بررسی و مقایسه نقش زیرساخت‌های شهری در تشکیل شبکه سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.269053.2429

چکیده

گسترش فضای سبز شهری و ایجاد شبکه‌ای از فضاهای سبز در سطح شهر، علاوه بر رفع نیازهای شهروندان به تفریح و ارتباط با طبیعت، از طریق کمک به کاهش آلودگی هوا، ارتقای تنوع زیستی، ایجاد تنوع و استفاده از اراضی زراعی و باغی موجود، برای ایجاد اکوسیستم‌های فعال شهری به گسترش ارتباطات اجتماعی، بهبود امنیت و رونق اقتصادی باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک می‌کند. به عنوان یک زیرساخت سبز می‌تواند بر پویایی و پایداری شهرها تأثیر بگذارد. در این پژوهش مولفه‌های زیرساختی تاثیرگذار بر تشکیل شبکه سبز و بررسی‌های خدمات اکوسیستمی ارائه‌شده توسط آن‌ها از پژوهش‌های پیشین با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای استخراج گردید. سپس میزان تمرکز بر این مولفه‌ها در 25 نمونه موردی شبکه سبز شهری در جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. روش نمونه‌گیری هدفمند مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی و امتیازدهی به نمونه‌ها در مقیاس لیکرتِ پنج‌طیفی صورت گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نمونه‌های موفق گسترش زیرساخت‌های سبز و تشکیل شبکه‌های سبز شهری، مولفه‌های اساسی در بخش‌های زیرساختی و خدماتی وجود دارد که برای شکل‌گیری شبکه سبز و گسترش آن ضروری است، که در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق ذکر شده است. علاوه بر این، با توجه به رابطه ساختار و ارائه خدمات، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، لزوما وجود زیرساخت‌های مرتبط با برخی خدمات اکوسیستمی منجر به ارائه آن خدمت نخواهد شد و زمینه‌های تاثیرگذار جانبی در ارائه کارآمد خدمات اکوسیستمی نقشی اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Role of Urban Infrastructure in Urban Green Network Formation

نویسندگان [English]

  • Maryam Norouzi 1
  • Kianoush Suzanchi 2
1 M.A. of Landscape Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Expanding urban green space and creating a network of green spaces in the city, in addition to meeting citizens' needs for recreation and contact with nature by reducing air pollution, promoting biodiversity, enhancing diversity, and using existing agricultural and garden lands, lead to the formation of active urban ecosystems, and thereby expanded social relations, improved security and enhanced economic prosperity of gardens and agricultural lands. As a green infrastructure, it can influence the dynamism and sustainability of cities. In this research, the infrastructural components affecting the green network formation and ecosystem services provided by them were extracted from previous research by library study. Then, 25 urban green networks in the world, as case studies, were investigated to determine to what extent the abovementioned components were focused. The present study is descriptive-analytical correlational research. The samples were selected using a purposive sampling technique. The samples were evaluated and scored on a 5-point Likert scale. The results indicate that in the successful examples of expanding green infrastructure and forming urban green networks, there are basic components in the infrastructure and service sections that are necessary for the formation and expansion of the green network, as mentioned in the findings and conclusion sections. Moreover, considering the relationship between structure and service provision, the results show that the existence of infrastructure related to some ecosystem services does not necessarily lead to the provision of these services and influential lateral areas play an essential role in the efficient provision of ecosystem services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Green Network
  • Ecosystem Services
  • Green Infrastructure
  • Urban Infrastructure
پریور، پرستو، احمدرضا یاوری، و احد ستوده. 1387. تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین. نشریه محیط‌شناسی 34(45). https://jes.ut.ac.ir/article_19332.html
پورمحمدی، محمدرضا، و رسول قربانی. 1383. شیوه‌های حفاظت از باغ‌ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران. مجله صفه 14(1-2): 23-34. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_99963.html
خان سفید، مهدی. 1387. زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری. منظر 8(36): 78-89. http://www.manzar-sj.com/article_44756.html
خان سفید، مهدی. 1395. بررسی الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژی منظر شهری و رابطه آن با پایداری شهری. شهرداری‏ها 8(88): 147-156. https://civilica.com/doc/61755/
سوزنچی، کیانوش. 1383. نگاهی به ابهامات موجود در حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات در محدوده شهرها. مجله آبادی (42): 98-101. https://www.sid.ir/paper/444774/fa
مثنوی، محمدرضا، و مریم دبیری. 1396. ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی شهرهایی پایدارتر. منظر 9(41): 24-35. http://www.manzar-sj.com/article_59541.html
Ahern, Jack, Sarel Cilliers, and Jari Niemelä. 2014. The concept of ecosystem services in adaptive urban planning and design: A framework for supporting innovation. Landscape and Urban Planning 125: 254-259. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204614000346
Ahern, Jack. 1995. Greenways as a planning strategy. Landscape and urban planning 33(1-3): 131-155. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016920469502039V
Baguette, Michel, Simon Blanchet, Delphine Legrand, Virginie M. Stevens, and Camille Turlure. 2013. Individual dispersal, landscape connectivity and ecological networks. Biological Reviews 88(2): 310-326. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23176626/
Brandt, Jesper, and Henrik Vejre. 2004. Multifunctional landscapes-motives, concepts and perceptions. In Multifunctional Landscapes: Volume 1 Theory, Values and History, edited by Brandt J., and Vejre H., 3-32. Boston: WIT Press.
Bunn, Andrew G., Dean L. Urban, and Timothy H. Keitt. 2000. Landscape connectivity: a conservation application of graph theory. Journal of environmental management 59(4): 265-278. https://forskning.ruc.dk/en/publications/multifunctional-landscapes-motives-concepts-and-perceptions
Cameron, Ross W. F., Tijana Blanuša, Jane E. Taylor, Andrew Salisbury, Andrew J. Halstead, Béatrice Henricot, and Ken Thompson. 2012. The domestic garden–Its contribution to urban green infrastructure. Urban forestry & urban greening 11(2): 129-137. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866712000076
De Groot, Rudolf S. 1992. Functions of nature: evaluation of nature in environmental planning, management and decision making. Wolters-Noordhoff, Groningen. https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/functions-of-nature-evaluation-of-nature-in-environmental-planning-management-and-decision-making-rudolf-s-de-groot-1992-groningen-wolters-noordhoff-xviii-315p-illustrated-soft-cover-isbn-9001355943-dfl-80/5CD4B951BF22E5696457ED2716E27729
De Groot, Rudolf. 2006. Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes. Landscape and urban planning 75(3-4): 175-186. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204605000575
Deelstra, Tjeerd, and Herbert Girardet. 2000. Urban agriculture and sustainable cities. In Growing cities, growing food. Urban agriculture on the policy agenda, edited by Feldafing, Bakker N., Dubbeling M., Gündel S., Sabel-Koshella U., de Zeeuw H. 43-65. Germany: Zentralstelle für Ernährung und Landwirtschaft (ZEL). https://www.researchgate.net/publication/284992045_Urban_agriculture_and_sustainable_cities
European Commission. 2019. EU Guidance on Integrating Ecosystems and Their Services Into Decision-Making. https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/8461_Summary%20_EU_Guidance_Draft_02_17.07.2020.pdf
Fabos, Julius Gy. 1995. Introduction and overview: the greenway movement, uses and potentials of greenways. Landscape and urban planning 33(1-3): 1-13. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016920469502035R
Fariña, José. 2013. Green Areas for the 21st century. In Vitoria- Gasteiz European Green Capital 2012. Environmental Studies Centre, Vitoria-Gasteiz City Council. https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/34/21/53421.pdf
Forman, R. T. 1995. Land Mosaics: The ecology of landscapes and regions. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.scirp.org/(S(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2127483
Grewal, Sharanbir S., and Parwinder S. Grewal. 2012. Can cities become self-reliant in food?. Cities 29(1): 1-11. http://sites.tufts.edu/newfoodactivism/files/2013/01/grewal-self-reliant-cities.pdf
Groome, David. 1990. “Green corridors”: a discussion of a planning concept. Landscape and Urban Planning 19(4): 383-387. https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=fabos
Haase, Dagmar, Neele Larondelle, Erik Andersson, Martina Artmann, Sara Borgström, Jürgen Breuste, Erik Gomez-Baggethun, Åsa Gren, Zoé Hamstead, Rieke Hansen, Nadja Kabisch, Peleg Kremer, Johannes Langemeyer, Emily Lorance Rall, Timon McPhearson, Stephan Pauleit, Salman Qureshi, Nina Schwarz, Annette Voigt, Daniel Wurster, and Thomas Elmqvist. 2014. A quantitative review of urban ecosystem service assessments: concepts, models, and implementation. Ambio 43(4): 413-433. https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-014-0504-0
Kühn, Manfred. 2003. Greenbelt and Green Heart: separating and integrating landscapes in European city regions. Landscape and urban planning 64(1-2): 19-27. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204602001986
Lechner, Alex Mark, Greg Brown, and Christopher M. Raymond. 2015. Modeling the impact of future development and public conservation orientation on landscape connectivity for conservation planning. Landscape Ecology 30(4): 699-713. https://www.landscapevalues.org/publications/lechner_brown_raymond_online.pdf
McLain, Rebecca J., Patrick T. Hurley, Marla R. Emery, and Melissa R. Poe. 2014. Gathering “wild” food in the city: rethinking the role of foraging in urban ecosystem planning and management. Local environment 19(2): 220-240. https://www.fs.usda.gov/research/treesearch/45388
Merriam, G. R. A. Y. 1984. Connectivity: a fundamental ecological characteristic of landscape pattern. In Methodology in landscape ecological research and planning: proceedings, 1st seminar, International Association of Landscape Ecology, Roskilde, Denmark, Oct 15-19, 1984/eds. J. Brandt, P. Agger. Roskilde, Denmark: Roskilde University Centre. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201301428851
Rudnick, Doborah A., Sadie J. Ryan, Paul Beier, Samual A. Cushman, Fred Dieffenbach, Clinton Epps, Leah R. Gerber, Joel Hartter, Jeff S. Jenness, Julia Kintsch, Adina M. Merenlender, Ryan M. Perkl, Damian V. Preziosi, and Stephen C. Trombulak. 2012. The role of landscape connectivity in planning and implementing conservation and restoration priorities. Issues in Ecology. https://www.fs.usda.gov/research/treesearch/42229
Scottish Natural Heritage (SNH). 2012. Green Networks in Development Planning. https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-10/SNH%20Information%20note%20-%20Green%20Networks%20in%20Development%20Planning%20-%20March%202012.pdf
Selman, Paul. 2009. Planning for landscape multifunctionality. Sustainability: Science, practice and policy 5(2): 45-52.
Taylor, James, Cecelia Paine, and John FitzGibbon. 1995. From greenbelt to greenways: four Canadian case studies. Landscape and urban planning 33(1-3): 47-64. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0169204694020136
Taylor, Philip D., Lenore Fahrig, Kringen Henein, and Gray Merriam. 1993. Connectivity is a vital element of landscape structure. Oikos: 571-573. https://www.jstor.org/stable/3544927
Vitoria-Gasteiz City Council. 2014. The urban green infrastructure of Vitoria-Gasteiz. https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/
Wentworth, Jonathan. 2017. Urban Green Infrastructure and Ecosystem Services. POSTbrief from UK Parliamentary Office of Science and Technology: London, UK 26. http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/POST-PB-0026/POST-PB-0026.pdf
Xiu, Na, Maria Ignatieva, and Cecil Konijnendijk van den Bosch. 2016. The challenges of planning and designing urban green networks in Scandinavian and Chinese cities. Journal of Architecture and Urbanism 40(3): 163-176. https://journals.vilniustech.lt/index.php/JAU/article/view/2391
Yuhong, Tian, Liu Jiaomei, and Jim Chiyung. 2011. Landscape planning of the green network in Tai Po Industrial Estate in Hong Kong. In 2011 International Conference on Computer Distributed Control and Intelligent Environmental Monitoring. Changsha: IEEE. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1109/CDCIEM.2011.417
Zander, Peter, U. Knierim, Jeroen C. J. Groot, and Walter AH Rossing. 2007. Multifunctionality of agriculture: tools and methods for impact assessment and valuation. Agriculture, Ecosystems and Environment 120(1): 1-4. https://www.researchgate.net/publication/40109788_Multifunctionality_of_agriculture_Tools_and_methods_for_impact_assessment_and_valuation
Zezza, Alberto, and Luca Tasciotti. 2010. Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical evidence from a sample of developing countries.” Food policy 35(4): 265-273.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919210000515