عوامل موثر در کیفیت تحقق پذیری طراحی شهری نمونه موردی: طرح میدان شهدا در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول).

2 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

کشورهای در حال توسعه در خصوص کیفیت تحقق پذیری طراحی شهری با توجه به محدودیت های مالی، تکنیکی، سیاسی و فرهنگی معمولا با چالش هایی روبرو هستند. در ایران علی رغم نقش مهم رشته ی طراحی شهری در ارتقای کیفیت توسعه های شهری، به طور غالب تحقق پذیری طراحی شهری به لحاظ کمی- فیزیکی سنجیده می شود و فرآیند مناسب رسیدن به محصولات- فراورده ها، الزامات زمینه ای، اهداف و مسائل مربوط به کیفیت تحقق پذیری مورد غفلت واقع می شود. در این خصوص، این مطالعه پس از بررسی ادبیات نظری مرتبط و استخراج مولفه های موثر در کیفیت تحقق پذیری فراورده های طراحی شهری، از طریق ارزیابی این موارد در مورد مطالعاتی طرح میدان شهدای مشهد با وسعتی حدود 35 هکتار و با استفاده از روش هایی نظیر بررسی اسناد طرح، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مشاهدات هدفمند، ضمن تاکید بر ضرورت جایگزینی رویکردهای کیفی- هنجاری به جای رویکردهای کمی- فیزیکی، به ارائه الگوی اولیه ای جهت شناسایی و نحوه تعامل مولفه های موثر در کیفیت تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری پرداخته است. بر این اساس مفاهیم مرتبط با کیفیت تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری را می توان در سه بعد زمینه-بستر، نقش آفرینان و رویکرد طراحی دسته بندی کرد. در رابطه با سه مفهوم مذکور توجه به سازوکارهای اقتصادی و مالی، الزامات زمینه سیاسی-قانونی، شناخت نهادها و گروه های موثر، انگیزه های توسعه دهندگان، رفع تعارضات به کمک هدایت محیط تصمیم گیری، استفاده از رویکرد فرآیندی و سلسله مراتبی اسناد طراحی می تواند در ارتقای کیفی تحقق پذیری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Quality of Implementation of Urban Design Plans; The Case of Shohada Square, Mashhad, Iran

نویسندگان [English]

  • Hooman Ghahremani 1
  • Arezu Alikhani 2
1 Faculty of Architecture, Urbanism and Islamic Art, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The quality of the implementation of urban design in developing countries usually faces financial, technical, political, and cultural challenges. Despite the important role of urban design in enhancing the quality of urban development in Iran, the implementation of urban design projects is usually evaluated using quantitative methods, and the appropriate process required for reaching the product , contextual requirement, goals, and issues related to the quality of implementation, are neglected. So, with the emphasis on the need to replace qualitative-normative criteria with the quantitative - physical ones, the present study aims to propose a model of the factors affecting the quality of the implementation of urban design projects and understand how they interact by examining the Shohada Square project in Mashhad (the second largest Iranian city) as the case study. The reason for the selection of this project is that it is one of the most important urban design plans in the last decade. To this end, after reviewing the literature, the factors affecting the quality of the implementation of urban design projects are extracted and the relevant challenges are identified using directed content analysis and library study. Next, they are examined in the case study through observations, and semi-structured interviews. Accordingly, concepts associated with the quality of the implementation of urban design projects can be modeled in terms of the hierarchical dimensions of the background and context, the actors, and the design approach. The results indicate that the factors affecting the quality of the implementation of urban design projects are including attention to economic and financial mechanisms, political-legal context quality, identification of effective institutions and groups, the motivations of actors, elimination of conflicts by guiding the decision-making environment, application of the process approach and the hierarchy of design documents.
To investigate challenges pertaining to implementation of this project and proposing a model, after reviewing the literature, by applying directed content analysis, the theoretical components of implementation in urban design are extracted and assessed in case study through observation, methodical interview, and document content analysis.
This study with the emphasis on the need to replace qualitative-normative criteria with the quantitative‏- physical ones, suggests a primary model for correcting the neglected areas to improve the quality of the implementation of urban design plans. Therefore, concepts associated with the quality of the implementation of urban design projects can be modeled in terms of the hierarchical dimensions of the background and context, the actors, and the design approach. Taking the quality of economic and financial mechanisms into account, political-legal contextual quality , the motivations of developers, eliminating conflicts by guiding the decision-making environment , using the process approach and the hierarchy continuum of design documents can be effective agents in improving this quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Quality of Implementation
  • Shohada Square
  • Mashhad
  • Qualitative Components
Alexander, E. R. (1986). What is Plan-Implementation and How is It Taught? Journal of Planning Education and Research, 5(2), 107–118. https://doi.org/10.1177/0739456X8600500205
Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe, IL: Free Press.
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bahrainy, H. (2003). Urban Design Process, Tehran university Publication
Barrett, S., & Fudge, C. (Eds.). (1981). Policy and action: essays on the implementation of public policy (Vol. 756). Routledge.‏
Barnett, J. (2017). Can we extend design governance to the big urban design decisions?. Journal of Urban Design, 22:1, 37-39. https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1274537
 Bavand Consulting Engineers. (2000). Special Plan of Shohada Square in combination with Hashtabad Park and Saheb-ol-Zaman Axis projects.
Bavand Consulting Engineers. (2003). Summary of the report introducing the special plan of Shohada Square in combination with the plans of Hashtabad Park and Saheb-ol-Zaman axis, third edition
 Bavand Consulting Engineers. (2001). The final report of the special plan, economic feasibility study program - first and second editions - Shohada Square.
 Bavand Consulting Engineers. (2011). Review of the special plan of Shohada Square in combination with the plans of Hashtabad Park and Sahib Al-Zaman axis, second edition.
Barrett, S., Stewart, M., & Underwood, J. (1978). The Land Market and Development Process: A Review of Research and Policy. University of Bristol, School for Advanced Urban Studies. 
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14. https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001
Bentley, I. (1999). Heroes and servants, markets and battlefields. na.‏
Bentley, I. (2004). Urban transformations: Power, people and urban design. Routledge.‏
Britain, G. (2000). By design: Urban design in the planning system: Towards better practice. Thomas Telford.‏
Budd, R. W., Thorp, R. K., & Donohew, L. (1967). Content analysis of communications. New York:Macmillan.
Castells, M. (1977). The Urban Question: A Marxist Approach (London, Edward Arnold).‏
Castells, M. (1991). The informational city: a new framework for social change.‏ oxford, Blackwell.
Carmona, M. (2001). The value of urban design: a research project commissioned by CABE and DETR to examine the value added by good urban design. Thomas Telford.‏
Carmona, M., Punter, J. V., & Chapman, D. (2002). From design policy to design quality: The treatment of design in community strategies, local development frameworks and action plans. Thomas Telford.‏
Carmona, M., & Sieh, L. (2004). Measuring Quality in Planning: managing the performance process. Routledge.‏
Carmona, M., & Tiesdell, S. (Eds.). (2007). Urban design reader. Routledge.‏
Carmona, M. (2014). The place-shaping continuum: A theory of urban design process. Journal of Urban Design, 19(1), 2-36.‏ https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854695
Carmona, M. (2016). Urban design, a call for inter-disciplinarity. Journal of Urban Design, 21(5), 548-550.‏ https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1220160
Carmona, M. (2017). The formal and informal tools of design governance. Journal of Urban Design, 22(1), 1-36.‏ https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1234338
Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge.‏
Chalmers, J. M. (1998). Default risk cannot explain the muni puzzle: Evidence from municipal bonds that are secured by US Treasury obligations. The Review of Financial Studies, 11(2), 281-308.‏
Cowan, R. (2002). Urban Design Guidance: urban design frameworks, development briefs and master plans. Thomas Telford.‏
Delavar, A. (2004). Theoretical and Practical Foundations of Research, Tehran, Roshd.
de Oliveira, J. A. P. (2005). Enforcing protected area guidelines in Brazil: What explains participation in the implementation process?. Journal of Planning Education and Research, 24(4), 420-436.‏ https://doi.org/10.1177%2F0739456X04270196
Elhadary, Y. A. E., & Samat, N. (2012). Political economy and urban poverty in the developing countries: Lessons learned from Sudan and Malaysia. Journal of geography and Geology, 4(1), 212.‏
Frey, H. (2003). Designing the city: Towards a more sustainable urban form. Taylor & Francis.‏
George, R. V. (1997). A procedural explanation for contemporary urban design. Journal of urban design, 2(2), 143-161. https://doi.org/10.1080/13574809708724401
Golkar, k. (2011). Urban design, process or processes, Soffeh,no. 52/8,
Goggin, Malcolm L., Ann O’M. Bowman, James P. Lester, and Lawrence O’Toole Jr. (1990). Implementation theory and practice: Towards a third generation. Glenview, IL: Scott, Foresman
Guy, S., & Henneberry, J. (2000). Understanding urban development processes: integrating the economic and the social in property research. Urban studies, 37(13), 2399-2416.‏ https://doi.org/10.1080%2F00420980020005398
.Hall, A. C. (1996). Design Control: towards a new approach. Butterworth-Heinemann.‏ Oxford.
Harris, L. E., & Piwowar, M. S. (2006). Secondary trading costs in the municipal bond market. The Journal of Finance, 61(3), 1361-1397.‏
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.‏ https://doi.org/10.1177%2F1049732305276687
Imani, M.T., & Noshadi, M.R. ( 2011). Qualitative content analysis. Research journal. Third year , autumn and winter. No. 2 (consecutive 6). magiran.com/p1010494
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage.‏
Kim, Y. J., & Choi, M. J. (2018). Contracting-out public-private partnerships in mega-scale developments: The case of New Songdo City in Korea. Cities, 72, 43-50.‏
Lang, J. (1994). Urban design: the American experience. John Wiley & Sons.‏
Lang, J. (2017). The generic and the specific in urban design. Journal of Urban Design, 22(1), 39-41.‏ https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1274538
Lang, J. T. (2005). Urban design: a typology of procedures and products (1st éd.). Oxford: Elsevier/Architectural Press. UdeM Amenag. NA, 9031, L36.
Lefebvre, H. (1976). The survival of capitalism. London: Allison and Busby.‏
Linovski, O., & Loukaitou-Sideris, A. (2013). Evolution of Urban Design Plans in the United States and Canada: What Do the Plans Tell Us about Urban Design Practice?. Journal of Planning Education and Research, 33(1), 66-82.‏ https://doi.org/10.1177%2F0739456X12454174
Lynch, K. (1984). Good city form. MIT press.
Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. A companion to qualitative research, 1, 159-176.‏
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy (Glenview, IL: Scott, Foresman). MazmanianImplementation and Public Policy 1983.‏
McGlynn, S., & Murrain, P. (1994). The politics of urban design. Planning Practice and Research, 9(3), 311-319.‏ https://doi.org/10.1080/02697459408722936
Migdal, J. S. (1988). Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton University Press.‏
Najam, A. (1995). Learning from the literature on policy implementation: A synthetic perspective. IIASA Working Paper no. 95-61. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis.
Pakzad, j. (2011), History of Iranian city, from begin to Qajar dynasty, Armanshahr Publications,Tehran
 Pakzad, J. (2006), Theoretical foundations and urban design process. Shahidi Publications.
Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Sage publications Inc., Newsbury park, London, New Dehli.
 Patton, Q. M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Journal of the American Society for Information Science, 51(8), 734- 744.
Punter, J., Carmona, M., & Platts, A. (1994). Design policies in development plans, Urban Design Quarterly. 51, 11-15.‏
Punter, J., & Carmona, M. (1997). Design policies in local plans: recommendations for good practice. Town Planning Review, 68(2), 165.‏
Punter, J., & Carmona, M. (1997). The design dimension of planning: theory, content, and best practice for design policies. Taylor & Francis.‏
Pressman Jeffrey, L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation. Berkeley.‏
Quang, N., & Kammeier, H. D. (2002). Changes in the political economy of Vietnam and their impacts on the built environment of Hanoi. Cities, 19(6), 373-388
Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Badarulzaman, N. (2014). Examining the contributing factors for the successful implementation of city development strategy in Qazvin City, Iran. Cities, 41, 10-19.‏
Saeedi Rezvani, H., & Nourian, F. (2009) "Rereading Justice in the Implementation of Urban Plans in the Example of Martyrs' Square in Mashhad". Human Geographical Research (Geographical Research), Issue: Summer 2009, 68(41), 85-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99878
Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative inquiry, 5(4), 465-478.‏ https://doi.org/10.1177%2F107780049900500402
Southworth, M. (1989). Theory and practice of contemporary urban design: a review of urban design plans in the United States. Town Planning Review, 60(4), 369.‏
Tajir Consulting Engineers, Competitive Physical Program Development Document, 2003.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.‏ https://doi.org/10.1177%2F009539977500600404
Willis, J. W., Jost, M., & Nilakanta, R. (2007). Foundations of qualitative research: Interpretive and critical approaches. Sage.‏