تأثیر سبک زندگی نوگرا بر چگونگی محرمیت در خانه های برونگرای دوره پهلوی اول، شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

یکی از اهداف عمده و مهم حکومت پهلوی، تجددطلبی و تغییر سبک زندگی به شیوه غربی بود که در این راستا اصلاحات برنامه های نوسازی بسیاری تدوین شد. در میان این تحولات اساسی که در زمینه های گوناگون در حال رخ دادن بود، بسیاری از تجددطلبان که الگوبرداری از غرب، از حکومت به آن ها سرایت کرده بود، خواستار تغییر معماری مسکن خود به شکل غربی بودند که بعدها همین خانه ها به عنوان الگویی برای خانه سازی در سطوح وسیع تری در شهر تهران شدند. با توجه به ارزش های ویژه معماری به لحاظ عصر تحول فرهنگی و اجتماعی دوره پهلوی اول، یکی از الزامات مطالعات معماری معاصر می باشد. شناسایی چگونگی محرمیت در پیکره بندی فضای معماری خانه های مسکونی برونگرا شهر تهران در دوره پهلوی اول که متأثر از تحولات نوگرایی سبک زندگی بوده است، این مطالعه، قصد دارد ویژگی محرمیت فضای معماری خانه های برونگرا در شهر تهران را شناسایی و بررسی کند که تحت تأثیر تغییرات سبک زندگی مدرنیستی در طی دوره پهلوی اول، ساخته شدند. روش جمع آوری داده ها از طریق مرور کتابخانه ای انجام شد و روش شناسی در این تحقیق، ترکیبی از روش های تاریخی- تفسیری و توصیفی- تحلیلی می باشد. از روش استدلال استنتاجی برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق چیدمان فضا استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مفاهیم نوگرایی سبک زندگی را می توان به سه دسته اصلی، سنت گریزی، انسان، طبیعت، معماری و فردگرایی تقسیم بندی کرد که هر کدام از آن ها، جنبه های گوناگونی از مفهوم محرمیت را توجیه می کنند. در واقع مفهوم محرمیت به لحاظ جنس در خانه های برونگرای دوره پهلوی، با خانه سنتی متفاوت است. در این خانه ها مفهوم محرمیت به ترتیب در مرتبه اول: حریم بصری، شنیداری و مالکیت به یک اندازه، در مرتبه دوم: حریم و نظارت بر اعمال اجتماعی، در مرتبه سوم: حریم و قلمرو و در رتبه چهارم: حریم و امنیت و در رتبه پنجم: حریم و خانواده وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Modernistic Lifestyle on Privacy in Extrovert Houses of the First Pahlavi Period: Tehran

نویسندگان [English]

  • noushin sheikhakbari 1
  • jamel-al-din soheili 2
  • Maryam Armaghan 3
1 PhD student, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor of Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the major and important goals of the first Pahlavi era was modernization or change in lifestyle of people based on western models. Many reform programs were formulated in this regard. Among the major changes taking place in various fields, Many of the modernists who had been embraced by the West from the government demanded to change their housing architecture to the west, which later became the model for wider range housing in Tehran. Due to the special architectural value in terms of cultural and social changes in the first Pahlavi era, it is one of the requirements of contemporary architecture. The present study aims to identify and study the privacy quality of the architectural space of Extrovert Homes in Tehran city, built under the influence of modernistic lifestyle changes during the first Pahlavi era. The data collection method was done through library review, and The methodology in this research is a combination of historical-interpretive and descriptive-analytical methods. The data analysis method is deductive reasoning conducted through space syntax. The results of this study show that the concepts of modernist lifestyle can be divided into three main categories: anti-Traditionalism, humanism, nature, architecture, and individualism that each of the modern components of the lifestyle justifies different aspects of the concept of privacy. In these houses, the concept of confidentiality was ranked first: visual and auditory privacy and ownership, second: privacy and supervision of social practices, third: privacy and territory, and fourth: privacy and security. Fifth: privacy and family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Privacy
  • Spatial Configuration
  • Extrovert Homes
  • First Pahlavi Era
Abrahamian, E. (2000). Iran between the two Revolutions. (A. GulMohammadi, & M. IbrahimFattah, Trans). Ney Press. Tehran. Iran.
Akbari Fard. (1946). Several models of residential houses. Journal of Architect. 1(2), 64.
Asnafpour, Gh. (1967). The Power and Position of Women in History. Kanoon ketab Press. Tehran. Iran.
Avery, P. (1997). Contemporary Iranian History. (M.Rafiei Mehrabadi,Trans). Attai Press. Tehran. Iran.
Babaei Rad, B., & Hatampour, Sh. (2010). female and political developments from the 7th century to the end of the Pahlavi era. Journal of female and Culture. 2(6), 37-53. http://jwc.iauahvaz.ac.ir/article_523386.html
Bannie Masoud, A. (2012). postmodernity and architecture. Tehran: khak Press. Tehran. Iran.
Bourdieu, P. (2012). Distinction: Social critique and judgments. (H. Khavoshian, Trans). Sales Press. Tehran. Iran.
Brown, F. E. (1990). Comment On Chapman: Some Notes On the Application of Spatial Measures to Prehistoric Settlements, In R. The Social Archeology of Houses. Edinburg University Press, Edinburg. The United Kingdom.
Budaghian. (1946). Several models of residential houses. Journal of Architect, 1(2), 56.
Chaney, D. (1996). Lifestyle, London and New York: Routledge Press. England. The United Kingdom.
Directorate of Cultural Heritage of Tehran Province. Archive of houses of the Pahlavi period.
Ebrahimi, Gh., Soltanzadeh, H., & Keramati, Gh. (2017). The rebound of Western culture in the evolution of lifestyle and architecture of late Qajar houses in Hamadan. Journal of Bagh-e nazar. 14(47), 29-38. http://www.bagh-sj.com/article_45082.html
Evans, D., & Jackson, T. (2007). Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles. University of Surrey Press. England. The United Kingdom.
Gallic, T., Assoumou, Edi., & Maïzi, N. ( 2018). Investigating long‐term lifestyle changes: A methodological proposal based on a statistical model. Sustainable Development. 26(2). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.1727
Giddens, A. (2009). Management, Time, Place. (H. Haji Zamani). Akhtar Press. Tehran. Iran.
Hashempour, P., & Noushabadi, S. (2015). Architecture from the perspective of confidentiality in contemporary Iranian housing. The Fourth Conference on the Islamic Model of Iran.
Hedayat, M. Gh. (1965). Memories and Dangers: A Luggage from the History of Six Kings and a Corner of My Life. Zavar Press. Tehran. Iran.
Hekmat, A. (1976). A Memoir of the Farkhonde Pahlavi Era. Vahid Press. Tehran. Iran.
Hovanessian, V. (1947). A residential home in Tehran. Journal of  Architect, 1(5), 179-180.
Jafarian, M. (1948). A house in the city. Journal of Architect, 1(6), 224.    
Kaviani Arani, M. (2012). The Islamic Lifestyle: The Conceptualization of the Formation of the Status of Islamic Sciences and its Humanities. Journal of  Lifestyle Studies, 1(2), 187-208.
Kasravi, A. (1946). Our sisters and daughters. Parcham Press. Tehran. Iran.
Maghsoudi, S., Abdolhosseini, Z., & Soleimani, Z. (2013). Review of how to spend leisure time and its changes in Iran. Collection of articles of the National Congress of Leisure. 1(-), 673- 696. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=37342
Mahmoudi, M.R., & Seifian, M.K. (2007). Privacy in Traditional Iranian Architecture. Hoviate shahr. 1(1), 3-14. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1073.html
Memarian, Gh., Feizi, M., Kamalpur, H., & Mousavian, M. (2012). Spatial composition and configuration in native housing: comparative studies of the layout of guest space in traditional Kerman homes. Journal of dwelling and rural environment, 31(138), 3-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167075
Mokhtari Taleghani, E. (1390). Heritage of  Modern Iranian Architecture. Cultural Research office. Tehran. Iran.
Moomen, A. (1999). Islamic Revolution in Hamadan, Volume 1, National Documentation Center Press. Tehran.Iran.
Nari Qomi, M., & Abbaszadeh, M. (2014). Guest at Home: A Comparative Study Between Iran and the West in the Modern Time (Case Study: Ghajar Period of Tabriz Tabriz). Journal of  Islamic Architectural Studies, 1(3), 93-108. http://jria.iust.ac.ir/article-1-157-fa.html
Okhovat, H. (2012). Adaptive Survey of Dimensions of Traditional and Contemporary Housing Using BDSR Analytical Model. Journal of Housing and Rural Environment, (142), 97-112. http://jhre.ir/article-1-373-fa.html
Orhun, D., Hillier, B. & Honson, J. (1995). Spatial Types in Traditional Turkish Houses. Journal of Environment and Planning B: Plan. 22(4), 475-498. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/b220475
Qidarloo, K., Mansourpour, M., & Mahdouinejad, M.j. (2013). Privacy in the pattern of indigenous housing and its application in contemporary architecture. Tehran City BeautificationOrganization Press. Tehran. Iran.
Rajabi, P. (1976). Iranian architecture in the Pahlavi era. The National University of IranPress. Tehran. Iran.
Rappaport, A. (1969). House Form and Culture. the University of Michigan, Prentice-Hall Press. Michigan. The United States.
Rastegar, Kh. (2006). Family, Work, Sex. Women's Social Cultural Council Press. Tehran. Iran.
Sargent, L. (1978). contemporary political ideology. (M.Ketabi,Trans). Isfahan University Press. Isfahan. Iran.
Sharafi, A. (1999). Iranian wears from the half of the Qajar government until after the Islamic Revolution. Journal of Moon Art, 78(17,18), 71.
Shirazian, R. (2016). Tehran: Banks of Old Tehran Maps and Titles. Dastan Press. Tehran. Iran.
Sobel, M. (1981). Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, and Analyses. United States of America: Academic Press.
Soheili, J., & Arefian, E. (2016). Analysis of human social relations in mosque-Schools spaces of Qajar period in Qazvin, based on the Space Syntax approach. Journal of Human Geography Research. 48(3), 475-491. https://jhgr.ut.ac.ir/article_52321.html
Soheili, J., & Bashirzadeh, S. (2015). Studying Flexibility Factor in the Architecture of Khaneh-Hussainias Using Space Syntax Theory with Approach to Social Relations, Case Study: Amini, Razavi and Akhavizadegan Khaneh-Hussainia in Qazvin. Journal of Armanshahr Architecture & urban Development. 8(14), 67-79. http://www.armanshahrjournal.com/article_32798.html
Soheili, J., & Rasouli, N. (2016). A Comparative Study of the Architectural Space Syntaxof Caravansaries Qajar era (Case Study: caravansaries Qazvin and Kashan). Journal of Hoviatshahr, 10(2), 47-60. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_9431.html
Tvede, Lars. (2015). Lifestyles. John Wiley online library.
Zarkesh, A. (2009). The Role and Influence of Governmental Agents on the Architecture of Private Buildings in the First Period. Journal of Moon book (Art). -(136) (14-25).