بررسی کیفیت معماری اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش میانجی ارزش ادراک‌شده از معماری بنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

10.22034/aaud.2021.253538.2337

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات کیفیت معماری اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش میانجی ارزش ادراک‌شده از معماری بنا است. از این رو با بررسی مبانی نظری، ارزش ادراک‌شده در دو سطح ارزش‌های عاطفی و اجتماعی دریافت‌شده توسط گردشگران در مدت اقامت در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد و هم‌چنین در دو سطح کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا در نظر گرفته شد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و داده‌های مورد نیاز با بهره‌گیری از نظرات 111 نفر از گردشگران اقامت‌کننده در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد، به عنوان دومین شهر تاریخی جهان که از اقامتگاه‌هایی با معماری متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعت برخوردار است، گردآوری شد و شاخص‌های پیشنهادی، محاسبه شد. این شاخص‌ها می‌تواند دید مناسبی از تمایل به اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد و تاثیراتی که معماری آن‌ها می‌تواند در رابطه با درک کیفیت محیط، تامین انتظارات از فضای اقامت و درک ارزش‌هایی که در معماری بناهای سنتی وجود دارد، ارائه دهد. هم‌چنین اثر درک این ارزش‌ها، در ایجاد رضایت برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تحلیل عاملی تاییدی و بررسی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد با دریافت ارزش‌های اجتماعی و عاطفی همراه است که در ایجاد رضایت گردشگران موثر است. هم‌چنین کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا نیز در ایجاد ارزش‌های عاطفی و اجتماعی و رضایت گردشگران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Role of the Architectural Quality of Traditional Resorts in Yazd City in the Creation of Tourist Satisfaction with the Mediating Role of Perceived Value of the Building Architecture

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Zahra Moghadam Barati 2
1 Ph.D. of Tourism Management, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran (Corresponding Author).
2 M.A. of Tourism Marketing Management, Faculty of Humanities and basic Science, Sceince and Arts University of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to investigate the role of the architectural quality of traditional resorts of Yazd City in the creation of satisfaction for tourists with the mediating role of the perceived value of the building architecture. To this end, after reviewing theoretical foundations, the perceived value was investigated by examining the social and emotional values perceived by tourists during their stay in the traditional resorts of Yazd city and the objective and subjective qualities of the building architecture. It is a descriptive-analytical study and the required data was collected from the opinions of 111 tourists residing in the traditional resorts of Yazd City as the second historical city in the world which has climate-and-nature-compatible resorts. Then, the suggested indicators were calculated. These indicators can provide a good insight into the tourists’ inclination to stay in the traditional resorts of Yazd City and the role of their architecture in the perception of the environmental quality, satisfaction with the residence space, and understanding of the values in the architecture of traditional buildings. Also, the role of the perception of these values in the creation of satisfaction for tourists have been investigated. The exploratory factor analysis has been used for data analysis and the partial least squares in the PLS Software was used for the confirmatory factor analysis and to investigate how the variables influence and are influenced. The results indicated that tourists’ stay in the traditional resorts of Yazd City is associated with the perception of the social and emotional values that affect tourist satisfaction. Also, the objective and subjective qualities of the building architecture is effective in the creation of emotional and social values and tourists’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Perceived Value
  • Quality of Building Architecture
  • Tourist Satisfaction
  • Traditional Resorts of Yazd City
احمدی، منیژه، ارسطو خیراللهی، و مهدی چراغی. 1396. ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون. دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری 5(9): 216-191.
ایمانی خوشخو، محمدحسین، و علی جاودانه. 1390. میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران. فصلنامه گردشگری و توسعه 1(1): 30-17.
بهاری، جعفر، بنفشه فراهانی، شهلا بهاری، مرجان بذله، و حامد بهاری. 1396. بررسی روابط ساختاری تصویر مقصد، ارزش درک شده، رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی : شهر تبریز). جغرافیا و مطالعات محیطی 6(21): 127-144. http://ges.iaun.ac.ir/article_593120.html
پیوسته‌گر، یعقوب، علی اکبر حیدری، و مطهره اسلامی. 1396. بازشناسی اصول پنج‌گانه استاد پیرنیا در معماری خانه‌های سنتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسلامی مطالعه موردی: خانه‌های شهر یزد. مطالعات شهر ایرانی اسلامی 7(27): 66-51.
حقیقی‌نسب، منیژه، حمیدرضا یزدانی، و انسیه کریمی. 1393. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان. مدیریت بازرگانی 6(4): 731-753. https://jibm.ut.ac.ir/article_52107.html
خواجه شاهکوهی، علیرضا، و سیدمحمد موسوی پارسایی. 1398. تأثیر عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگر بر رضایتمندی گردشگران یک آنالیز تطبیقی- همبستگی برحسب خصوصیات دموگرافیکی و اجتماعی. مجله آمایش جغرافیایی فضا 9(32): 32-13. http://gps.gu.ac.ir/article_93879.html
رحمانی، مهسا. 1396. شأن کیفیت در معماری اسلامی، با استناد به آراء ابن‌عربی. مطالعات معماری ایران 6(12): 67-82. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111792.html
رحمانی، سارا، و حمید ندیمی. 1398. تأملی در کیفیت و معنی محیط. پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 16(71): 51-60. http://www.bagh-sj.com/article_86873.html
رضایی، محمدرضا، سهراب مؤذن، و نرگس نفر. 1393. تحلیل رضایت‌مندی از شاخص‌های کیفیت محیط در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید پرند). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری 2(1): 47-31. https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_51481.html
سامه، رضا، و غلامرضا اکرمی. 1393. تبیین مفهوم معماری به مثابه (امر معماری) از ماهیت تا کیفیت. نشریه علمی- تخصصی چهار صفه 1: 37-29.
سامه، رضا. 1392. معماری و کیفیت زندگی انسان تبیین مفهوم (کیفیت در معماری) مبتنی بر نظام معرفتی اسلام. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
سلاجقه، سکینه. 1395. تأثیر اعتقادات اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک‌شده و رضایت از گردشگری. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سلیمانی، منصور، علی محمدنژاد، پروین خدادادی، و وحید عطایی. 1394. سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بـر گردشـگری خرید. اقتصاد و مدیریت شهری 3(10): 155-139. https://iueam.ir/browse.php?a_id=153&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
شفیعی‌ثابت، ناصر، و سعیده هراتی‌فرد. 1397. توانمندسازی ذینفعان محلی برای مشارکت در توسعه پایدار گردشگری با نقش میانجی اثرات ادراک شده از گردشگری. برنامه ریزی و توسعه گردشگری 8(29): 90-71. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_2416.html
شیرخدایی، میثم، محسن علیزاده ثانی، و فهیمه آمی دیوا. 1395. بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری 5(17): 145-128. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1281.html
عابدی، سیما، مهرداد کریمى مشاور، و علیرضا مددى. 1393. چارچوب نظرى سنجش معیارهاى عینى کیفیت محیط با تأکید بر نظریه رضایتمندى سکونتى و بازخورد آن در طراحى مجموعه‌هاى مسکونى پایدار. مطالعات محیطى هفت حصار 8(2): 83-69. https://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-358-fa.html
عبداله‌زاده، سیده مهسا، و محمود ارژمند. 1391. در جست وجوی ویژگی‌های خانه ایرانی (بر مبنای بررسی شیوه زندگی در خانه‌های سنتی شیراز. مطالعات شهر ایرانی اسلامی 10: 122-109.
فرجی‌راد، عبدالرضا، و بهنام افتخاریان. 1391. بررسی نقش معماری در صنعت گردشگری (مطالعه موردی: معماری ایران). فصلنامه فضای گردشگری 1(3): 67-49.
فیضی، محسن، سیدباقر حسینی، وحید مجیدی، و جواد احمدی. 1396. ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضای معماری در کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی همدان). هویت شهر 31(11): 54-43. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_11387.html
Rahman, Noraslinda Abdul, Norhazliza Halim, and Khalilah Zakariya. 2018. Architectural value for urban tourism placemaking to rejuvenate the cityscape in Johor Bahru. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/401/1/012010/meta
 Ali, Faizan, Rosmini Omar, and Muslim Amin. 2013. An examination of the relationships between physical environment, perceived value, image and behavioural Intentions: A SEM approach towards Malaysian resort hotels. Journal of Hotel and Tourism Management 27(2): 9-26.
Chen, Ching-Fu, and Fu-Shian Chen. 2010. Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management 31(1): 29-35. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517709000338
Demirgüneş, Banu Külter. 2015. Relative importance of perceived value, satisfaction and perceived risk on willingness to pay more. International Review of Management and Marketing 5(4): 211-220. https://dergipark.org.tr/en/pub/irmm/issue/32086/355093
Eid, Riyad, and Hatem El-Gohary. 2015. The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. Tourism Management 46: 477-488. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517714001551
El-Adly, Mohammed Ismail. 2019. Modelling the relationship between hotel perceived value, customer satisfaction, and customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services 50: 322-332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698918305538
García-Fernández, Jerónimo, Pablo Gálvez-Ruíz, Jesús Fernández-Gavira, Luisa Vélez-Colón, Brenda Pitts, and Ainara Bernal-García. 2018. The effects of service convenience and perceived quality on perceived value, satisfaction and loyalty in low-cost fitness centers. Sport Management Review 21(3): 250-262. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352317300621
Hudman, Lloyd E., and Richard H. Jackson. 2002. Geography of Travel and Tourism. Delmar Publishers.
Medina, Lasansky, and McLaren Brian. 2004. Architecture and Tourism: Perception, Performance and Place. Berg Publishers.
Ramseook-Munhurrun, Prabha, Vishwadeo N. Seebaluck, and Perunjodi Naidoo. 2015. Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius. Procedia-Social and Behavioral Sciences 175: 252-259. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012586
Rasoolimanesh, S. Mostafa, Norziani Dahalan, and Mastura Jaafar. 2016. Tourists’ perceived value and satisfaction in a community-based homestay in the Lenggong Valley world heritage site. Journal of Hospitality and Tourism Management 26: 72-81. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1447677016000061
Rattanaprichavej, Niti. 2019. An interaction of architectural design and perceived value toward revisit intention in artificially built attractions. Real Estate Management and Valuation 27(3): 69-80. https://sciendo.com/es/article/10.2478/remav-2019-0026
Roy, Debashish, Md Gulam Mokta Dhir, and Mohammad Kamrul Ahsan. 2016. Factors affecting tourist satisfaction: A study in Sylhet Region. ABC Research Alert 4(3). https://www.abc.us.org/ojs/index.php/abcra/article/view/307
Ryu, Kisang, Heesup Han, and Soocheong Shawn Jang. 2010. Relationships among hedonic and utilitarian values, satisfaction and behavioral intentions in the fast-casual restaurant industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management 22(3): 416-432. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09596111011035981/full/html
Song, Hak Jun, Choong-Ki Lee, Jin Ah Park, Yoo Hee Hwang, and Yvette Reisinger. 2015. The influence of tourist experience on perceived value and satisfaction with temple stays: The experience economy theory. Journal of Travel & Tourism Marketing 32(4): 401-415. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548408.2014.898606
Wang, Yang, Qi Han, Bauke De Vries, and Jian Zuo. 2016. How the public reacts to social impacts in construction projects? a structural equation modeling study. International Journal of Project Management 34(8): 1433-1448.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026378631630059X