مولفه‌های طراحانه سرزندگی خلاق در مدارس ابتدایی شهر تهران با کاربست تحلیل عامل از نوع R

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2021.254054.2340

چکیده

مسئله‌ی سرزندگی و خلاقیت از جمله مسائل مطرح قرن حاضر می‌‌باشد و تأثیرات عوامل محیطی- کالبدی فضاها به‌ عنوان جزیی از عوامل مؤثر بیرونی بر سرزندگی خلاق کودکان، انکارناپذیر است. از طرفی، موضوع سرزندگی خلاق در فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی نیز مسأله‌‌ای مطرح و حائز اهمیت است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه دیدگاه مربیان مدارس و دست‌‌اندرکاران درباره عوامل موثر بر ارتقای سطح سرزندگی و خلاقیت کودکان در فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی و بررسی عوامل طراحانه مستخرج می‌‌باشد. در این پژوهش از روش تحقیق کمی استفاده شده است. پس از تدوین پرسش‌نامه بر اساس جدول هدف محتوی، حجم نمونه از طریق دیدگاه کلاین با توجه به تعداد سوالات پرسش‌نامه به 230 نفر رسید. لذا از مربیان مدارس و دست‌‌اندکاران در مدارس سطح تهران به صورت نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای تصادفی انجام گرفت و نتایج برای تحلیل داده‌‌های جمع‌‌آوری‌شده، در نرم افزار SPSS نسخه‌‌ی 23 بر اساس تحلیل عامل R استخراج گردید. معیارها به کمک تجزیه و تحلیل آماری پرسش‌نامه مورد دسته‌‌بندی قرار گرفت، که تحلیل عامل آن بیان می‌‌نماید 9 عامل معنی‌‌دار: 1. آشناپنداری و خوانایی محیط بر سازگاری کودک با آن، 2. نظارت‌‌پذیری و رویت‌‌پذیری محیط بر احساس امنیت کودک و تعامل‌‌پذیری، 3. تجربه‌‌پذیری و خیال‌‌پردازی محیط بر بازی‌‌های چندحسی و خاطره‌‌انگیزی، 4. جلوه‌‌های طبیعی و جنبه‌‌های انگیزشی محیط بر بازی‌‌های خلاق و شادکامی کودک، 5. ایمنی و آسایش کالبدی بر بهزیستی، 6. انعطاف‌‌پذیری و تنوع‌‌پذیری محیط بر بازی‌‌ و یادگیری، 7. اجتماع‌‌پذیری و حضورپذیری محیط بر اعتماد به نفس کودک برای بازی و تعاملات، 8. سرزندگی خلاق با آرایه‌‌های محیطی بر شکل‌‌گیری رفتار کودک و 9. بازی‌‌پذیری و رویدادپذیری محیط بر خلاقیت کودک، همراه با مصادیق معمارانه بر سرزندگی خلاق تاثیر می‌‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Design Components of Creative Vitality in Tehran Primary Schools using R Factor Analysis

نویسندگان [English]

  • Sara Khalilikhah 1
  • Homa Irani Behbahani 2
  • Shadi Azizi 3
  • Hashem Hashemnejad Shirazi 4
1 Ph.D Candidate, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Vitality and creativity are among the current issues of the present century, and the effects of the spaces’ environmental-physical factors, as a part of effective external factors, on the children’s creative vitality are undeniable. On the other hand, the topic of creative vitality in the educational spaces of primary schools is also of great importance. Therefore, the current study aims to investigate the attitudes of school teachers and officials about the factors effective in promoting children’s vitality and creativity level in primary schools and evaluate the extracted design components. It is quantitative research. After formulating the questionnaire based on a target content analysis, the sample size was calculated as 230 based on the questions in the questionnaire and using Kline approach. Therefore, the teachers and officials in Tehran’s schools were chosen using cluster sampling. The collected data results were extracted in the SPSS Ver.23 based on R factor analysis. The statistical analysis of the questionnaire categorized the criteria. Its factor analysis indicates that nine significant factors as (1) familiarity and legibility of the environment on the child's adaptation to it, (2) monitorability and visibility of the environment on the child's sense of security and interactivity, (3) experienceability and imagination of the environment on multisensory and memorable games, (4) natural effects and motivational aspects of the environment on creative games and happiness child, (5) physical safety and comfort on well-being, (6) flexibility and diversity of the environment on playing and learning, (7) sociability and presence of the environment on the child's self-confidence for playing and interactions, (8) creative vitality with environmental arrays on the formation of the child's behavior, and (9) the playfulness and eventfulness of the environment on the child's creativity, along with architectural examples are practical on the creative vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary Schools
  • Creative Vitality
  • Design Components
  • Factor Analysis
Akrami, Gholamreza. 2013. School yard, the role of open space in primary schools. Ph.D. thesis, Shahid Beheshti University.
Amabile, T. M. 1998. How to Kill Creativity?. Harvard Business Review.
Atkinson, Rowland, and Hazel Easthope. 2008. The Creative Class in Utero? The Australian City, the Creative Economy and the Role of Higher Education. Built Environment 34(3): 307-318. 
Azemati, Mohammad Reza, Saeed Nowrouzian Molki, and Narjes Khanwali. 2015. Identifying the influential factors in creating physical safety in elementary education spaces. Educational Technology Scientific Research Journal (1). https://jte.sru.ac.ir/article_434_1432b42900601f431a341e24fae31692.pdf.
Azemati, Saeid, Farhang Mozafar, Bahram Saleh Sedeghpour, and Seyed Baqer Hosseini. 2018. The principles of designing university open spaces are based on the vitality and education promotion model. Education Technology Journal (2): 249-258. https://jte.sru.ac.ir/article_781_aef1a93fc24d354e5e9a55b7b8be301c.pdf.
Bohm, David. 2002. About creativity. Translated by Mohammad Ali Hossein Nejad. Tehran: Saqi Publishing House.
Delavar, Ali. 2018. Research methodology in psychology and educational sciences. Tehran: Edit Publications.
Hedayat Nejadkashi, Seyed Mostafa, Zohreh Hadyani, Ali Hajinejad, and Ali Askari. 2019. Urban vitality is an interdisciplinary concept; (Reading principles, dimensions, and indicators). Journal of Urban Structure and Function Studies 6(20): 75-107. http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2283_eb4f0259c1f7dd2d5988891cfa5e7d24.pdf.
Heppell, Stephen, Carole Chapman, Richard Millwood, Mark Constable, Jonathan Furness, and Others in the Ultralab team. 2004. A plae for learning. Building learning future: a research project, ultralab, CABE/RIBA, building futures programme report, 1996.
Jarvis, David, Hannah Lambie, and Nigel Berkeley. 2009. Creative industries and urban regeneration. Journal of Urban Regeneration & Renewal 2(4): 364-374.
Jones, Cheryl, and David Newsome. 2015. Perth (Australia) as one of the world’s most liveable cities: a perspective on society, sustainability and environment. International Journal of Tourism Cities 1(1): 18-35.  
Karimi Azari, Amir Reza. 2013. The principles of designing residential units promote children's creativity and innovation. Ph.D. Thesis, Iran University of Science and Technology.
Karimi Azri, Amir Reza, Seyyed Baqer Hosseini, Bahram Saleh Sadeghpour, and Afzal-o-Sadat Hosseini Dehshiri. 2016. The principles of residential space design promote the creativity of 3-7-year-old children (case example: Tehran city, region 4). Bagh Nazar Magazine 13(41): 19-34. http://www.bagh-sj.com/article_32942_b581f55a38a50b7dbbd01b07ef54e8b6.pdf.
Khalilikhah, Sara, Homa Irani Behbahani, Shadi Azizi, and Hashem Hashemnejad Shirazi. 2021. Criteria for promoting creative vitality in the educational spaces of elementary schools from the point of view of specialists. Journal of Architectural Thought 5(9). https://at.journals.ikiu.ac.ir/article_2156_066a9de298b32b1d785790e9852c41c5.pdf.
Khastoo, Maryam, and Navid Saiedi Rezvani. 2010. Factors affecting the vitality of urban spaces create a lively urban space based on the concept of a "pedestrian shopping center." City Identity Magazine 4(6): 63-74. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir./article_1123_4e4845fd59816ece1433f053f716d0d6.pdf.
Kline, Rex B. 2010. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NY: Guilford Press.
Landry, Charles. 2012. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Routledge.
Lang, John. 2010. Creation of architectural theory: the role of behavioral sciences in environmental design. Translated by Alireza Einifar. Tehran: Tehran University Press.
Ley, Austin, and Peter Newton. 2010. Creating and sustaining liveable cities. In Developing Living Cities: From Analysis To Action, 191-229.
Luthar, Suniya S. 2005. Resilience at an early age and its impact on child psychosocial development. Encyclopedia on early childhood development.
Mozaffar, Farhang, Seyyed Baqer Hosseini, Mohammad Bagheri, and Hamidreza Azemati. 2007. The role of neighborhood open spaces in children's growth and creativity. Bagh Nazar Journal 4(8): 59-72. http://www.bagh-sj.com/article_56.html.
Naderifar, Mahin, Hamideh Goli, and Fereshte Ghaljayi. 2017. Snowball, a targeted method in qualitative research sampling. Journal of development steps in medical education (3): 170-182. https://sdme.kmu.ac.ir/article_90598_3632edfb2e97c38d73c0bdea8753195c.pdf.
Oon, Christina, and Khoo Suet Leng. 2014. Issues and Challenges of a Liveable and Creative City: The Case of Penang. Malaysia’. GEOGRAFIA: Online Malaysian Journal of Society and Space 10(3): 33-43. http://journalarticle.ukm.my/7463/1/3ok.geografia-julai2014-christina-edam1.pdf.
Pratt, Andy C. 2008. Creative Cities: The Cultural Industries and the Creative Class. Geografiska Annaler Series B Human Geography 90(2): 107-117. http://eprints.lse.ac.uk/20704/1/Creative_cities_(LSERO_pre-print).pdf.
Ratajczak, Waldemar. 2011. A Systems View of Urban Sustainability and Creativity: Vulnerability, Resilience. Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives.
Sahragard Monfared, Neda. 2015. The model of the design components of a participation-oriented neighborhood center with a perceptual approach (for example, the Chizar neighborhood center in Tehran). Ph.D. Thesis, Iran University of Science and Technology.
Salehi, Rezvan. 2014. Development of a theoretical model of educational counseling based on factors affecting academic success. Doctoral thesis on career counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan.
Seif, Ali Akbar. 2004. Educational psychology. Tehran: Aghaz Publications.
Seif, Ali Akbar. 2007. Educational psychology, psychology of learning and education. Tehran: Aghaz Publications.
Seneh, Afsaneh, Zahra Salman, and Moharram Aghazadeh. 2008. The effect of physical activities and games on the growth and mental abilities of preschool boys. Quarterly Journal of Educational Innovations (26).
Seyedian, Seyyed Ali. 2010. The structural role of design is to attract people's participation in the process of contemporizing worn-out urban areas of Iran. Ph.D. Thesis in Architecture, Iran University of Science and Technology.
Shafaei, Minooo, and Ramin Madani. 2010. The principles of designing children's educational spaces based on the model of creativity. Journal of Educational Technology 4(2): 215-222. https://jte.sru.ac.ir/article_1348_5fe5ec63371a0d3ddd72daa42c736197.pdf.
Shams Dolatabadi, Hosna Sadat, Farhang Mozaffar, Nilufar Malek, and Bahram Saleh Sadeghpour. 2019. Characteristics and elements of designing open spaces for primary school children based on emotional intelligence in the learning process from the experts' point of view. Education Technology Journal (2): 413-423. https://jte.sru.ac.ir/article_914_1396f1d7bbd75061407132d2e83dfdc2.pdf.
Tahersima, Sara, Homa Irani Behbahani, and Kaveh Bazrafkan. 2015. Explaining the educational role of open space in Iranian schools with a comparative study of traditional and contemporary schools (case study: Chaharbagh, Dar al-Funun, and Alborz schools). Islamic Architecture Research Quarterly 3(6): 55-70. http://jria.iust.ac.ir/article-1-180-fa.pdf.
Torabi, Mahsa. 2011. Child-friendly urban design (with emphasis on the teenagers), a case study of Shahr Ara neighborhood. Master's Thesis in Urban Design, Tarbiat Modarres University, Tehran.
Yuen, Belinda, and Giok Ling Ooi. 2009. Introduction: World Cities - Challenges of Liveability, Sustainability and Vibrancy. Urban Economics & Regional Studies eJournal.