تأثیر عرصه‌های زندگی خصوصی بر حس تعلق به مکان در طراحی سکونت‌گاه‌های دانشجویی، مورد مطالعاتی: خوابگاه‌های دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

10.22034/aaud.2022.297334.2521

چکیده

برای بسیاری از دانشجویان، ورود به دانشگاه آغاز مرحله جدیدی از زندگی بوده و تجربه زندگی خوابگاهی، تجربه متفاوتی در نحوه سکونت آن‌ها محسوب می‌شود. امروزه خوابگاه‌های دانشجویی اغلب توانایی برطرف کردن بسیاری از نیازهای کیفی سکونت دانشجویان ‌را ندارند. در این خوابگاه‌ها عرصه فعالیت‌های متعارض یکدیگر وجود دارد، لذا امکان اِعمال کنترل و مدیریت بر تعاملات با دیگران از اولویت بالایی در میان دانشجویان برخوردار است. در همین راستا، «عرصه خصوصی» از اجزای تشکیل‌دهنده مکان و مؤثر در حس تعلق به مکان است. پژوهش حاضر به تبیین نسبت و رابطه میان تأمین عرصه خصوصی در محیط خوابگاه بر میزان ایجاد حس تعلق دانشجویان به آن مکان می‌پردازد. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی- همبستگی به انجام رسیده و داده‌های مورد نیاز آن از طریق پرسش‌نامه و مطالعات میدانی به دست آمده‌اند، خوابگاه‌های دانشگاه یزد به عنوان نمونه‌های موردی تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ضمن پرداختن به دیدگاه‌ها و مبانی نظری موضوع، جهت تحلیل‌های کمّی و کیفی پیمایش از نرم‌افزار SPSS و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها استفاده شده است. بر اساس دستاوردهای تحقیق، مهم‌ترین عوامل تحقق عرصه خصوصی در سکونت‌گاه‌های دانشجویی را می‌توان در کنترل عوامل بصری (دیداری)، صوتی (شنیداری) و میزان دسترسی خلاصه نمود و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر میزان «حس تعلق» به محیط سکونت‌گاه دانشجویی، عوامل ادراکی شناختی (غالباً متأثر از معماری و محیط سکونت‌گاه)، عوامل اجتماعی (غالباً در رابطه با هم‌اتاقی‌ها) و نیز دارا بودن کالبد مناسب است. نتایج نشان می‌دهند که میزان حس تعلق دانشجویان به خوابگاه، تا حد چشمگیری متأثر از تأمین عرصه خصوصی مطلوب برای آن‌ها در محیط خوابگاه است. در نهایت با توجه به این عوامل، پیشنهادهایی جهت بهینه‌شدن شرایط زندگی خوابگاهی در طراحی‌های آینده ارائه شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Private Living Areas on the Sense of Belonging to Place in the Design of Student Residences; Case Study: Yazd University Dormitories

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Chrakhkar 1
  • Hamidreza Beygzadeh Shahraki 2
  • Somayeh Omidvari 3
1 M.A. of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran (Corresponding Author).
2 Assistant professor of Architecture and Urban Planning, Technical and Engineering Faculty, Tehran, Iran.
3 Assistant professor of Architecture, Science and Arts University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Entrance to university is a new stage of life for many students, and the experience of living in a dormitory is a different experience of residence for them. Now, most student dormitories cannot meet the qualitative needs of students' residences. Conflicting activity areas exist in these dormitories; hence, students highly prefer to control and manage their interactions and communications with others. Accordingly, privacy is one of the components of a place that influences the sense of belonging to the place. The extant study aims to explain the relationship between privacy provisions in the dormitory and its effect on the sense of belonging to students. This study was conducted based on the descriptive-correlational method, and required data were collected through questionnaires and field studies. Dormitories of Yazd University were investigated as the case study. After reviewing the theoretical views and foundations of the survey quantitative and qualitative analyses were done using SPSS software and content analysis of interviews. According to study results, the most significant factors for the realization of privacy in student dorms can be classified to control over visual and auditory factors and access rate. The most important factor influencing a "sense of belonging" to the student residence place includes perceptual-cognitive factors (that are mainly influenced by the architecture and residence place), social factors (concerning roommates), and having suitable physic. The results indicate that student’s sense of belonging to the dormitory is considerably influenced by the desired privacy in the dormitory place for them. Finally, some recommendations have been proposed based on the mentioned factors to optimize the dormitory living conditions in future designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Residence
  • Privacy
  • Sense of Belonging to Place
  • Dormitory of Yazd University
Abdul Rahim, Asiah, and FatinZahida Abu Hassan. 2011. Study on Space Configuration and Its Effect on Privacy Provision in Traditional Malay and Iranian Courtyard House. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Study+on+Space+Configuration+and+Its+Effect+on+Privacy+Provision+in+Traditional+Malay+and+Iranian+Courtyard+House&btnG=
Abu-Gazzeh, Tawfiq. 1996. Privacy as the Basis of Architectural Planning in the Islamic Culture of Saudi Arabia. Arch. & Comport. / Arch. & Behav. 11(3-4): 269-288. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Privacy+as+the+Basis+of+Architectural+Planning+in+the+Islamic+Culture+of+Saudi+Arabia&btnG=
Alexander, Christopher. 1977. Standard patterns in Architecture. Farshif Husseini Trans. 2009. Tehran: Mehrazan. [in Persian]
Al-Thahab, Azhar, Sabah Mushatat, and Mohammed Gamal Abdelmonem. 2014. Between Tradition and Modernity: Determining Spatial Systems of Privacy in the Domestic Architecture of Contemporary Iraq. Archnet-IJAR 8(3): 238-250. DOI: 10.26687/archnet-ijar.v8i3.396
Altman, Irwin, and Setha M. Low, eds. 1992. Place Attachment. In Human Behavior and Environment. New York: Plenum Press.
Altman, Irwin. 1975. “The Environment and Social BehaviorPrivacy, Personal Space, Territory, Crowdin”. Monterey, CA: Brooks/Cole Pub. Co.
Altman, Irwin. 1977. Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific. Journal of Social Issues 33(3): 66-84. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Privacy+Regulation%3A+Culturally+Universal+or+Culturally+Specific&btnG=
Buttell, Frederick H., Oscar B. Martinson, and E. A. Wilkening. 1979. Size of place and community attachment: A reconsideration. Social Indicators Research 4(6): 475-485. https://doi.org/10.1007/BF00289440
Canter, David. 1971. The Psychology of Place. London: Architectural Press.
Georgiou, Michael. 2006. Architecural privacy, a topological approach to relational design problems. Thesis (Masters). Msc aac. London: University College London (UCL): 115-119. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/2919/
Charedan, Bentolhoda, and Mohammadreza Noghsan Mohammadi. 2017. Explaining the Principle of Semi-Public Transition Space Formation in the Neighborhood Spatial Organization. International Journal of Applied Arts Studies. IJAPAS 2(2): 39-50. http://www.ijapas.ir/index.php/ijapas/article/view/110
Charkhchian, Marym. 2009. Analytical study of factors affecting increased attachment to public spaces of the city with an emphasis on action variety. Ph.D. Thesis, Science and the Industry University of Iran. [in Persian]
Chermayeff, Sergius, and Christopher Alexander. 1963. Public and private life areas: as a human architecture.Manoochehr Mozayeni Trans. 2nd edition. Tehran, Tehran University. [in Persian]
Daneshpour, Seyyed Abdolhadi, and Mansour Sepehri Moqaddam, Charkhchian, Maryam. 2009. Explanation to “Place Attachment” And investigation of its effective factors. Journal of Honarhay-e-Ziba 38: 37-48. https://jfaup.ut.ac.ir/article_22248.html [in Persian]
Ghashghaee, Reza, Khosro Movahed, and Hojatollah Mohammadzadeh. 2014. Evaluation of sense of place with an emphasis on physical and environmental factors in urban coastal areas (Case study: Boushehr Town). Journal of geographical Urban Planning Research 4(2): 261-282. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=358804 [in Persian]
‪Gifford, Robert. 1999. Privacy. Akbar Sardari Zenooz Trans. 1999. Journal of Architecture and Culture (2 & 3), Tehran: Cultural Research Center. [in Persian]
Habibi, Rana Sadat. 2008. Images and the meaning of place. Journal of Honarhay-e-Ziba 35: 39-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78193 [in Persian]
Hamidian Divkoilaie, Leila Sadat, and Mahsa Haghani. 2020. Evaluating quantitative (physical) and qualitative (psychological) principles in the design of desired bedrooms in student dormitories. Journal of Architecture 3(16): 1-5. [in Persian]
Harris, Paul B.,  Barbara B. Brown, and Carol M. Werner. 1996. Privacy regulation and place attachment: predicting attachments to a student family housing facility. Journal of Environmental Psychology 16(4): 287-301. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0025
Harris, Paul B.,  Carol M. Werner, and Barbara B. Brown, and Dave Ingebritsen. 1995. Relocation and privacy regulation: A cross cultural analysis. Journal of Environmental Psychology 15(4): 311-320. https://doi.org/10.1006/jevp.1995.0027
Heydari, Aliakbar, and Zahra Abdipour. 2015. To evaluate the role of privacy in promoting place attachment in student dormitories. Journal of Honarhay-e-Ziba 20: 73-86. https://jfaup.ut.ac.ir/article_59674.html
Javan Foroozandeh, Ali, and Ghasem Motalebi. 2011. Sense of belonging concept and its ingredients. Hoviatshahr 8: 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156042 [in Persian]
Khodarahm, Bazi, Soleiman Mirzapour, and Mohammad Sadegh Afrasiyabi Rad. 2014. Spatial and locative Consequences of a place sense of belonging into place in Khorramabad districts. Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies 2(2): 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346187 [in Persian]
Kilçaslan, Hare. 2013. Design of Living Spaces in Dormitories. Procedia - Social and Behavioral Sciences 92: 445-451. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.699
Lang, J. 1987. Creating Architectural Theory: The role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
Madani Pour, Ali. 2003. Public and private spaces of the city. Farshad Noorian Trans. 2010. Tehran: Municipality ICT Organization Press.  [in Persian]
McAndrew, Francis T. 1998. The Measurement of Rootedness and the Prediction of Attachment to Home-Towns in College Students. Journal of Environmental Psychology 18(4): 409-417. https://doi.org/10.1006/jevp.1998.0078
Mohammad Niay Gharaei, Fatemeh, and Mojtaba Rafieian. 2012. Enhancing Living Quality: Cross-cultural Differences in Personal Space between Kurdish and Northern Women in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences 35: 313-320. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.02.093
Mojtabavi, Seyedeh Maryam, and Shakila Sedaghat. 2021. Investigation of Physical Factors Effective in Creating a Sense of Spatial Belonging in Urban Design (Case Study: Blanche Coffee Shop, Mashhad). Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies 2(2). https://civilica.com/doc/1250895/ [in Persian]
Motazedian, Fahimeh, and Ghasem Motallebi. 2014. Territoriality in Students’ Residence Halls (Case Study: Fatemieh Girls’ Dormitory of Tehran University). Hoviatshahr 8(17): 55-64. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=26013&_au=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%87 [in Persian]
Norberg-Schulz, Christan. 1997. The Phenomenon of place. New York: Princton Architectural Press.
Piriaee, Mehrangiz, Hamidreza Najafinezhad, Seyyed Mohammad Ghafarri, and Sara Khodadadifar. 2018. Evaluating the influence of sense of place on the sense of citizen belonging with emphasis on its meaning components; Case Study: Shushtar No in Khuzestan Province. Journal of Urban Management 50: 163-179.  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483900 [in Persian]
Relph, E. 1976. Place and Placelessness. London: Pion.
Sacannell Leila, Gifford Robert. 2010. The relation between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology 3(30): 289-297. DOI: 10.1016/j.jenvp.2010.01.010
Sadrian, Zahra, Seyed Bagher Hosseini, and Saeid Norouzian Maleki. 2014. Fostering the sense of place attachment through the renovation of worn-out architectural textures (case study: Bagh Shater Neighborhood). Journal of IRANIAN ARCHITECTURE AND URBANISM 5(1): 35-44. http://www.isau.ir/article_61981.html [in Persian]
Salvesen, David. 2002.”The Making of Place”. Research on Place & Space Website. 20 Feb. 2003. 12 Mar.2003
Scrima, Fabrizio, Alessandro Lorenzo Mura, Marcello Nonnis, and Ferdinando Fornara. 2021. The relation between workplace attachment style, design satisfaction, privacy and exhaustion in office employees: A moderated mediation model. Journal of Environmental Psychology 78: 101693. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101693
Shamai, Shmuel. 1991.”Sense of place: An empirical measurement”. Geoforum 22(3): 347-358. https://doi.org/10.1016/0016-7185(91)90017-K
Siyavashpour, Bahram, Mojtaba Shadloo Jahromi, and Zohreh Molaie Rameshe. 2014. Ingredients of sense of belonging emphasizing the physical, social, and emotional (perception and cognition) factors. Sixth National Conference of Urban Planning and Management with Emphasis on Components of Islamic City, November, Mashhad. https://civilica.com/doc/349555 [in Persian]
Solove, Daniel J. 2008. Understanding privacy. London England: harvard university press. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=understanding+privacy%2C+&btnG=
Steele, Fritz. 1981. The Sense of Place. Boston: CBI Publishing Company.
Stokols, Daniel., and S. A. Shumaker. 1982. The psychological context of residential mobility and wellbeing. Journal of Social Issues 38(3): 149-171.
Tajbakhsh, GholamReza, and Sajjad Riahi. 2013. Study of the quality of life of students living in student residence dormitory of Razi university in Kermanshah and its relation with their academic performance. Sociology of Education and Training 5(1): 61-90. https://www.magiran.com/paper/1597973 [in Persian]
Vinsel, Anne, Barbara B. Brown,  Irwin Altman, and Carolyn Foss. 1980. Privacy regulation, territorial displays, and effectiveness of individual functioning. Journal of Personality and Social Psychology 39(6): 1104-1115. https://doi.org/10.1037/h0077718
Westin, Alen F. 1967. Privacy and freedom. New York: Atheneum Books.
Xu, Yan. 1995. “Sense of Place and Identity”. Research on Place & Space Website; 20 Feb.2003; 12 Mar. 2003. http://www.eslarp.uiuc.edu/la/LA437-F95/repots/yards/main.html