بررسی اثرات فیزیوژیکی و روان‌شناختی سه گونه مختلف منظر بر ادراک بازدیدکنندگان در پارک‌های شهری، مورد مطالعاتی: پارک المپیک سیدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2021.250865.2324

چکیده

در این مطالعه، اثرات سه گونه منظر شامل دریاچه، تپه سبز و منطقه چمن با طراحی هندسی در پارک شهری المپیک در سیدنی بر فعالیت‌‌های روان‌شناختی و فیزیکی افراد بر اساس شاخص‌‌های فیزیولوژیکی (فشار خون، قند خون و نوار مغزی) و شاخص‌‌های روان‌شناختی بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و روش جمع‌آوری اطلاعات بر اساس تغییرات فیزیولوژیکی و تجربه ذهنی درک‌شده بر اساس دستگاه سنجش فشارخون، دستگاه سنجش قند خون، و دستگاه الکتروآنسفالوگرافی EEG بر 60 نفر بازدیدکننده از پارک، میسر شده و نیز برای بررسی حالات روان‌شناختی افراد از پرسش‌نامه POMS  بهره‌‌گیری شده است. سپس از آزمون تی زوجی و ANOVA برای تجزیه و تحلیل میانگین مقادیر داده‌‌های فیزیولوژیکی استفاده شده و در صورت وجود اختلاف بین اثرات از آزمون بونفرونی به عنوان آزمون تعقیبی استفاده شده است. از آزمون ویلکاکسون و آزمون کروسکال- والیس برای تحلیل میانگین داده‌‌های روان‌شناختی استفاده گردیده و تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شده و نهایتاً بر اساس P-value <0.05 or <0.01 برای نشان دادن معنادار بودن نتایج از لحاظ آماری استفاده شده است. نتایج دریافتی نشان می‌دهد که افراد در مواجهه با سه گونه مختلف منظر، واکنش‌‌های مختلفی دارند و قرار گرفتن در معرض سه گونه منظر شامل دریاچه، تپه سبز و منطقه چمن منجر به واکنش‌‌های مختلف فیزیولوژیکی و حالات روحی- روانی در آن‌ها می‌‌شود. بدین صورت که تپه سبز، با تجربیات سلامتی بخش بیش‌تری در مقایسه با دو محل دیگر مورد مطالعه (دریاچه و منطقه چمن) همراه است، سپس منطقه چمن دومین محیط برتر است. هم‌چنین، دریاچه به تنهایی به دلیل داشتن آب وسیع به عنوان یک محیط سلامت‌بخش شناخته شد، ولیکن بیش‌تر افراد نشان دادند که میزان سلامت‌بخشی ضعیف در دریاچه با نبود مناطق سایه‌دار برای فضای جمعی و نیز استراحت افراد در فضای دنج، ارتباط نزدیکی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the physiological and psychological effects of three different landscape types on visitors in urban parks (case study: Sydney Olympic Park)

نویسنده [English]

  • Hanie Okhovat
College of Farabi- University of Tehran
چکیده [English]

Urban parks provide good opportunities to improve the physical and mental health of people. Many studies in this field have addressed the relationship between nature and improving people's health, but less research has been done on the effects of certain landscape components on physical and mental health. In this study, the effects of three different landscape types including lake, green hill and grass area with geometric design in Sydney Olympic City Park on psychological and physical activities of individuals based on physiological indicators (blood pressure, blood sugar and electroencephalogram) as well as psychological criteria are investigated. The research method is descriptive-survey and the data collection method is based on physiological changes and perceived mental experience based on blood pressure monitor, blood glucose monitor, and EEG electroencephalography device on 60 visitors to the park. The POMS questionnaire was also used. Paired t-test and ANOVA were used to analyze the mean values of physiological data and in case of differences between the effects, Bonferroni test was used as a post hoc test. Wilcoxon test and Kruskal-Wallis test were used to analyze the mean of psychological data and statistical analysis was performed by SPSS software and finally based on P-value <0.05 or <0.01 was used to show statistically significant results. The results show that the three types of landscape selection lead to different physiological reactions and mental states of individuals. Thus, the green hill is associated with more health experiences compared to the other two places studied (lake and grass area) and the topographic landscape with forest perspective has a higher level of health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape design
  • psychological effects
  • physiological effects
  • urban parks
  • perception