دسترسی به معیار‌های محیط شفابخش بیمارستانی با رویکرد بیمار- محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده‌ی عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 مدرس گروه معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.69545.1034

چکیده

هدف اصلی طراحان سازندگان محیط‌های درمانی خلق محیطی شفابخش است. مفهوم شفابخشی در قرن اخیر منجر به ایجاد تغییرات قابل ‌ملاحظه‌ای در طراحی محیط‌‌‌های درمانی و تأثیرات مثبتی در روند درمان شده است. در گذشته درمان و کادر درمان مخاطب اصلی طراحی محیط‌‌‌های درمانی بودند اما امروزه بیماران و خانواده‌هایشان در مرکز توجه قرار می‌گیرند. توجه به بیمار به‌ جای روند درمان رویکردی در طراحی بیمارستان با ‌عنوان رویکرد «بیمارمحوری» مطرح کرده است. «بیمارمحوری» در معماری با این هدف پا به عرصه‌ی طراحی نهاد که فضاهای درمانی هر چند به لحاظ درمانی پاسخگوی نیاز کاربران باشند، اما اگر بدون در نظر گرفتن نیازهای روحی کاربران طراحی شوند، مشکلات و موانع بسیاری برای بیمار و بهبودی او به وجود خواهند آورد. پژوهش حاضر چگونگی طراحی این مراکز را با هدف بهبود کیفیت فضا، ارتقای رضایت بیماران و تسریع روند بهبودی آنان ارائه می‌دهد. در پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مختلفی که می‌توانند بیمارستان‌ها را در دستیابی به یک محیط شفابخش بیمارمحور یاری نمایند پرداخته شده است. این پروژه در راستای پژوهش توصیفی- تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده میدانی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 96 تن از بیماران بستری در بیمارستان امام ‌خمینی (ره) تهران می‌باشد که با تجزیه و تحلیل آن‌ها ایده و راهکار مناسب طراحی ارائه شده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده ASPECT و SPSS22 می‌باشد. در صدد پاسخ به این پرسش که «چگونه می‌توان با افزایش کیفیت فضا بر روند بهبودی و رضایتمندی بیماران تأثیر مثبت گذاشت؟» مسیری که این مقاله می‌پیماید عبارت‌اند از: مفهوم بیمارمحوری، ویژگی‌های محیط‌های شفابخش و چگونگی به‌کارگیری آن‌ها در بیمارستان‌ها، بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از فضاهای بیمارستان و در نهایت ارائه راهکاری برای بهبود کیفیت فضاهای بیمارستان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of Healing Hospital Environment Criteria Using a Patient-Centered Approach; Case Study: Investigating the Satisfaction of Patients Hospitalized at the Imam Khomeini Hospital of Tehran with the Quality of Hospital Spaces

نویسندگان [English]

  • Seyyed Behshid Hosseini 1
  • Aida Sadeghi 2
  • Armin Piryaei 3
1 Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Art University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Civil, Architecture and Art, Islamic Azad University, Sciences and Research Unit, Iran (Corresponding Author).
3 Lecturer of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Art University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main goal of designers and builders of treatment environments is to create a healing space. In the last century, the concept of healing has led to considerable changes in the design of treatment environments and left positive impacts on the treatment process. In the past, treatment and treatment personnel were the main targets of the design of the treatment environments; however, today, patients and their families are focused attention. Attention to the patient instead of the treatment process has given rise to an approach in the design of hospitals called the “patient-centered” approach. The “Patient-centered” approach in architecture was aimed to help remove problems and barriers facing the patients and their recovery by taking into account their psychological needs even though treatment spaces fail to meet the users’ therapeutic needs. The present research investigates the quality of the design of these centers aiming to improve the quality of space, improve patients’ satisfaction and foster their recovery process. It also investigates various solutions to help hospitals achieve a healing, patient-centered environment. This research falls under descriptive-analytical categories and gathers data via library studies, field surveys and questionnaires administered to 96 patients at the Imam Khomeini Hospital of Tehran; then offers appropriate design guidelines by analyzing those data via SPSS22 and ASPECT  software. The research also seeks to answer the question, “How can space quality be increased to leave positive effects on patient's satisfaction and recovery?” This article investigates the patient-centered approach, healing environment characteristics and the way they are applied to hospitals, as well as the satisfaction of the patients at the Imam Khomeini Hospital of Tehran with the spaces, finally providing guidelines to improve the quality of the hospital spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treatment Centers
  • Patient-centered
  • Healing Environment
  • Satisfaction
حیدری، محمدرضا، منیره انوشه، تقی آزاد ارمکی، عیسی محمدی.1390. فرایند حفظ حریم بیمار: یک نظریه داده بنیان. مجله‌ی ‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد 19(5). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146643
ﺷﻬﺎﺑﻲ، شهاب، رسول درﺳﺨﻮان، و حمیدرضا ﻧﻴﻠﻲ. 1391. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران. ﺗﺒﺮﻳﺰ: اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻧﻮ در ﻣﻌﻤﺎرى. ٤٣٧-٤٣١.https://civilica.com/doc/279991/
مردمی، کریم، هاشم هاشم‌نژاد، کسری حسن‌پور، و ملیحه باقری. 1392. طراحی مبتنی بر شواهد برای مراکز درمانی. تهران: عصر کنکاش.
ﻣﻬﺪى زاده ﺳﺮاج، فاطمه، و امین اله اﺣﺪى. ١٣٩1. ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدى ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎى اﺗﺎقﻫﺎى ﺑﺴﺘﺮى - ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردى، اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب. آرﻣﺎنﺷﻬﺮ (9): ١٦٤-١٥٣. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192472 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر مدیریت منابع فیزیکی و مجری طرح‌های عمرانی .1392. استاندارد برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، استاندارد‌ها و الزامات عمومی بیمارستان، جلد دهم. تهران، پندارنیک.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fdo.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2018/04/stnbook10.pdf
ﻧﻈﺮﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ، و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺻﻴﺪ .2016. ﻣﺮورى ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺿﺮورت ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻫﺘﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر. چهارمین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری و سازه، دانشگاه شهید بهشتی. https://civilica.com/doc/619048/
درگاهی، حسین، و آیت معروفی. 1389. مقایسه ى تطبیقى تاریخ پیدایش بیمارستان در سرزمینهاى اسلامى و مغرب زمین. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی 3(4): 2-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113489
Baskaya, Aysu, Chiristopher Wilson, and Yusuf ziya Ozcan. 2004. Wayfinding in a unfamiliar environment .different spatial settings of two polyclinics. Environment and Behavior 36(6): 839-867. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916504265445
Benedetti, F., C. Colombo, B. Barbini, E.Campori, and E. Smeraldi. 2001. Morning sunlight reduces length of hospitalization in bipolar depression. Journal of Affective Disorders 62(3): 201-223. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11223110/
Future Hospital Commission. 2013. Future hospital, caring for medical patients. Royal College of Physicians. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6460208/
Dalke, H., P. J. Littlefair, D. L. Leo, and L. Camgöz. 2004. Lighting and color for hospital design. A report on an NHS Estates Funded Research Project, London South Bank University, London. https://www.semanticscholar.org/paper/Colour-and-lighting-in-hospital-design-Dalke-Little/fef2647df11ff53b654596383ace70103188ee88
Evans, Gary W. 1999. Measurement of the physical environment as stressor. In Measuring environment across life span: Emerging methods and concepts, edited by Friedman, S. L. and Wachs, T. D., Washing, D.C. American Psychological Association. https://psycnet.apa.org/record/1999-02242-009 
Gluckman, P. D., and M. A. Hanson. 2004. Living with the past: evolution, development, and patterns of disease:. Science 305(5691): 1733-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15375258/
Ittelson, William. H., Harold M. Proshansky, and Leanne G. Rivlin. 1970. A study of bedroom use on two psychiatric wards. Hospital and Community Psychiatry 21(6): 177-81. https://ps.psychiatryonline.org/doi/10.1176/ps.21.6.177
Joseph, A. 2006. The impact of light on outcomes in healthcare settings, Issue Paper #2. Concord, CA: The Center for Health Design. https://www.ihi.org/resources/Pages/Publications/ImpactofLightonOutcomesinHealthcareSettings.aspx
Kaiser, C. P. 2007. Careful fine art selection simulate patient healing, Serene nature views, rather than abstract art or no art, helps heart patients recover faster. Diagnostic Imaging 2007(1): 7-8. https://www.diagnosticimaging.com/view/careful-fine-art-selection-stimulates-patient-healing
Kemper, Kathi J., and Suzanne C. Danhauer. 2005. Music as therapy. South Medical Journal 98(3): 282-8. http://www.sciepub.com/reference/177842
Lecgrace, Melinda .2002. Control of environmental lighting and its effects on behaviors of the Alzheimer’s type. Journal of the Interior Design 28(2): 15-25. http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-1668.2002.tb00375.x
Malkin, Jain. 1992. Hospital Interior Architecture: Creating Healing Environments for Special Patient Population. New York: John Wiley and Sons Inc. 
Malkin, Jain. 2002. Medical and Dental Space Planning: A Comprehensive Guide to Design, Equipment, and Procedure. New York: John Wiley and Sons Inc. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119174813
Maberry, Sain. 2007. Building according to the evidence: Seven essential steps ensure that new construction will improve your organization, Retrieved on January 3, 2009. 
Moeller, N. 2005. Sound masking in healthcare environments: Solving noise problems can help promote an environment of healing. Healthcare Design 5(5): 29-35.
Mollerup, Per. 2009. Way showing in the hospital, Australasian. Medical Journal 10(1): 112-114. https://www.researchgate.net/publication/273270709_Wayshowing_in_Hospital
Nigtingale, Florence. 1969. Notes on nursing: What is it, and what is it not. Dover: New York. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22766202/
Siegrist, Johannes. 2003. Subjective well- being: new conceptualand methodological development in health- related social sciences. University of Duesseldorf: Department of Medical Sociolog. https://doi.org/10.1016/0277-9536(89)90295-5
Ulrich, Roger S. 1984. View through a window may influence recovery from surgery. New York: Science. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6143402/
Ulrich Roger S., Outi Lunden, and J. L. Eltinge. 1993. Effects of exposure to nature and abstract pictures on patients recovering from heart surgery. In Thirty-third meeting of the Society of Psychophysiological Research, Rottach-Egern, Germany 30(7). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=eP4fSsgAAAAJ&citation_for_view=eP4fSsgAAAAJ:aqlVkmm33-oC
http://www.iapo.org.uk
http://iom.nationalacademies.org/