بررسی و تحلیل تاثیر الگوهای نورگیر ملهم از طبیعت بر مخاطب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به روش های نوین ساخت و ساز و جستار راهکارهای رسیدن به کیفیت مطلوب در فضای زیستی، مبحث کیفیت زندگی در واحدهای مسکونی و ارتقای آن به یک چالش اساسی و آرمان برای مخاطبین آن گردیده است. از عوامل موثر در کیفیت بخشی به زندگی انسان، عنصر طبیعی نور می باشد که در این پژوهش، آزمون شاخص های کیفیت زندگی با الگوهای نورگیر از نوع فراکتال و ملهم از طبیعت برای ساکنین، ارزیابی می شود؛ چرا که هندسه فراکتال موجود در طبیعت توسط ادراک بصری انسان خوانایی داشته و پردازش چگونگی شکلی و زیبایی آن از طریق دریافت بصری و ذهنی انسان آسان و منطبق می باشد. هدف اصلی پژوهش، ارتقای کیفیت زندگی ساکنین واحد مسکونی با تبیین و ارزیابی شاخص های آن توسط الگوهای نورگیر از نوع هندسه فراکتال می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش چگونگی تاثیرگذاری الگوهای نورگیر با هندسه فراکتال ملهم از طبیعت بر کیفیت زندگی مخاطب می باشد. در روش تحقیق از روش استدلالی و علمی استفاده می شود. گرد آوری داده ها به روش دلفی و کتابخانه ای انجام گرفت که الگوهای نورگیر، به عنوان متغیرهای مستقل و شاخص های کیفیت زندگی برای مخاطب به منزله متغیرهای وابسته ارزیابی شد. به طور کلی یافته های تحقیق مطابق شاخص های کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن به عنوان سنجه های تحقیق با بهره گیری از طیف لیکرت ارزیابی و برای الگوهای نورگیر طبیعی و غیرطبیعی به ترتیب در امتیازهای " 120 از 150 " و " 121 از 150 " رتبه بندی شد. در نهایت پژوهش به این نتیجه رسید که بداعت در تعریف الگوهای ملهم از طبیعت در نورگیرها و تولید ذهنیت جدید در مخاطب، منجر به شک لگیری کیفیت جدید بصری و فضایی شده و آشنا کردن کاربران با عینیت الگو و ایجاد پیوند ذهنی با تصور کاربران، راهکاری برای تغییر در سبک طراحی الگوی نورگیرها می باشد که منجر به تحول و ارتقاء کیفیت زندگی مخاطب و دریافت آن از فضا می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the effect of nature-inspired skylight patterns on the audience

نویسندگان [English]

  • masoud moazzeni 1
  • sahar toofan 2
  • Dariush Sattarzadeh 3
1 Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Today, the modern construction techniques and search for ways to achieve the desired quality of living spaces have made the quality of life in residential units and improved quality of life the way they are improved is a fundamental challenge and an ideal for the users. Of the factors affecting the quality of the human’s life is the natural element of light, which, this test uses the quality-of-life indicators to evaluate the nature-inspired fractal lighting patterns for the residents. This makes sense because the natural fractal geometry is legible by the human’s visual perception and whose formative processing and aesthetics can be easily adapted by the human’s subjective and visual perception. The main goal of the research is to improve the residents’ quality of life by explaining and evaluating its indicators using fractal geometry-based lighting patterns. Thus, the main research question is to investigate the nature-inspired effects of lighting patterns using fractal geometry on the users’ quality of life. The research also uses reasoning and scientific methods. Data are collected by the Delphi and library methods. Here, the lighting patterns are regarded as independent variables and quality of life indicators of the users as dependent variables. Generally, consistent with the research findings, quality of life indicators and the factors affecting them are evaluated as research measures based on the Likert scale, while natural and unnatural lighting patterns are assigned scores 120 out of 150 and 121 out of 150, respectively. In sum, it is concluded that novelty in defining nature-based lighting patterns and the production of new mentality in the users lead to new visual and spatial quality. On the other hand, acquainting the users with the objectivity of the pattern and creating a subjective link with the users’ perceptions can engender ways to change the way lighting styles are designed, as this will transform the users’ quality of life perception of the space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • skylights patterns
  • Fractal geometry
Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (2015). Sense of unity (role of tradition in Iranian architecture). Architect Science Publication, Fifth Edition. Tehran. 168.
Ashrafi, Z., & Kohzadi, I. (2017). Role and effect of architecture in improving the quality of life: A case study of Ekbatan town, Tehran. Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Research in Iran. Shiraz.
Abboushi, et al. (2019). Fractals in architecture: The visual interest, preference, and mood response to projected fractal light patterns in interior spaces. Journal of Environmental Psychology. (61), 57–70.
Arditi, Ch., Zanchi, A., & Peytremann-Bridevaux, I. (2019). Health status and quality of life in patients with diabetes in Switzerland. Primary Care Diabetes.13(3), 231-241. doi: 10.1016/j.pcd.2018.11.016
Bell, S. (2015). Pattern landscape, perception, and process, translated by Behnaz Aminzadeh, University of Tehran. 4, 11-63.
Bilalan Asl, L. et al. (2011). Investigation of geometric properties of nodes in Islamic decorations from the perspective of fractal geometry. Islamic Iranian City. 2(6), 83-95.
Bitaraf, E., Habib, F., & Zabihi, H. (2017). Biophilic attitude as an approach to improve the quality of the living environment of residents in residential complexes. Urban Management Quarterly.16(49), 331-349.
Behzadpour, M., Georgian, J., & Soheili, J. (2017). Investigation of the role of nature on residents' sense of freshness in residential complexes (strategies to improve neighborhood relations; examples of Ekbatan complex in Tehran and Mehregan complex in Qazvin). Urban Management Quarterly. 16(48), 361-376.
Beyranvand, S., & Sharifi, M. (2018). Analysis of the structure and arrangement of residential plans to use the natural sunlight (A case study of residential houses in Khorramabad). Iranian Journal of Architecture and Urban Planning, 1(5), 2-8.
Castilla, N., Llinares, C., Bisegna, F., & Blanca-Giménez, V. (2018). Emotional evaluation of lighting in university classrooms: A preliminary study. Frontiers of Architectural Research. 6, 600-609. https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.07.002
Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. New York: John Wiley & sons0, 7(3), 203. 
Divandi, J., & Bozorg-Ghomi, L. (2018). Utilizing the capabilities of light and color in educational spaces to increase children's creativity. Architecture. 1(1), 39-61.
Fakhri, S., & Azimi, M. (2018). Explanation of the concept of quality of life: Spatial attachment as a factor affecting the quality of man-made construction. Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic World of Iran - Tabriz (Tourism Capital of Islamic Countries 2018).
Flynn J. E., Spencer, T. J., Martyniuk, O., & Hendrickb، C. (2013). Interim Study of Procedures for Investigating the Effect of Light on Impression and Behavior. Journal of the Illuminating Engineering Society, 3(1), 87-94. 
Heydari, M. J., & Shokouhi, A. (2016). Comparative study of the morphology of old and new urban textures using fractal model (Case study: selected neighborhoods of old and new textures of Zanjan). Journal of Urban Studies of the Shahid Bahonar University of Kerman. 1(1), 39-61.
Lyons, J., & Dupre, K. (2019). Visual discomfort and glare assessment in office environments: A review of light-induced physiological and perceptual responses. Building and Environment. 153, 267-280. 
Madani et al. (2017). Evaluation of the walls of St. Chaharbagh in Isfahan and providing a model for it using fractal geometry. Armanshahr Architecture and Urban Planning. 10(19), 153-164.
Michael, A., & Heracleous, Ch. (2016). Assessment of Natural Lighting Performance and Visual Comfort of Educational Architecture in Southern Europe. The Case of Typical Educational School Premises in Cyprus. Energy and Buildings, 140, 443-457. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.12.087
Ramzy, N. S. (2015). Biophilic qualities of historical architecture: In quest of the timeless terminologies of ‘life’ in architectural expression. Sustainable Cities and Society, 15, 42-56. https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.11.006
Sereno, M. E., & Taylor, R. (2016). Aesthetic Responses to Exact Fractals Driven by Physical Complexity. Frontiers in Human Neuroscience, 10, 1-17.
Sameh, R., & Akrami, Gh. (2016). Analysis of the development of the idea of "quality of life" in architecture and urban planning. City Identity. (27), 25.
Salimi, M., Shahbaz Moradi, S., & Bamdad Sufi, J. (2008). Designing and constructing a set of Likert Scale scores with a research approach in management. Journal of Management Knowledge, 21 (80), 41-60.
Safaeian, H., & Moghimi, S. (2018). Biophilic architecture, its goals, and impact on designing treatment spaces and reducing the duration of treatment. National Conference on Civil Engineering, Architecture, and Urban Planning. Tabriz University.    
Tanaphooma, W., Bart, D. (2015). An overview of public housing characteristics and living satisfaction: old and new public housing project in Bangkok. The 5th Sustainable Future for Human Security. 28, 689 – 697. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.081
Taylor, R. P., Juliani, A. W., Bies, A. J., Boydston, C., Spehar, B., & Sereno, M. E. (2017). The Implications of Fractal Fluency for Biophilic Architecture, 6(2). 
Taylor. (2006). Reduction of Physiological Stress Using Fractal Art and Architecture. 3, 245–251.