تأثیرگذاری طول مدت آموزش و پیوستگی دروس بر هوش‌‌هیجانی و خلاقیت فارغ‌‌التحصیلان، کاوشی در نظام‌‌های آموزش معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2023.296185.2516

چکیده

ارتباط مابین مدت زمان آموزش و چگونگی ارائه دروس در کلیتی یکپارچه و یا به صورت اجزایی مجزا و موازی، بر میزان یادگیری دانش‌آموختگان همواره مطرح بوده است. یکی از تجربیات عینی را می‌‌توان در روند تغییر نظام آموزش معماری از سال 1378 با تغییر مقطع از کارشناسی ارشد پیوسته به کارشناسی، مشاهده نمود. در این سیستم جدید با توجه به پراکندگی درس‌‌ها و عدم هماهنگی اساتید، در فرآیند آموزش معماری ناهماهنگی ایجاد شده و در نتیجه منجر به کاهش مهارت‌‌های فردی، خلاقیت و تربیت معمارانی ناکارآمدتر نسبت به فارغ‌التحصیلان دوره‌های قبل، گردیده است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این که کدام‌یک از نظام‌‌‌‌های آموزش معماری تأثیر‌‌گذاری بیش‌تری بر هوش‌‌هیجانی و خلاقیت فارغ‌‌التحصیلان داشته‌‌اند. هدف اصلی این پژوهش ترکیبی، بررسی تأثیر دو شیوه آموزش معماری بلندمدت به صورت کارشناسی ارشد پیوسته و کوتاه‌مدت به صورت کارشناسی بر هوش هیجانی و خلاقیت فارغ‌‌التحصیلان معماری می‌‌باشد. برای گردآوری اطلاعات کمی از پرسش‌نامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسش‌نامه خلاقیت عابدی استفاده شده است که توسط 30 نفر از فارغ‌‌التحصیلان معماری کارشناسی ارشد پیوسته و30 نفر از فارغ‌‌التحصیلان معماری مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد تبریز تکمیل شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که آموزش دروس معماری در نظام بلندمدت کارشناسی ارشد پیوسته موجب ارتقاء قابلیت‌‌های فردی و اجتماعی فارغ‌‌التحصیلان شده و هوش هیجانی آنان را ارتقا داده و با افزایش این مهارت‌‌ها ذهن معمار توانایی بیش‌تری در خلق ایده‌‌های جدید داشته و در نتیجه، آموزش بلندمدت معماری به شیوه ترکیبی به دلیل افزایش هوش‌‌هیجانی و خلاقیت معماران، آموزشی پویا و هدفمند می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Education Duration and Course Continuity on the Emotional Intelligence and Creativity of Graduates; An Exploration of Architectural Education Systems

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mahdizadeh Saradj 1
  • Babak Motiei 2
1 Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant professors of Architecture, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The impact of the connection between education duration and course presentation method on the learning rate of graduates has always been a debatable issue within an integrated holism or as separate and parallel components. One concrete experience can be seen in the transformation process of the architecture education system since 1999 by changing the degree from a contiguous master's to a bachelor's degree. In the new system, course dispersion and lack of coordination of professors have led to inconsistency in the architecture education process reducing the individual skills and creativity of graduates. The mentioned problems have led to more inefficient architects rather than graduates or previous courses. The main question of this study is which one of the architecture education systems has had more influence on the emotional intelligence and creativity of graduates. This mixed research aims to examine the effect of two long-term (contiguous master's degrees) and short-term (bachelor's degrees) on the emotional intelligence and creativity of architecture graduates. The quantitative data were collected through an emotional intelligence questionnaire by Travis Bradberry and Greaves and Creativity questionnaire by Abedi. For this purpose, 30 graduates of architecture contiguous master's degree (MSc) and 30 graduates of bachelor's degree (BA) from the Azad University of Tabriz filled out these questionnaires. The results indicate that teaching architecture courses within long-term contiguous MSs improves the individual and social skills, and emotional intelligence (EQ) of the graduates. When these skills are improved, the mind of the architect can create new ideas. Therefore, long-term architecture education in the mixed method is a dynamic and targeted education since it improves the EQ and creativity of architects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic and Targeted Architecture Education
  • Contiguous Master Education System
  • Shorter B.A. Course of Architecture Education
  • Emotional Intelligence
  • Creativity
Asgari, Ali, Seyyed Mohammadreza Nasir Salami, Hossein Soltanzadeh, and Hashem Hashemzadeh Shirazi. 2019. An analysis of skills priorities in the architectural education system at the bachelor’s degree (Comparative Study of the Top Ten Architecture Schools of Iran and the World). Journal of Armanshahr Architecture and Urban Development 12(29): 125-140. [in Persian]
Augello, A. I. Infantino, G. Pilato, R. Rizzo, and F. Vella. 2015. Creativity evaluation in a cognitive architecture. Biologically Inspired Cognitive Architectures 11: 29-37. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212683X14000760
Crilly, Nathan. 2015. Fixation and creativity in concept development: The attitudes and practices of expert designers. Design Studies 38: 54-91. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X15000137
Dayaratne, Ranjith. 2013. Environment-behavior research and the teaching of Architecture in the design studio: An experiment in Bahrain. Procedia-Social and Behavioral Sciences 105: 314-324. https://www.sciencedirect.com/search/advanced?qs=environment-behaviour research and the teaching of Architecture in the design studio an experiment in Bahrain
Demirkan, H., and Y. Afacan. 2012. Assessing creativity in design education: Analysis of creativity factors in the first-year design studio. Design Studies 33(3): 262-278. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142694X11000986
Enayati, Elaheh, Ahmad Abedi. 2016. Meta-analysis of the effectiveness of the educational intervention on the creativity of students. Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences 6(1): 1-18. https://journal.bpj.ir/article_525069.html?lang=fa [in Persian]
Iranzadeh, Soleyman, Asadollah Khadivi, and Maryam Mashatzadegan. 2013. A study of the relationship between emotional intelligence and managerial performance in Bahman Industrial Group. Journal of Productivity Management 7(27): 125-144. https://jpm.tabriz.iau.ir/article_519467.html?lang=fa [in Persian]
Karimi, Fariba, Fahimeh Hasoumi, and Zahra Leis Safar. 2012. Relationship between emotional intelligence components and dimensions of organizational citizenship behavior of high school teachers in Isfahan. Journal of New Approaches in Educational Administration 3(1): 151-166. https://jedu.marvdasht.iau.ir/article_1017.html?lang=fa [in Persian]
Karslı, Umut Tuğlu. 2015. Factors influencing function and form decisions of interior Architectural design studio students. Procedia-Social and Behavioral Sciences 174: 1090-1098. https://www.sciencedirect.com/search/advanced?qs=Factors influencing function and form decisions of interior Architectural design studio students
Maleki Avarsin, Sadegh, Seyyed Davoud Hosseini Nasab, and Mohammad Vafajou. 2012. A study of the relationship between emotional intelligence and the educational group managers’ transformational leadership styles in the 13th region of Islamic Azad University. Journal of Educational Sciences, 5(18): 41-52. https://www.sid.ir/paper/183572/fa#downloadbottom [in Persian]
Moafi Madani, Seyed Mahdi, and Vali Teymourzadeh. 2012. Study of relationship between emotional intelligence and job involvement in future management. Journal of Management Futures Research 23(97): 65-74. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_7708.html?lang=fa [in Persian]
Mohammed, M. F., and M. I. Elbelkasy. 2016. Digital modeling as a design tool in architecture studios. In learning and Technology Conference (L&T) 13th : 20-25. https://ieeexplore.ieee.org/document/7562860
Motiei, Babak, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, and Qader  Bayzidi. 2018. An approach to dynamic and targeted education of architecture basic courses, 13(1): 191-202. https://jte.sru.ac.ir/article_888.html [in Persian]
Rahmani, Mehri. 2013. Effect of emotional intelligence components education on mental health improvement and self-imagination of athlete girl students. Journal of Shahed University 20(9): 75-84. http://cpap.shahed.ac.ir/article_2693.html?lang=fa [in Persian]
Sedaghati, Abbas, and Isa Hojat. 2019a. Investigating contiguous master’s and non-contiguous master’s degree courses of architecture and comparing their adaptability with architecture education factors. Technology of Education Journal 13(4): 833-850. https://jte.sru.ac.ir/article_910.html?lang=fa [in Persian]
Sedaghati, Abbas, and Isa Hojat. 2019b. A comparative study of contiguous and non-contiguous master’s degree courses in architecture from professors, employers, and graduates’ perspective in the Iranian context. Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning 24(4): 5-20. https://jfaup.ut.ac.ir/article_73553.html?lang=fa [in Persian]
Sedaghati, Abbas, and Isa Hojat. 2020. Comparison of the success rate of educational courses after the Cultural Revolution. Journal of Architectural Thought 4(7): 44-57. https://at.journals.ikiu.ac.ir/article_1977.html?lang=fa [in Persian]
Tascı, Burcu Gulay. 2015. Project based learning from elementary school to college, tool: Architecture. Procedia-Social and Behavioral Sciences 186: 770-775. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023903
Ustaomeroglu, Ayca Araz. 2015. Concept-interpretation-product in architectural design studios-Karadeniz technical university 2nd semester sample. Procedia-Social and Behavioral Sciences 197: 1897-1906. https://www.sciencedirect.com/search/advanced?qs=concept-interpretation-product in architectural design studios-Karadeniz technical university 2nd semester sample
Zeinali, Fouzieh, and Nariman Farahza. 2020. Integrated design taught with technical knowledge in architectural education comparison architectural curriculum in undergraduate in the top world universities & Iran. Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, 25(2): 95-106. https://jfaup.ut.ac.ir/article_81456.html?lang=fa [in Persian]