تحلیل رابطه ساختار کالبدی بافت‌‌های مسکونی و تعاملات همسایگی، مورد مطالعاتی: رابطه الگوی مسکن و تعاملات چهره به چهره در محلات سمیه، باجک و فرهنگیان در شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.346932.2680

چکیده

مفهوم همسایگی در محله از دیرباز یکی از اساسی‌ترین مفاهیم مطرح در معماری و شهرسازی به ویژه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بوده است. مسئله‌‌ای که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل داده است افت کیفی روابط همسایگی در محلات شهرهای معاصر ایران است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است به این سوال اصلی پرداخته شود که آیا ارتباط منطقی بین ساختار کالبدی بافت‌‌های مسکونی و روابط همسایگی وجود دارد؟ گونه‌‌ این تحقیق از نوع همبستگی است به طوری که ساختار کالبدی بافت مسکونی (به لحاظ الگوی ویلایی یا آپارتمانی) به عنوان متغیر مستقل منظور شده است و تعاملات اجتماعی و به طور خاص، روابط چهره به چهره بین همسایگان نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (با استفاده از پرسش‌نامه) انجام شده است. پرسش‌نامه‌‌ها، میان 300 واحد مسکونی از مجموع 581 واحد مسکونی در چهار منطقه مسکونی شهر قم توزیع شده است که دو مورد از آن‌ها دارای بافت ویلایی و دو مورد دیگر دارای بافت آپارتمانی هستند. لازم به ذکر است که در انتخاب نمونه‌‌ها سعی شده است حتی المقدور، به جز متغیر ساختار کالبدی به عنوان متغیر مستقل، سایر متغیرهای ثانویه‌ای که بر روی متغیر وابسته یعنی تعاملات چهره به چهره تاثیر دارند کنترل گردد (نظیر وضعیت مالی افراد و یا مدت سکونت آن‌ها در محله). طبق یافته‌‌های حاصل از این پژوهش، میان ساختار کالبدی بافت مسکونی در چهار بافت مسکونی شهر قم و تعاملات اجتماعی و به طور خاص، روابط چهره به چهره‌‌ی همسایگان، رابطه معناداری وجود دارد به نحوی که تعاملات چهره به چهره در محلات ویلایی در مقایسه با محلات آپارتمانی به مراتب بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between the Physical Structure of Residential Textures and Neighborhood Interactions; Case Study: Relationship between Housing Pattern and Face-to-Face Interactions in Somayyeh, Bajak, and Farhangian Neighborhoods of Qom

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khalifeh Shooshtari 1
  • Mohammad Mannan Raeesi 2
1 M.A. of Architectural Engineering, Shahab Danesh University, Qom, Iran.
2 Associate Professor of Architectural Engineering Department, Technical and Engineering Faculty, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The concept of neighborhood has been long one of the most basic concepts in architecture and urban planning, especially Islamic-Iranian architecture and urban planning. The issue that makes up the main framework of the present study is the decline in the quality of neighborhood relations in the neighborhoods of contemporary Iranian cities. In this regard, the present study seeks to answer the main question that whether there is a logical correlation between the physical structure of the residential textures and neighborhood relations. It is a correlational study in which the physical structure of residential texture (villa or apartment pattern) is considered the independent variable and the social interactions, specifically the face-to-face interactions between the neighbors, are considered the dependent variable. The data has been collected by the library and field methods (using a questionnaire). The questionnaires are distributed to 300 residential units among 581 units in four districts of Qom, among which two districts contain villa textures and two contain apartment textures. It should be noted in the selection of the samples, it has been tried to, except for the physical structure as the independent variable, control the secondary variables (such as the financial status or the length of residence in the neighborhood) that affect the dependent variable (face-to-face interactions), as much as possible. According to the findings, the physical structure of residential textures in four districts of Qom and the social interactions, specifically the face-to-face interactions of the neighbors, are significantly correlated in a way that these interactions are more prevalent in the neighborhoods with villas than neighborhoods with apartments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood Relations
  • Villa Neighborhoods
  • Apartment Complexes
  • Face-to-Face Interactions
Ansari Qomi, Mahdi. 2014. Nahj-ul-Fisahah. Qom: Navid Mozaffar Publishers.
Bernardo, Fatima, and José-Manuel Palma Oliveira. 2016. Urban neighborhoods and intergroup relations: The importance of place identity. Journal of Environmental Psychology (45): 239-251. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027249441630010X
D.K. Ching, Francis. 2009. Architecture, form, space, and order. Translated by ZahraQaragozlu. Tehran: Tehran University Press.
Dicle, Aidin, and Süheyla Büyükşahin Sıramkaya. 2014. “Neighborhood” Concept and The Analysis of Differentiating Sociological Structure with The Change of Dwelling Typology. Procedia - Social and Behavioral Sciences (140): 260–269. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814033448
Ebrahimi Mojarad, Mana, and Farhan Mozaffar. 2021. Identifying dimensions of place-identity formation in residential neighborhoods based on a professional’s perspective using Q factor analysis. Andiseh Memamari 11(6): 1-16. https://at.journals.ikiu.ac.ir/?_action=article&au=28159&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7.
Einifar, Alireza, and Azadeh Agha Latifi. 2011. The concept of territory in residential complexes. Journal of Fine Arts (47): 17-28. https://jfaup.ut.ac.ir/article_28927_0352407f5e382c1f32e5476ca3498481.pdf.
Farkisch, hero. 2020. Assessment of Social Interaction in Sense of Place: Rethinking the Design of Neighborhood Center in Urban space, Case study: Boshrooyeh City. Creative City Design (3)1: 110-121. https://crcd.mashhad.iau.ir/article_680205.html
Ferguson, Bruce K., and Derek E. Ferguson. 2016. Architectural and personal influenced on neighboring behaviors. Frontiers of Architectural research 5(2): 194-201. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263516300036
Goli Zavvareh, Gholamreza. 2010. Our neighbor is our shadow. Moral and behavioral relations of neighbors in Quran and Sunnah. Qom: Sahifa Khirad Publications.
Groat, Linda, and David Wang. 2013. Architectural Research methods. Translated by Alireza Einifar. Tehran: Tehran University Press.
Hamzehnejad, Mahdi, and Fatemeh Samimifar. 2013. Validating of global social sustainability principles based on Islamic ethics (in residential neighborhoods). Islamic Architecture Research Quarterly (1): 121-139. http://jria.iust.ac.ir/article-1-140-fa.html.
Ibn Shoaba, Hasan Ibn Ali. 2016. Tuhf al-Oqul. Qom: Dar-ul-Hadith Publications.
Lang, John. 2002. Creation of architectural theories. Translated by Alireza Einifar. Tehran: Tehran University Press.
Lawson, Brian. 2015. The language of space. Translated by Alireza Einifar. Tehran: Tehran University Press.
Mendes, Maria Manuela, and João cabral. 2017. Architecture and the Social Sciences (Inter- and Multidisciplinary Approaches between Society and Space). Berlin : Springer International Publishing.
Mohammad Moradi, Arash, Seyed Abbas Yazdanfar, Mohsen Faizi, and Saeed Norouzian Maliki. 2018. Measuring sense of place and identifying the effective components in the historical fabric of Tehran (Case study: The historical neighborhood of Imamzadeh Yahya). Journal of Iranian Architectural Studies (15): 173-192. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111823.html.
Movaqqar, Hamidreza, Ehsan Ranjbar, and Mohammadreza Pour Jafar. 2015. Relearning the Concept of Mahalleh [Neighborhood] in Iranian Desert Cities, Case Study: Mahallehs in Naeen. Journal of Iranian Architectural Studies (4): 35-56. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111749.html.
Ostrowski, Waclaw. 2016. Contemporary town planning: From the origins to the Athens Charter. Translated by Ladan Etezadi. Tehran. University Publishing Center.
Pourdeihimi, Shahram, and Reza Sar Ali. 2015. Neighborhood and being a neighbor. Soffeh. 26(1): 5-24. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100307_3f789008bf74dc51c61eef3f909c5b15.pdf.
Pourdeihimi, Shahram. 2012. City, housing, and collections. Tehran: Armanshahr Publications.
Raeesi, Mohammad Manan, and Fatemeh Mohammad Ali Nezhad. 2021. An analysis of neighborhood architecture based on the maximum desired size of the neighborhood from the perspective of religious texts. Islamic Architecture Research Quarterly (33): 121-109. http://www.iust.ac.ir/jria/article-1-1413-fa.html.
Saghatoleslami Amidoleslam, and Behnaz Aminzadeh. 2012. A comparative study of the concept and principles used in the Iranian neighborhood and the western neighborhood unit. Hoviat-e Shahr (13): 33-45. https://www.sid.ir/paper/154639/fa#downloadbottom.
Sarrafi, Mozaffar, and Fateme Ghannad. 2020. AAn Analysis of Sustainable Community Development with Emphasis on Good Urban Governance: The Case of Akhund Neighbourhood, Qazvin. Soffeh 30(1): 77-92. https://soffeh.sbu.ac.ir/?_action=article&au=839199&_au=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D8%A7% D8%B7%D9%85%D9%87.
Schoenauer, Norbert. 2001. Suburban and city housing. Translated by Shahram Pour Deihimi. Tehran: Rozaneh Publications.
Shahidi, Syed Jafar. 2013. Translation of Nahj al-Balagha. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
Williams, Joanna. 2005. Designing Neighborhoods for Social Interaction (The Case of Cohousing). Journal of Urban Design (10)2: 195-227. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574800500086998
Zolfagharzadeh, Hassan, Reza Jafariha, and Ali Zendedel. 2019. Proposed model of Iranian_ Islamic neighborhood architecture based on notions of life and Islamic wisdom. Two Quarterly Journals of Architectural Thought 5(3): 33-59. https://at.journals.ikiu.ac.ir/?_action=article&au=887&_au=%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84% D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%86.