تحلیل تأثیر هنر عمومی بر زندگی روزمره و کنش مصرفِ خلاقانه‌‌ی فضا، مورد مطالعاتی: محدوده‌‌ی تئاتر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.235850.2234

چکیده

جایگاه کنش مصرف فضا و کنش مقاومتی با تغییر نظریه‌‌ی زندگی روزمره، از دوران کلاسیک به مدرن، قابل بررسی است. کنش مصرفی فاعلانه و خلاقانه فضا به منظور کسب هویت از طریق گوناگون محقق می‌‌شود. در این میان هنر به عنوان نیرویی موثر و مولد، می‌‌تواند در بستر زندگی روزمره به مثابه‌‌ی کنش مصرف خلاقانه و امر مقاومتی در نظر گرفته شود. با این توضیح، مسئله‌‌ی پژوهش حاضر آن است که چگونه بهره‌‌گیری از هنر عمومی در فضای تئاتر شهر، مقاومت و مصرف خلاقانه در فضای زندگی روزمره، مجال بروز می‌‌یابد. این مقاله با توجه به هدف، در دسته‌‌ی پژوهش‌‌های تحلیلی بوده و پس از استنتاج از مبانی نظری مطرح در این حوزه (با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی)، در نمونه‌‌ی مطالعاتی (محدوده‌‌ی تئاتر شهر) از روش تحلیل کمی و اکتشافی بهره برده و به آزمون فرضیات پرداخته است. به منظور جمع‌‌آوری داده‌‌ها در نمونه‌‌ی مطالعاتی از ابزار پرسش‌‌نامه استفاده شده و حجم نمونه 380 بوده است. تحلیل داده‌‌های پرسش‌‌نامه شامل آزمون همبستگی و تحلیل عاملی بوده و از نرم‌‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. نتایج تائید می‌‌کند که هنر عمومی می‌‌تواند کنش مصرف خلاقانه در فضا را ارتقاء دهد و در این میان هنرهای پویا و تعاملی، بیش‌ترین تاثیر را دارند. عامل تعامل و یادگیری که به واسطه‌‌ی هنر تعاملی شکل می‌‌گیرد، پیامد استفاده ار هنر عمومی در فضا به عنوان گونه‌‌ای از مصرف خلاقانه فضا است؛ هر چند الزامات دیگری چون بستر گفتمانی و مشارکت نیز ضرورت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Public Art on Everyday Life and Creative Consumption Action of Space; Case Study: City Theater Space in Tehran

نویسندگان [English]

  • Reza Farahbakhsh Daghigh 1
  • Maryam Mohammadi 2
1 M.A of Urban Design, Department of urban planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin branch of Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associated Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Space consumption and resistance actions can be studied throughout history, from the classical era to the modern era by investigating the changes in the theory of everyday life. Active and creative space consumption action is realized to gain identity in various ways. Meanwhile, art, as an effective and productive force, can be considered a creative consumption action and also a resistance action in the context of everyday life. Considering this description, the main research problem is how using public art in the limited area of City Theater provides the ground for resistance and creative space consumption in everyday life. The present study is analytical research, where the relevant theoretical foundations is deduced and reviewed using a qualitative approach and qualitative content analysis. Next, the case study (i.e. the limited area of City Theatre) is investigated using a quantitative and exploratory analysis method, and the hypotheses are tested. The data on the case study are collected using a questionnaire. The sample size is estimated to be 380 people. The obtained data from the questionnaires are analyzed using a correlation test and factor analysis in SPSS software. The results confirm that public art can promote creative space consumption action, and dynamic and interactive arts have the greatest impact on it. The factor of interaction and learning that is formed through interactive art is the result of using public art in space as a type of creative space consumption. However, it is also required to fulfill other requirements such as providing the ground for discourse and participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Everyday Life
  • Public Art
  • Action
  • Creative Consumption
  • the Limited Area of Tehran's City Theatre
احمدی، اسدالله. 1385. درآمدی بر جامعه‌‌شناسی زندگی روزمره. فصلنامه معرفت 103: 106-97. http://marifat.nashriyat.ir/node/139
اقتصادی، نهال. 1392. مشارکت شهروندان، کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری (مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز). فصلنامه هویت شهر 7 (16): 97-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=218389
آرنت، هانا. ۱۳۸۱. انقلاب. ترجمه عزت‌‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.
بنیامین، والتر. 1366. نشانه‌‌ای برای رهایی. ترجمه بابک احمدی. تهران: نشر مرکز.
ترکی باغبادرانی، زهرا. ۱۳۹۳. نقش هنر محیطی در بهبود سطح فرهنگی تعامل با محیط (مطالعه موردی: ایران). پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
تیبرگین ، ژیل. ا. 1376. هنر زمینی. پیام یونسکو ۳۱۹: ۲۲-۲۵. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1039992
ثابت، سارا. 1391. هنر شهر را پس می گیرد: بررسی اجمالی دیدگاه هِنری لفور در باب نسبت هنر و زندگی روزمره. ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه 10 (64 و 65). 
جین، مارک. 1395. شهرها و مصرف. ترجمه مرتضی قلیچ. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
روشندل اربطانی، طاهر، سحر دادجو، و فهمیه نگین تاجی. 1393. بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران، تحلیل فیلم‌‌های نیمه دوم دهه 80. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 7 (3): 81-45. http://www.jicr.ir/index.php/priw/article/view/article_235.html
شفیعی، سمیه سادات. 1393. سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت. نشریه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 21(64): 186-139. https://journals.atu.ac.ir/article_345.html
شهابیان، پویان، و ریحانه حقیقی. 1393. واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان. فصلنامه هویت شهر 8 (19): 100-89. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/mobile/article_5684.html
صمدی رازلیقی، معصومه، محمدرضا مریدی، و پرناز گودرزپروری. 1400. شناسایی و ارزیابی مولفه های هنر عمومی موثر در خلق تجربه‌های دموکراتیک دهه 80 (نمونه موردی : بوستان آب و آتش شهر تهران). مبانی نظری هنرهای تجسمی 6 (1): 144-159. https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_5624.html
عزیزخانی، احمد. 1387. مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شدن: (با تاکید بر تحولات ایالات متحده آمریکا). انسان پژوهشی دینی 5 (17-18): 214-195. http://raj.smc.ac.ir/m/article_2715.html
عظمتی، سعید. 1393. هنر محیطی. فصلنامه نقد کتاب هنر ۳ و ۴: ۹۱-۱۱۲. http://artbr.faslnameh.org/browse.php?a_code=A-10-26-39&slc_lang=fa&sid=1
قاسمی، امیرعلی. 1385. هنر جدید: تاریخچه هنر دیجیتال (بخش نخست)، دو هفته نامه هنرهای تجسمی تندیس 79: 30-33. 
کاظمی، عباس. 1384. پروبلماتیک زندگی روزمره در مطالعات فرهنگی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران 1(4): 122-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57306
کاظمی، عباس. 1392. پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی. تهران: فرهنگ جاوید.
کهوند، مریم، و مهدی حسینی. 1394. دیدمان و بحران دیداری: خوانشی انتقادی از زندگی روزمره. کیمیای هنر 4(15): 19-7. http://kimiahonar.ir/browse.php?a_code=A-10-1-108&slc_lang=fa&sid=1
لاجوردی، هاله. 1384. نظریه‌‌های زندگی روزمره. فصلنامه نامه علوم اجتماعی 26: 140-123. https://jnoe.ut.ac.ir/article_14917.html
لاجوردی، هاله. 1393. زندگی روزمره در ایران مدرن با تامل بر سینمای ایران. تهران: نشر ثالث.
لسناف، مایکل ایچ. 1391. فیلسوفان سیاسی قرن بیستم. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: نشر ماهی.
لوفور، هانری. 1384. درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور. ترجمه آیدین ترکمه. تهران: نشر تیسا.
محمدی، جمال، امید جهانگیری، و یوسف پاکدامن. 1394. تجربه پرسه زنی و باز شکل دهی فضاهای همگانی شهری. نشریه علوم اجتماعی 70: 312-279. https://qjss.atu.ac.ir/article_4149.html
محمدیان، آسیه. ۱۳۹۲. بررسی هنر محیطی با رویکرد نشانه‌‌شناسی فرهنگی؛ مورد مطالعه: احمد نادعلیان، کریس دراری. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 
مرادی ، سلمان. 1386. هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری. باغ‌ نظر 4(8): 90- 81. http://www.bagh-sj.com/article_58.html
مریفیلد، اندی. 1394. هانری لوفور: یک سوسیالیست در فضا. ترجمه محمود عبداله زاده. ویراستاران مایک کرنگ و نایجل ثریفت، 230-211. تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی.
معین‌‌الدینی، محمد، و محمدرضا خلیلی زیدانلو. 1394. تحلیلی بر هنر دیجیتال و تاثیر آن بر تکنولوژی رسانه‌‌های تعاملی. دومین کنفرانس بین‌‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، استانبول.
منادی، مرتضی. 1385. هنر در انتخاب‌‌های زندگی روزمره. خیال 17: 179-154. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/582962
مورن، جو. 1387. میان رشتگی. ترجمه داود حاتمی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مهری، بهار. 1390. مصرف و فرهنگ. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انشانی دانشگاه، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
میرزایی، داود. ۱۳۹۰. بررسی نسبت میان انسان با طبیعت و تکنولوژی در هنر محیطی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نوذری، حسینعلی. 1393. بازخوانی هابرماس (درآمدی بر آراء، اندیشه‌‌ها و نظریه‌‌های یورگن هابرماس). تهران: نشر چشمه.
Abu Bakar, Nur Izzah, Mazlina Mansor, and Nor Zalina Harun. 2014. Vertical Greenery System as Public Art? Possibilities and challenges in Malaysian urban context. Procedia - Social and Behavioral Sciences 153: 230-241. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814054998
Amabile, Teresa M. 1995. Attributions of creativity: What are the consequences?. Creativity Research Journal 8(4), 423-426. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326934crj0804_10
Brenner, N. 2000. The urban question as a scale question: reflections on henri Lefebvre, urban theory and the politics of scale. International journal and regional research 2(24): 361-372. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2427.00234
Brisbane City Council. 2011. Annual Report 2010-2011 Brisbane. City Council. https://www.brisbane.qld.gov.au/about-council/council-information-and-rates/news-and-publications/council-annual-plan-and-budget/quarterly-financial-report
Csikszentmihalyi, Mihaly. 1996. Creativity. New York: McGraw-Hill.
Drazin, Robert, Mary A. Glynn, and Robert Kazanjian. 1999. Multilevel theorizing about creativity in organizations: A sensemaking perspective. Academy of Management Review 24(2): 286-307. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.1999.1893937
Engestrom, Yrjo. 1999. Innovative learning in work teams: analysing cycles of knowledge creation in practice. In Perspectives on Activity Theory, edited by Engeström, Yrjö, Reijo Miettinen and Raija-Leena Punamäki-Gitai. Cambridge: Cambridge University Press. https://philpapers.org/rec/ENGIL-2
Engestrom, Yrjo. 2001. Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work 14(1): 133-156. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639080020028747
Ford, Cameron. M. 1996. A theory of individual creative action in multiple social domains. Academy of Management Review 21(4): 1112-1142. https://www.proquest.com/docview/210942533
Goldstein, Barbara. 2005. Public Art by the Book. Seattle: University of Washington Press.
Kasl, Elizabeth, Victoria. J. Marsick, and Kathleen Dechant. 1997. Teams as Learners: A Research-Based Model of Team Learning. Journal of Applied Behavioral Science 33(2): 227-246. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0021886397332010
Kester, Grant. 2004. Conversation pieces: Community and communication in modern art. Berkeley: University of California Press.
Kilbourne, Lynda. M., and Richard. W. Woodman. 1999. Barriers to organizational creativity. In Social creativity in organizations, edited by Purser, R. E. and A. Montuori, 125- 150 . Cresskill: Hampton Press. https://www.researchgate.net/publication/318594862_Richard_W_Woodman_Creativity_and_Change
Kwon, Miwon. 2002. One Place After Another: Site Specificity and Locational Identity. Cambridge: MIT Press.
Miles, Malcolm. 1997. Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. London and New York: Routledge.
Phillips, Particia. C. 1992. Temporality and Public Art: in Critical Issues in Public Art. New York: Harper Collins Publishers.
Radišić, Slavica. 2007. Public Art (Public Art Policy and Legal and Financial Policy Instruments). Master thesis, Belgrade University of Arts. https://www.culturalmanagement.ac.rs/uploads/research_file_1/56d978be6e6f153e1aa6efa34a98ebb15e5f74e5.pdf
Remesar, Anoni. 2005. Public Art: Towards a Theoretical framework, Urban Regeneration: A Challenge for Public Art. Spain: Publications de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/escult/epolis/urbanreg/urban_regeneration.pdf
Shaffrey, Cliondhna. 2010. What Is Public Art. Education and Community Programmes. Irish Museum of Modern Art. IMMA. https://pdfslide.net/documents/irish-museum-of-modern-art-public-art.html.
Sharp, Jaonne, Venda Pollock, and Ronan Paddison. 2005. Just art for a just city: public art and social inclusion in urban regeneration. Urban Studies 42(5/6): 1001-1023. https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00420980500106963