جستجوی پرکاربردترین مولفه‌های منطقه‌گرایی در آثار زنان معمار منطقه‌گرا، دوره پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیارگروه معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیارگروه معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/aaud.2021.232289.2215

چکیده

در دوره پهلوی، مدرنیته به ایران وارد می‌شود و رواج سبک بین‌الملل باعث بی‌توجهی به هویت معماری ایرانی می‌شود. ولی با این وجود، برخی از معماران، همسو با جریان معماری مدرن سعی در حفظ اصالت معماری ایرانی در آثار آن‌ها داشتند و معماری منطبق با اصول منطقه‌گرایی را شکل دادند. هدف از انجام این پژوهش این است که بررسی شود، معماران زن در دوره پهلوی برای حفظ هویت معماری ایرانی، چه مولفه‌هایی از منطقه‌گرایی را بیش‌تر به کار گرفتند و در واقع پرسش اصلی این است که "پرکاربردترین مولفه منطقه‌گرایی برای پیوند معماری مدرن و معماری ایرانی در آثار زنان معمار دوره پهلوی کدام بوده است؟". تمرکز این تحقیق بر روی آثار معماران زن منتشر‌شده در مجله هنر و معماری در سال 1354 می‌باشد و جامعه آماری را آثار زنان معماری تشکیل می‌دهد که دارای هویت معماری ایرانی‌اند و از آن جایی که معماران زن در دوره پهلوی در تاریخ معماری چندان شناخته‌شده نمی‌باشند، بررسی و تحلیل آثارشان، منجر به دستیابی به نتایج ارزشمند و بدیعی در معماری معاصر ایران می‌شود و از این منظر پژوهش‌هایی از این جنس ضرورت می‌یابد. این تحقیق از نوع کیفی است و روش تحقیق از نوع تاریخی- تفسیری و توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل آن‌ها کدگذاری و تحلیل نمونه موردی است. نتایج نشان داده‌شده بیانگر این است که به ترتیب استفاده از هندسه و تناسبات معماری ایرانی، سازگاری با اقلیم منطقه، بهره‌گیری از عناصر ملی از مولفه‌های پرکاربرد منطقه‌گرایی برای پیوند معماری مدرن و ایرانی در آثار زنان معمار دوره پهلوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Search for the most Widely Used Components of Regionalism in the Works of Regionalist Female Architects; Pahlavi Era

نویسندگان [English]

  • Sanaz Khanbanzade 1
  • Maryam Armaghan 2
  • Jamalodin Soheili 3
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Modernity arrived in Iran in the Pahlavi era and the prevalence of international style has led to the neglect of the identity of Iranian architecture. However, some architects have tried to preserve the authenticity of Iranian architecture in their works in alignment with the flow of modern architecture and have formed architecture according to the principles of regionalism. The present study aims to investigate which components of regionalism were most used to preserve the identity of Iranian architecture by female architects in the Pahlavi period. The main research question is, "What was the most used component of regionalism to link modern architecture and Iranian architecture in the works of female architects of the Pahlavi era?" The research focuses on the female architects' works published in the Magazine of Art and Architecture in 1975. The statistical population includes female architects' works including the identity of Iranian architecture. Since female architects of the Pahlavi era have been not well known in the history of architecture, studying and analyzing their works bring valuable and novel results in contemporary Iranian architecture. This makes such a study necessary. The present study is qualitative research carried out using historical-interpretive and descriptive-analytical approaches. The data are collected through library studies and then, analyzed through coding and case studies. The results indicate the use of geometry and proportions applied in Iranian architecture, climate compatibility, and the use of national elements are among the most widely used components of regionalism to link modern and Iranian architecture in the works of female architects of the Pahlavi era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Architects
  • Regionalism
  • Gender
  • Pahlavi Architecture
  • Contemporary Architecture
Akbari, Ali Akbar, Kaveh Bazarafkan, Farhad Tehrani, and Hossein Soltanzadeh. 2017. Conceptualism and Regionalism Planning Methods in the Iranian Architecture (Case Study: Distinctive Works of Different Eras in Tehran Architecture). Urban Management 48(3): 327-347. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=318090
Abel, Chris. 2008. Architecture and identity. Translated by Farah Habib. 2008. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Bayzidi, Qader, Iraj Etessam, Farah Habib, and Sayyed Mostafa Mokhtabad Amiri. 2012. Explanation of Regionalistic Viewpoints & their Evolution in Contemporary Architecture. Naqshejahan 3(1) :7-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253040
Bayzidi, Qader, Iraj Etessam, Farah Habib, and Mostafa Mokhtabad Amiri. 2017. Globalization and Regionalism in Contemporary Architecture: Interaction or Mutuality. Hoviatshahr (31) 11: 17-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=486303
Bakhtiyar, Laleh, and Nader Ardalan. 2012. The sense of unity: the role of tradition in Iranian architecture. Tehran: Yaghmaei Publications.
Canizaro, Vincent. 2007. Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and Tradition. Princeton Architectural Press. https://www.amazon.com.au/Architectural-Regionalism-Collected-Modernity-Tradition/dp/1568986165
Eshragh, Abd al-Hamid. 1976. Magazine of Art and Architecture (35-36).
Faizabadi, Mahmoud. 2016. Application of regionalism in contemporary Iranian architecture with analysis of the contemporary architecture of developing Islamic countries. International Congress of New Horizons in Architecture and Urban Planning, Tehran. https://civilica.com/doc/661816/ 
Foroutan, Manouchehr, Mohammad Danasalem, and Tamid Dezhdar. 2013. Critical Regionalism: an approach to studying the interaction between architecture and cultural background. National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Tehran. https://elmnet.ir/article/20119551-20187
Frampton, Ken. 2000. Toward a critical regionalism. edited by M. Mile. The city culture readey Routledge. https://modernindenver.com/wp-content/uploads/2015/08/Frampton.pdf
Hosseinnejad Karazma, Zahra. 2018. Investigation of Regionalism in the Pahlavi II Architecture. 7th International Conference on Civil Engineering, Architecture, and Urban Economy Development, Shiraz. https://civilica.com/doc/838562
Khanbanzadeh, Sanaz, Maryam Armaghan, and Jamaleddin Soheili. 2019. Investigating the Role of Women Architects in Contemporary Iranian Architecture (1941 to 1968). Women in Culture and Art (1)12: 19-49. https://jwica.ut.ac.ir/article_77359.html 
MahdAvinejad, Mohammad Javad, and Fatemeh Jafari. 2013. Interaction and confrontation of regionalism and globalization in contemporary architecture. Researches in Islamic Architecture (1)1: 59-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227441 
Mirmoghtadaei, Mahta. 2004. Criteria for recognizing and evaluating the physical identity of cities. Honarha-ye Ziba (19): 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=33687
Mokhtari Taleghani, Eskandar. 2011. Iran's modern architectural heritage. Tehran: Cultural Research Office.
Najafgholi Poorkalantari, Nasim, Iraj Etessam, and Farah Habib. 2017. Investigating geometry and Golden ratio in Iranian architecture (Case study: Traditional Houses in Tabriz city). Urban Management (46)16: 491-477. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=484425
Norberg-Schultz, Christian. 2003. Architecture, meaning, and place. Translated by Vida Nowrozi Barazjani. Tehran: Jahan Publications.
Silvayeh, Sonia, Khosro Daneshjoo, and Saeed Farmahin Farahani. 2013. Geometry in Pre-Islamic Iranian Architecture and Its Manifestation in Contemporary Iranian Architecture. Naqshejahan (3)1: 55-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=244974
Tabibi, Baharak. 2014. Propagating “Modernities”: art and architectural patronage of shahbanu farah pahlavi. PHD thesis, Architectural history, tuekey: middle east technical university.
Tzonis, Alexender. 2003. Critical regionalism: Architecture and identity in a globalized world. prestel verlag. https://www.amazon.com/Critical-Regionalism-Architecture-Identity-Globalized/dp/3791329723
Yavar, Sirous. 2009. A look at the emergence of new architecture in Iran. Tehran: Faza Publications.