ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در چهارچوب حکمرانی خوب و ارتباط آن با کیفیت زندگی شهری و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.202213.1994

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات و چالش‌های نظام شهری و اهمیت دستیابی به توسعه پایدار شهری، تغییر و تحولاتی در پارادایم‌های مدیریت شهری و ارائه خدمات شهری به وجود آمده است. این تغییر پارادایم، منجر به غالب شدن رویکرد حکمرانی خوب شهری شده است که به عنوان مناسب‌ترین و اثربخش‌ترین شیوه اداره شهرهای امروزی مطرح شده است. این رویکرد در اداره امور شهرها بر مبنای توسعه پایدار مردم‌سالار و برابرخواهانه، برای تاثیرگذاری تمامی کنشگران در مدیریت شهری و هم‌چنین پاسخ‌گویی به تمامی نیازهای شهروندان است. در واقع امروزه شهرها برای مدیریت و اداره خود به رویکرد جدیدی از مدیریت دست یافته‌اند که حکمرانی خوب شهری نام دارد. با توجه به این که دو دستگاه مهم نهاد مدیریت شهری در ایران شوراهای شهری و شهرداری‌ها محسوب می‌‌شوند. این تحقیق به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری اهواز در چهارچوب حکمرانی خوب و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز در سال 1398 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر برآورد شده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که شاخص‌های حکمرانی خوب شهری (حق اظهارنظر و پاسخگویی، شفافیت، قانون‌مداری، کارایی و اثربخشی و مشارکت افراد) در سطح مطلوبی قرار ندارند و مدیریت شهری (شورای شهر و شهرداری) اهواز نتوانسته‌ حکمرانی خوب شهری را محقق سازد. هم‌چنین یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه معنادار مستقیمی بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی) و کیفیت زندگی شهری با حکمرانی خوب شهری وجود دارد. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه اجتماعی 0.42 و کیفیت زندگی شهری 0.45 بر حکمرانی خوب شهری تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Urban Management within the Good Urban Governance Framework and its Relationship with the Quality of Urban Life and Social Capital

نویسنده [English]

  • Behnaz Babaei Morad
Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Nowadays, the challenges of urban systems and the importance of sustainable urban development make changes in the paradigms of urban management and provision of urban services. This paradigm shift has led to the dominance of the good urban governance approach, as the most appropriate and effective way to manage today's cities. In urban management, this approach, based on democratic and egalitarian sustainable development, is applied to influence all actors in urban management and also to meet all the needs of citizens. Nowadays, cities have achieved a new management approach, called good urban governance. Since city councils and municipalities are considered the most significant urban management bodies in Iran, the present study aims to assess the performance of urban management in Ahvaz within the framework of good governance and its relationship with social capital and quality of urban life. The statistical population includes citizens older than 18 years old in Ahvaz city in 2019. The sample size is estimated to be 400 people using Cochran's formula. The samples are selected using multi-stage cluster sampling technique. The findings indicate the indicators of good urban governance (including responsiveness and accountability, transparency, rule of law, efficiency and effectiveness, and participation) are not at an optimal level, and the urban management (city council and municipality) of Ahvaz has not been able to realize good urban governance. Moreover, social capital (social trust and social participation) and the quality of urban life are positively correlated with good urban governance. The variables of social capital and urban quality of life influence good urban governance by 0.42 and 0.45, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Urban Governance
  • Urban Management
  • Quality of Urban Life
  • Social Capital
  • Ahvaz City
Abbaszadeh, M., M. Alizadehaghdam, and S. R. Eslami Banab. 2013. A Studying the Relations Between Social Capital and Social Anomy. Social Studies and Research in Iran (1): 145-172. https://jisr.ut.ac.ir/article_36551.html
Abolfathi, M., and L. Ghanbari. 2019. Study of barriers and strategies to achieve good governance in Iran With an emphasis on social capital at the macro level. Political Strategic Studies (29): 9-41. https://qpss.atu.ac.ir/article_10449.html
Ajza Shokohi, M., M. Rahnama, and N. Gohari Qasempour. 2014. A comparative study of good urban governance indicators in Iranian metropolises. The 6th National Conference on Urban Planning and Management with an emphasis on the components of the Islamic city. Mashhad: Mashhad's Islamic Council. https://www.symposia.ir/URBANPLANING06
Adine Vand, A., M. Hajizadeh, and M. Ghadami. 2013. Investigation of the performance of the municipality in the framework of good municipal rule; A case study of Babolsar city. Urban Management (31): 41-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188427
Borg, R., Arho Toikka, and Eeva Primmer. 2015. Social capital and governance: a social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. Forest Policy and Economics (50): 90-97. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138993411400118X
Borraz, O., and Patrick Le Galès. 2010. “Urban governance in Europe: The government of what?”. Pole Sud (1): 137-151. https://journals.openedition.org/metropoles/4297
Bowles, S., and Herbert Gintis. 2002. Social capital and community governance. The economic journal (112): 483, F419-F436. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0297.00077
Coverdill, J. E., Carlos A. López, and Michelle A. Petrie. 2011. “Race, Ethnicity and the Quality of Life in America, 1972-2008”. Social Forces (3): 783-805. https://www.jstor.org/stable/41290088
Dabbagh, S., and N. Nafari. 2018. Explanation of Goodness Concept in Good Governance. Public Administration (3): 3-18. https://jipa.ut.ac.ir/article_20310.html
Douleh, F., S. Seifollahi, and H. Zanjani. 2018. Investigating the impact of social capital on good governance (case study: young students of Islamic Azad University - Tehran Science and Research Branch). Strategic studies on Youth and Sport (40): 153-176. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=525562
Ebrahimzadeh, I., and M. Asadian. 2013. Analysis and Assessment of Good Urban Governance in Iran Case Study: Kashmar City. Geography and Territorial Spatial Arrangement (6): 17-30. https://gaij.usb.ac.ir/article_1075.html
Elahi, Kh. Q. 2009. “UNDP on good governance”. International Journal of Social Economics (12): 1167-1180. https://ideas.repec.org/a/eme/ijsepp/v36y2009i12p1167-1180.html
Epstein, G. S., and Ira N. Gang. 2009. “Good governance and good aid allocation”. Journal of Development Economics (1): 12-18. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387808000734
Fanni, Z., S. Heydari, and P. Aghaei. 2014. The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on gender, Case Study: Ghorveh City. Urban Ecology Researches (12): 65-78. http://ensani.ir/file/download/article/20160719130057-9916-91.pdf
Firouzi, M., and H. Alizadeh. 2016. Analyzing and forecasting of urban governance approach realization in the urban management of Ahvaz city. Geographic Space (58): 265-284. http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-732-8&slc_lang=fa&sid=1
Fukuyama, Francis. 2007. The end of order. Translated by Gholamabbas Tavasoli. Tehran: Hekayat Qalam Novin.
Ghorbani, M., L. Avadpour, and S. Rasekhi. 2015. Analysis of social capital of rural women's network to empower local communities (study area: Bezijan village, Mahalat city, Markazi province). Social studies and research in Iran (2): 273-294. https://jisr.ut.ac.ir/article_59243.html
Go, F. M., Mariapina Trunfio, and Maria Della Lucia. 2013. “Social capital and governance for sustainable rural development”. Studies in Agricultural Economics (115): 104-110. https://www.endpoverty.org.in/?gclid=EAIaIQobChMInKqwpdmF-QIVvhkGAB012Ak8EAAYASAAEgLTkPD_BwE
Hajilou, Z. et al. 2016. The today city is known cultural and civilization achievement and considered as one of the compare social phenomenal. Quarterly of Geography  and Regional Planning (3): 151-133. http://www.jgeoqeshm.ir/article_54109.html
Habibi, D., and S. Mahboobi. 2018. Explain the relationship between good urban governance and citizens' satisfaction with municipal performance (Study Sample: Dogonbadan City). Haft Hesar J Environ Stud. 8 (30) :47-58. https://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-784-fa.html
Helliwell, J. F., Haifang Huang, Shawn Grover, and Shun Wang. 2014. “Good governance and national well-being: What are the linkages?”. OECD Working Papers on Public Governance (25): 1-75. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxv9f651hvj-en.pdf?expires=1658260279&id=id&accname=guest&checksum=97155D89670E6CE04E51978BD8122B52
Heshmatzadeh, M., A. Haji Yousfi, and M. Talebi. 2017. Investigation of Obstaclesto realization of Good Governance in Iranian Political Culture. Jostarha-ye Siyasi-ye Mo'aser (1): 1-24. https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_2630.html
Hekmatnia, H., M. Maleki, M. Mousavi, and A. Afshani. (2017). Assess the implementation of good urban governance in Iran (Case Study: Ilam city). Human Geography Research 49(3), 607-619. doi: 10.22059/jhgr.2016.57235
Hlepas, N. 2013. Quality of life and local governance. SEARCH WP 05. http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/09/WP05.21.pdf
Hosseini, S. H. 2016. Analysis of Good Governance Indicators in Torbat Haydarieh: Emphasizing on the citizens and urban managers' viewpoints. Motaleat Shahri 5(20): 52-43. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_40907.html
Jankauskas, V., and Janina Šeputienė. 2007. “The relationship between social capital, governanc and economic performance in Europe”. Business: Theory and Practice (3): 131-138. https://www.happierlivesinstitute.org/report/economic-growth/?gclid=EAIaIQobChMI0r-wgdqF-QIVt41oCR1vVQ03EAAYASAAEgKsJPD_BwE
Kabiri, A. 2011. Sociological explanation of good governance: a fuzzy cross- national Study from 2000-2008. PhD thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Literature and Social Sciences, Department of Social Sciences.
Kazemian, Gh. 2016. An introduction to the urban governance model, in new thoughts in urban governance and management, by Javad Mehdizadeh. Tehran: Agah Publications.
Kazemian, Gh. et al. 2013. Urban management: foundations and fields. Tehran: Tisa Publications.
Khademolhoseiny, A., H. Mansoorian, and M. Sattari. 2010. Measuring Subjective Quality of Life in Urban Areas (Case Study: Noorabad City, Lorestan Province). Geography and Environmental Studies (3): 45-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125507
Khajeh Shahkohi, A. et al. 2013. Evaluation and measurement of mental indicators of the urban quality of life; Case study: Kashan city. Urban Management (30): 296-285. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=188725
Komijani, A., and P. Salatin. 2008. Effects of Good Governance on Economic Growth in the Selected Countries of OPEC and OECD. Economic Modeling (6): 1-24. https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_555679.html
Koozehgar, L. et al. 2016. Assessment of Ahvaz Urban Management in the Context of Good Governance, an effort to achieve sustainable management. Sustainable Architecture and Urban Design (2): 1-16. https://jsaud.sru.ac.ir/article_662.html
Latifi, Gh. 2012. Urban Management. Tehran: Alam Publications.
Lintelo, D. J. H., Jaideep Gupte, J. Allister Mcgregor, Rajith W. D. Lakshman, and Ferdous Jahan. 2018. “Wellbeing and urban governance: Who fails, survives or thrives in informal settlements in Bangladeshi cities?”. Cities (72): 391-402. https://eprints.whiterose.ac.uk/122170/10/1-s2.0-S0264275117301622-main.pdf
Lockwood, M. 2010. “Good governance for terrestrial protected area: A framework, principle and performance outcoms”. Journal of Environmental Management (3): 754-766. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479709003508
Lupala, J. M. 2015. “Urban governance in the changing economic and political landscapes: A comparative analysis of major urban centres of Tanzania”. Current Urban Studies (3): 147-160. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=57612
Marsousi, N., and A. Lajevardy. 2013. The Comparative Study of the Quality of Urban Life in Iran. Sustainable Growth and Development (2): 69-95. https://ecor.modares.ac.ir/article-18-9042-fa.html
Mohammadpour Zarandi, H., and S. M. Tabatabaei Mozdabadi. 2017. Good urban governance: a new approach to economy and urban management. Tehran: Tahan Publications.
Mortazavi, M. 2015. Local management and urban governance: Looking at the structure of urban management in Japan, South Korea, Turkey, and France. Tehran: Tehran Urban Research and Planning Center.
Naghdi, A., and H. Babaei. 2015. Urban quality of life as human development indicatores: Dimensions, elements. Urban management studies (23): 1-14. https://ums.srbiau.ac.ir/article_9389.html
Pereira, M, and Maria Cristina Canavarro. 2015. “Reliability and validity of the European Portuguese version of the quality of life index EUROHIS-QOL-8 in HIV-infected patients”. Revista Portuguesa de Saúde Pública (2): 183-187. https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44879/1/2015%20Reliability%20of%20EUROHIS-QOL-8%20in%20HIV.pdf
Pourmohammadi, M., K. Hosseinzadeh Dalir, and I. Piri. 2009. Good Urban Governance Based on Social Capital: The Case of Study Tabriz Metropolitan . Arid Regions Geographic Studies 2010; 1(1) :35-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129700
Rabbani Khorasegani, A., and M. Kianpour. 2007. Proposing a model for measuring the quality of life; Case study: Isfahan city. Problems of Iran, University of Isfahan (59-58): 108-67. https://jspi.khu.ac.ir/article-1-212-fa.html
Rasoulzadeh Aghdam, S., S. Adlipour, and Kh. Kohi. 2016. Analyzing the Relationship of Social Capital with Reflexive Identity (Case Study: Students of Azarbaijan Shahid Madani University). Social Development (2): 122-95. https://qjsd.scu.ac.ir/article_12685.html
Razavi, N. 2013. Evaluation of good urban governance indicators, districts 2, 8, and 11 of Mashhad city. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Department of Geography and Urban Planning.
Ritter, T. 2013. Social capital as a determinant for good governance (An empirical analysis of the 27 EU member states). EGPA annual conference Edinburgh Scotland-UK. http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-440-en.html&sw=Social+Capital
Roberts, S. M., Sarah Wright, and Phillip Oneill. 2007. “Good governance in the pacific? Ambivalence and possibility”. Geoforum (5): 967-984. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718507000826
Saei, A., A. Kabiri, M.  Kasraei, and H.  Sadeghi. 2011. Social Capital and Good Governance: A Fuzzy Cross-National Comparative Analysis from 2000 to 2008. Social Problems of Iran (2): 63-94. https://jspi.khu.ac.ir/browse.php?a_id=254&sid=1&slc_lang=fa
Sattari Sarbangholi, H., and H. Zabihi. 2008. Urban Management Concepts of His Holiness the Highest Prophet in Medina City. Urban Management Studies (10): 105-146. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119734
Soleimani, A., A. Aftab,  and Sh. Sadeghkar. 2015. Analysis and Assessment The Implementation Of Good Urban Governance In Urmia City. Urban Management Studies (21): 65-80. https://ums.srbiau.ac.ir/article_9154.html
Sharifzadegan, M. H., and H. Ghanouni. 2017. Analysis of the Relationship between Good Governance of countries and Urban Quality of Life. refahj 17 (66) :185-221. URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3027-fa.html
Salehi, R., M. Nemati, and S. Amanpour. 2013. Investigating the effectiveness of social capital indicators in good urban governance using Amos, Case study: Nasimshahr City. Spatial Planning (12): 1-24. https://sppl.ui.ac.ir/article_15989.html
Safaipour, Z. 2016. The role of urban management in achieving sustainable urban development (case study: Ilam city). Urban Development Studies (2): 168-192. http://ensani.ir/file/download/article/1541325839-10162-2-7.pdf
Sampson, R. J., Doug McAdam, Heather MacIndoe, and Simón Weffer‐Elizondo. 2005. “Civil society reconsidered: The durable nature and community structure of collective civic action”. American Journal of Sociology (3): 673-714. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3226956/Sampson_CivilSocietyReconsidered.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Srivastava, M. 2009. Good governance-concept, meaning and features: A detailed study. Available at http://ssrn.com/abstract=1528449
Taghvaei, A., and R. Tajdar. 2018. An Analysis On Urban Well Governing (An Analysis Approach). Urban Management (23): 45-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114738
Tavakoli, H., and M. Momeni. 2015. Investigating the Attainability of Good Urban Governance Indexes by Emphasizing on Urban Life Quality (Case Study Districts 1, 7 and 22 of Tehran City. Urban Management Studies (26): 1-18. https://ums.srbiau.ac.ir/article_9563.html
UN. Secretariat. 2006. Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration, UN.  https://digitallibrary.un.org/record/566603?ln=en
Vazifeh Doust, H., and M. Amini. 2010. Assessing The Importance Of Quality Of Urban Life Indicators In Tehran; From Perspective Of Managers And Specialists In Urban Management. Urban Management Studies (3): 1-18. https://ums.srbiau.ac.ir/article_4739.html
World Bank. 2000. Cities in transition: A strategic view of urban and local government issues. Infrastructure Group, Urban Development, Washington, DC: World Bank.
Zahedi, M. J., M. Shiani, and P. Alipoor. 2009. Social Capital and Social Welfare. refahj 8 (32) :109-130 URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1870-fa.html
Zahed Zahedani, S. S., and S. M. Zohri Bidgoli. 2012. Urban Management and an Explanation Of The Role Of Citizens’ Social Participation In Municipalities. Urban Studies (5): 83-120. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=199368
Zahiri, A. 2014. Ecological ratiometrics of good governance model. Political Science (66): 111-87. https://www.magiran.com/paper/1433093
Ziari, K., V. Nikpay, and A. Hosseini. 2013. Measurement the Level of Citizen Participation in Urban Management Based on Urban Good Governance: A Case Study for Yasouj. JHRE 32(141) :69-86. URL: http://jhre.ir/article-1-223-fa.html