تحلیل محتوای کمی و کیفی مقالات حوزه فناوری معماری، چاپ‌ شده در مجلات علمی پژوهشی طی سال‌های 58-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه هنر و معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه هنر معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.272176.2418

چکیده

نشریات علمی- پژوهشی نقش برجسته‌ای در بازنمایی خلاقیت‌ها و یافته‌های علمی در یک حوزه خاص از علم دارند که تاکنون تحقیقی جامع در این‌باره، در حوزه تخصصی فناوری معماری صورت نگرفته است. بررسی نشریات به لحاظ محتوای کیفی و تعداد مقالات چاپ‌شده می‌تواند گامی موثر در مسیر کمک به پژوهشگران معماری در این حوزه تخصصی باشد. هدف از این پژوهش، ارائه نمایی از روند کلی حاکم بر مقالات چاپ‌شده در حوزه فناوری معماری، درکلیه مجلات علمی پژوهشی کشور، در خلال سال‌های 58-1398 است. در این تحقیق که در بهار سال 99 انجام گرفته است، تعداد 225 مقاله از 21 مجله علمی پژوهشی داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و توصیفی است. ابتدا از طریق تحلیل محتوای کیفی مقالات، یک دسته‌بندی موضوعی به دست آمد و موضوعات فناوری معماری به هشت زیرگروه تقسیم شد، سپس با استفاده از روش‌‌های آماری، روابط بین آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی، تعداد ده پارامتر برای تدقیق بیش‌تر لحاظ شد که عبارتند از: "سهم موضوعی مقالات"، "مشارکت نهادها"، "مجلات منتشرکننده"، "رتبه علمی مؤلفین"، "مشارکت گروه‌های علمی- تخصصی"، "منابع و مآخذ مورد استفاده"، "سال انتشار"، "روش تحقیق مورد استفاده"، "مدت پذیرش"، "منابع و مآخذ". نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، موضوع "سازه" بیش‌ترین موضوعی بوده‌ است که پژوهشگران به آن پرداخته‌اند و موضوع "دیجیتال" کم‌ترین سهم را به خود اختصاص داده ‌است. از بین مؤلفین، فراوانی دانشجویان ارشد به صورت معنی‌داری قابل توجه است که با توجه به گرایش معماری و فناوری در سطح ارشد قابل توجیه است. بیش‌ترین تعداد مقالات در خلال سال‌های 90-95 بوده که نشان از افزایش توجه به این موضوع در بین پژوهشگران در سال‌های اخیر و با توجه به نیاز جامعه به این موضوع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and Qualitative Content Analysis of Architectural Technology Research Published in Scientific Research Journals during 1979-2019

نویسندگان [English]

  • Yahya Mohammadzadeh Goudini 1
  • Mohsen Wafamehr 2
  • Leila Babazadeh Miri 3
1 Instructor of Art and Architecture, Faculty of Art and Architecture, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Professor of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 M.A. of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Scientific-research publications play a key role in representing creativities and scientific findings in a specific scientific field. So far, no comprehensive research has been carried out on this topic in the specialized field of architectural technology. Investigating publications in terms of qualitative content and the number of published articles can be an effective step in helping architecture researchers in this specialized field. The present study aims to show the general trend of architectural technology research published in all domestic scientific research journals, during the years 1979-2019. The present study was carried out in the spring of 2020 and it investigates 225 articles published in 21 domestic scientific research journals. The present study is qualitative-descriptive research. To reach the research goal, first, architectural technology articles are classified into 8 categories through their qualitative content analysis. Next, the relationships between them are analyzed using statistical methods. To this end, ten parameters are considered for further scrutinization, including "research topic of articles", "contribution of institutions", "publishing journals", "scientific ranks of authors", "contribution of scientific-specialized groups", "used references", "publication year", "research method used", "duration of acceptance", and "extractive sources". The results indicate that the subject of "structure technology" was the most widely discussed subject by researchers and the subject of "digital technology" was the least discussed subject. Among the authors, the frequency of graduate students is significant, which can be justified by the fact that the architectural technology sub-field is presented in the master's degree. Articles published during 1990-1995 account for the highest frequency, indicating the researchers' increasing attention to this topic in recent years considering society's need for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Research Articles
  • Architecture
  • Architectural Technology
  • Content Analysis
بمانیان، محمدرضا، ابافت یگانه، منصور، و نادری، سید مجید. 1388. ارزیابی کمی و کیفی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله. نشریه هنرهای زیبا (35): 135-145. https://www.sid.ir/paper/5687/fa
ساروخانی، باقر. 1378. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر سمت.
مظفر، فرهنگ، احمدی، فریال، و اسد‌پور، علی. 1391. تحلیل کمی مقاله‌های مرمت در نشریه‌های ترویجی-تخصصی کشور از 1380 تا 1390. دو فصلنامه مرمت و معماری ایران (5): 117-126. https://mmi.aui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-92&slc_lang=fa&sid=1
معتمد‌نژاد، کاظم. 1356. روش تحقیق در محتوای مطبوعات.‌ تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
بروجردی علوی، مهدخت. مترجم. 1388. تحلیل پیام‌های رسانه‌ای؛ کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق. نوشته دانیل رایف، استفن لیسی، و فریدریک جی فیکو. تهران: انتشارات سروش.
Zaki, M. L. 2006. Investigation Analysis of the Research Trends Content in the Management Occupational Journals. Management Knowledge Quarterly 19(95): 43-74.
Berelson, B. 1954. Content analysis. In handbook of social psychology, edited by G. Lindzey. 488.
Habibollahian, M. 2011. Quarter of A Century of the Iranian Geography from the “Geographical Research Quarterly” View Point. Geographical Research Quarterly 25(100): 149-200.
Zangiabadi, A., and L. Soltani. 2009. Spatial Analysis of Geographical Research Quarterly (from the Birth Up to Now). Geographical Research Quarterly 24(95): 177-194.
Movahhed, A., and P. Izadi. 2010. Quantitative and Qualitative Evaluation of the Geographical Research Quarterly Articles within A 10 Years Period (1998-2008). Natural Geographical Research Quarterly 71: 83-94.