تبیین معیارهای ارزیابی در طرح‌های معماری ارگان‌های دولتی با تکنیک AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد ملایر، ایران.

10.22034/aaud.2021.251096.2333

چکیده

داوری و ارزیابی طرح‌های معماری یکی از چالش‌های اصلی این رشته می‌باشد. این چالش در تمام مراحل و سطوح معماری چه در جوامع دانشگاهی و چه در جوامع حرفه‌ای وجود دارد. به دلیل عدم وجود معیارهای مشخص و مدون، جهت داوری و ارزیابی طرح ها، اعتراض به نتایج داوری و در نهایت سردرگمی طراحان و شرکت‌کنندگان مشهود است. با توجه به تفاوت ذاتی رشته معماری با سایر رشته‌ها و علوم، سازوکار مدون و علمی جهت داوری و ارزیابی در طرح‌های معماری وجود ندارد. داوری طرح‌های معماری عموماً بر مبنای سلائق شخصی، دانش ضمنی ارزیابان و تجربه‌های قبلی آن‌ها و هم‌چنین انتظارات و سفارشات کارفرما از طرح انجام می‌گیرد. این پژوهش به وسیله روش تحلیل سلسله‌مراتبی، به داوری طرح‌های معماری ارائه‌شده به نهادهای دولتی می‌پردازد. این روش، با تبدیل مسائل پیچیده به سلسله‌مراتبی از عوامل متشکل از آن به یک راه حل مناسب که بیش‌ترین تناسب را با اهداف و معیارهای مورد نظر داشته باشد، دست پیدا می‌کند. بر این اساس در مرحله اول از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تهیه پرسش‌نامه معیارهایی که در طرح‌های معماری در نهاد‌های دولتی توسط خبرگان و کارشناسان دفاتر فنی ارائه‌شده استخراج گردید. سپس از طریق روش تحلیل سلسله‌مراتبی به مقایسه دو به دویی معیارها پرداخته و در نهایت وزن نسبی هر معیار محاسبه گردید و سپس امتیاز نهایی هر معیار جهت ارزیابی و داوری طرح‌ها مشخص شد. نتایجِ به دست آمده نشان می‌دهد که تکنیک AHP (تحلیل سلسله‌مراتبی)، با توجه به منعطف بودن، سادگی و به‌کارگیری همزمان معیارهای کمّی و کیفی، می‌تواند در ارزیابی و داوری طرح‌های معماری در نهادهای دولتی کاربرد مطلوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Evaluation Criteria for the Architectural Designs Presented to Government Bodies Usingthe AHP Technique

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bagheri 1
  • Gholamreza Talischi 2
  • Seyyed Mahmoud Moeini 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Department of Architecture, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bou Ali Sina University, Hamedan, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Malayer Branch, Malayer Azad University, Iran.
چکیده [English]

Evaluation of architectural designs is one of the main challenges of architecture. This challenge exists at all architectural levels both in academic and professional communities. Due to the lack of certain and formulated criteria for evaluating the designs, it is clear that objections will be made to the evaluation results which, consequently, confuse designers and contributors. Due to the presence of inherent differences between architecture discipline and other disciplines, there is no scientifically developed mechanism to evaluate architectural designs. Evaluation of architectural designs is generally based on personal tastes, implicit knowledge of the evaluators,and their previous experiences as well as the employers’ expectations of the designs and their orders.  Usingthe analytic hierarchy process (AHP), this research evaluates architectural designs presented to government bodies. This method converts complex issues to a hierarchy of their constituting factors to achieve an appropriate solution that is most proportionate to the intended goals and criteria. On this basis, in the first stage, library studies and questionnaires are used to obtain criteria for evaluating architectural designs presented to government bodies by experts of technical offices.  Then, using the analytic hierarchy process (AHP), the criteria were pairwise compared and finally, their relative weights were calculated. In the end, the final score of each of the criteria was assigned toevaluate the designs. According to the findings, since the AHP technique is flexible, simple, and can simultaneously apply quantitative and qualitative criteria, it can be practically used in the evaluation of architectural designs in government bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Government Bodies
اتو، وین. 1384. معماری و اندیشه نقادانه. ترجمه امینه انجم شعاع. 1384. تهران: فرهنگستان هنر.
اکبریان، فهیمه، احمد جامعی، و حمیدرضا شعاعی. 1396. کاربرد فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی AHP در مکانیابی بهینه ساختمانهای اداری در شهرستان شاهرود (ساختمان مرکز آموزش و پژوهش فناوری‌های نوین ساختمان استان سمنان). فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز 9(3): 40-29. http://ensani.ir/fa/article/378450
محمدزاده، سعید، یوسف حجازی، و عباس بازرگان. 1386. الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران: دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 13(3): 85-107. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=67099
بوستانی، حمیدرضا، حسین رضایی دولت آبادی، و مصطفی گوهری فر. 1393. برنامه ریزی منطقه‌ای بر مبنای سناریو با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی. مجله جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای 4(11): 84-67. https://gaij.usb.ac.ir/article_1543.html
حسینی، منصوره سادات، و منصور امینی لاری. 1398. عوامل تأثیرگذار بر قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت در پروژه‌های انتقال صنعت برق. فصلنامه علمی انرژی ایران 22(4): 180-153. http://ensani.ir/fa/article/432132
زبردست، اسفندیار. 1380. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای. مجله هنرهای زیبا (10): 13-21.http://ensani.ir/fa/article/13793
سامه، رضا، و عباسعلی ایزدی. 1393. سازوکار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو. نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 5(8): 1-13. https://www.isau.ir/article_61988.html
شریفی، حسن پاشا، و نرگس طالقانی. 1382. روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. تهران: انتشارات رشد.
قدسی پور، سید حسن. 1381. مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
عظمتی، حمیدرضا، عبدالحمید قنبران، و فاطمه جم. 1396. ارزیابی شکاف بین ادراک و ترجیح مولفه امنیت محیطی در پارکهای محله‌ای (نمونه موردی: مجموعه پارکهای محله صابون پزخانه تهران). نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 14(8): 5-16. https://www.isau.ir/article_62061.html
لاوسون، برایان. 1384. طراحان چگونه می‌اندیشند: ابهام زدایی از فرآیند طراحی. ترجمه حمید ندیمی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
لنگ، جان. 1381. آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. ترجمه علیرضا عینی فر. تهران: دانشگاه تهران.
محمدی ترکمانی، حجت، علیرضا طاهرخانی، و سجاد فلاح پور. 1398. ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان میانه در راستای توسعه اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 55(19): 215-232. http://ensani.ir/fa/article/403726
محمدیان مصمم، حسن، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، و علی اصغر عیسی لو. 1395. اولویت‌بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم حضرت معصومه (س) شهر قم. دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر 5(3): 47-94. http://ensani.ir/fa/article/358846
مومنی هلالی، هادی، و امیر احمدپور. 1394. ارزیابی نظام‌های بهره برداری در راستای پایداری فعالیتهای زراعی استان مازندران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 2(29): 192-203. http://ensani.ir/fa/article/343644
میرریاحی، سعید. 1385. داوری طراحی معماری و پیامدهای آن. مجله صفه 15(42): 86 -97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64844
میرریاحی، سعید. 1388. سنجش مهارت‌های طراحی در آموزش معماری. مجله صفه 19(49): 61-68. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100099_6b9249e1b22849c148e06dc3de4e839b.pdf
نایب اصل، سید رامین. 1399. ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سودآوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت 3(25): 33-45. http://ensani.ir/fa/article/429690
ندیمی، حمید. 1389. نگاهی به ارزیابی طرح‌های معماری. مجله صفه 20(50): 9-19. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100387_6b18d02eccfa6ce9c17154a12fa0efba.pdf
هادی پور، هادی، نعمت الله موسوی، و بهاء الدین نجفی. 1398. ارزیابی شاخص‌های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 12(3): 41-72. https://elmnet.ir/article/2098060-19402
یعقوبی، علی اکبر. 1396. ارائه ساز و کار مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری علمی جهت داوری مسابقات معماری. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. https://www.academia.edu/37796519
Hurputlugil, Timuchin. 2018. Analytic Hierarchy process (AHP) as an Assessment Approach for Architectural Design: case study of Architectural Design studi. International Journal of Architecture & Planning 6(2): 217-245.https://iconarp.ktun.edu.tr/index.php/iconarp/article/view/190
Khaira, A., and R. K. Dwivedi. 2018. A State Of the Art Review of Analytical Hierarchy Process. Materials Today Proceedings 5 (2018). 4029-4035. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478531732936X
Kubler, Sylvain, Jérémy Robert, William Derigent, Alexandre Voisin, and Yves Le Traon. 2016. A state of the art survey & testbed of fuzzy AHP (FAHP) applications. Expert systems with applications 65: 398-422. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417416304638
Mulliner, Emma, Naglis Malys, and Vida Maliene. 2016. comparative analysis of MCDM Methods for the Assessment of Sustainable Housing Affordability. Omega 59: 146-156. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305048315001243
Utaberta, Nangkula, Badiossadat Hassanpoor, and Mohd. Arsyad Bahar. 2013. An Evaluation of Criteria-Based Assessment and Grading in Architecture Design. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(2): 346-352. http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/3168/1/v5-346-352.pdf
Ozdemir, Sahika, Yavuz Ozdemir. 2018. Prioritizing store plan alternatives produced with shape grammar using multi-criteria decision – making techniques. Environment and Planning B: Urban Analitics and City Science 45(4): 751-771. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265813516686566
Pastagia,Digant., and Joel E. M. Macwan. (2018). Global Weights of Pre and Post Occupancy Parameters for Residential Green Buildins in Indian Context. GRD journals, Global Research and Development Journal for Engineering/ A Challenge to Technological Development: 11-19. https://www.grdjournals.com/article?paper_id=GRDCF010002
Si, Jin., Ljiljana Marjanovic-Halburd, Fuzhan Nasiri, and Sarah Bell. 2016. Assessment of Building-Integrated Green Technologies: A Review And case Study on Applications of Multi-criteria Decision Making (MCDM) Method. Sustainable cities and society 27: 106-115. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670716301238.
Smith, Albert C., and Kendra Schank Smith. 2015. Developing Your Design Process, Six key concepts for studio. New York: Routledge.
Usman, Ims, Nangkula Utaberta, and Badiossadat Hassanpoor. 2015. Redefining Critique as an Assessment Tools In Architecture Design Studio. Selected Topics in Energy, Environment, Sustainable Development and Lanscaping: 359-364. https://moam.info/queue/redefining-critique-methods-as-an-assessment-tools-in-wseasus_59cf51051723dd89f13c55a5.html