جستاری در سیر تحولات بیست ساله پوشش سبز ده‌پونک (1379 تا 1399)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.282879.2468

چکیده

توسعه روز ‎افزون شهر‎ها و افزایش فضاهای مصنوع در آن‌ها موجب تهدید پوشش‌های‎ سبز‎ شهری شده ‎است. پوشش‌های سبزی که دارای هویت‎های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی می‎باشند. در واقع پوشش‌های سبز شهری یکی از مهم‌ترین بستر‌های تفرجی و گردشگری در شهر‌ها هستند که در گسترش شهر‌های معاصر مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. پوشش‌های سبزی شهری با بسیاری از مولفه‌ها از جمله مباحث اجتماعی- جمعیتی، قوانین شهری، مباحث اکولوژیکی و غیره رابطه دارد و بر برخی نیز تاثیر می‌گذارد. در این پژوهش به بررسی ده‌پونک به عنوان مورد مطالعاتی از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۹پرداخت شده است. ده‌پونک نمونه‌ای جامع و شامل از کلیه روند‌های تحولی پوشش‌های سبز شهری است، زیرا که هم دارای ارزش‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی می‌باشد و هم‌چنین انواع روندهای تغییر اراضی از قطعات خرد و کلان را تجربه کرده است. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و بررسی نمونه موردی صورت گرفته است، در این پژوهش با بررسی‌های همه جانبه به صورت کیفی و نرم‌ افزاری به تحلیل ساختار‌های پوشش سبز ده‌پونک پرداخت شده است. در این پژوهش سعی بر این بوده است ضمن شناخت فاکتورهای موثر بر پوشش‌های سبز ده‌پونک، اهمیت و ضرورت آن‌ها، هویت تاریخی- مذهبی آن، قوانین و دستورالعمل‌های موثر بر پوشش‌های سبز، تاثیرات اکولوژیکی و اجتماعی به معرفی راهکارهایی در جهت بهبود پوشش سبز ده‌پونک با در نظر گرفتن کلیه مولفه ها پرداخت شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده این است که پوشش‌های سبز شهری ده پونک به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تاثیر گذارند و مهم‌ترین عاملی که توجه به آن موجب بهبود و گسترش پوشش سبز شهری ده پونک می‌شود گسترش گردشگری شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Twenty-year Evolution of Green Cover in Deh-e Punak Neighborhood (2000-2020)

نویسندگان [English]

  • Kamyab Kiani 1
  • Mehdi Khakzand 2
  • Mohammadreza Bemanian 3
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor of Landscape Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increasing development of the cities and the rise in their built spaces have led to some threats to the urban green cover; The green cover has cultural, historical, and social identities. In fact, urban green covers are one of the most important leisure and tourism platforms in the cities which have been neglected in the development of contemporary cities. Urban green cover is correlated with numerous components such as socio-demographic discussions, urban laws, ecological discussions, etc., and also affects some. In the present study, the Deh-e Punak neighborhood is investigated as a case study from 2000 to 2020. It is a comprehensive case that includes all evolutionary processes of the urban green cover, because it is historically, religiously, and naturally valuable and at the same time, has experienced different types of land-use change processes from micro- to macro-scales. It is a documentary study conducted through an investigation of the case study. In the present study, through comprehensive qualitative and software investigations, the green cover structures in the Deh-e Punak neighborhood are analyzed. Moreover, in addition to the factors affecting the Deh-e Punak’s green cover, their importance and necessity, their historical-religious identity, laws, and regulations affecting the green cover, and the socio-ecological effects of green cover are studied and some solutions are provided to improve the Deh-e Punak’s green cover considering all these components. The results indicate that Deh-e Punak ’s green cover directly affects the quality of life, and urban tourism is the most important factor that plays a role in the improvement and evolution of the urban green cover of the Deh-e Punak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deh-e Punak
  • Urban Green Cover
  • Quality of Life
  • Documentary Study
  • Tourism
Abdi, Komeil, Saeed Kamyabi, and Mohammad Reza Zandmaghd. 2021. Investigating the role of urban green space coverage on the trend of surface temperature changes in urban environments (case study: Sari city). Environmental Science and Technology Quarterly 23(2). https://jest.srbiau.ac.ir/article_17009.html?lang=fa.
Abdolazimi, Hadi, and Hossein Roosta. 2020. Monitoring and determining the threshold of urban green green cover on Landsat data, case study: Districts Nos.1 and 6 of Shiraz city. Environmental Research and Technology 5(7): 125-139. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=543699.
Ahadinejad Roshti, Mohsen, Haider Salehi Mishani, Leila Vosughi Rad, and Ahmad Rumiani. 2014. Evaluation and location of urban green space, case study: District No.11 of Tehran. Quarterly Journal of Geography and Urban-Regional Planning 4(12): 169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=230275.
Alefteh, Marzieh, and Mehdi Sawadi. 2016. Identification and prioritization of sports tourism obstacles in urban public spaces. Quarterly Journal of Geography and Regional Planning 6(4): 83-97. http://www.jgeoqeshm.ir/article_43356.
Allen, Michael, Roberts Dar, and Joseph McFadden. 2021. Reduced urban green cover and daytime cooling capacity during the 2012–2016 California drought. Urban Climate 36: 100768. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095520306829
Amarista. 2015. The amount of annual precipitation (mm) of Tehran city in comparison with the neighboring city in 2015. https://b2n.ir/880679.
Asadi Fard, Mohammad. 2013. Improving social security through urban green space design, case study: Chitgar Park. Scientific Quarterly Journal of Crime Prevention Studies 93(31): 31-52. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/395311.
Bastanian Shahgoli, Maryam, Ali Panahi, and Akbar Abdullahzadeh Taraf. 2017. Evaluation of quality indicators of urban life in old and new contexts of Tabriz (case study: Marzdaran and Kuche Bagh). Sociological Studies 11(39): 73-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466135.
Costanza, Robert, Brendan Fisher, Saleem Ali, Caroline Beer, Lynne Bond, Roelof Boumans, Nicholas L. Danigelis. 2007. Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecological economics 61, no. 2-3: 267-276. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800906000966
Daeipour, Zeinab. 2014. The relationship between the presence of nature and increasing the sense of belonging in traditional Iranian houses. Bagh Nazar 11(30): 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226584.
Diener, Ed. John Helliwell, and Daniel Kahneman. (2010). International differences in well-being. New York: Oxford University Press. Retrived from: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199732739.001.0001/acprof-9780199732739
Dinda, Santanu, Nilanjana Das Chatterjee, and Subrata Ghosh. 2021. An integrated simulation approach to the assessment of urban growth pattern and loss in urban green space in Kolkata, India: A GIS-based analysis. Ecological Indicators 121: 107178. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X20311171
Ebrahimzadeh, Isa, and Dawood Hatami. 2014. An analysis of the performance of urban green space management and its social development efficiency in Izeh city. Regional Planning 4(13): 31-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220742.
Ebrahimzadeh, Isa, and Ismaeil Ebadi Jokandan. 2008. An analysis of the spatial distribution of green space in Zahedan's municipal district No.3. Quarterly Journal of Geography and Development 6(11): 39-58. https://gdij.usb.ac.ir/article_1615_218.html.
Europe, W. H. O. “Urban green spaces: a brief for action. 2017. World Health Organization. Abgerufen von. https://apps. who. int/iris/handle/10665/344116.
Fars. 2021. List of provinces with low rainfall and high rainfall in the crop year 2019-2020. https://b2n.ir/p97703.
Ghorbani Golzari, Sahar, Gholamreza Mokhtari Farivar, and Mohammad Reza Ghorbani Tabrizi. 2015. The role of green space in urban pollution (case study: Golestan Garden, Tabriz). National conference of a new look at urban development, security and crime prevention in urban spaces, Tabriz. https://civilica.com/doc/523769.
Giannico, Vincenzo, Giuseppina Spano, Mario Elia, Marina D’Este, Giovanni Sanesi, and Raffaele Lafortezza. 2021. Green spaces, quality of life, and citizen perception in European cities. Environmental research 196: 110922. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121002164
Hasani Nejad, Asieh, Samane Mosayebi, and Ardalan Hasani Nejad. 2016. Evaluation and measurement of quality of life indicators in urban areas (case study: Hajiabad, Fars). Regional Geography and Development 14(1): 165-184. https://jgrd.um.ac.ir/article_31680.html.
Hataminejad, Hossein, Mahmoud Arvin, Ahad Mohammadi Vanani, and Shahram Bazrafkan. 2017. An analysis of the spatial distribution of crimes in city parks (a case study of Tehran city parks). Strategic Researches of Iranian Social Issues 6(2): 89-104. https://ssoss.ui.ac.ir/article_22146.html.
Hillsdon, Melvyn, Jenna Panter, Charles Foster, and Andy Jones. 2006. The relationship between access and quality of urban green space with population physical activity. Public health 120, no. 12: 1127-1132. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350606003039
Irani Behbahani, Homa, Shaheen Zandi, and Mahroo Abrookar. 2002. The survival of the natural environment within the city and its optimal use (case study: Farahzad Valley). Ecology 28(30): 43-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14287.
ILNA. 2021. The population growth rate was announced as 1.2%. https://b2n.ir/r25705.
IRNA. 2020. A 6.4% increase in the population of Tehran in five years. https://b2n.ir/b68236.
Jabbari, Mohammad Kazem, Mahin Nastaran, Mahmoud Mohammadi, and Mohsen Kalantari. 2018. Analyzing the relationship between spatial structure and the occurrence of urban crimes using the spatial layout method (case study: theft crimes in Tehran). Scientific and research quarterly of new attitudes in human geography 11(1): 1-18. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=498201.
Janadaleh, Ali. 2015. Urban green spaces and quality of life (a model for evaluating the social effects of parks and urban green spaces and its experimental application in three parks in Tehran). Welfare Planning and Social Development 8(27): 225-284. https://qjsd.atu.ac.ir/article_5944.html.
Jessel, Beate, Jutta Stadler, Beate Job-Hoben, Burkhard Schweppe-Kraft, Alice Schröder, and Katharina Dietrich. 2018 . Opening address Biodiversity and Health in the Face of Climate Change–Activities of the German Federal Agency for Nature Conservation (BfN). Biodiversity and Health in the Face of Climate Change–Challenges, Opportunities and Evidence Gaps, 45. https://bfn.bsz-bw.de/files/210/Skript_509.pdf#page=47
Joppe, Marion, and Rachel Dodds. 1998. Urban Green Tourism: Applying ecotourism principles to the city. Travel and Tourism Research Association-Canada Chapter Toronto, 4-6.
Kabisch, Nadja, Salman Qureshi, and Dagmar Haase. 2015. Human–environment interactions in urban green spaces—A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. Environmental Impact assessment review 50: 25-34. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925514000754
Khak Zand, Mehdi, and Saeedeh Teimuri Gardeh. 2015. Investigating the effect of Ashura rites on the urban landscape and collective memories from the citizens' point of view. Iranian Islamic City Studies (19): 55-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256947.
Khan Mohammadi, Nayereh. 2015. Documenting and protecting green cover of historical gardens, case study: Kashan's Bagh Fin. Iranian Architectural Studies 4(7): 57-71. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111741.html?lang=fa.
Koçak, Deniz. 2020. Green growth dynamics in OECD countries: an application of grey relational analysis. Grey Systems: Theory and Application. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GS-01-2020-0016/full/html
Mohammadi, Jamal, Mehdi Ahmadian, and Saeed Azadi Ghatar. 2012. Analysis and evaluation of the distribution and sustainable development of urban green spaces, case study: Miandoab city. Urban Management 10(29): 259-275. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=175246.
Mokhtarpour, Mehdi, and Ali Manteghi Fasaei. 2018. Explanation of the cultural-management factors effective on the increase of social crimes resulting from the physicall development of Tehran (Case study: District No.19 of Tehran). Iranian Social Development Studies 10(3): 119-135. https://journals.srbiau.ac.ir/article_12754.html.
Modir, Maryam and Javad Divandari. 2016. Analysis of the role of nature in improving the quality of life. The first international conference and the second national conference on identity-oriented architecture and urbanism, Mashhad. https://civilica.com/doc/593038.
Mansouri, Seyyed Amir. 2010. What is an urban landscape? Perspective 2(9): 30-33. http://www.manzar-sj.com/article_405.html.
Mohraz, Majid Habibi, Asghar Ghahri, Mehrdad Karimi, and Farideh Golbabaei. 2016. The past and future trends of heat stress based on wet bulb globe temperature index in outdoor environment of Tehran City, Iran. Iranian journal of public health 45, no. 6: 787. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5026835/
Nakhaei, Nasrin, Mojtaba Ansari, and Mehdi Zandieh. 2016. The landscape revitalization model of historical Iranian gardens in hot and dry areas based on the principles of dry landscaping. Environmental Science and Technology Quarterly 18(Special Issue No. 3, Urban Design and Management): 289-301. https://jest.srbiau.ac.ir/article_10369.html.
Nazmfar, Hossein, and Zahra Kamelifar. 2016. Presentation of the optimal model of urban green space according to the indicators of sustainable urban development, case study: District No.8 of Tabriz Municipality. Geography and urban-regional planning 6(18): 169-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280339.
Naqdi, Asadollah, and Heydar Babaei. 2015. A review of indicators and components of the quality of urban life (a case study of Hamedan city). Urban Management Studies 7(23): 2-14. https://ums.srbiau.ac.ir/article_9389.html.
Niemelä, Jari, Sanna-Riikka Saarela, Tarja Söderman, Leena Kopperoinen, Vesa Yli-Pelkonen, Seija Väre, and D. Johan Kotze. 2010. Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study. Biodiversity and Conservation 19, no. 11: 3225-3243. https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-010-9888-8
Parivar, Parastoo, Ahmad Reza Yavari, and Ahad Sotoud. 2008. Analysis of temporal changes and spatial distribution of urban green spaces in Tehran on the landscape scale. Ecology 34(45): 73-84. https://jes.ut.ac.ir/article_19332.html.
Pourahmad, Ahmad, Mohammad Akbarpour Saraskanroud, and Samane Sotoudeh. 2009. Management of urban green space in Tehran's Municipal District No.9. Human Geography Research (Geographic Research) 41(69): 29-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99912.
Pourbahador, Popak, and Somaye Fadainejad Bahramjardi. 2017. Recognizing the theoretical framework of the historical urban landscape protection approach. Iranian Islamic City Studies 8(31): 63-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346887.
Rahimi, Mahmoud, and Bahman Rezaei. 2017. Measuring and evaluating the factors affecting vandalism in public green spaces (case study: Parks in District No.11 of Tehran Municipality). Haft Hesar Environmental Studies 6 (23): 67-80. https://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-544-fa.html.
Rezwani, Mohammad Reza, Hossein Mansourian, Ali Akbar Motkan, and Mohammad Hossein Sattari. 2009. Development and measurement of urban life quality indicators. Urban and Regional Studies and Researches (Discontinued) 1(2): 110-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109604.
Rafipour, Saeed, Hashem Dadashpour, and Ali Akbar Taqvaei. 2017. Qualitative study of factors affecting the destruction of gardens in Tehran city with an approach based on grounded theory. Urban Studies 6(23): 3-16. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50278.html.
Rahnama, Mohammad Rahim, and Mojtaba Roosta. 2013. Analysis of the change in land-use and how to maintain the green space (gardens) of Jahrom city. Geographical Research 28(2 (serial 109)): 113-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=234400.
Riazi, Seyyed Abul Hasan. 2016. Social and cultural sanctuary of Tehran city, lack of social justice and spatial inequality. Cultural and Communication Studies 12(44): 39-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314037.
Roshan, Gh. Zanganeh Shahraki, and David Sauri. 2010. Urban sprawl and climatic changes in Tehran. Journal of Environmental Health Science & Engineering 7, no. 1: 43-52. http://ijehse.tums.ac.ir/index.php/jehse/article/view/230
Salamat News, 2014. Graph/comparison of rainfall in 8 big cities of Iran in the last 4 years. https://b2n.ir/a94828.
Salbitano, Fabio, Simone Borelli, Michela Conigliaro, and Yujuan Chen. 2016. Guidelines on urban and peri-urban forestry. FAO Forestry Paper 178. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173003651
Salehi Fard, Mohammad, Baratali Khakpour, Hadi Rafei, and Masoume Tawangar. 2010. An analysis of the social dimensions of urban green spaces with an emphasis on the citizens' point of view (case study: Mashhad metropolis). Geographical Space 10(29): 51-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114565.
Salehifard, Mohammad, and Seyed Dana Alizadeh. 2008. An analysis of the social and psychological dimensions of green spaces in cities (with an urban management approach). Urban Management 6(21): 19-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=131126.
Sadr Mousavi, Mir Sattar, and Akbar Rahimi. 2012. An analysis of the physical development of Tabriz and the destruction of agricultural lands and urban green spaces. Geography and urban-regional planning 2(4): 99-109. https://gaij.usb.ac.ir/article_879.html.
Sayafzadeh, Alireza, Mohammad Mirehi, and Morteza Nodeh Farahani. 2013. The role of urban landscape quality in creating social life and spatial identity of citizens (case study: Nawab Highway). Iranian Islamic City Studies (11): 29-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235096.
Shah, Arpit, Amit Garg, and Vimal Mishra. 2021. Quantifying the local cooling effects of urban green spaces: Evidence from Bengaluru, India.” Landscape and Urban Planning 209: 104043. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204621000062
Student News Network. 2019. The population growth rate reached 0.75 percent in 2020. https://b2n.ir/a19441.
Tabari Kochaksaraei, Saeed, Hassan Ali Laqaei, Seyed Mohsen Hosseini, and Masoud Tabari Kochaksaraei. 2013. Quantitative-qualitative assessment of Qaem Shahr urban parks and location of green spaces for sustainable development. Natural Ecosystems of Iran 3(3): 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=217487.
Van Leeuwen, Eveline, Caroline Rodenburg, and Ron Vreeker. 2003. A framework for quality of life assessment of urban green areas in Europe; an application to district park Reudnitz Leipzig. https://www.econstor.eu/handle/10419/116158
Zangiabadi, Ali, and Hamid Reza Rakhshani Nesab. 2009. Statistical-spatial analysis of urban green space development indicators (case study: urban areas of Isfahan). Ecology 35(49): 105-116. https://jes.ut.ac.ir/article_28328.html.
Zeng, Qinghuai, Yingjia Xie, and Kai Liu. 2019. “Assessment of the patterns of urban land covers and impervious surface areas: A case study of Shenzhen, China. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 110: 1-7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474706518302225
Zhang, Biao, Na Li, and Shuo Wang. 2015. Effect of urban green space changes on the role of rainwater runoff reduction in Beijing, China. Landscape and Urban Planning 140: 8-16. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000766
Zhang, Liqing, Puay Yok Tan, and Daniel Richards. 2021. Relative importance of quantitative and qualitative aspects of urban green spaces in promoting health. Landscape and urban planning 213: 104131. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204621000943
Zulfaqari, Hossein, and Fariba Shaygan. 2011. Investigating the geography of crime in Tehran. Journal of Police Order and Security 4(2): 1-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177750.