible conversion: A literature review. Urban Forestry and Urban Greening, 20, 32-42. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.07.016
Zhang, Z., Meerow, S., Newell, J.P., & Lindquist, M. (2019). Enhancing landscape connectivity through multifunctional green infrastructure corridor modeling and design. Urban Forestry and Urban Greening, 38, 305-317. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.10.014