ارزیابی تبعات آلودگی صوتی بر سلامت ساکنان در آپارتمان‌های مسکونی، بر مبنای ثبت امواج مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار معماری،گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

4 استادیارمعماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.22034/aaud.2022.256096.2351

چکیده

رشد فزاینده جمعیت، افزایش آلودگی‌ها و به دنبال آن معضلات زیست‌محیطی، کیفیت زندگی و سلامت زیستی انسان‌ها را دچار مشکلات بنیادی کرده است؛ آلودگی صوتی به عنوان بخشی از معضلات مذکور، می‌تواند به صورت شنیداری و غیر شنیداری اثرات خطرناکی بر سلامت انسان‌ها داشته باشد. آسایش صوتی در فضای مسکونی می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت ساکنان در سه سطح سلامت شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، تأثیر‌گذار باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر به شناخت و ارزیابی مولفه‌های معماری تاثیرگذار بر آسایش صوتی در مساکن آپارتمانی شهر شیراز و تأثیر آلودگی صوتی محیطی و تبعات آن بر سلامت ساکنان، در فضای نشیمن از یک مجتمع آپارتمانی از طریق ثبت امواج مغزی می‌پردازد. روش پژوهش حاضر کیفی- کمی بوده و با کمک پرسش‌نامه محقق ساخت و تصویربرداری مغزی، داده‌ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. به این منظور اموج مغزی افراد نمونه با کمک دستگاه 14 کاناله EMOTIV EPOC رکورد و پس از ثبت سیگنال‌های EEG، اطلاعاتِ به دست آمده توسط نرم‌افزار نروگاید تحلیل و دامنه نوسان فعالیت مغز افراد نمونه نسبت به بانک اطلاعاتی نرمال مقایسه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آلودگی صوتی مربوط به خارج ساختمان، با سه زیر‌مولفه: منبع تولید، مسیر انتشار و محل دریافت صوت، در رتبه اول عوامل مخل‌کننده آسایش صوتی نقش دارند. هم‌چنین نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان داد، در صورتی که تراز نوفه زمینه از 40 دسیبل (استاندارد مقرارت ملی برای فضای نشیمن) به 53 دسیبل افزایش یابد، به نظر می‌رسد این افزایش، منجر به تغییر در تمرکز و سوگیری توجه می‌شود و در سازماندهی هیجانی و شناختی افراد، ایجاد اختلال خواهد کرد. لذا، در مراحل اولیه‌ی برنامه‌ریزی، ایده‌پردازی و طراحی، مدیریت کنترلِ صوت، می‌تواند تا حدی کاهش‌دهنده مشکلات مذکور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Consequences of Noise Pollution for the Health of Residents in the Apartments based on Electroencephalography

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghayegh 1
  • Hadi Keshmiri 2
  • Khosro Movahed 3
  • Malihe Taghipour 4
1 Ph.D Candidate of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
4 Assistant Profesoor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The increasing population, the increase in pollution, and the following environmental issues have made fundamental problems for human beings’ quality of life and biological health. Noise pollution as one of the above-mentioned issues can have dangerous auditory and non-auditory effects on human health. The acoustic comfort in the residential space affects the residents’ health directly and indirectly at the three levels of physical, mental, and social health. Therefore, the current study aims to recognize and evaluate the effective architectural components in acoustic comfort in the apartments of Shiraz City as well as the adverse effects of environmental noise pollution and its consequences on the residents’ health in the living rooms of an apartment complex through electroencephalography. It is a qualitative-quantitative study and the data is collected and analyzed through a researcher-made questionnaire and brain imaging. To do so, the brain waves of samples are recorded using an EMOTIV EPOC 14-channel EEG headset and after recording the EEG signals, the obtained data are analyzed by the NeuroGuide Software, and the brain activity oscillations of the samples were compared to normal database. The results obtained from the current study indicate that outdoor noise pollution is the first distorting factor of acoustic comfort with the three sub-components of the source, propagation path, and noise-receiving location. Also, the results indicate that if the background noise level increases from 40 (Iranian National Building Code for Living Room) to 53dB, it would lead to a change in concentration, attentional bias and distortion in the emotional and cognitive organization of the individuals. Therefore, noise control in the initial phases of planning, ideation, and design can reduce the above-mentioned problems to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise Pollution
  • Residential Architecture
  • Health
  • Brain Waves
Abbaspour, M. 1992. Environmental engineering. Tehran: Islamic Azad University Publications.
Ghaffari Jabari, Sh., Sh. Ghaffari Jabari, and E. Saleh. 2014. The effect of acoustic design in providing acoustic comfort in residential apartments in Tehran. Architecture and urban planning of Utopia (7)13: 59-66. http://www.armanshahrjournal.com/article_33436.html.
Akinnubi, C. F. 2020. Assessment of noise pollution and Perceined Health Challenges Among Residents in Lagos State, Nigeria. European Journal of Education Studies 7(3). https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/3042
Baars, B., and N. Gage. 2014. Fundamentals of Cognitive Neuroscience. Translate by Kamal Kharazi. Tehran, samt.
Bockova., M., J. Chladek, P. Jurak, J. Halamek, and I. Rektor. 2007. Executive functions processed in the frontal and lateral temporal cortices: intracerebral study. Clinical Neurophysiology 118, 2625-2636. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17911041/
Chan, A. S., Y. M. Han, and M. Cheung. 2008. Electroencephalographic (EEG) measurements of mindfulness-based triarchic body-pathway relaxation technique: a pilot study. Applied Psychology Biofeedback 33, 39-47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18214668/
Cicek, M., and E. Nalcaci. 2001. Interhemispheric asymmetry of EEG alpha activity at rest and during the Wisconsin Card Sorting Test: Relations with performance. Biological Psychology 58, 75-88. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11473797/
Dzhambov, Angel., I. Markevych, B. Tilov, and D. Donka. 2018. Residential greenspace might modify the effect of road traffic noise exposure on general mental health in students. Urban Forestry & Urban Greening 34, 233-239. https://www.cabdirect.org/globalhealth/abstract/20183297521
Elida, Farah, Junta Tagusari, and Toshihito Matsui. 2021. Mapping of transportation noise-induced health risks as an alternative tool for risk communication with local residents. Applied Acoustics 178. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X21000803
Farooqi, Zia Ur Rahman, Ahmad Iftikhar, and Zeeshan Nukshab. 2021. Urban Noise Pollution Assessment and its Non-Auditory Health Effects on the Residents of Chiniot and Jhang, Punjab, Pakistan. Environmental Science and Pollution Research 28(October): 54909–54921. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-14340-4
Hakimian, P. 2012. Health dimension of urban design. Seffeh (22)56: 88-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296663.
Hammer, Monica., Tracy Swinburn, and Richard Neitzel. 2014. Environmental Noise Pollution in the United States: Developing an Effective Public Health Response. Environmental Health Perspectives 122(2). https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1307272
Ke, Jinjing., Jing Du, and Xiaowei Luo. 2021. The effect of noise content and level on cognitive performance measured by electroencephalography (EEG). Automation in Construction 130 . https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580521002879
King, Ronald p., and Jeffrey R. Davis. 2003. Community noise: Health effects and management. International Journal of Hygiene and Environmental Health 206(2): 123-131. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438463904702023
Knyazev, G. G. 2007. Motivation, emotion, and their inhibitory control mirrored in brain oscillations. Neurosci. Biobehav 31(3): 377–395. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18214668/
Korte, C., and R. Grant. 2001.Traffic noise, environmental awareness, and pedestran behaviour. Enviroment & Behavior 12, 408-420.
Leijssen, Julianna., M. Brigitte Snijder, E. JohanTimmerman, K. Stronk, and A. duardKunst. 2019. The association between road traffic noise and depressed mood among different ethnic and socioeconomic groups. The HELIUS study. International Journal of Hygiene and Environmental Health 222(2): 221-229. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30316691/
Mardomi, K., H. Hashemnejad, M. Bagheri, and K. Hasanpour Rahimabad. 2013. Architectural design considerations in reducing sound pollution in medical environments. Ecology (38)3: 141-154. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=182484.
Monavvari, M. 2001. Guidelines for evaluating the environmental effects of highways. Tehran: Farzaneh.
Nazeen, Shahla, Ali Raza, and Sardar Khan. 2020. Assessment of noise pollution and associated subjective health complaints and psychological symptoms: analysis through structure equation model. Environmental Science and Pollution Resea
Oweisi, E., A. Ismaeili Sari, M. Qasimpuri, and P. Azad Falah. 2007. Investigating the impact of noise pollution caused by traffic on the public and mental health of Yazd citizens. Ecology 33(43). https://jes.ut.ac.ir/article_18808.html. rch 27: 21570–21580. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-08655-x
Rafei, H., M. Sami, M. Amini, and M. Akbarian. 2010. Iran's social health from consensus-based definition to evidence-based index. The first national consensus on social health, collection of articles and lectures, Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Bureau of Psychosocial Health and Addiction, Tehran. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151070.
Rahimi, Gh. R. 2010. WHO (World Health Organization). Journal of Paramedical School of the Islamic Republic of Iran Army (5)1: 53-56.
Saremi, M. and T. Rezapour. 2013. Non-auditory effects caused by the sound pollution of the environment. Kerman University of Medical Sciences (20)3. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=223371.
Sarlo, Michela., G. Buodo, S. Poli, and D. Palomba. 2005. Changes in EEG alpha power to different disgust elicitors: the specificity of mutilations. Neuroscience Letters 382: 291-296. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15925105/
Shakerinia, I. 2010. Investigating the relationship between sound perception, psychological toughness, and mental health with quality of life in residents of noisy areas in Rasht city. Health and environment (3)4. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=128763.
Stansfeld, Stephen, and Mark Matheson. 2003. Noise pollution: non-auditory effects on health. British Medical Bulletin 68(1): 243–257. https://academic.oup.com/bmb/article/68/1/243/421340
Tabatabaeian, M., and M. Tamanayi. 2010. The role of built environments in mental health. Armanshahr Quarterly (6)11: 101-109. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=241472.
Taheri, M. A. 2010. Human vision. Tehran: Tohfe Publications.
Yong Jeon, Jin, and Hyun In Jo. 2019. Three-dimensional virtual reality-based subjective evaluation of road traffic noise heard in urban high-rise residential buildings. Building and Environment 148(15): 468-477. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132318306929
Zhang, Ming, Jinjing Ke, Xiaowei Luo, and Jiayu Chen. 2021. Monitoring distraction of construction workers caused by noise using a wearable Electroencephalography (EEG) device. Automation in Construction 125. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580521000492