تحلیل تطبیقی ارزش‌های باغ ‌ایرانی بر اساس شاخص‌های نظریه دید- پناه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2020.242274.2280

چکیده

تبیین ارزش‌های عینی- ذهنی نشأت‌گرفته از هویت بومی و ایرانی در باغ ایرانی همواره برای معماران منظر و فضای سبز مورد توجه بوده و بسیاری از طراحان و محقیقین باغ ایرانی آن‌ها را به عنوان شاخصه‌هایی هویت‌مند برای طراحی فضاها، مورد توجه قرار داده‌اند. از این رو تحلیل باغ ایرانی با استفاده از نظریه دید- پناه ‌(نظریه مطرح در طراحی فضاهای سبز) می‌تواند این ارزش‍‌ها را هرچه بیش‌تر نمایان کند. شاخص‌های این مطالعه از نظریه دید- پناه برگرفته شده است که در ‌طراحی منظر معاصر به عنوان یکی‌ از‌ نظریه‌‌های اصلی محسوب می‌شود. سوال اصلی پژوهش این است که نظریه دید- پناه به چه میزان توانایی تبیین ارزش‌های کمی و کیفی باغ ایرانی را دارد؟ روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی-‌ ‌توصیفی است و از تکنیک‌های تحلیل‌‌ تطبیقی و استدلال منطقی استفاده شده است. داده‌‌های کیفی، با رجوع به اسناد و متون مرتبط و مطالعات کتابخانه‌‌ایی فراهم شده‌‌ است. تحلیل‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از منطق تحلیل تطبیقی صورت گرفته ‌‌است. سنجه‌های مربوط به ارزش‌های باغ ایرانی شامل، وسعت‌ و‌ فراخ، جهت‌‌دهندگی، آسایش و آرامش، جاودانگی، بی‌انتهایی، تمرکز حواس، جذابیت و موزونی، مرکزیت و سازماندهی فضا و سنجه‌های مربوط به دید- پناه شامل پیچیدگی، دید و منظر، امنیت و پناه، و رمزآلودگی فضاست. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد ماهیت و ارزش‌های کیفی باغ ایرانی از طریق نظریه دید- پناه قابل تبیین نیست و صرفاً ویژگی‌های عمومی و مشترک آن با فضاهای سبز از این طریق قابل ارزیابی است. باغ ایرانی واجد کیفیات و شاخصه‌های منحصر به‌فردی است که با رویکردهای کمی و محاسباتی قابل سنجش و ارزیابی نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Persian Gardens Values based on the Indicators of Prospect-Refuge Theory

نویسندگان [English]

  • Kamyab Kiani 1
  • Mohammad Reza Bemanian 2
  • Mansour Yeganeh 3
1 Ph.D. Researcher in Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
2 Professor, of Architecture, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor, of Architecture, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Explanation of the Persian garden’s objective-subjective values derived from the indigenous and Iranian identity has been always considered by landscape and green space architects, and many Persian garden designers and researchers have regarded them as identity indicators to design spaces. Therefore, analysis of the Iranian garden using the indicators of prospect-refuge theory (a theory in the field of green space design), can reveal these values as much as possible. In the present study, the indicators are derived from the prospect-refuge theory, considered one of the main theories in landscape design. The research’s main question is to what extent can the indicators of prospect-refuge theory explain the quantitative/qualitative values of the Persian garden? It is a descriptive-analytical study in which comparative analysis and logical reasoning have been used. The qualitative data has been collected by reviewing relevant texts and documents and library studies. The analyses have been done at two descriptive and inferential levels using the comparative analysis logic. The indicators relevant to the Persian garden include vastness and spaciousness, orientation, comfort and tranquility, eternality, endlessness, the concentration of attention, attractiveness and harmony, and centrality and organization of space, and indicators related to prospect-refuge including complexity, view and landscape, security and refuge, and the mystery of space. The results indicate that the qualitative nature and values of the Persian garden cannot be explained by the indicators of prospect-refuge theory, and only its general attributes shared with green spaces can be evaluated using this approach. The Persian garden has unique qualities and characteristics that cannot be measured and evaluated by quantitative and calculative approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Garden
  • Prospect-Refuge Theory
  • Comparative Analysis
  • Objective-Subjective Values
اسد‌پور، علی. ۱۳۹۷. پدیدارشناسی باغ در آثار و نقش برجسته‌های آشوری؛ مفاهیم و گونه‌ها. باغ‌نظر ۱۵(۶۰)‌: ۵۱-۶۲. http://www.bagh-sj.com/article_62765.html 
اعتضادی، لادن. ۱۳۹۵. مطالعات باغ‌ایرانی و مغالطه«باغشهر». صفه ۲۶(۷۲):‌ ۶۵-۸۵. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=283740 
بمانیان، محمد‌رضا، علی اکبر تقوایی، و محمدشریف شهیدی. ۱۳۸۷. بررسی بنیادهای فرهنگی-محیطی در عناصر کالبدی باغ‌های ایرانی(قبل و بعد اسلام). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست ۱۰(۱): ۱۰۳-۱۱۲. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73889 
پورتئوس، جی. ۱۳۸۹. زیبایی‌شناسی محیط‌زیست: نظریه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی. ترجمه: محمد‌رضا‌ مثنوی. جهاد دانشگاهی مشهد. https://www.adinehbook.com/gp/product/9643241285 
شیبانی، مهدی، و سید‌ امیر هاشمی‌زادگان. ۱۳۹۵. باغ‌ایرانی، هستیِ نوشونده. باغ‌نظر ۱۳(۴۵): ۵-۱۲. http://www.bagh-sj.com/article_43399.html 
گودرزیان، شروین. ۱۳۹۳. مقایسه مفهوم نظرگاه در باغ‌های ایران و هند. هنر و تمدن‌شرق ۲(۳): ۳۲-۳۹. http://www.jaco-sj.com/article_5681.html 
محمد‌زاده، مهدی، و سونیا نوری. ۱۳۹۶. بررسی ساختار و زوایای دید باغ‌ایرانی در نگارگری باغی و قالی‌های باغی دوره صفویه. باغ‌نظر ۱۴(۵۲): ۲۷-۳۶. http://www.bagh-sj.com/article_50514.html 
منصوری، سید امیر. ۱۳۸۴. در‌‌آمدی بر زیبایی‌شناسی باغ‌ایرانی. باغ‌نظر ۲(۳): ۵۸-۶۳. http://www.bagh-sj.com/article_1504.html 
منصوری، سید امیر، آرش زادان، محمود تیموری، آیدا آل‌هاشمی، و شروین گودرزیان. ۱۳۹۵. باغ‌ایرانی دامپزشکی. مجله منظر (۳۴): ۶-۱۷. http://www.manzar-sj.com/article_16645_efd185b2b2262fa6754ff4fe708488b3.pdf 
مهدی‌‌زاده سراج، فاطمه، و عاطفه نیکوگفتار. 1390.‌ بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ‌های سنتی ایران و ژاپن. باغ‌نظر ۸(۱۷): ۳۱-۴۳. http://www.bagh-sj.com/article_111.html 
Alexander, Christopher. 1959. Perception and Modular Coordination. RIBA Journal 66(12): 425-429. https://ci.nii.ac.jp/naid/10018724797/ 
Aliyas, Zeinab, and sara Masoudi Nezhad. 2019. The Role of Historical Persian Gardens as Urban Green Spaces: Psychological, Physical, and Social Aspects. ENVIRONMENTAL JUSTICE 12(3). https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/env.2018.0034 
Amati, Marco, Ebadat Ghanbari Parmehr, Chiris McCarthy, and Jodi Sita. 2018. How eye-catching are natural features when walking through a park? Eye- tracking responses to videos of walks. Journal of Urban Forestry & Urban Greening (31): 67-78. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717303540 
Appleton, Jay. 1975. Landscape evaluation: the theoretical vacuum. Transactions of the Institute of British Geographers (66): 120-123. https://www.jstor.org/stable/621625 
Appleton, Jay. 1984. Prospects and Refuges Re-Visited. Landscape Journal 3(2): 91-103. http://lj.uwpress.org/content/3/2/91.short 
Baran, Perver K., Payam Tabrizian, Yujia Zhai, Jordan W. Smith, and Myron F. Floyd. 2018. An exploratory study of perceived safety in a neighborhood park using immersive virtual environments. Journal of Urban Forestry & Urban Greening (35): 72-81. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717307458 
Chiang, Yen-Cheng, Jack L. Nasar, and Chia-Chun Ko. 2014. Influence of visibility and situational threats on forest trail evaluations. Journal of Landscape and Urban Planning (125): 166-173. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204614000280 
Dawes, Michael, and Michael Ostwald. 2014. Prospect-Refuge theory and the textile-block houses of Frank Lloyd Wright: An analysis of spatio-visual characteristics using isovists. Journal of Building and Environmet (80): 228-240. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132314001760 
Dosen, Annemaris, and Michael Ostwald. 2013. Prospect and refuge theory: Constructing a critical definition for architecture and design. The International Journal of Design in Society 6(1): 9-23. https://www.researchgate.net/publication/286123657_Prospect_and_refuge_theory_Constructing_a_critical_definition_for_architecture_and_design 
Dosen, Annemaris, and Michael Ostwald. 2016. Evidence for prospect-refuge theory: a meta-analysis of the findings of environmental preference research. Journal of City Territ Architecture 3(4): 1-14. https://cityterritoryarchitecture.springeropen.com/articles/10.1186/s40410-016-0033-1 
Gue, Xiaoying, Yuhuan Qian, Liang Li, and Akira Asano. 2018. Assessment model for perceived visual complexity of painting images. Journal OF Knowledge-Based Systems (159): 110-119. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705118303150 
Haghighat bin, Mojtaba Ansari, Clemens Steenbergen‌, and Ali Akbar Taghvaee. 2012. Innovations in the charbagh axis of the safavid period. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 22(2): 79-90. http://ijaup.iust.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-266-1&sid=1&slc_lang=en 
Hwang, JI-Hyoun, and Hyunsoo Lee. 2018. A PARAMETRIC DESIGN MODEL FOR NUMERICALLY MEASURING THE DESIGN ATTRIBUTES OF PROSPECT-REFUGE. 23rd International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia: Learning, Prototyping and Adapting, CAADRIA 2018, Beijing, China. http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/2015%20+dave=2:/Show?caadria2018_059 
Harvey, Chester, Lisa Aultman-Hall, Stephanie Hurley, and Austin Troy. (2018). Effects of skeletal streetscape design on perceived safety. Journal of Landscape and Urban Planning (142): 18-28. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615001139 
Heerwagen, Judith. 2008. Psychological Value of Space. published by the National Institute of Building Sciences. last accessed 07/04/2011. http://www.wbdg.org/resources/psych-space_value 
Kaplan, Rachel, and Eugene J. Herbert. 1988. Familiarity and preference: a cross-cultural analysis. In “Environmental aesthetics”, edited by Jack L. Nasar, Cambridge University Press, 379–389. https://ci.nii.ac.jp/naid/10020944621/ 
Khalilnezhad, Tobias. 2015. The productive landscape in Persian Garden; Foundations and features. Journal of Bagh-e Nazar 13(38): 3-16. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=507163 
Nassehzadeh Sh, A’zami A. 2010. Analyses of Iranian Garden Design Art from Landscape Architecture and Urbanism View. Journal of Energy and Environment 1(4): 311-316. https://www.researchgate.net/publication/269873899_Analyses_of_Iranian_Garden_Design_Art_from_Geometrical_Structure_View_Case_Study_Shahzade_Mahan_Kerman_in_Iran 
Ojaghlou, Morteza, and Mehdi Khakzand. 2019. THERMAL COMFORT CHARACTERISTIC OF 5 PATTERNS OF A PERSIAN GARDEN IN A HOT-ARID CLIMATE OF SHIRAZ, IRAN. A Journal of Landscape Ecology 12(3): 1-33. https://sciendo.com/es/article/10.2478/jlecol-2019-0016 
Psathiti, Chrystala, and Kerstin Sailer. 2017. A PROSPECT-REFUGE APPROACH TO SEAT PREFERENCE: Environmental psychology and spatial layout. Proceedings of the 11th Space Syntax Symposium. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1568213/ 
Richthofen, Aurel von, Katja Kencht, Miao Yufan, and Reinhard Konig. 2018. The ‘Urban Elements’ method for teaching parametric urban design to professionals. Journal of Frontiers of Architectural Research 7(4): 573-587. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209526351830044X 
Senoglu, Buket, Hilmi Ekin Okyay, and Isami kinoshita. 2018. An empirical research study on prospect– refuge theory and the effect of high-rise buildings in a Japanese garden setting. City, Territory and architecture 5(3): 2-16. https://link.springer.com/article/10.1186/s40410-018-0079-3 
Stamps, Arthur. 2008. Some findings on prospect and Refuge?. Journal of Perceptual and Motor Skills (107): 141-158. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pms.106.1.147-162 
Shayanfar, Azadeh. 2019. Learning From the Past: Recreating Historic Persian Gardens in Downtown Tehran. A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Architecture. https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/14375