بررسی ریخت‌شناسی حیاط مرکزی بناهای مسکونی بومی گرم و خشک، مورد مطالعه: شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری و شهرسازی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2021.265165.2388

چکیده

حیاط به عنوان یکی از مهم‌‌ترین عناصر معماری بومی با رعایت اصل سازگاری با محیط، در اقلیم‌‌های مختلف، الگوهای کالبدی متفاوتی به خود گرفته است. این ویژگی‌‌ها و تفاوت‌‌ها می‌‌توانند به عنوان متغیرها و معیارهای تحلیل اقلیمی حیاط مرکزی خانه‌‌های بومی میان اقلیم‌‌ منطقه مورد مطالعه فرض شوند. تعیین معیارها با توجه به خصوصیات کالبدی مشترک در نمونه‌‌ها، میزان تاثیرپذیری از شرایط محیطی و سازماندهی فضایی انجام می‌‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی کالبدی حیاط مرکزی و شناسایی عوامل تاثیرگذار اقلیم گرم وخشک، سعی در ارائه‌ی نگرشی نو در دستیابی به یک طراحی متداول برای ساکنین این اقلیم دارد. نوع پژوهش، بنیادی- کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه‌ها، با تمرکز بر نقش اقلیمی و محیطی حیاط و جداره‌‌های آن و انتخاب بیست نمونه از خانه‌‌های تاریخی شهر یزد که در پهنه اقلیمی منطقه گرم و خشک ایران BWhs می‌باشند، استفاده شده است. اطلاعات برداشت‌شده به صورت نمودارها و جداول به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه‌های جهت‌گیری و کالبدی- اقلیمی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌توان به عنوان عوامل مؤثر در طراحی خانه‌ها به کار برده شود. هم‌چنین بر اساس نتایج تحلیل‌ها، بهترین رابطه بین طول و عرض یک حیاط سه معادله خطی برای طراحی حیاط‌ها بر اساس نسبت‌های هندسی حاصل گردید. با در نظر گرفتن موارد حاصل از نتایج در طراحی، می‌توان تاثیرات قابل توجه معماری پایدار را حاصل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological Analysis of the Central Courtyard of Indigenous Residential Buildings in Hot-Arid Regions; Case Study: Yazd City

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Piriyaei 1
  • Seyyed Majid Mofidi Shemirani 2
  • Jaleh Sabernejad 3
1 Ph.D. Researcher, Department of Architecture and Urban Planning, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The courtyard, as one of the most important elements of indigenous architecture, has taken various forms in different climates by observing the principles of environmental compatibility. These features and differences can be considered criteria for climatic analysis of the central courtyard inindigenous houses in different climatesof anarea. The criteria are determined according to the common physical features of the samples, the influence of environmental conditions, and spatial organization. Therefore, the present study aims tophysically study the central courtyard and identify the influential hot-arid climate factors to provide a new perspective to achieve a conventional design for the inhabitants of this climate. The present study is fundamental-applied descriptive-analytical research. Focusing on the climatic and environmental role of the courtyard and its walls, twenty historical houses in Yazd city, which is located in the hot-arid climate zone (BWhs) of Iran, are selected as samples. The collected data are analyzed and presented indiagrams and tables using SPSS software. The results indicate that orientation and physical-climatic components are of great importance and can be used as effective factors in designing houses. Moreover, the best relationship between the length and width of a courtyard was obtained with three linear equations for designingcourtyards based on geometric proportions. Considering the results of the design, the significant effects of sustainable architecture can be perceived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Courtyard
  • Indigenous Houses
  • Hot-Arid Climate
  • Yazd
Archives of Yazd Province's Cultural Heritage, Tourism,and Handicrafts Organization. http://www.portal.yazdcity.ir
Bemanian, Mohammadreza, Haniyeh Okhovat, and Parham Baqaei. 2011. Application of geometry and proportion in architecture. Tehran: Hale Publications.
Haeri, Mohammadreza. 2009. House, culture, nature (Study of the architecture of historical and contemporary houses to develop a process and standards for house design). Tehran: Urban Planning and Architecture Research Center of Iran. https://semega.mmfi.ir
Hejazi, Mehrdad. 2008. Sacred geometry in nature and Persian architecture. Journal of History of Science 6(2): 15-36. https://jihs.ut.ac.ir
Kasmaei, Morteza. 2012. Climate and architecture. Tehran: Iran Housing Investment Company. http://www. khanehsazi ir
Mona'am, Alireza. 2011. Environmental comfort in urban open spaces, assessment of thermal comfort in selected parks in Tehran. Doctoral Thesis, Iran University of Science and Technology, Tehran.
Moultrie, Carolyn. 2010. Architectural Design Principles and Processes for Sustainability. Glasgow, Scotland: University of Strathclyde Glasgow. 50–58. Effect of courtyard proportions on solar heat gain and energy requirement in the temperate climate of Rome. Building and Environment 41(3): 245-253. https://www. sciencedirect. com/science/article/abs/pii/S0360132305000491
Pirnia, Mohammadkarim. 1992. The style of Iranian architecture. Third edition. Danesh Publication. https://b2n.ir/136409
Pirnia, Mohammadkarim. 2004. Islamic Architecture of Iran. Tehran: Iran University of Science and Technology. https://b2n.ir/136409
Qazizadeh, Seyyed Neda. 2011. The role of residential open space design in creating a sense of attachment to the place, Case study: selected residential complexes, Tehran. Doctoral thesis. University of Tehran, Tehran.
Qobadian, Vahid. 2012. Climatic architecture and sustainable architecture in Iran. Designer (5): 127. www.designer-magazine.Com
Seyfiyan, Mohammad Kazem, and Mohammad Reza Mahmoudi. 2016. Privacy in Traditional Architecture of Iran. Hoviat Shahr 1(1): 14-3. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir
Soflaei, Farzaneh. 2004. Study of the concepts and experiences of sustainable architecture. Abadi (42): 62-67.
Soflaei, Farzaneh. 2006. The environmental role of the central courtyard in the architecture of sustainable residential areas in hot-arid regions of Iran. Doctoral thesis. The discipline of architecture.
Soflaei, Farzaneh, and Mehdi Shochouhian. 2007. Environmental effect of courtyard in sustainable architecture of Iran (Hot-arid regions, mesoclimate BWks)(Case study: courtyard houses in Isfahan & Kerman). 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference on Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st Century, Crete island, Greece. https://www. researchgate. net/publication/237692758_Environmental_effect_of_courtyard_in_sustainable_architecture_of_Iran_Hot-arid_regions_mesoclimate_BWks_Case_study_courtyard_houses_in_Isfahan_Kerman
Sofalai, Farzaneh. 2015. The environmental effect of courtyards in sustainable architecture in Iran (hot and dry regions), case study: courtyard houses in Yazd, Kashan and Semnan. In Proceedings of the International Arab Regional Solar Energy Conference, Bahrain, 111-125. https://elmnet.ir
Soflaei, Farzaneh, Mehdi Shokouhian, and Wenyi Zhu. 2016. Socio-environmental sustainability in traditional courtyard houses of Iran and China. Renewable and Sustainable Energy Reviews 69: 1147-1169. https://www. sciencedirect. com/science/article/abs/pii/S1364032116306402
Taban, Mohsen, Mohammadreza Pourjafar, Mohammadreza Bemanian, and Shahin Heidary. 2014. Determining Optimal Courtyard Pattern in Dezful Traditional Houses By Relying on Shadow Analysis. Bagh-e Nazar 10(27): 39-48. http://www.bagh-sj.com/article_3966.html
Tahbaz, Mansoureh, and Shahrbanoo Jalilian. 2011. The role of architectural design in reducing energy consumption in buildings (architecture compatible with the climate and problems caused by paying no attention to it). Center for Applied Scientific Education, Rah Shahr International Group. http://www.rahshahr.com
Tahbaz, Mansoureh, and Shahrbanoo Jalilian. 2013. The effect of architectural design on the play of natural light in traditional Iranian houses.
Vakilinejad, Roza. 2016. The hybrid effect of the physical characteristics of the building skin and ventilation patterns on the energy consumption in residential buildings, (Case study: Shiraz). Doctoral thesis, Islamic Azad University (Science and Research Branch).
Zakeri, Seyyed Mohammad Hossein, Arezoo Ghahramani, Dorsa Shahnazi, and Esmaeil Bazyar Hamze Khani. 2015. Module and Iranian golden rectangle theory in historical houses of Qajar era in Shiraz City. Researches in Islamic Architecture 4(1): 16-30. http://jria.iust.ac.ir
Zeinalian, Nafiseh, and Haniyeh Okhovat. 2015. The structure of courtyards in Qajar houses in hot-arid climate and hot-humid climate with a focus on the "central courtyard" type, Case study: Houses in Yazd and Dezful. University of Tehran. 44.