ارزیابی تاثیر محرک‌های استرس‌محیطی در پیشگیری از جرم در طراحی‌‌شهری، مورد مطالعاتی:خیابان اصلی رجایی‌شهرِ کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری معماری، دانشکده معماری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و جامعه‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

4 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/aaud.2022.251572.2332

چکیده

وقوع جرم یکی از معضلات زندگی امروزه است و باعث کاهش سطح رضایت‌مندی آحاد جامعه، احساسِ ترس و پایین آمدنِ کیفیت زندگی ‌اجتماعی گردیده است. محیط، رفتار فرد و رفتار فردی، فضای ‌اجتماعی را تعریف می‌کند. فضای ‌شهری و اجتماعی که در آن احساس ‌امنیت متبلور شود، استرس درک‌شده شهروندان، کاهش خواهد یافت و این امر از طریق طراحیِ ‌محیطی ‌پیشگیرانه از جرم1 و شناسایی محرک‌های استرس ‌محیطی (آلودگی ‌صوتی، آلودگی ‌هوا، اغتشاش ‌بصری، تراکم و ازدحام، مبلمان ‌شهری) و انعکاس راه‌حل مقابله با آن‌ها در طراحی‌شهری می‌تواند تا حد زیادی عاملِ کاهش جرم و ارتقاء کیفیت و سرزندگی فضای ‌شهری باشد که این مهم، هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای تحلیل‌های آماری بهره می‌برد. در بخش نخست، به مباحث نظری و شناخت ادبیات موضوع پرداخته شد که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات مرتبط تدوین گردید. بخش دوم، به موردپژوهی اختصاص دارد و از راهبرد کمی در بستر پیمایشی استفاده شده است. داده‌های حاصل، توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس2 مورد تحلیل آماری قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش به صورت تصادفی و در محدوده منطقه مورد مطالعه، یعنی خیابان اصلی رجایی‌شهرِ شهر کرج، گزینش شد. ضریب پایایی پرسش‌نامه (آلفای کرونباخ) جهت سنجش میزان اعتبار سوالات پرسش‌نامه که شامل ۳۷ سوال و جامعه آماری ۳۸۴ نفره بود، برابر با 0.764 می‌باشد. یافته‌ها نشان داد، رابطه همبستگی متغیرهای پژوهش برابر 0.803 بوده که مبین همبستگی مستقیم و قوی بین متغیر وابسته (طراحی شهری) و متغیر مستقل (کاهش جرم، طراحی ‌محیطی پیشگیرانه از جرم و استرس محیطی) است. مطابق با یافته‌ها، نتایج نشان می‌دهد که در بُعد محرک‌های استرس ‌محیطی و طراحی‌ محیطی پیشگیرانه از جرم، اکثر شاخص‌های موثر، بالاتر از میانه تحلیلِ تئوری انجام‌شده بود و به عنوان عوامل بحرانی محسوب می‌شوند که می‌بایست جهت نیل به فضای ‌شهری امن، به آن‌ها در طراحی‌شهری توجه ویژه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Environmental Stress Stimuli on Crime Prevention in Urban Design; Case Study: Rajaei Shahr Main Street, Karaj

نویسندگان [English]

  • Reza Dorostan 1
  • Hossein Zabihi 2
  • Marziyeh Gorji 3
  • Ali Asgharzadeh 4
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Architecture, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Research and Sciences Branch, Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Accounting Department, Faculty of Management and Sociology, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.
چکیده [English]

Crime is one of the complications of modern life which reduces public satisfaction, creates fear, and lowers the quality of social life. The environment defines individual behavior and social space. The urban and social space, in which the sense of security is manifested, would reduce the citizens’ perceived stress. This can be to a large extent the factor to reduce crime and promote the quality and vitality of urban space by using Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), identifying the environmental stress stimuli (noise pollution, air pollution, visual disturbance, density and crowd, and urban furniture), and providing solutions to deal with them in urban design, which is the aim of the present study. The present study is descriptive-analytical research based on statistical analyses. In the first chapter, the theoretical foundations and related literature are reviewed through the use of library studies and related articles. The second chapter deals with the case study with a quantitative approach through the survey. The data obtained are statistically analyzed by the SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The statistical population includes those in the Rajaei Shahr main street in Karaj and the sample size is estimated to be 384 people. The reliability of the questionnaire (including 37 questions) was investigated by Cronbach's alpha (=0.764). The findings show that the correlation between research variables is equal to 0.803, indicating a direct and strong correlation between the dependent variable (urban design) and independent variables (crime reduction, CPTED, and environmental stress). According to the findings, concerning environmental stress stimuli and the CPTED, most of the effective indicators are above median in the theoretical analysis conducted and considered critical factors. So, they should be especially taken into consideration in urban design, to achieve a secure urban space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Stress
  • Crime
  • Urban Design
  • CPTED
  • Karaj
Asadpour, Ali. 2013. Descriptive strategies in landscape research. Manzar Quarterly 5 (22): 22-25. http://www.manzar-sj.com/article_2915.html.
Azadeh, Seyed Reza, Jamal Mohammadi, and Hamid Taher Neshatdoost. 2020. Analysis of the relationship between the physical quality of urban environments and the perceived stress of citizens, case study: Isfahan metropolis. Scientific Journal of Urban Studies 10 (37): 112-99. DOI: 10.34785/J011.2021.954.
Barati, Naser, and Mohammad Ali Suleimannejad. 2011. Perception of stimuli in a controlled environment and the effect of gender on it. Bagh Nazar Journal 8 (17): 19-30. http://www.bagh-sj.com/article_110.html.
Bukharaei, Ahmad. 2007. Sociology of silent lives in Iran. Tehran: Pejwak Publications.
Burkhardt Jesse, Jude Bayham, Ander Wilson, Ellison Carter, Jesse D. Berman, Katelyn O’Dell, Bonne Ford, V. Emily Fischer, and Jeffrey R. Pierce. 2019. The effect of pollution on crime: Evidence from data on particulate matter and ozone. Journal of Environmental Economics and Management 98: 1-10. doi.org/10.1016/j.jeem.2019.102267.
Capasso da silva, Denise, and Antonio Nelson Rodrigues da silva. 2020. Sustainable modes and violence: Perceived safety and exposure to crimes on trips to and from a Brazilian university campus. Journal of Transport & Health 16: 1-9. doi.org/10.1016/j.jth.2019.100817.
Chan, Isabelle Y. S., and Anita M. M. Liu. 2018. Effects of neighborhood building density, height, greenspace, and cleanliness on indoor environment and health of building occupants. Building and environment 145: 213-222. doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.06.028.
Charehjoo, Farzin, and Somayeh Heshmati. 2019. The effect of environmental qualities on residents' perceived security with emphasis on the first and second generation components of crime prevention design. Social Issues Strategic Research Journal 7 (22): 83-100. DOI: 10.22108/SSOSS.2019.115637.1377.
Cooper, G. 2000. Psychological pressure and ways of knowing and coping. Translated by Mehdi Qarje Daghi and Nahid Shariatzadeh. Tehran: Publications of Industrial Management Organization.
Curtis, A. J. 2000. Health Psychology. London: Routledge Co.
DeSantis, Amy, Wendy M. Troxel, Robin Beckman, Bonnie Ghosh-Dastidar, Gerald P. Hunter, Lauren Hale, Daniel J. Buysse, and Tamara Dubowitz. 2016. Is the association between neighborhood characteristics and sleep quality mediated by psychological distress? An analysis of perceived and objective measures of 2 Pittsburgh neighborhoods. Sleep Health 2(4): 277-282. doi.org/10.1016/j.sleh.2016.08.001
Dorostan, Reza, Hossein Zabihi, Ali Asgharzadeh, and Marzieh Gorjiposhti. 2020. Evaluation of sociological components (based on the concept of generation gap) effective in environmental design with a crime prevention approach (case study: Rajaei Shahr main street, Karaj). Police Geography Quarterly 8 (32): 31-58. http://pogra.jrl.police.ir/article_95359_95ad319b02a340a69603245afe4544c8.pdf.
Faryabi, Reza, Reza Mirzaei, Elham Salari, and Abbas Javadi. 2016. Investigating the effect of training based on the interactive model of Lazarus and Folkman on the ability to deal with stress in health workers of Jiroft University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Jiroft University of Medical Sciences 3 (1): 120-129. http://journal.jmu.ac.ir/article-1-94-fa.html.
Jimenez-Vaca, Andres., Valentina Guatibonza- Garcia, Carlos O. Mendivil, Paula BibianaGarcía Cardona, and AlvaroRodriguez-Valencia. 2020. Effect of urban trips on stress and cognitive performance, a study in Bogota Colombia. Journal of Transport & Health 16: 1-12. doi.org/10.1016/j.jth.2020.100822
Knöll, Martin, Yang Li, Katrin Neuheuser, and Annette Rudolph-Cleff. 2015. Using space syntax to analyse stress ratings of open public spaces. Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, London, UK.
Kuo, Ming. 2011. Parks and Other Green Environments: Essential Components of a Healthy Human Habitat. ustralasian Parks and Leisure 14(1): 10-12. 
Lang, John. 2018. Creation of architectural theory. Translated by Alireza Einifar. Fifth Edition. Tehran: Tehran University Press.
Li, J., and Zhilin Liu. 2018. Housing stress and mental health of migrant populations in urban China. Cities 81: 172-179. doi.org/10.1016/j.cities.2018.04.006
Mahshid, Azin, and Ali Javan Foruzandeh. 2013. Investigating the effect of stressful factors in urban streets on the behavior of users, case study: Modares Street, Kermanshah. Poster presented at the National Conference on Humanist Architecture and Urbanism. Qazvin Islamic Azad University, Qazvin.
Management and Planning Organization of Alborz Province. 2016. Alborz, from the point of view of population and housing census, National Statistics Portal.
Mohammad Nasl, Gholam Reza. 2014. Crime prevention through environmental design (from theory to application). First edition, Tehran: Mizan.
Mousavian Khorasani, Seyyed Hosein, Seyed Abolfazl Waqar Seyyedin, Bahareh Zarei, and Farzaneh Shafiei. 2019. The relationship between perceived social support and secondary traumatic stress and perceived stress in nurses. Quarterly Journal of Nurses and Doctors in Razm 5 (2). 68-80. http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-266-fa.html.
Pakzad, Jahanshah, and Hamideh Bozorg. 2018. Alphabet of environmental psychology for designers. Sixth edition. Tehran: Armanshahr Publications.
Perry, Marianna A., and , Lawrence J. Fennelly. 2020. Encompassing effective CPTED solutions in 2020 and beyond: concepts and strategies. In Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention (Sixth Edition), edited by Lawrence J. Fennelly, 45-77. DOI.org/10.1016/B978-0-12-817273-5.00007-7
Pourhasan, Arezoo, Seyedeh Marzieh Bagheri, Seyed Bagher Hosseini, and Reza Parvizi. 2016. Investigating urban space design on reducing stress and violence of people while driving (case example: Lahijan city). The 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran.
Razzaghi, Habibullah, and Karamatullah Ziyari. 2011. Multi-core and multi-center city and metropolitan model, from theory to practice (case study: Karaj city). Geographical Research Quarterly 26 (3): 1-28. http://ensani.ir/file/download/article/20130515151840-9493-57.pdf.
Rhodes J. E., and Smith B. J. 2000. Combat stress. Marine Corps 7:4-16.
Rollings, Kimberly A., Nancy M. Wells, Gary W. Evans, Amanda Bednarz, and Yizhao Yang. 2017. Housing and neighborhood physical quality: Children’s mental health and motivation. Journal of Environmental Psychology 50: 17-23. doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.01.004.
Salehi, Ismaeil. 2007. The role of environmental comfort of urban spaces in preventing behavioral abnormalities. Environmental Journal 33 (44): 83-94. https://jes.ut.ac.ir/article_19023.html.
Salimi, Seyed Hossein, Amir Hossein Rah Nejat, Mehdi Rabiei, Ali Fathi Ashtiani, Parviz Dabaghi, and Vahid Donyavi. 2015. Review and analysis of metacognitive treatment of post-traumatic stress disorder: a systematic review. Quarterly Journal of Nurse and Doctor in War 2 (2): 38-45. http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-132-fa.html.
Satcher, David, Martha Okafor, and LeConte J. Dill. 2012. Impact of the built environment on mental and sexual health: Policy implications and recommendations. International Scholarly Research Notices 2012: 1-8. https://downloads.hindawi.com/archive/2012/806792.pdf
Siegel, Sydney. 2004. Non-parametric statistics for behavioral sciences in environmental design. Translated by Alireza Einifar. Tehran: Tehran University Press.
Shams Isfandabad, Hasan. 2017. Environmental Psychology. second edition. Tehran: publishing organization for the study and compilation of humanities books (SAMT).
Tabarrok, Bahareh. 2016. Theory of innovative city, urban regeneration approach with the creative class of artists (Gohardasht main street in Karaj). Master's thesis, Imam Khomeini International University of Qazvin.
Zangibadi, Ali, and Hossein Rahimi Nader. 2010. Spatial analysis of crime in Karaj. Private Law Studies Quarterly 40 (2). 179-198. https://jlq.ut.ac.ir/article_21611.html.