بررسی کیفیت معماری اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش میانجی ارزش ادراک‌شده از معماری بنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

10.22034/aaud.2021.253538.2337

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات کیفیت معماری اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش میانجی ارزش ادراک‌شده از معماری بنا است. از این رو با بررسی مبانی نظری، ارزش ادراک‌شده در دو سطح ارزش‌های عاطفی و اجتماعی دریافت‌شده توسط گردشگران در مدت اقامت در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد و هم‌چنین در دو سطح کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا در نظر گرفته شد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و داده‌های مورد نیاز با بهره‌گیری از نظرات 111 نفر از گردشگران اقامت‌کننده در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد، به عنوان دومین شهر تاریخی جهان که از اقامتگاه‌هایی با معماری متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعت برخوردار است، گردآوری شد و شاخص‌های پیشنهادی، محاسبه شد. این شاخص‌ها می‌تواند دید مناسبی از تمایل به اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد و تاثیراتی که معماری آن‌ها می‌تواند در رابطه با درک کیفیت محیط، تامین انتظارات از فضای اقامت و درک ارزش‌هایی که در معماری بناهای سنتی وجود دارد، ارائه دهد. هم‌چنین اثر درک این ارزش‌ها، در ایجاد رضایت برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تحلیل عاملی تاییدی و بررسی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد با دریافت ارزش‌های اجتماعی و عاطفی همراه است که در ایجاد رضایت گردشگران موثر است. هم‌چنین کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا نیز در ایجاد ارزش‌های عاطفی و اجتماعی و رضایت گردشگران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Role of the Architectural Quality of Traditional Resorts in Yazd City in the Creation of Tourist Satisfaction with the Mediating Role of Perceived Value of the Building Architecture

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Zahra Moghadam Barati 2
1 Ph.D. of Tourism Management, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran (Corresponding Author).
2 M.A. of Tourism Marketing Management, Faculty of Humanities and basic Science, Sceince and Arts University of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to investigate the role of the architectural quality of traditional resorts of Yazd City in the creation of satisfaction for tourists with the mediating role of the perceived value of the building architecture. To this end, after reviewing theoretical foundations, the perceived value was investigated by examining the social and emotional values perceived by tourists during their stay in the traditional resorts of Yazd city and the objective and subjective qualities of the building architecture. It is a descriptive-analytical study and the required data was collected from the opinions of 111 tourists residing in the traditional resorts of Yazd City as the second historical city in the world which has climate-and-nature-compatible resorts. Then, the suggested indicators were calculated. These indicators can provide a good insight into the tourists’ inclination to stay in the traditional resorts of Yazd City and the role of their architecture in the perception of the environmental quality, satisfaction with the residence space, and understanding of the values in the architecture of traditional buildings. Also, the role of the perception of these values in the creation of satisfaction for tourists have been investigated. The exploratory factor analysis has been used for data analysis and the partial least squares in the PLS Software was used for the confirmatory factor analysis and to investigate how the variables influence and are influenced. The results indicated that tourists’ stay in the traditional resorts of Yazd City is associated with the perception of the social and emotional values that affect tourist satisfaction. Also, the objective and subjective qualities of the building architecture is effective in the creation of emotional and social values and tourists’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Perceived Value
  • Quality of Building Architecture
  • Tourist Satisfaction
  • Traditional Resorts of Yazd City
Abdollahzadeh, Seyedeh Mehsa, and Mahmoud Arzhmand. 2012. Social sustainability in Iran traditional neighborhoods, case study: shiraz SangeSiyah neighborhood. Iranian Islamic City Studies 10: 109-122.
Abedi, Sima, Mehrdad Karimi Moshaver, and Alireza Madadi. 2014. The theoretical framework for measuring the objective criteria of environmental quality with an emphasis on the theory of residential satisfaction and its feedback in the design of sustainable residential complexes. Haft Hesar Environmental Studies 8(2): 69-83. https://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-358-fa.html.
Ahmadi, Manijeh, Arastoo Khairollahi, and Mehdi Cheraghi. 2017. Analyzing the Effective Factors Influencing the Satisfaction of Foreign and National Tourists of Bisotoun Tourism Complex. Bi-quarterly Journals of Tourism Social Studies 5(9): 191-216.
Ali, Faizan, Rosmini Omar, and Muslim Amin. 2013. An examination of the relationships between physical environment, perceived value, image and behavioural Intentions: A SEM approach towards Malaysian resort hotels. Journal of Hotel and Tourism Management 27(2): 9-26.
Bahari, Jafar, Banafsheh Farahani, Shahla Bahari, Marjan Bazaleh, and Hamed Bahari. 2017. Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty (Case Study: Tabriz city). Geography and Environmental Studies 6(21): 127-144. http://ges.iaun.ac.ir/article_593120.html.
Chen, Ching-Fu, and Fu-Shian Chen. 2010. Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management 31(1): 29-35. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517709000338
Demirgüneş, Banu Külter. 2015. Relative importance of perceived value, satisfaction and perceived risk on willingness to pay more. International Review of Management and Marketing 5(4): 211-220. https://dergipark.org.tr/en/pub/irmm/issue/32086/355093
Eid, Riyad, and Hatem El-Gohary. 2015. The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. Tourism Management 46: 477-488. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517714001551
El-Adly, Mohammed Ismail. 2019. Modelling the relationship between hotel perceived value, customer satisfaction, and customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services 50: 322-332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698918305538
Farajirad, Abdulreza, and Behnam Iftikharian. 2012. Investigating The Role of Architecture in Tourism in Iran. Tourism Space Quarterly 1(3): 49-67.
Feizi, Mohsen, Seyyed Bagher Hosseini, Vahid Majidi, and Javad Ahmadi. 2017. Assessing the effective components on improving the quality of architectural space in the Public Libraries (case study: Central Library of Hamadan). Hoviat Shahr 31(11): 43-54. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_11387.html.
García-Fernández, Jerónimo, Pablo Gálvez-Ruíz, Jesús Fernández-Gavira, Luisa Vélez-Colón, Brenda Pitts, and Ainara Bernal-García. 2018. The effects of service convenience and perceived quality on perceived value, satisfaction and loyalty in low-cost fitness centers. Sport Management Review 21(3): 250-262. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352317300621
Haghighinasab, Manijeh, Hamidreza Yazdani, and Insieh Karimi. 2014. Examining the effective factors on and consequences of satisfaction of inbound tourists and assessing their satisfaction of tourism services in Isfahan. Business Management 6(4): 731-753. https://jibm.ut.ac.ir/article_52107.html.
Hudman, Lloyd E., and Richard H. Jackson. 2002. Geography of Travel and Tourism. Delmar Publishers.
Imani Khoshkhoo, Mohammad Hossein, and Ali Javdaneh. 2011. European Tourists’ satisfaction with their Travel Experience in Iran. Tourism and Development Quarterly 1(1): 17-30.
Khajeh Shahkoohi, Alireza, and Seyed Mohammad Mousavi Parsaei. 2019. Assessment of Tourists’ Satisfaction with the Performance of Dimensions of Destination of Tourism Product: A Comparative-Correlative Analysis based on Scio-Demographic characteristics. Journal of Space Geography 9(32): 13-32. http://gps.gu.ac.ir/article_93879.html.
Medina, Lasansky, and McLaren Brian. 2004. Architecture and Tourism: Perception, Performance and Place. Berg Publishers.
Peyvastehgar, Yaghoub, Ali Akbar Heidari, and Motahareh Islami. 2017. Recognizing the five principles of Professor Pirnia in the architecture of traditional Iranian houses and analyzing it with reference to Islamic religious sources, a case study of the houses of Yazd city. Iranian Islamic City Studies 7(27): 51-66.
Rahman, Noraslinda Abdul, Norhazliza Halim, and Khalilah Zakariya. 2018. Architectural value for urban tourism placemaking to rejuvenate the cityscape in Johor Bahru. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/401/1/012010/meta
Rahmani, Mahsa. 2017. Towards an Ontological Understanding of Architecture (Focusing on Mystical Experiences of Ibn Arabi). Iranian Architectural Studies 6(12): 67-82. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111792.html.
Rahmani, Sara, and Hamid Nadimi. 2019. A Reflection on Environmental Quality and Meaning. Research Institute of Art, Architecture and Urban Planning Nazar 16(71): 51-60. http://www.bagh-sj.com/article_86873.html.
Ramseook-Munhurrun, Prabha, Vishwadeo N. Seebaluck, and Perunjodi Naidoo. 2015. Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius. Procedia-Social and Behavioral Sciences 175: 252-259. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012586
Rasoolimanesh, S. Mostafa, Norziani Dahalan, and Mastura Jaafar. 2016. Tourists’ perceived value and satisfaction in a community-based homestay in the Lenggong Valley world heritage site. Journal of Hospitality and Tourism Management 26: 72-81. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1447677016000061
Rattanaprichavej, Niti. 2019. An interaction of architectural design and perceived value toward revisit intention in artificially built attractions. Real Estate Management and Valuation 27(3): 69-80. https://sciendo.com/es/article/10.2478/remav-2019-0026
Rezaei, Mohammad Reza, Sohrab Moazzen, and Narges Nafer. 2014. Evaluation of satisfaction rate the Urban environmental quality indicators satisfaction rate in new cities (Case study: the new city Parand). Urban Planning Geography Research 2(1): 31-47. https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_51481.html.
Roy, Debashish, Md Gulam Mokta Dhir, and Mohammad Kamrul Ahsan. 2016. Factors affecting tourist satisfaction: A study in Sylhet Region. ABC Research Alert 4(3). https://www.abc.us.org/ojs/index.php/abcra/article/view/307
Ryu, Kisang, Heesup Han, and Soocheong Shawn Jang. 2010. Relationships among hedonic and utilitarian values, satisfaction and behavioral intentions in the fast-casual restaurant industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management 22(3): 416-432. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09596111011035981/full/html
Salajegheh, Sakineh. 2016. The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. Master's Thesis, Shahid Bahoner University of Kerman.
Sameh, Reza, and Gholamreza Akrami. 2014. Explaining the concept of architecture as an architectural matter from nature to quality. Chaharsafeh scientific-specialist journal 1: 37-29.
Sameh, Reza. 2013. Architecture and the quality of human life, explaining the concept (quality in architecture) based on the knowledge system of Islam. Doctoral Thesis, University of Tehran.
Shafei Sabet, Naser, and Saeedeh Haratifard. 2018. Empowerment of Local Stakeholders for Participation in Sustainable Tourism Development with Mediating Role of Perceived Tourism Effects. Tourism Planning and Development 8(29): 71-90. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_2416.html.
Shirkhodaei, Meysam, Mohsen Alizadeh Sani, and Fahimeh Ami Diva. 2016. Examining the Effect of Destination Image on Satisfaction and Behavioral Intentions in Health Tourism (Case Study: Lavij Spa). Tourism Planning and Development 5(17): 128-145. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1281.html.
Soleimani, Mansour, Ali Mohammadnejad, Parvin Khodadadi, and Vahid Ataei. 2015. Measuring Tourists' Satisfaction of the Mahabad City with an Emphasis on Shopping Tourism. Urban Economy and Management 3(10): 139-155. https://iueam.ir/browse.php?a_id=153&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1.
Song, Hak Jun, Choong-Ki Lee, Jin Ah Park, Yoo Hee Hwang, and Yvette Reisinger. 2015. The influence of tourist experience on perceived value and satisfaction with temple stays: The experience economy theory. Journal of Travel & Tourism Marketing 32(4): 401-415. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548408.2014.898606
Wang, Yang, Qi Han, Bauke De Vries, and Jian Zuo. 2016. How the public reacts to social impacts in construction projects? a structural equation modeling study. International Journal of Project Management 34(8): 1433-1448.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026378631630059X