طراحی تجربیات فرح‌بخش شهری به کمک اصول طراحی ترغیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.306217.2555

چکیده

طراحی برای احساسات مثبت به دنبال یک اثر‌‌بخشی طولانی‌مدت و رضایت استفاده از محصول، تعامل لذت‌‌بخش و لذت‌‌های حسی، به مفاهیم گسترده‌‌تر از جمله رضایت کلی از زندگی حرکت کرده است. بدین منظور مقاله حاضر به ارزیابی فرآیند طراحی تجربیات فرح‌بخش به صورت موردی در مبلمان شهری به کمک اصول طراحی ترغیبی با گروه هدف کودکان می‌‌پردازد. روش این ‌‌پژوهش توصیفی است و از میان 30 مقاله مطالعه‌شده در ارتباط با این موضوع، خلاصه تعدادی از آن‌ها در بخش پیشینه پژوهش آمده است. به کمک علم روان‌شناسی به بررسی تمایز میان عواطف و روش‌‌های تاثیرگذاری ارائه‌شده توسط ترامپ پرداخته شده است. در این پژوهش نیز مدل رفتاری فاگ به عنوان پایه و اساس تمامی مدل‌های طراحی ترغیبی و تغییر رفتار به طراحان کمک کرد تا کمبود عناصر روان‌‌شناختی را ببینند و شناسایی کنند. بنابراین برای شناسایی عناصر فرح‌‌بخش در مبلمان ‌شهری نمونه‌‌های موفق در سطح جهانی انتخاب و با 28 اصل کوکونان و هارجوما که در قالب گروه‌‌های وظیفه اصلی، گفتگو، اعتبارسیستم و پشتیبانی اجتماعی آمده است تطابق داده شد. این اصول می‌توانند با ویژگی‌‌های کیفی متناسب برای طراحی محصولات مختلف مورد استفاده قرار گیرند. در راستای شناخت ترجیحات کاربر از ابزارهای مرتب‌سازی کارت‌‌ها و طراحی مشارکتی بهره گرفته شد و ایده‌‌های به دست آمده به کمک روش ایده‌‌یابی ذهنی لاکتون توسعه یافت و از 10 کاربرِ 8 تا 12 سال خواسته شد تا سه کانسپت ارائه‌شده را در قالب نُه بعد عاطفی روش پریمو مورد سنجش قرار دهند. روش پریمو به علت استفاده از شخصیت‌‌های کارتونی به همراه صدا و حرکت برای کودکان قابل درک‌‌تر است. نتایج این تحقیق نشان می‌‌دهد ایده‌‌های نهایی امتیاز قابل قبولی در ارتباط با عواطف مثبت به دست آورده‌‌اند و رویکرد ترغیبی به عنوان عاملی شاخص، راهنمای مناسبی برای طراحان جهت طراحی تجربیات و تعاملات فرح‌‌بخش عمل می‌‌کند و نیازمند تقویت این اصول جهت افزایش کیفیت تجربه درک‌شده توسط کاربر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Joyful Urban Experiences with the Aid of Persuasive Design

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Paknejad 1
  • Nasser Koleini Mamaghani 2
1 M.A. of Industrial Design, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Industrial Design Department, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Design for positive emotions has moved to broader concepts, including overall life satisfaction followed by long-term effectiveness and satisfaction with product use, pleasurable interaction, and sensory pleasures. For this purpose, the present study evaluates the design process of joyful experiences as a case in urban furniture using persuasive design principles for the target group of children. This study used the descriptive method reviewing 30 studies conducted on the considered subject, and summarizing them in the research background section. The distinction between affections and influencing methods proposed by Tromp was examined using psychology. In this research, Fogg Behavior Model also helped as the base for all persuasive design and behavior change models to find and identify a lack of psychological elements. Therefore, successful global cases were selected to identify Joyful elements in urban furniture and compared them with 28 principles suggested by Kukkonen and Harjumaa in the framework of primary task, dialogue, system credibility, and social support groups. These principles can be used with qualitative features suitable for designing various products. Card sorting tools and participatory design were used to identify users' preferences, and the obtained ideas were developed using Lockton’s subjective ideation method, and ten 8-12-years-old users were asked to assess the three presented concepts in the frame of 9 emotional dimensions of the PrEmo Method. As PrEmo Method uses cartoon characters with sound and motion, it is more comprehensible for children. The research results indicated that final ideas obtained acceptable scores concerning positive affection, and the persuasive approach serves as a prominent factor and suitable guideline for designers to design exhilarating experiences and interactions. Moreover, these principles must be amplified to increase the user’s perceived experience quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joyful
  • Persuasive Design
  • Happiness Design
  • Urban Furniture
Abdullahi, A. M., R. Orji, A. M. Rabiu, and A. A. Kawu. 2020. Personality and Subjective Well-Being: Towards Personalized Persuasive Interventions for Health and Well-Being. Online Journal of Public Health Informatics 12(1): 1-24. DOI: 10.5210/ojphi.v12i1.10335
Anagnostopoulou, Evangelia, Efthimios Bothos, Babis Magoutas, Johann Schrammel, and Gregoris Mentzas. 2016. Persuasive Technologies for Sustainable Urban Mobility. ArXiv. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1604.05957
Arrasvuori, Juha, Marion Boberg, and Hannu Korhonen. 2010. Understanding playfulness: An overview of the revised playful experience (PLEX) framework. Proceedings of the 7th International Conference on Design and Emotion.
Asbjørnsen, Rikke, Jobke Wentzel, Mirjam Smedsrød, Jøran Hjelmesæth, Matthew Clark, Lise Solberg Nes, and Julia Gemert-Pijnen. 2020. Identifying Persuasive Design Principles and Behavior Change Techniques Supporting End User Values and Needs in eHealth Interventions for Long-Term Weight Loss Maintenance: Qualitative Study. Journal of Medical Internet Research 22(11). DOI: 10.2196/22598
Azadkhani, Pakzad and Zahra Tahmasebi Kia. 2016. Examine the role and function of urban furniture urban environment and enhance the quality of citizens’ satisfaction (case study: Kermanshah Municipal District 4). Research and Urban Planning 7(27): 93-110. https://sid.ir/paper/220410/fa [in Persian]
Blythe, Mark, and Andrew Monk. 2018. Funology 2 from usability to enjoyment. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68213-6
Borth, Damian, Tao Chen, Rongrong Ji, and Shih-Fu Chang. 2013. “SentiBank: large-scale ontology and classifiers for detecting sentiment and emotions in visual content.” In Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 459-60. Barcelona, Spain: Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/2502081.2502268
Churchman, Arza. 2003. Is There a Place for Children in the City?, Journal of Urban Design 8(2): 99-111. https://doi.org/10.1080/13574800306482
Council, National Research. 2002. Neem: A Tree for Solving Global Problems (Books for Business). DOI: 10.17226/1924
Desmet, Pieter, and Anna Pohlmeyer. 2013. Positive Design An Introduction to Design for Subjective Well-Being. International Journal of Design 7(3).
Desmet, Pieter, and Marc Hassenzahl. 2012. Towards happiness: Possibility-driven design. In Human-Computer Interaction: The Agency Perspective, edited by Zacarias, M., de Oliveira, J.V. Studies in Computational Intelligence, vol 396. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25691-2_1
DiStasio, Cat. 2016. Giant interactive wheels light up Montreal. DOI: https://inhabitat.com/ giant-interactive-wheels-light-up-montreal/.
Donoff, Gabrielle, and Rae Bridgman. 2017. The playful city: constructing a typology for urban design interventions. International Journal of Play 6(3): 294-307. DOI: 10.1080/21594937.2017.1382995
Easterlin, Richard A., and Malgorzata Switek. 2014. Chapter 10 - Set Point Theory and Public Policy.’ In Stability of Happiness, edited by Kennon M. Sheldon and Richard E. Lucas. San Diego: Academic Press. DOI: 10.1016/B978-0-12-411478-4.00010-2
Fogg, B. J. 2009. Creating persuasive technologies: an eight-step design process. Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology. DOI: 10.1145/1541948.1542005
Harrouk, Christele. 2019. ‘Playful Urban Design Intervention’. DOI: https://www.archdaily.com/932330/playful-urban-design-intervention-by-lateral-office-invades-new-york-citys-garment-district. 
Ideo. 2015. The field guide to human-centered design : design kit.
idesignawards. 2014. ‘Playful Bench that Lets You Play Music with Strangers – Why Sit When You Can Play’. https://idesignawards.com/winners/zoom.php?eid=9-19393-18.
Jeon, Myounghoon. 2017. Emotions and Affect in Human Factors and Human–Computer Interaction: Taxonomy, Theories, Approaches, and Methods. In Emotions and Affect in Human Factors and Human-Computer Interaction, edited by Myounghoon Jeon, pp. 3-26,  Academic Press: San Diego. DOI: 10.1016/B978-0-12-801851-4.00001-X
Jimenez, Simon, Anna Pohlmeyer, Pieter Desmet, and G. Huzen. 2014. Learning from the positive: A structured approach to possibility-driven design. 9th International Conference on Design and Emotion 2014: The Colors of Care, 607-15.
Helliwell, John F. Richard Layard and Jeffrey D. Sachs. 2019. “World Happiness Report 2019.” New York: Sustainable Development Solutions Network. https://worldhappiness.report
Johnson, Matthew Kuan. 2020. Joy: a review of the literature and suggestions for future directions. The Journal of Positive Psychology 15(1): 5-24. DOI: 10.1080/17439760.2019.1685581
Lisa, Ana. 2013. ‘21-Piece Swing Set “Orchestra” Emits Music and Light as Passersby Play!’. https://inhabitat.com/21-piece-swing-set-orchestra-emits-sound-and-light-as-passersby-play/.
Lockton, Dan. 2016. Design With Intent: Insights, Methods, and Patterns for Behavioral Design. Oreilly & Associates Incorporated.
Lyubomirsky, Sonja, Kennon M. Sheldon, and David Schkade. 2005. ‘Pursuing happiness: The architecture of sustainable change’. Review of General Psychology 9: 111-31. DOI: 10.1037/1089-2680.9.2.111
Mandal, Ananya. 2019. “Dopamine Functions”. News-Medical. https://www.news-medical.net/health/Dopamine-Functions.aspx
Mlot, Stephanie. 2017. Gamified ‘TetraBin’ Makes Waste Disposal Fun.
Oinas-Kukkonen, Harri, and Marja Harjumaa. 2009. Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features’. Communications of the Association for Information Systems 24(1). DOI: 10.17705/1CAIS.02428
Oyebode, Oladapo, Chinenye Ndulue, Dinesh Mulchandani, Ashfaq Adib, Mona Alhasani, and Rita Orji. 2021. Tailoring Persuasive and Behaviour Change Systems Based on Stages of Change and Motivation. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2021)At: Yokohama, Japan. DOI: 10.1145/3411764.3445619
Perna, Valerio. 2018. From smart cities to playable cities. Towards playful intelligence in the urban environment. ArchiDoct- the e-journal for the dissemination of doctoral research in architecture.  6: 51-62.
Pohlmeyer, Anna. 2012. “Design for Happiness”. Interface 92: 8-11.
Pringle, Sofie, and Mirko Guaralda. 2018. ‘Images of Urban Happiness: A Pilot Study in the Self-representation of Happiness in Urban Spaces’. The International Journal of the Image 8: 97-122. DOI: 10.18848/2154-8560/CGP/v08i04/97-122
Recife. 2014. ‘Playable City’.
Seligman, Martin E. P., and Mihaly Csikszentmihalyi. 2000. ‘Positive psychology: An introduction’. American Psychologist 55: 5-14. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.5
Shafieyoun, Zhabiz, and Marco Maiocchi. 2014. “Flow Kansei engineering: qualifying conscious and unconscious behavior to gain optimal experience in Kansei engineering.” In KEER2014. Proceedings of the 5th Kanesi Engineering and Emotion Research; International Conference; Linköping; Sweden, June 11-13, 619-28. Linköping University Electronic Press.
Simon King, and Kuen Chang. 2016. Understanding Industrial Design: Principles for UX and Interaction Design.
Tromp, Nynke, Paul Hekkert, and Peter-Paul Verbeek. 2011. ‘Design for Socially Responsible Behavior: A Classification of Influence Based on Intended User Experience’. Design Issues 27: 3-19. DOI: 10.1162/DESI_a_00087
Velev, Annie. 2016. ‘15 Examples of City Gamification that are NOT Pokémon GO’.
Yoon, Jungkyoon, Piet Desmet and Anna Elisabeth Pohlmeyer. 2016. “Developing Usage Guidelines for a Card-Based Design Tool : A Case of the Positive Emotional Granularity Cards.” Archives of Design Research 29 (2016). DOI: 10.15187/adr.2016.11.29.4.5
Zisiadis, George. 2015. ‘Bench Go Round’. http://www.georgezisiadis.com/bench-go-round.