نقش شبکه فضای میانوند در خلق دینامیسم درون‌شهری با تمرکز بر مراکز محلات شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.224740.2165

چکیده

پویایی فضا همواره فرصتی برای ایجاد رابطه قوی‌تر میان مکان و جامعه، جهت توسعه حیات شهری است. از آن جایی‌که ایجاد و توسعه فضاهای درون‌شهری، نظیر محلات می‌تواند در شکل‌گیری حیات اجتماعیِ پویا تأثیر به‌سزایی داشته باشد، می‌توان مراکز محله را در حکم فضای میانوند به ‌منظور دستیابی به خدمات، ایجاد حس تعلق به مکان در ساکنان و سرزندگی محله باززنده‌سازی کرد. این پژوهش بر آن است که با رویکرد TND به بررسی نقش کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در سامانه‌های فضایی میانوند درون‌شهری در جهت پویایی فضا بپردازد. مفاهیمی که حذف عجولانه آن‌ها در معماری امروزی لطمه‌های جبران‌ناپذیری به دینامیسم حیات جمعی در شبکه درون‌شهری شهرها وارد کرده است. به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از روش استدلال منطقی به تحلیل محتوایی- کیفی بافت مراکز محلات در شهر همدان پرداخته شد. در پی تحلیل کیفی، شاخص‌های مؤثر در دینامیسم فضای میانوند محلات استخراج گردید. این نوشتار با هدف غربالگری مؤلفه‌های مؤثر در دینامیسم درون‌شهری، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش شاخصه‌های فضای میانی در پویایی محلات و فضای شهری چیست و با چه رویکردی می‌توان به این مهم دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش و جهت تدقیق مطالعه از رویکرد آمیخته استفاده شده است و کندوکاو صورت‌گرفته در بخش کیفی، به ‌صورت کمّی بررسی و تبیین گردید. بنابراین روند کلی این پژوهش با استدلال منطقی، تحلیل، جمع‌بندی و استخراج شاخصه‌های کیفی در چمن‌های مورد‌ مطالعه، آغاز شده و در روش کمی اهمیت ضرایب و شاخصه‌ها به روش آنتروپی و تکنیک تاپسیس تحلیل و ارائه می‌شود. دستاوردهای پژوهش نشان‌دهنده آن است که بر اساس محرک‌های توسعه بازآفرینی شهری، حوزه‌های متعددی از جمله ابعاد فضای میانی، چیدمان فضایی، تنوع عملکرد اقتصادی و ریزساختارهای حیات اجتماعی- فرهنگی در بافت درون‌شهری چمن، نقش فزاینده‌ای در سرزندگی محلات و ایجاد دینامیسم شهری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of In-between Space Network in Creating Intra-City Dynamism by Focusing on the Neighborhood Centers in Hamedan City

نویسندگان [English]

  • Melika Mottaghi 1
  • Vida Norouzborazjani 2
  • Mozayyan Dehbashisharif 3
  • Seyyed Amir Mansouri 4
1 Ph.D. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The dynamism of space is always an opportunity to create a stronger relationship between place and society to develop urban life. Since the creation and development of intra-city areas, such as neighborhoods, can be significantly effective in the formation of dynamic social life, neighborhood centers can be revitalized as in-between spaces to provide services, create a sense of belonging to the place in the residents, and enhance the vitality of the neighborhood. The present study aims to investigate the physical, social, economic, and environmental roles of intracity in-between space systems in the dynamism of space using the TND approach. So, it seeks to answer the following question: what role do the characteristics of the in-between space play in the dynamics of neighborhoods and urban spaces? and with what approach can this be achieved? The present study is mixed method research where, first, the texture of neighborhood centers in Hamedan city is analyzed using logical reasoning and content-qualitative analysis, to extract the effective indicators in the dynamism of the neighborhood space. Next, the importance of coefficients and indicators is determined and analyzed using entropy and TOPSIS techniques. The results indicate that, based on the drivers of urban regeneration development, several components such as in-between space size, space syntax, the diversity of economic function, and the microstructures of socio-cultural life in the intra-city texture of Chaman play an increasing role in enhancing the vitality of neighborhoods and creating urban dynamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-between Space
  • Urban Dynamism
  • Dynamics
  • Neighborhood Center
  • TND
Akhavan, A. 2019. Utilizing the TND approach in planning lively neighborhoods (case study: Abbaskhani neighborhood in Sari city). The 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran, Tabriz, Iran. https://civilica.com/doc/972073
Alexander, Ch. 1981. The nature of order. Translated by Reza Siros Sabri and Ali Akbari. 2011. Tehran: Parham Naqsh Publications.
Anderson, Jamie, Kai Ruggeri, Koen Steemers, and Felicia Huppert. 2017. “Lively Social Space, Well-Being Activity, and Urban Design: Findings From a Low-Cost Community-Led Public Space Intervention”. Environment and Behavior. 49(6): 685-716. doi:10.17863/CAM.914
Ashtari, H., and H. Mahdanejad. 2012. Creative city, creative class. Tehran: Tisa Publications.
Azhang, N. 2008. "Chamans" of Hamedan's neighborhoods (their social function). Iranian People's Culture 7(26): 84-85. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/488074
Carmona, Matthew. 2010. “Contemporary Public Space: Critique and Classification, Part One: Critique”. Journal of Urban Design. 15(1): 123-148. doi.org/10.1080/13574800903435651
Cilliers, E. J., W. Timmermans, F. van den Goorbergh, and J. S. A. Slijkhuis. 2015. “Designing public spaces through the lively planning integrative perspective”. Environment, Development and Sustainability 17(6): 1367-1380. doi.org/10.1007/s10668-014-9610-1
Collins, George R., and Christiane Crasemann Collins. 1965. Camillo Sitte and the birth of modern city planning. New York: Random House. 
Comitta, Thomas J. 2010. “Traditional Neighborhood Development (TND)” in Pennsylvania & Beyond. https://comitta.com/wp-content/uploads/2015/11/CNU-TND-Presentation_4-10-10email.pdf
De Smet, Aurelie. 2012. Learning Form Tactical Approaches to Urban Voids. Academia. https://www.academia.edu/19188159
Duanny, Andres, and Elizabeth Plater-Zyberk. 2010. the Neighborhood, The District and the corridor. in Katz, Peter, Todd W. Bressi, and Vincent Scully. 1996. The new urbanism: Toward an architecture of community. New York: McGraw-Hill. https://www.csus.edu/indiv/s/shawg/courses/154/articles/TNU2.pdf
Fardpour, S., F. Dolatabadi, and M. Mahdavinejad. 2021. Reading the Schema of the Contemporary Urban Building Facade of Tehran in the First and Second Pahlavi Eras. Armanshahr 14(35): 149-164. doi: 10.22034/aaud.2020.204911.2018
Farsi, T., Sh. Nasekhian, and A. Shahivandi. 2018. Post Utilization Evaluation Of Urban Hangouts To Analyze Its Effects On Vivacity Development (A Case Study Of Urban Hangout In Natural Historic Pathway Of Isfahan). Environmental-BASED Territorial Planning 12(47): 145-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503511
Gehl, J. 1971. Life between buildings. Translated by Shima Shasti. 2008. Tehran: ACECR Publications.
Gharavi Khansari, M. 2016. From Traditional to Contemporary Neighborhood, A Study on Revitalizing Neighborhood Identity in Contemporary City. Armanshahr 10(21): 61-76. http://www.armanshahrjournal.com/article_58566.html
Habib, F. 2008. Iranian šahr- urban space. Housing and Revolution 27(123): 14-27. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1022382
Habibi, S. M. 1998. Urban space, eventful life and collective memories. Soffe 28(9): 16-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=47097
Hall, E. T. 1966. The hidden dimension. Translated by Manouchehr Tabibian. 2005. Tehran: University of Tehran Press.
Hudson, Joanne, and Pamela Shaw. 2012. As Found: Contested uses within the ‘left-over’ spaces of the city. Conference Paper, Research Group for Landscape architecture and urbanism, Copenhagen University. https://anzasca.net/wp-content/uploads/2016/12/29-1179-279-288.pdf
Jacobs, Jane. 1961. The death and life of great American cities. New York: Random House.
Lane, David C., Nuno Videira, and José Luís Casanova. 2019. “Participation methods, system dynamics, and society-Some notes”. Systems Research and Behavioral Science 36(2): 211-214. doi.org/10.1002/sres.2581
Lang, J. 1987. Creating architectural theory. Translated by Alireza Einifar. 2009. Tehran: University of Tehran Press.
Loktionov, Mikhail. 2019. “Historical Analysis of the Dynamics of Society by Alexander Bogdanov”. ISTORIYA 10(11 (85)): 0. https://doi.org/10.18254/S207987840005461-6
Luz, Ana. 2006. Places In-Between: The Transit(ional) Locations of Nomadic Narratives. Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics 5: 143-165. http://www.eki.ee/km/place/pdf/kp5_11_luz.pdf
Lynch, K. 1981. A theory of good city form. Translated by Seyyed Hossein Bahraini. 2002. Tehran: University of Tehran Press.
Madanipour, A. 1996. Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process. Translated by Farhad Mortazaei. 2005. Tehran: Urban Processing and Planning Company Publications.
Madanipour, A. 2003. Public and private space of the city. Translated by Farshad Noorian. 2012. Tehran: Urban Planning and Processing Company Publication.
Mahdavinejad, M. 2014. Principles and foundations of modernization: contemporary architecture in ancient, valuable and historic textures. Tehran: Tarbiat Modares University Press.
Mottaghi M, V. Norouzborazjani, M. Dehbashisharif. 2021. The Role of Adaptive Reuse in Network of in-between Spaces and Intracity Dynamism; Case Study: Tehran Historic Houses. Naqshejahan 11 (2) :27-48 URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-53425-fa.html
Naderian, Z. 2017. The socio-cultural reproduction of urban spaces with the aim of promoting neighborhood identity (Case study: Sang Shir Neighborhood, Hamedan City). Haft Hesar J Environ Stud. 5(19): 96-87. http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-407-fa.html
Nekoui, M. et al. 2012. Revitalization of historical neighborhoods in line with sustainable urban development based on TND approach, case study: Bidabad neighborhood, Isfahan city. First National Conference on Urban Planning and Architecture over time, Qazvin, Iran. https://civilica.com/doc/231933
Newman, O. 1996. Creating defensible space. Translated by Faezeh Ravaghi and Kaveh Saber. 2008. Tehran: Tahan Publications.
Ohm, Brian W., James A. LaGro, and Chuck Strawser. 2001. A model ordinance for a traditional neighborhood development. [Madison, Wis.]: UW--Extension. https://doa.wi.gov/DIR/Comp_Planning_tndord.pdf
Osorio, Arturo E. 2012. “In-between spaces in antofagasta: Relationship of architecture with its context”. AUS 2012 (12): 10-13. doi: 10.4206/aus.2012.n12-03
Piccinno, Giovanna, and Elisa Lega. 2013. “Spatial Design for New Typologies of Places: In-Between Urban Spaces”. In Space and Place: Diversity in Reality, Imagination, and Representation, Brill, 41-49. doi.org/10.1163/9781848881266_005
Rafieian, M., S. Gh. Eslami, and H. Houdsoni. 2007. People's Perception of The Participatory Process Of Development In Jolfa Mahalla. Journal of Humanities 15(1): 55-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88339
Rahman, F, and M. Jones. 2016. Responding to Climate Change. Climate. NASA. http://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/ 
Rauh, Andreas. 2015. “On the ethical-aesthetic potentials of special atmospheres”. Lebenswelt: Aesthetics and Philosophy of Experience 4: 246-263. doi:10.13130/2240-9599/4203
Relph, E. 1976. Place and placelessness. Translated by Mohammad Reza Noghsan Mohammadi et al. 2010. Tehran: Armanshahr Publications.
Saeidi, M., E. Shiri, and R. Derakhshan. 2012. Investigating sustainability indicators to achieve a sustainable neighborhood, Case study: Aghajani Beig Neighborhood, Hamedan city. National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Bukan, Iran. https://civilica.com/doc/213970/
Schultz, Ch. N. 1985. The Concept of Dwelling: On the Way to Figurative Architecture (Architectural Documents). Translated by Mahmoud Amir Yarahamdi. 2005. Tehran: Agah Publications.
Shahbazi, M., M. Yeganeh, and M. Bemanian. 2020. Identifying The Physical-Spatial Factors Affecting Environmental Vitality of Open Spaces Within Residential Complexes from The Views Of Designers And Residents; Case Study: Residential Complexes Of Tehran. Armanshahr 13(30): 117-137. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509637
Sajjadzadeh, H., R. Dalvand, and M. Hamidinia. 2015. The role of regeneration in catalyst approach of ancient neighborhood (case study: haji neighborhood in Hamedan). Haft Shahr 4(53 and 54): 54-76. http://www.haftshahrjournal.ir/article_24600.html
Sajjadzadeh, H., and S. Zolfigol. 2014. Role of Urban Design In Regeneration Of Ancient District With Catalyst Approach Case Study: Kolapa District In Hamedan. Environmental-based Territorial Planning (Amayesh) 8(31): 147-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262270
Veal, A. J. 2020. “Planning for Open Space and Recreation”. Australian Planner 56(1): 37–47. https://doi.org/10.1080/07293682.2020.1739091
Whyte, W. 1980. The Social Life of Small Urban Spaces. Translated by Mitra Habibi and Mohammad Hadi Ghiasi. 2013. Tehran: Tehran University of Art Publications.
Yaghmaeian, Shiva, and Farhad Habib. 2017. “Developing P.P.P Model of Place Attachment for Evaluating Residential Environment (Cases Study: Open Space of Iranzamin and Ekbatan Apartment Buildings)”. International Journal of Architecture and Urban Development 9(1): 17- 24. https://ijaud.srbiau.ac.ir/article_14009.html
Zalnejad, K., S. F. Hosseini, and Y. Alipour. 2018. The Impact of Livable City’s Principles on Improving Satisfaction Level of Citizens; Case Study: District 4 of Region 4 of Tehran Municipality. Armanshahr 12(28): 171-183. doi: 10.22034/aaud.2019.111756.1388
Zarei, M. 2012. The physical-spatial structure of Hamedan city from the beginning of the Islamic period to the end of the Qajar period based on the available evidence. Pazhohesh-ha-ye Bastanshenasi Iran 1(1): 57-82. https://nbsh.basu.ac.ir/article_320.html